Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
PHAÂN TÍCH TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑAÏO KITO GIAÙO TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA QUA VUÏ TUYEÄT THÖÏC CUÛA LINH MUÏC NGUYEÃN VAÊN LYÙ - HUEÁ . 

Nhoùm X30 chuû bieân 

Kyø thöù ba .  

Chính söï toân troïng coâng baèng , coâng lyù vaø höôùng daãn  daân chuùng gia nhaäp  ñaïo Kito vaø thu huùt raát ñoâng daân chuùng gia nhaäp . 

Moät soá nhaø chính trò , tö töôûng tranh ñaáu vì töï do ñaõ thaáy ñöôïc ñieàu naøy . Ñieån hình laø toång thoáng Ngoâ ñình Dieäm , veát tích xaây döïng löïc löôïng toân giaùo Kitoâ maïnh veà tinh thaàn tranh ñaáu cho töï do, oån ñònh trong tinh thaàn ñoaøn keát quoác gia , vöõng laäp tröôøng trong tinh thaàn choáng coäng , ñaõ ñöa oâng vaøo lòch söû vôùi neùt chaám phaù khaùch quan : OÂng laø ngöôøi thaønh coâng - coù theå noùi laø röïc rôõ nhaát trong vieäc keát tinh vaø xaây döïng moät löïc löôïng maïnh meõ, haäu thuaãn lôùn cho vieäc choáng coäng saûn treân ñaát nöôùc ta . Caùc bieán coá naêm xöa coøn ghi nhaän , vuï Taùm haø , moät nhaân vaät noäi vaän vaãn coøn laø bí aån lòch söû trong cuoäc taán coâng vaø bò tieâu dieät naêm 1968 vaøo chính phuû Vieät Nam coäng hoaø cuûa coäng saûn , nhaân vaät naøy ñaõ ñöôïc söï moùc noái , xaây döïng caøi ñaët , giuùp ñôõ raát nhieàu cuûa ngöôøi Vieät Kitoâ giaùo , nhôø coù nhaân vaät naøy , coäng vôùi tin tình baùo töø ngoaøi , chính phuû mieàn Nam ñaõ thaønh coâng lôùn trong vieäc gaøi baãy vaø tieâu dieät raát lôùn sinh löïc quaân söï coäng saûn vaøo naêm Maäu thaân naøy . 

Kitoâ giaùo hay Coâng giaùo luoân laø moái hieåm nguy ñoái choïi , laø caùn caân quaân bình raát lôùn trong löïc löôïng choáng coäng . Caùc vuøng giaùo daân maø toång thoáng Ngoâ ñình Dieäm saép ñaët treân toaøn mieàn Nam , noù laø caëp maét theo doõi sít sao hoaït ñoäng cuûa coäng saûn . Vaøo nhöõng naêm 1968 , 1975 , quaân ñoäi coäng saûn khoâng bao giôø coù theå chuyeån quaân bí maät ñöôïc neáu ñi qua vuøng coù ngöôøi coâng giaùo ñònh cö . Do vaäy , maø hoï phaûi toån hao raát nhieàu söùc löïc khi hoaït ñoäng traùnh baãy cuûa toång thoáng Ngoâ ñình Dieäm ñeå laïi. Cho ñeán hieän nay thì vaãn nhö vaäy . Do khoâng theå daäp taét maïnh baèng baïo löïc ngay töø khi tieán chieám mieàn Nam . Coäng saûn thi haønh chính saùch chia caét , haõm noäi löïc , keàm keïp tinh thaàn ñeå coâng giaùo suy vi . Caùc coäng ñoaøn coâng giaùo bò caøi ngöôøi theo doõi raát daøy . Caùc khoaù ñaøo taïo linh muïc bò haïn cheá toái ña . Saùch Kitoâ giaùo ñöôïc coi laø saùch phaûn ñoäng . Maáy naêm gaàn ñaây , ban toân giaùo chính phuû coäng saûn coøn ñoøi caùc coäng ñoaøn coâng giaùo phaûi cho ban toân giaùo quaûn lyù noäi dung , chöông trình giaûng daïy coâng giaùo cuûa caùc linh muïc quaûn lyù giaùo xöù . Bò phaûn khaùng maïnh , coäng saûn xoay sang chieán dòch ñaåy caøng nhanh caøng toát nhöõng linh muïc coù tinh thaàn phaûn khaùng maïnh meõ chính saùch tieâu dieät coâng giaùo cuûa chính quyeàn coäng saûn ra nöôùc ngoaøi . Ngöôøi coâng giaùo lieàn coù ñoái saùch ñaùp laïi , hoï vaän ñoäng Vatican keâu goïi caùc nöôùc coù giaùo daân coâng giaùo ñoâng laøm aùp löïc maïnh vôùi coäng saûn töø beân ngoaøi. Beân trong , caùc coäng ñoaøn coâng giaùo tieán haønh xaây döïng löïc löôïng keá thöøa baèng caùc chuû tröông giaùo duïc ñaïo, ñôøi keát hôïp. Nhieàu chöông trình nhaân ñaïo , hoã trôï ñoàng baøo , giaùo duïc caùc chöông trình naâng cao daân trí xaõ hoäi , chaêm soùc y teá , khuyeán khích hoïc taäp ñöôïc keát hôïp chaët cheõ vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû töø caùc nöôùc ñaõ taïo cho coâng giaùo moät theá ñöùng maïnh , uy tín vöõng trong nöôùc.
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông