Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
PHAÂN TÍCH TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑAÏO KITO GIAÙO TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA QUA VUÏ TUYEÄT THÖÏC CUÛA LINH MUÏC NGUYEÃN VAÊN LYÙ - HUEÁ.

Nhoùm X30 chuû bieân 

Kyø thöù naêm . 

Chuyeån bieán trong ñöôøng loái choáng ñoäc taøi , ñaûng trò cuûa cheá ñoä coäng saûn cuûa caùc giaùo daân coâng giaùo Vieät Nam maáy naêm gaàn ñaây luoân phaùt trieån ôû theá tieán coâng . Hoï coù ñöôïc thuaän lôïi naøy laø do :  

- Khoâng theå ñaûo ngöôïc quaù trình töï do hoaù toaøn caàu .

- Baøi toaùn töï do hoaù kinh teá , khoâng töï do hoaù chính trò , toân giaùo laø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc . 
- Ñoät bieán taêng raát maïnh, nhanh veà kyõ ngheä cung caáp thoâng tin .

- Naïn nhaân maõn , chieàu höôùng phaùt trieån baét buoäc cuûa nhaân loaïi thuùc ñaåy maïnh tieán trình töï do hoaù . 

- Daân trí ñang taêng nhanh .

- Löïc löôïng keá thöøa tinh thaàn baûo thuû ñeå tham ñoaït quyeàn lôïi daân toäc cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam laø khoâng heà coù .

Caùc baøi toaùn maø ñaûng coäng saûn Vieät Nam khoâng giaûi quyeát ñöôïc :

- Muoán giöõ uy tín thoáng trò ñoäc ñaûng , phaûi ñaùp öùng tieán trình töï do hoaù kinh teá cuûa nhaân daân. Nhöng , töï do hoaù kinh teá PHAÛI ñi ñoâi vôùi töï do hoaù chính trò vaø caùc maët khaùc . Khoâng laøm ñöôïc ñieàu naøy , ñoàng nghóa vôùi uy tín ñaûng suïp ñoå nhanh choùng .    

- AÙp duïng lyù thuyeát quaù khöù laø neàn taûng vöõng chaéc cuûa töông lai laø aûo töôûng . Bôûi vì: daân trí taêng nhanh vaø maïnh ñoàng nghóa vôùi hieåu bieát vöõng chaéc cuûa ngöôøi daân roõ hôn , minh baïch hôn , thöïc teá hôn veà lòch söû , khoa hoïc , laäp luaän . Do ñoù , quaù khöù cuûa ñaûng coù theå nhaân daân chaáp nhaän laø coù sai laàm . Coøn töông lai thì KHOÂNG .

- Lyù thuyeát ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa ñaõ bò thöïc teá khaùch quan baùc boû ngay luùc chuùng vöøa ra ñôøi , bôûi vì : - laø moät lyù thuyeát suoâng , aûo voïng vaø döïa treân nhöõng laäp luaän xuaát phaùt töø trong nhöõng phoøng , ban , beä cuûa ñaûng chöù khoâng heà ñi töø thöïc tieãn maø ra . - Noù chöùng toû ñaûng coù nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cao caáp coù trình ñoä nhaän thöùc ngu doát , haïn heïp veà maët suy luaän chính trò , thaáp heøn veà baûn laõnh laõnh ñaïo . - Lyù thuyeát naøy khoâng kieân quyeát trong ñöôøng loái ñaáu tranh giai caáp cho giai caáp voâ saûn . Noù chæ laø moät phaàn nhoû söï chuyeån hoaù caùch nhìn veà quan heä saûn xuaát vaø löïc löôïng saûn xuaát trong moâi tröôøng trieät ñeå coäng saûn sang moâi tröôøng chaáp nhaän kinh teá thò tröôøng caïnh tranh töï do cuûa kinh teá tö baûn roäng môû .Nhö vaäy , ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa hay chuyeån hoaù chuaån bò cho vieäc töø boû lyù thuyeát coäng saûn thì chæ laø moät maø thoâi . Vaø ñaûng coäng saûn khoâng theå giaûi ñaùp noåi lôøi giaûi cho baøi toaùn naøy .         

Caùc baøi toaùn maø ngöôøi coâng giaùo yeâu nöôùc tìm ra ñöôïc ñaùp soá :  

- Coâng giaùo khoâng phaùt trieån theo höôùng thuï ñoäng , ñaõ coù xu höôùng tích cöïc trong vieäc phaùt trieån ñaïo , ñôøi saâu roäng taïi noâng thoân . Chính vieäc naøy ñaõ ñaùnh thöùc boä phaän khoâng nhoû tieàm naêng noäi löïc cuûa coäng ñoàng , thuùc ñaåy caùc taàng lôùp nhaân daân ñoái maët vôùi chính quyeàn .  

- Coâng giaùo uûng hoä trieät ñeå tieán trình töï do hoaù. Toå chöùc maïnh caùc cuoäc hoäi thaûo, goùp yù kieán theo tinh thaàn " goùp yù vôùi ñaûng , nhaø nöôùc " nhöng baûn chaát thöïc laø keâu goïi coâng daân , coâng giaùo daân coù traùch nhieäm hôn trong vieäc nhìn ra thöïc traïng ngheøo ñoùi cuûa ñaát nöôùc , nhaèm taïo dö luaän maïnh meõ trong nöôùc , tranh thuû tình caûm caùc boä phaän noâng daân , coâng nhaân , thanh nieân , hoïc sinh , tieán tôùi ñoøi chính quyeàn thöïc thi daân chuû taïi queâ höông .     

- Coâng giaùo goùp phaàn taïo ra laøn soùng tranh ñaáu vaø nöông theo chính laøn soùng ñoù . Khi ngöôøi noâng daân - löïc löôïng saûn xuaát chính taïi Vieät nam baát maõn ñeán cuøng cöïc trong vieäc bò cheøn eùp , cöôùp giaät cuûa chính quyeàn leân maûnh ñaát soáng nuoâi gia ñình hoï . Coâng giaùo phaùt khôûi vieäc uûng hoä cho tieán trình ñoøi daân chuû , töï do cho giai caáp noâng daân . Giai caáp noâng daân chính laø löïc löôïng chuû ñaïo trong töông lai ñeå ñoái choïi, laøm lung lay, suïp ñoå söùc maïnh ñaøn aùp cuûa cheá ñoä. Trong khi ñoù, giai caáp coâng nhaân chính laø löïc löôïng keát thuùc sinh maïng chính trò cuûa ñaûng coäng saûn Vieät nam nhanh choùng sau khi cao traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp noâng daân leân cao ñieåm.

Khi caùc ñaùp soá cuûa phong traøo ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû cuûa ngöôøi coâng giaùo Vieät Nam ñöôïc môû roäng qua caùc haønh ñoäng phaûn khaùng gaàn ñaây cuûa linh muïc Nguyeãn Vaên Lyù : ( xin xem tieáp kyø sau)
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông