Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Haõy Ñeán Vôùi Nhoùm Haønh Ñoäng


Ñoàng baøo vaø caùc baïn treû thaân meán .

Nhö moät söï ñoàng tình cuûa Thöôïng ñeá . Ngay luùc leã Giaùng Sinh cuûa naêm 2000 - naêm chuaån bò caän keà cho moät thieân nieân kyû môùi cuûa toaøn nhaân loaïi vaø ñaát nöôùc chuùng ta ñang dieãn ra long troïng . Nhoùm haønh ñoäng cho töï do daân chuû cuûa ñoàng baøo ñöôïc chính thöùc thaønh laäp vaø keát noái. 

Muïc tieâu cuûa vieäc vaän ñoäng thaønh laäp nhoùm haønh ñoäng laø nhaèm ñem laïi moät moâi tröôøng taäp trung , daân chuû , saùng taïo , ñoaøn keát cho toaøn theå caùc baïn thanh nieân , caùc ñoàng baøo coù taám loøng aùi quoác coù theå noái roäng , thaét chaët voøng tay tranh ñaáu cuûa mình hôn - trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc . 

Chuùng ta laø ngöôøi Vieät Nam , do ñoù chuùng ta phaûi coù traùch nhieäm vôùi non soâng Vieät Nam . Nhìn ra beân ngoaøi , ñaõ coù raát nhieàu caùc toå chöùc tranh ñaáu ñang ngaøy ñeâm mieät maøi tranh ñaáu cho daân , nhaân quyeàn ôû caùc nöôùc coøn ñang bò caùc cheá ñoä ñoäc taøi thoáng trò. Nöôùc Vieät Nam chuùng ta ñang bò boïn ñoäc taøi coäng saûn thoáng trò , vaäy thì haõy söû duïng traùch nhieäm cuûa chuùng ta ñeå baûo veä danh döï quoác theå , danh döï cuûa quyeàn laøm ngöôøi , quyeàn ñöôïc töï do maø ñoàng baøo ta coøn ñang bò cheá ñoä coäng saûn töôùc ñoaït . Khoâng khaùc gì caùc nhoùm haønh ñoäng taøi chính , haønh ñoäng baûo veä moâi tröôøng , haønh ñoäng baûo veä treû em , haønh ñoäng baûo veä nhaân quyeàn ôû caùc nöôùc ñang hoaït ñoäng soâi noåi khaép nôi . Anh em sinh vieân chuùng toâi cuøng keâu goïi ñoàng baøo , caùc baïn treû haõy ghi teân tham gia vaøo nhoùm haønh ñoäng cho töï do daân chuû taïi Vieät Nam . Haõy goùp yù , thaûo luaän , toå chöùc dieãn ñaøn ñoaøn keát . Haõy töông trôï, naâng ñôõ nhau , choáng choïi laïi nhöõng suy nghó , haønh ñoäng thuït luøi , hoøa ñaøm , tuaân phuïc boïn ñoäc taøi. Keát noái laïi , chính laø ñieàu maø chính quyeàn coäng saûn taïi Vieät Nam cöïc kyø sôï haõi . 

Bieát mình ñang laøm gì vaø luoân giöõ vöõng khí tieát cuûa moät ngöôøi quoác gia Vieät nam yeâu nöôùc . Ñoù laø soáng xöùng ñaùng vôùi ñôøi soáng chuùng ta . Chaúng leõ cuoäc soáng cuûa chuùng ta cöù loanh quanh,  laån quaån suoát ngaøy , suoát naêm vôùi nhöõng Anh vaên , vi tính , nhöõng Job , kyø nghæ , vôï con , baïn gaùi, tieàn löông , nhaäu nheït  sao ? . Chaúng leõ chuùng ta nôû laøm ngô khi caùi a'c, ñieàu xaáu coøn bao phuû ñaát nöôùc chuùng ta sao? . Danh döï chuùng ta ôû ñaâu ? Löông taâm chuùng ta ôû ñaâu ? cuoäc soáng chuùng ta ñeïp ôû choã naøo ? . Bao nhieâu caâu hoûi coøn tröôùc maét , vaø vieäc tröôùc tieân ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi treân laø baïn haõy ghi teân tham gia cuøng chuùng toâi . Moät nhoùm keát noái haønh ñoäng cuûa thanh nieân Vieät Nam ñang chôø ñoùn caùc baïn .  
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông