Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nhìn Laïi Moät Naêm Choáng Coäng Quyeát Lieät 

Sen taøn cuùc laïi nôû hoa 
Saàu daøi ngaøy ngaén ñoâng ñaø sang xuaân . 
(Just as the lotus wilts , the mums bloom forth .
Time softens grief , and the winter turn to spring)

Quaû thaät nhö caâu ngaâm Kieàu maø toång thoáng Bill Clinton ñoïc sang saûng ngay trong Baéc boä Phuû Haø noäi . Khieán cho bao nhieâu baïn treû Vieät Nam voâ cuøng thích thuù vaø laøm cho boïn coäng saûn giaùo ñieàu giaø nua phaûi theïn thuøng . Nhöõng thaønh coâng vang doäi cuûa löïc löôïng choáng coäng trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi , caùc coäng ñoaøn löông giaùo taïi Vieät Nam ñaõ ñaùnh daáu nhöõng böôùc tieán "ñoâng ñaø sang xuaân" ñoät phaù trong naêm qua thaät ñaùng bieåu döông . Moät muøa xuaân môùi vôùi nhöõng tinh thaàn tieán coâng môùi , aâm thaàm coù , quyeát lieät ra maët coù , ñoå maùu coù ñaõ ñaùnh thöùc haøng vaïn con tim yeâu nöôùc Vieät . 

Naêm qua . chæ vôùi moät con eùn Lyù toáng nhoû nhoi treân baàu trôøi Saøi goøn ñaõ khieán luõ coäng saûn phaûi thaát ñieân baùt ñaûo . Chæ vôùi moät chöõ kyù cuûa töøng baïn thanh nieân Vieät Nam uûng hoä Haø só Phu , Linh muïc Lyù , Nguyeãn thanh Giang , phaät giaùo Hoøa haûo , cuõng ñaõ khieán theá giôùi ngaõ ñaàu chaøo kính phuïc . Chæ caàn moät böùc thö ngaén nguûi töø caùc baïn göûi caùc toå chöùc chính phuû Phaùp , Myõ ñaõ khieán chuùng phaûi run sôï tröôùc söùc maïnh tieàm aån cuûa nhaân daân Vieät Nam . Moät naêm thaät ñeïp vôùi nhöõng traän ñoà baùt quaùi maø ngöôøi daân trong nöôùc taïo ra cho chính theå coäng saûn phaûi sa laày . Moät naêm thaät kieâu huøng töø nhöõng phaùt caâu phaùo töø xa cuûa haøng traêm ngaøn
thö email aàm aàm naõ ñaïn vaøo neàn thoáng trò tö töôûng ngu daân cuûa coäng saûn . Ai cho pheùp boïn tö saûn Ñoû vôùi haøng traêm trieäu ñoâ la göûi ngaân haøng nöôùc ngoaøi , haøng traêm ngaøn bieät thöï , haøng chuïc vaïn hecta ñaát ñai chuùng lôïi duïng danh nghóa caùch maïng voâ saûn ñeå tö tuùi cho chính chuùng? Ai cho pheùp chuùng ñem sinh maïng vaø tinh thaàn hy sinh vì neàn ñoäc laäp daân toäc cuûa ngöôøi Vieät Nam laøm con baøi traû giaù veà quaù khöù ñeå nhaán chìm daân quyeàn , nhaân quyeàn cuûa ngöôøi daân? . Giai caáp coäng saûn taïi Vieät Nam laøm gì coù tö töôûng chính trò vöõng vaøng , coù ñaïo ñöùc phuïc vuï
cho daân maø keâu gaøo laø ñang suy thoaùi ? . Vì vaäy , moät naêm ñeïp ñaõ troâi qua ñang hoái thuùc nhöõng naêm tieáp theo cuûa muøa xuaân chính nghóa phaûi ñeïp hôn leân nöõa . 

Ñöøng buoàn , ñöøng naûn vì nhöõng maâu thuaãn naûy sinh giöõa nhöõng ngöôøi Vieät Nam yeâu nöôùc . Ñöøng lo sôï tröôùc nhöõng caùi baãy cuûa boïn tình baùo coäng saûn khoâng coøn ñöôïc nhaân daân uûng hoä . Moät naêm choáng coäng kieâu huøng ñaõ troâi qua vaø chuùng ta phaûi tieáp böôùc . Vì haïnh phuùc , vì töông lai cuûa con em chuùng ta mai sau . Ñoàng baøo cöù  nhaém thaúng quaân thuø maø baén .  
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông