Make your own free website on Tripod.com


BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 12/04/2007
 ĐÊM KHÔNG NGỦ CỦA 
ĐẠI SỨ MARINE TẠI HÀ NỘI
 
Đó là đêm nóng bức tại Hà Nội mà ngài đại sứ Mỹ Marine tận mắt chứng kiến cảnh bạo lực của công an “nhân dân“ trước cổng nhà . 

Người dân trong nước đã dần hiểu , cái gọi là tuân theo pháp luật . một thứ luật nhằm mục tiêu bảo vệ đảng không bị lật đổ vì sự chuyên chế độc tài của nó . 

Những người làm trong tòa nhà đại sứ Mỹ rỉ tai nhau rằng , khi gần một đại đội công an chìm và sắc phục thẳng tay gạt bỏ tay ngài đai sứ không cho gần các bà vợ của nhóm 84 xin gặp ngài để đại sứ can thiệp chính quyền CSVN thả chồng họ ra tù tới .

Ngay đêm đó , Ngài đã dung hệ thống liên lạc riêng dành cho nhà ngọai giao , xin từ chức và yêu cầu bộ ngọai giao Mỹ can thiệp mạnh tay . 

Ngừơi ta còn nói tấm hình chụp Linh Mục Lý bị bịt miệng , nổi tiếng trên thế giới hiện nay do chính chiếc máy chụp đặc biệt và do người của tòa đại sứ chụp trong phiên tòa, với quy chế ngọai giao đặc biệt nên thóat khỏi sự theo dõi của công an . 

Cần phải nói các tình tiết khá nực cười của lực lượng công an nhằm giảm thiểu sự tác động của những ai có nguy cơ đem lại sự sụp đổ của chế độ ngày càng bạo liệt và gây ra tác động tiêu cực . 

Tờ Văn nghệ Hà nội tuần qua đã gây xôn xao dư luận khi chính thức thừa nhận , lịnh cắt hết tất cả các quần ống loe trong giới trẻ ở các ngã tư đường mà chế độ CS áp dụng sau 1975 là do Trần quốc Hòan, bộ trưởng công an thời đó ra lịnh . Ây thế mà trên tờ An Ninh TG tại Sai Gòn lại không tiếc lời ca tụng ông ta . 

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ biết , uy tín của chế độ này nó thảm hại như thế nào trong giới trẻ ngày nay . 


DDE^M KHO^NG NGU? CU?A 
DDA.I SU+' MARINE TA.I HA` NO^.I

DDo' la` dde^m no'ng bu+'c ta.i Ha` No^.i ma` nga`i dda.i su+' My~ Marine ta^.n ma('t chu+'ng kie^'n ca?nh ba.o lu+.c cu?a co^ng an “nha^n da^n“ tru+o+'c co^?ng nha` \. 

Ngu+o+`i da^n trong nu+o+'c dda~ da^`n hie^?u , ca'i go.i la` tua^n theo pha'p lua^.t \. mo^.t thu+' lua^.t nha(`m mu.c tie^u ba?o ve^. dda?ng kho^ng bi. la^.t ddo^? vi` su+. chuye^n che^' ddo^.c ta`i cu?a no' \. 

Nhu+~ng ngu+o+`i la`m trong to`a nha` dda.i su+' My~ ri? tai nhau ra(`ng , khi ga^`n mo^.t dda.i ddo^.i co^ng an chi`m va` sa('c phu.c tha(?ng tay ga.t bo? tay nga`i ddai su+' kho^ng cho ga^`n ca'c ba` vo+. cu?a nho'm 84 xin ga(.p nga`i dde^? dda.i su+' can thie^.p chi'nh quye^`n CSVN tha? cho^`ng ho. ra tu` to+'i \.

Ngay dde^m ddo' , Nga`i dda~ dung he^. tho^'ng lie^n la.c rie^ng da`nh cho nha` ngo.ai giao , xin tu+` chu+'c va` ye^u ca^`u bo^. ngo.ai giao My~ can thie^.p ma.nh tay \. Ngu+`o+i ta co`n no'i ta^'m hi`nh chu.p Linh Mu.c Ly' bi. bi.t mie^.ng , no^?i tie^'ng tre^n the^' gio+'i hie^.n nay do chi'nh chie^'c ma'y chu.p dda(.c bie^.t va` do ngu+o+`i cu?a to`a dda.i su+' chu.p trong phie^n to`a, vo+'i quy che^' ngo.ai giao dda(.c bie^.t ne^n tho'at kho?i su+. theo do~i cu?a co^ng an \. 

Ca^`n pha?i no'i ca'c ti`nh tie^'t kha' nu+.c cu+o+`i cu?a lu+.c lu+o+.ng co^ng an nha(`m gia?m thie^?u su+. ta'c ddo^.ng cu?a nhu+~ng ai co' nguy co+ ddem la.i su+. su.p ddo^? cu?a che^' ddo^. nga`y ca`ng ba.o lie^.t va` ga^y ra ta'c ddo^.ng tie^u cu+.c \. 

To+` Va(n nghe^. Ha` no^.i tua^`n qua dda~ ga^y xo^n xao du+ lua^.n khi chi'nh thu+'c thu+`a nha^.n , li.nh ca('t he^'t ta^'t ca? ca'c qua^`n o^'ng loe trong gio+'i tre? o+? ca'c nga~ tu+ ddu+o+`ng ma` che^' ddo^. CS a'p du.ng sau 1975 la` do Tra^`n quo^'c Ho`an, bo^. tru+o+?ng co^ng an tho+`i ddo' ra li.nh \. A^y the^' ma` tre^n to+` An Ninh TG ta.i Sai Go`n la.i kho^ng tie^'c lo+`i ca tu.ng o^ng ta \. 

Chi? ba^'y nhie^u ddo' cu~ng ddu? bie^'t , uy ti'n cu?a che^' ddo^. na`y no' tha?m ha.i nhu+ the^' na`o trong gio+'i tre? nga`y nay \. 

Trang Bìa