Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
PHAÂN TÍCH TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑAÏO KITO GIAÙO TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA QUA VUÏ TUYEÄT THÖÏC CUÛA LINH MUÏC NGUYEÃN VAÊN LYÙ - HUEÁ . 

Nhoùm X30 chuû bieân 

Kyø thöù tö . 

Caùc baïn caàn hieåu roõ raèng : thaân xaùc coù theå  huyû hoaïi , nhöng tinh thaàn - tö töôûng con ngöôøi thì khoâng theå ñöôïc . Tinh thaàn - tö töôûng cuûa ngöôøi coäng saûn vì sao luoân luoân bò suïp ñoå tröôùc caùc bieán coá lôùn trong khi ngöôøi coâng giaùo thì khoâng ? . Caâu hoûi naøy ñaët cho chuùng ta moät khía caïnh suy töôûng môùi raát boå ích : Ñoù laø tö töôûng cuûa ngöôøi coäng saûn khoâng phaûi laø tö töôûng con ngöôøi . Noù chæ laø chuû quan duy yù chí , theá thoâi . Ngöôøi coäng saûn thaønh coâng baèng caùc bieän phaùp quaân söï khoâng phaûi do noå löïc cuûa chính hoï : maø laø do coâng lao muoán ñaát nöôùc ñöôïc hoaø bình cuûa toaøn daân toäc maø hoï sinh ra töø noù. Ngöôøi coâng giaùo thì ngöôïc laïi. Ngöôøi coâng giaùo vaãn thaønh coâng tröôùc söùc taán coâng döõ doäi cuûa coäng saûn laø do hoï ñöôïc chính daân toäc sinh ra hoï naâng ñôõ , cuøng vôùi söï noã löïc cuûa chính hoï . Phaûi chaêng ngöôøi coâng giaùo toân thôø Thieân chuùa laø khoâng yeâu toå quoác mình ? , chæ caàn ñaët laïi moät caâu hoûi : neáu khoâng yeâu ñaát nöôùc mình thì khoâng theå daùm thaùch thöùc söï cheát maø quaùt thaúng vaøo maët caùc quan toaø coäng saûn nhö caùc linh muïc ôû doøng Ñoàng Coâng naêm xöa ñaõ töøng laøm : 

"Caùc oâng khoâng coù tö caùch gì ñeå xeùt xöû nhöõng löông daân nhö chuùng toâi . Chuùng toâi khoâng coâng nhaän caùi phieân toaø naøy . " 

Vì chính hoï yeâu ñaát nöôùc naøy gioáng nhö hoï yeâu Thieân chuùa cuûa hoï maø hoï baát chaáp taát caû . Khi coäng saûn traøn vaøo nhaø thôø , xua ñuoåi caùc taêng löõ coâng gíao ra khoûi ñeàn thôø Thieân Chuùa . Hoï vaãn yeâu ñaát nöôùc naøy . Khi quaân ñoäi , coâng an coäng saûn duøng thuû ñoaïn nguî taïo suùng , ñaïn , taøi lieäu ñeå quy chuïp caùc linh muïc laø " phaûn caùch maïng , phaûn boäi daân toäc " , hoï vaãn khoâng quay löng , boû rôi ñaát nöôùc naøy. Vaø ngay ngaøy hoâm qua thoâi ,  caùc baïn chaéc ñaõ nghe ñöôïc lôøi phaùt bieåu ñaày xuùc ñoäng cuûa toång thoáng môùi ñaéc cöû G. Bush trong buoåi leã boå nhieäm vò boä
tröôûng boä ngoaïi giao môùi cuûa nöôùc Myõ , töôùng Colin. Power  : "TOÂI khoâng ñöôïc baàu ra ñeå phuïc vuï moät ñaûng phaùi , MAØ ÑEÅ PHUÏC VUÏ MOÄT QUOÁC GIA" . Chính nhöõng con ngöôøi coäng saûn ñaõ bò Hoà chí Minh vaø taäp ñoaøn löu manh coäng saûn löøa gaït hoï khi hoï khoâng nhaän thöùc ra ñöôïc vaán ñeà naøy trong khi ngöôøi coâng giaùo ñaõ nhaän thöùc ñöôïc töø raát laâu . Vì vaäy - Chuùng ta , duø laø giaùo daân coâng giaùo hay löông daân coù löông taâm phaûi coù traùch nhieäm vôùi toå quoác cuûa chuùng ta. Cuøng nhau leân tieáng , keâu goïi , tranh ñaáu , haønh ñoäng ñeå cho nhaân daân vaø nhöõng con ngöôøi coøn bò lyù thuyeát coäng saûn löøa gaït hieåu roõ laø: Ngöôøi daân cuûa moät nöôùc phaûi coù traùch nhieäm ñoái vôùi ñaát nöôùc ñoù , phuïng vuï cho chính quoác gia ñoù chöù khoâng phaûi phuïc vuï cho moät yù töôûng , moät ñaûng phaùi ñoäc taøi . 

Ngöôøi coâng giaùo Vieät Nam ngaøy nay vaãn giöõ vöõng ñöôïc khoái ñoaøn keát , nhaát trí , Kính Chuùa , thöông daân maïnh meõ laø nhôø ñaõ ñöôïc trang bò vaø töï trang bò ñöôïc loøng thöông yeâu voâ bôø beán kia . Trong nhöõng naêm thaùng toaøn daân toäc bò ñaày ñoaï tang thöông döôùi goùt giaøy coäng saûn , khi haøng traêm ngaøn con thuyeàn leânh ñeânh tìm töï do treân bieån . Ngöôøi coâng giaùo Vieät Nam ñaõ ñöôïc taäp hoïp , hoïc taäp , suy ngaãm , tìm toøi con ñöôøng töï toàn taïi vaø phaùt trieån sao cho phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh tranh ñaáu cuûa mình . Chính neùt aån thaân , neàn naõ , beàn bæ , khoân ngoan cuûa giaùo daân coâng giaùo trong coâng cuoäc ñaùnh ñoå tö töôûng ñoäc taøi aùp cheá cuûa cheá ñoä coäng saûn ñaõ ñeå laïi trong lòch söû nöôùc ta nhöõng baøi hoïc thieát thöïc vaø voâ cuøng boå ích cho mai sau . 

Höôùng tranh ñaáu môùi cuûa ngöôøi Kitoâ giaùo Vieät Nam qua haønh ñoäng phaûn khaùng cuûa linh muïc Nguyeãn vaên Lyù . (xin xem tieáp kyø sau)
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông