Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chaøo Theá Kyû 21 - Theá Kyû Cuûa Loøng Trung Thöïc 

Vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa theá kyû 20 , thanh nieân , sinh vieân taïi Vieät Nam laïi coù dòp lôïi duïng moâi tröôøng hoäi heø maø chính quyeàn coäng saûn taïo döïng ra treân ñaát nöôùc ñeå phaân hoaù thanh nieân maø saùng taïo, phaùt bieåu nhöõng suy tö, suy nghó , caûm quan môùi meû vaø ñaày söùc soáng cuûa tuoåi treû, traøn hôi thôû cuûa nhöõng yù töôûng ham thích phaùt trieån . Ñoù chính laø voøng chung keát SV 2000 taïi Sai Goøn toái 30 / 12 vöøa qua . 

Moät trong nhöõng caâu phaùt bieåu gaây aán töôïng trong giôùi thanh nieân sinh vieân , ñoù laø khi caùc baïn ñaõ töï giaûi ñaùp heát söùc lyù thuù caâu hoûi : gia ñình laø gì ? . Caùc baïn ôû tröôøng Ñaïi hoïc ngoaïi thöông Sai Goøn , moät trong nhöõng " chi boä" hoaït ñoäng bí maät cuûa caâu laïc boä chuùng toâi ñaõ traû lôøi raát duyeân daùng, thoâng minh : gia ñình laø moät kyø quan cuûa theá giôùi , treân coù nuùi Thaùi Sôn , döôùi coù bieån Thaùi Bình vaø coù Mình ôû trong ñoù .      

Hay thaät , thaät phuùc cho ñaát nöôùc Vieät Nam traõi qua bao naêm bò Ngu hoaù tri thöùc daân toäc döôùi böùc maøn saét cuûa coäng saûn vaãn tieàm taøng nhöõng söùc soáng maõnh lieät töø tuoåi treû . Daân toäc , xaõ hoäi Vieät Nam chính laø keát taïo töø haøng traêm vaïn gia ñình Vieät Nam taïo laäp . Duø xa ñaát nöôùc , queâ höông ngaøn daëm hay trong böùc maøn toái taêm cuûa cheá ñoä coäng saûn ñoäc taøi.Gia ñình Vieät Nam vaãn laø moät keát noái thaét chaët, chöùc ñöïng nhöõng tình caûm cao thöôïng, troïng leã nghóa vaø caûm ñoäng thaät thaân thieát cuûa nhöõng ngöôøi con cuøng maùu muû . Do vaäy maø daân toäc Vieät Nam chuùng ta treân coù nuùi Thaùi Sôn laø toå tieân  thieâng lieâng vôùi truyeàn thoáng haøng ngaøn naêm  kieân cöôøng choáng choïi söï dieät vong ñeå ñi tìm töï do , tìm söï soáng . Döôùi coù bieån Thaùi
bình , bieån bao la cuûa taám loøng nhaân haäu , tính chòu ñöïng sinh toàn , nhaãn naïi ñeå chôø vaø tìm cô hoäi . 

Moät gia ñình vó ñaïi Vieät Nam ñaõ chöùng thöïc ñöôïc baûn lónh cuûa mình khi trong cuõng nhö ngoaøi, töï khaéc loaïi thaûi moïi baát coâng, voâ lyù maø giai caáp coäng saûn - moät giai caáp löu manh chính trò ñaõ voâ ích khi toán bieát bao coâng söùc ñeå neùn leân ñaàu gia ñình vó ñaïi ñoù . Sôû dó , vöôït qua ñöôïc qua bieát bao thöû thaùch treân chính laø tính toân troïng söï trung thöïc cuûa töøng ngöôøi daân Vieät qua bao thôøi ñaïi vaãn ñöôïc giöõ gìn vaø phaùt huy . Hoï caàn söï trung thöïc cuûa moät cheá ñoä môùi , khoâng coù baát coâng cuûa cheá ñoä thöïc daân , phong kieán aáu tró , do ñoù , hoï ñaõ boû nhaø cöûa , ruoäng vöôøn , hy sinh vaø chieán ñaáu . Hoï caàn söï trung thöïc ñeå nhaän chaân ra ñöôïc giaù trò thaät cuûa cuoäc soáng , quyeàn löïc cuûa nhaân daân , do ñoù , hoï ñaõ töø boû moïi vinh hoa phuù quyù , lao vaøo tranh ñaáu cho töï do nhaân quyeàn , daân quyeàn cuûa nhaân daân . 

Chaøo theá kyû 21 ñang tieán tôùi , chaøo tieáng theùt vang voïng töï ngaøn naêm theøm khaùt töï do cuûa daân toäc Vieät Nam . Nhöõng lyù thuyeát voâ lyù , nhöõng Ñaûng hoaù , laõnh tuï hoaù , nguî bieän coäng saûn lôïi duïng nhaân daân döùt khoaùt khoâng theå toàn taïi noåi trong töông lai. Aáu tró , baûo thuû, gian aùc , tham lam , aùp cheá ñònh höôùng naøy noï cuûa cheá ñoä ngu daân coäng saûn khoâng theå toàn taïi noåi vôùi söùc treû , söùc soáng cuûa nhöõng maàm non xanh laù Ñöùc tính toát ñeïp nhaát cuûa con ngöôøi: tính trung thöïc, ñöùc tính cao quyù nhaän ra ñöôïc chính nhöõng keû thuø caûn trôû böôùc ñöôøng phaùt trieàn cuûa chính mình maø tieâu dieät keû thuø ñoù . 

Xin Kính chuùc toaøn theå ñaïi gia ñình Vieät Nam thaân yeâu cuûa chuùng con ñöôïc traøn ñaày söùc khoeû , haïnh phuùc , ñaày loøng  duõng caûm ñeå tieán böôùc ñeán töông lai . Vónh bieät quaù khöù u meâ , kính chaøo töông lai höøng saùng .          
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông