Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 29/07/2004
TA`I LIE^.U  THANH NIE^N 
TRONG NU+O+'C  CA^`N DDO.C
(DDIE^.N THU+ SO^' 23 - CLBDCVN)
 
Tin ghi nha^.n:
D-e^m 10/7, va`o lu'c 21 gio+` 30 phu't, ho+n 10 co^ng an thuo^.c bo^.
co^ng an va` so+? co^ng an Ha` No^.i d-a~ ba^'t ngo+` d-e^'n nha` o^ng Le^
Ho^`ng Ha` kha'm nha`. Ho. no'i ra(`ng ho. nha^.n d-u+o+.c tho^ng tin o^ng
Le^ Ho^`ng Ha` d-ang lu+u giu+? mo^.t ta`i lie^.u mo+'i d-u+o+.c tung ra
cu?a Thu+o+.ng Tu+o+'ng Nguye^~n Nam Kha'nh. Tuy nhie^n sau hai gio+`
lu`ng su.c kha('p nha`, ho. kho^ng ti`m d-u+o+.c ta`i lie^.u d-o'. D-ie^.n
Thu+ xin tra^n tro.ng gu+?i d-e^'n qu'y d-o.c gia? so^' d-a(.c bie^.t
du+o+'i d-a^y, d-a(ng la.i ta`i lie^.u ma` co^ng an Ha` No^.i d-ang nga`y
d-e^m truy lu`ng.

----- O -----

(Lo+`i No'i The^m: Thu+o+.ng tu+o+'ng ho^`i hu+u Nguye^~n Nam Kha'nh, que^
Qua?ng Nga~i, ta'c gia? bu+'c thu+ ma` chu'ng to^i muo^'n gio+'i thie^.u
cu`ng d-o^`ng ba`o, la` mo^.t vi. tu+o+'ng tu+`ng giu+~ ca'c chu+'c vu.
cao trong qua^n d-o^.i (cu.c pho' Cu.c Tuye^n hua^'n, chu? nhie^.m chi'nh
tri. Qua^n khu 5, pho' chu? nhie^.m kie^m bi' thu+ D-a?ng uy? To^?ng cu.c
Chi'nh tri. QD-NDVN), la` ngu+o+`i ra^'t ga^`n gu.i vo+'i ca'c tu+o+'ng
Chu Huy Ma^n, Le^ Kha? Phie^u, D-oa`n Khue^, va` ca? Le^ D-u+'c Anh. Va`o
tho+`i a^'y o^ng d-u+o+.c coi la` ngu+o+`i thuo^.c phe Le^ D-u+'c Anh
d-a^`y quye^`n uy, trong khi hai tu+o+'ng D-a(.ng Vu~ Hie^.p, Le^ Hai,
cu~ng la` pho' chu? nhie^.m To^?ng cu.c Chi'nh tri. thi` bi. coi la` tha^n
tu+o+'ng Gia'p tha^'t the^'). Bu+'c thu+ cu?a o^ng d-e^? lo^. nhu+~ng
ti`nh tie^'t cu. the^? ve^` mo^.t vu. a'n nguy. ta.o che^'t ngu+o+`i mang
te^n T4 do To^?ng cu.c 2 du+.ng ne^n va`o nhu+~ng na(m cuo^'i cu`ng cu?a
the^' ky? tru+o+'c, d-a~ pho+i ba`y ro~ ra`ng su+. ra.n nu+'t kho^ng ha`n
ga('n no^?i trong D-CSVN vi` quye^`n lo+.i cu?a nhu+~ng phe nho'm. Ban
la~nh d-a.oD-CSVN he^'t ho^`n khi bie^'t bu+'c thu+ gu+?i cho ho. d-a~ bi.
lo.t ra ngoa`i. Cuo^.c kha'm xe't va`o ban d-e^m 10.7.2004 ta.i nha` o^ng
Le^ Ho^`ng Ha`, nguye^n cha'nh va(n pho`ng Bo^. Co^ng an, d-e^? ti`m ra
va` thu ho^`i bu+'c thu+, chu+'ng to? su+. ho^'t hoa?ng cu?a ho.. Tu+o+'ng
Kha'nh kho^ng le^n a'n che^' d-o^. d-o^.c ta`i, o^ng kho^ng pha?i ngu+o+`i
d-a^'u tranh cho da^n chu?. Bu+'c thu+ cu?a o^ng chi? cho ta tha^'y mo^.t
hie^.n tu+o+.ng: nhu+~ng a^'m u+'c bi. do^`n ne'n ngay trong ha`ng ngu~
nhu+~ng co^ng tha^`n cu?a D-a?ng nay ba('t d-a^`u bo^.c lo^., ma` kho+?i
d-a^`u la` bu+'c thu+ gu+?i Trung u+o+ng D-a?ng cu?a d-a.i tu+o+'ng Vo~
Nguye^n Gia'p).

Ha` No^.i, nga`y 17/6/2004

Ki'nh gu+?i:
     Ban Cha^'p ha`nh Trung u+o+ng d-a?ng
     D-o^`ng chi' To^?ng bi' thu+ va` ca'c d-o^`ng chi' uy? vie^n
     Bo^. Chi'nh tri., uy? vie^n Ban Bi' thu+
     Uy? ban Kie^?m tra Trung u+o+ng khoa' 9
     D-o^`ng chi' Chu? nhie^.m Uy? ban Kie^?m tra Trung u+o+ng khoa' 7,
khoa' 8

Thu+a ca'c d-o^`ng chi',

Vu. T4 va` ca'c va^'n d-e^` cu?a To^?ng cu.c 2 vu+`a qua d-a~ die^~n ra
ra^'t nghie^m tro.ng tu+` vu. Sa'u Su+' (Khoa' 6) tie^'p d-e^'n ca'c vu.
kha'c ra^'t nghie^m tro.ng trong Khoa' 7, Khoa' 8 va` Khoa' 9 hie^.n nay
Nhu+ng chu+a d-u+o+.c la`m ro~ nhu+~ng sai pha.m d-o' va` xu+? ly' nghie^m
kha('c mo^.t so^' la~nh d-a.o, chi? huy To^?ng cu.c 2. Ti`nh hi`nh a^'y
d-ang la`m cho nhie^`u d-a?ng vie^n lo la('ng ve^` su+. trong sa.ch vu+~ng
ma.nh cu?a D-a?ng ta.

D-a^`u tha'ng 7/2004, Trung u+o+ng se~ ho.p la^`n thu+' 10. To^i tha^'y
ca^`n thie^'t vie^'t thu+ gu+?i Ban cha^'p ha`nh Trung u+o+ng, d-o^`ng
chi' To^?ng bi' thu+, Bo^. Chi'nh tri., Uy? ban Kie^?m tra Trung u+o+ng
va` Ban Bi' thu+ ve^` va^'n d-e^` T4 va` ca'c va^'n d-e^` cu?a To^?ng cu.c
2 vu+`a qua.

Vu. a'n T4 la` mo^.t vu. a'n chi'nh tri. d-a(.c bie^.t nghie^m tro.ng.
Tru+o+'c d-a^y, trong kha'ng chie^'n cho^'ng My~, Cu.c 2 d-a~ d-o'ng go'p
nhie^`u tha`nh ti'ch va` co' truye^`n tho^'ng to^'t d-e.p. Nhu+ng hai
chu.c na(m nay, co' the^? no'i, tu+` khi bi. kho^'ng che^' va` tu+.
nguye^.n thu+.c hie^.n nhu+~ng a^m mu+u vu kho^'ng, Cu.c 12 (To^?ng cu.c
2) va` ca'c la~nh d-a.o To^?ng cu.c 2, ke^? tu+` vu. Xie^m Rie^.p (na(m
1983) va` lie^n tie^'p ca'c vu. sau na`y, d-a~ pha.m nhu+~ng sai la^`m
ra^'t nghie^m tro.ng va` co' he^. tho^'ng.

To^i d-u+o+.c ca'c D-a.i ho^.i D-a?ng ba^`u va`o Ban Cha^'p ha`nh Trung
u+o+ng khoa' 5, khoa' 6, khoa' 7, d-u+o+.c Bo^. Chi'nh tri. chi? d-i.nh
la`m pho' chu? nhie^.m To^?ng cu.c chi'nh tri. va` sau d-o' d-u+o+.c pha^n
co^ng theo do~i mo^.t so^' va^'n d-e^` ba?o ve^. chi'nh tri. no^.i bo^..
Vo+'i tra'ch nhie^.m cu?a mi`nh, to^i d-u+o+.c hie^?u bie^'t ti`nh hi`nh
no'i chung va` ti`nh hi`nh D-a?ng bo^. Qua^n d-o^.i no'i rie^ng, d-a~ tham
gia su+. la~nh d-a.o chung cu?a D-a?ng va` su+. la~nh d-a.o tu+ tu+o+?ng,
to^? chu+'c, ba?o ve^. chi'nh tri. no^.i bo^. D-a?ng Qua^n d-o^.i.
Tru+o+'c he^'t to^i xin tri`nh ba`y nhu+~ng d-ie`u to^i d-a~ bie^'t vo+'i
ca'c d-o^`ng chi' ve^` To^?ng cu.c 2, vu. T4 va` ca'c vu. a'n kha'c quan
he^. d-e^'n To^?ng cu.c 2 d-e^? go'p pha^`n la`m sa'ng to? the^m su+.
tha^.t va` ti'nh cha^'t nguy ha.i co' he^. tho^'ng va` ra^'t nghie^m
tro.ng cu?a ca'c d-o^`ng chi' la~nh d-a.o To^?ng cu.c 2, ke^? tu+` khi
d-o^`ng chi' Tu+ Va(n va` Vu~ Chi'nh, Nguye^~n Chi' Vi.nh na('m cu+o+ng
vi. la~nh d-a.o To^?ng cu.c.

I. Vu. Xie^m Rie^.p na(m 1983

Nguye^n nha^n da^~n d-e^'n vu. Xie^m Rie^.p (na(m 1983) la` do cu.c 12
tru+o+'c thuo^.c Cu.c 2 d-a~ du+.ng ta`i lie^.u, chu+'ng cu+' kho^ng co'
tha^.t, du+.a theo tin d-i.ch, vu oan cho nhie^`u ca'n bo^. ba.n, du`ng
nhu.c hi`nh, tra ta^'n, mo+'m cung, bu+'c cung, ga^y ra nhu+~ng d-au
d-o+'n oan u+'c ca? tinh tha^`n va` the^? xa'c cho ca'n bo^. ba.n, co'
d-o^`ng chi' la` ca'n bo^. cao ca^'p cu?a D-a?ng ba.n pha?i tu+. sa't,
ga^y ha^.u qua? cu+.c ky` nghie^m tro.ng. Vu. na`y, kho^ng pha?i la` do
mo^.t ca'n bo^. (Ma.c Lam) ma` la` tu+` la~nh d-a.o cu?a cu.c 12 (Tu+
Va(n, Vu~ Chi'nh). Ho^`i d-o', d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh la`m tru+o+?ng
d-oa`n chuye^n gia ta.i CamPuChia. Do nhie^`u nguye^n nha^n, trong d-o'
co' y' kie^'n cu?a d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh, ne^n so^' ca'n bo^. la~nh
d-a.o cu?a Cu.c 2 kho^ng bi. xu+? ly' ma` chi? thi ha`nh ki? lua^.t
d-o^`ng chi' Ma.c Lam, mo^.t tro+. ly', va` ta^.p trung khuye^'t d-ie^?m
va`o d-o^`ng chi' Hoa', Tu+ le^.nh pho', Tham mu+u tru+o+?ng 719 va`
d-o^`ng chi' Thanh, Tu+ le^.nh ma(.t tra^.n 419.

D-e^'n nay, nhie^`u d-o^`ng chi' ca'n bo^. ca^'p cao, ca'c ca'n bo^. tham
gia co^ng ta'c o+? CamPuChia va^~n tie^'p tu.c co' y' kie^'n ve^` vu.
Xie^m Rie^.p, ca? d-o^'i vo+'i ca'c d-o^`ng chi' la~nh d-a.o cu.c 2 va`
d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh.

II. Vu. Sa'u Su+' na(m 1991 (va`o cuo^'i khoa' 6, tru+o+'c the^`m d-a.i
ho^.i VII

Tru+o+'c D-a.i ho^.i 7, ta^m tra.ng ca'n bo^., ca? phi'a Nam va` phi'a
Ba('c co' nhie^`u lo la('ng, ba(n khoa(n ve^` nha^n su+. ca^'p cao cu?a
D-a?ng, nhie^`u ca'n bo^. kho^ng vu+`a lo`ng mo^.t so^' d-o^`ng chi' trong
Bo^. Chi'nh tri. Khoa' 6. Nhie^`u y' kie^'n muo^'n thay d-o^?i mo^.t so^'
Uy? vie^n Bo^. Chi'nh tri.. Trong d-o' du+ lua^.n ta^.p trung kho^ng
d-o^`ng ti`nh d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh. D-a(.c bie^.t tha('c ma('c
d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh ma^'y d-ie^?m :

- Ve^` ly' li.ch, d-o^`ng chi' Anh khai xua^'t tha^n la` co^ng nha^n la`
kho^ng d-u'ng

- Ve^` nga`y va`o D-a?ng d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh khai kho^ng d-u'ng.

- Co' mo^.t tra^.n phu.c ki'ch qua^n Pha'p, trong d-o' co' te^n chu?
d-o^`n d-ie^`n Pha'p (d-o^`n d-ie^`n ma` d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh la`m
co^ng chu+'c) d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh la` ngu+o+`i chi? huy d-a.i
d-o^.i phu.c ki'ch, kho^ng cho no^? su'ng. Nho+` d-o' bo.n qua^n Pha'p va`
ca? te^n chu? d-o^`n die^`n (chu? cu~ cu?a d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh)
thoa't che^'t

- Tha'i d-o^. d-o^'i vo+'i ba` vo+. tru+o+'c, d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh
co' tha'i d-o^. xu+? su+. kho^ng d-u'ng ti`nh nghi~a.

Nhu+ d-o^`ng chi' Tru+o+`ng Chinh (d-u+o+.c ba^`u la`m To^?ng bi' thu+ sau
khi d-o^`ng chi' Le^ Dua^?n ma^'t) no'i : vie^.c ca'n bo^. trung cao ca^'p
va` ca? nha^n da^n quan ta^m d-e^'n nha^n su+. cao ca^'p cu?a D-a?ng la`
d-ie^`u bi`nh thu+o+`ng, nhu+ng tru+o+'c ti`nh hi`nh d-o', Cu.c 2 d-u+o+.c
mo^.t su+. chi? d-a.o na`o d-o', d-a~ to^? chu+'c, da`n du+.ng ra vu. Sa'u
Su+' mo^.t ca'ch ba`i ba?n, co^ng phu, ca^'p xe, ca^'p tie^`n cho Sa'u
Su+' ra Ha` No^.i va` tru+.c tie^'p chi? d-a.o Sa'u Su+' ga(.p mo^.t so^'
la~nh d-a.o, cu+.u chie^'n binh, ti`m ca'ch khe^u go+.i va` bi' ma^.t ghi
a^m, ta^'t ca? 16 cuo^'n.

Bo^. Chi'nh tri. khoa' 6 to^? chu+'c cho chu'ng to^i nghe ca'c ba(ng ghi
a^m d-o'. To^i nghe pha^`n nhie^`u la` lo+`i Sa'u Su+' va` nhie^`u d-oa.n
o^`m o^`m kho^ng nghe ro~.

Vu. na`y Cu.c 2 d-a~ nguy. ta.o ta`i lie^.u, du+.ng chu+'ng cu+' gia?,
na(.n the^m ti`nh tie^'t, la`m cho du+ lua^.n ngo^. nha^.n la` co' tha^.t,
d-a'nh lu+`a Bo^. Chi'nh tri., Ban Bi' thu+, Ban cha^'p ha`nh Trung
U+o+ng, thu+.c cha^'t la` vu kho^'ng d-o^`ng chi' Vo~ Nguye^n Gia'p,
d-o^`ng chi' Tra^`nVa(n Tra`, d-e^? thanh tru+`ng no^.i bo^., ha~m ha.i
d-o^`ng chi'. Nhie^`u d-o^`ng chi' trung thu+.c nhu+ d-o^`ng chi' Nguye^~n
D-u+'c Ta^m, Mai Chi' Tho., Nguye^~n Va(n Linh, Vo~ Chi' Co^ng, Nguye^~n
Thanh Bi`nh ...va` nhie^`u d-o^`ng chi' Uy? vie^n Trung u+o+ng cu~ng bi.
nhu+~ng tin tu+'c d-o' d-a'nh lu+`a.

Su+. vu kho^'ng a^'y d-a~ da^~n d-e^'n su+. pha^n ta^m trong D-a?ng, trong
ca'n bo^. Qua^n d-o^.i, a?nh hu+o+?ng ra^'t xa^'u cho d-e^'n ngay` nay,
ga^y d-au kho^?, pha^~n ua^'t cho nhie^`u ca'n bo^. cao ca^'p trong va`
ngoa`i Qua^n d-o^.i.

III. Vu. T4 la` mo^.t vu. a'n chi'nh tri. d-a(.c bie^.t nghie^m tro.ng

1) To^?ng cu.c 2 d-a~ la`m mo^.t vie^.c he^'t su+'c nghie^m tro.ng la`
bi.a d-a(.t ra mo^.t te^n co' bi' danh la` T4, d-a(.c ti`nh cu?a To^?ng
cu.c 2 na(`m trong CIA d-e^? d-u+a tin vu kho^'ng chi'nh tri. nhie^`u ca'n
bo^. la~nh d-a.o ca^'p cao va` nhie^`u ca'n bo^. kha'c cu?a D-a?ng va`
Nha` nu+o+'c vo+'i ha`ng tra(m ba?n tin (kho^ng ke^? ba'o ca'o mie^.ng)

2) No^.i dung vu kho^'ng chi'nh tri. la` d-u+a tin CIA d-a~ na('m d-u+o+.c
hoa(.c CIA d-a~ tie^'p ca^.n d-u+o+.c, d-a~ cho ngu+o+`i lie^n he^., d-a~
chi? d-a.o ca'c d-o^`ng chi' Vo~ Nguye^n Gia'p, Vo~ Va(n Kie^.t, Phan Va(n
Kha?i, Le^ Kha? Phie^u, Mai Chi Tho., Tru+o+ng Ta^n Sang, Vo~ Tra^`n Chi',
Bu`i Thie^.n Ngo^., Tru+o+ng Vi~nh Tro.ng, Pha.m Gia Khie^m, Vo~ Thi.
Tha('ng, Vu~ Quo^'c Hu`ng, Nguye^~n Kha'nh Toa`n (Thu+' tru+o+?ng Bo^.
Co^ng An), Phan Die^~n, Le^ Va(n Du~ng, Phan Trung Kie^n, Vo~ Vie^'t
Thanh, D-oa`n Ma.nh Giao.

Vu kho^'ng ca? mo^.t so^' tu+o+'ng li~nh trung tha`nh va` kie^n cu+o+`ng
chie^'n d-a^'u trong kha'ng chie^'n, vu kho^'ng ca? ba?n tha^n to^i.

Ca'c d-o^`ng chi' d-a~ co' ca'c ba?n tin cu?a To^?ng cu.c 2. D-e^` nghi.
ca'c d-o^`ng chi' d-o.c ky~. D-o^'i vo+'i to^i (Nguye^~n Nam Kha'nh) va`
d-o^`ng chi' Nguye^~n Huy Chu+o+ng, Uy? vie^n Trung u+o+ng D-a?ng, d-o^`ng
chi' anh hu`ng Thu+o+.ng tu+o+'ng Nguye^~n Cho+n, Uy? vie^n Trung u+o+ng
D-a?ng, ba?n tin To^?ng cu.c 2 d-u+a tin le^n la~nh d-a.o ca^'p cao :

"Tu+` trung ta^m CIA cho hay: Trong mu+o+`i nga`y ga^`n d-a^y vo+. cho^`ng
Tra^`n Quo^'c Thua^.n, Vo~ thi. Tha('ng d-a~ ta.o ra nhu+~ng lie^n ke^'t
trong bo^. ma'y ba?o ve^. ne^`n chuye^n chi'nh vo^ sa?n, d-a~ ga(.p go+~
tha^n ti`nh vo+'i mo^.t so^' cu+.u chie^'n binh thu? cu+.u trong D-a?ng,
d-o' la` Trung tu+o+'ng Nguye^~n Huy Chu+o+ng, Thu+o+.ng tu+o+'ng Nam
Kha'nh, Thu+o+.ng tu+o+'ng Nguye^~n Cho+n. Qua la.i a(n co+m vo'i tu+o+'ng
Kha'nh, tu+o+'ng Cho+n. Hai ngu+o+`i na`y u'y la.o ma(.t tu+ tu+o+?ng cho
tu+o+'ng Kha'nh, tu+o+'ng Cho+n, pha't d-o^.ng mo^.t so^' phong tra`o ke^u
go.i cu+.u chie^'n binh Ma(.t tra^.n ca^'p tie^'n. D-o^`ng tho+`i ga^y
su+'c e'p vo+'i o^ng Le^ Kha? Phie^u ve^` mo^.t so^' d-o`i ho?i cu?a cu+.u
chie^'n binh. Nha^n di.p ki? nie^.m 210 na(m nga`y Quang Trung d-a.i pha'
qua^n Thanh ho.p ba`n be^n le^` ki? nie^.m Quang Trung tha`nh mo^.t buo^?i
cha^'t va^'n ve^` nhu+~ng ye^u sa'ch cu?a cu+.u chie^'n binh khu vu+.c
mie^`n Trung. Ca(.p vo+. cho^`ng Thua^.n- Tha('ng d-ang d-a` thua^.n
tie^.n con d-u+o+`ng d-i sa^u va`o no^.i bo^. Qua^n d-o^.i va` To^?ng bi'
thu+ Le^ Kha? Phie^u qua hai vi. tu+o+'ng na`y"
(Ba?n tin nga`y 7/2/1999)

Ve^` d-o^`ng chi' Vo~ Nguye^n Gia'p

To^?ng cu.c 2 d-u+a tin : (chi? tri'ch mo^.t so^').

"Sau D-a.i ho^.i 8, CIA chi? d-a.o nho'm Z (tu+'c la` nho'm Gia'p) chu?
tru+o+ng xu'c tie^'n va^.n d-o^.ng ca? quan d-ie^?m, tu+ tu+o+?ng va` to^?
chu+'c nha^n su+., lo+.i du.ng tu+ tu+o+?ng Ho^` Chi' Minh d-e^? loa.i bo?
chu? nghi~a Ma'c- Le^Nin, ta'ch tu+ tu+o+?ng Ho^` Chi' Minh vo+'i tu+
tu+o+?ng Ma'c   LeNin, ta.o ra phong tra`o "da^n to^.c da^n chu?"
(ba?n tin so^' 49/96TR nga`y 7/7 /1996)

"Nga`y 12/7/1997, ta.i mo^.t d-i.a d-ie^?m phi'a Ba('c, d-a.i die^.n CIA
My~ d-a~ pho^? bie^'n chu? tru+o+ng cu?a My~ va` Pha'p lo^i ke'o o^ng Vo~
Nguye^n Gia'p
"Hie^.n nay theo ye^u ca^`u cu?a CIA thi` o^ng Gia'p va^~n d-ang nga^'m
nga^`m hoa.t d-o^.ng, nha^'t la` sau khi co' tho^ng tin ve^` cuo^.c ga(.p
rie^ng giu+~a o^ng va` Mac Namara trong cuo^.c ho^.i tha?o "Nhu+~ng co+
ho^.i bi. bo? lo+~", Ta.i cuo^.c ga(.p rie^ng na`y, ma(.c du` co' phie^n
di.ch tie^'ng Anh, nhu+ng hai be^n d-a~ kho^ng du`ng tie^'ng Anh ma` du`ng
tie^'ng Pha'p (vi` Mac Namara cu~ng bie^'t tie^'ng Pha'p). Mac Namara
mo+`i o^ng Gia'p sang My~ du+. ho^.i tha?o ve^` "Su+. kie^n Vi.nh Ba('c
Bo^. " d-e^? pha^n bie^.t ai d-u'ng ai sai. O^ng Gia'p d-a~ tra? lo+`i:
"Tho+`i co+ chu+a chi'n muo^`i".
CIA pha^n ti'ch: " o^ng Gia'p co`n pha?i chua^?n bi. du+ lua^.n do.n
d-u+o+`ng o+? trong nu+o+'c ro^`i mo+'i d-i My~"
(Ba?n tin so^' 167/TR nga`y 17 /7/1977)

"O^ng Gia'p chua^?n bi. co^ng bo^' cho ho.c thuye^'t cu?a mi`nh (chi?
d-a.o o^ng Gia`u vie^'t cuo^'n sa'ch Chu? nghi~a Ho^` Chi' Minh). Tho^ng
qua vie^.c tra? lo+`i pho'ng vie^n Nha^.t Ba?n, o^ng Gia'p d-a~ d-u+a ra
"Chu? nghi~a Xa~ ho^.i Nha^n va(n", ki'ch d-o^.ng tu+ tu+o+?ng ve^` mo^.t
d-o+.t so'ng nga^`m, bi' ma^.t tha`nh la^.p "Ma(.t tra^.n cu+'u nguy da^n
to^.c"
(Ba?n tin so^' 212/97/ TR nga`y 10/9/97)

To^?ng cu.c 2 d-u+a tin ve^` d-o^`ng chi' Pha.m Va(n D-o^`ng

"Sa'ng 05/9/97, Pha.m Va(n D-o^`ng d-a~ mo+`i mo^.t so^' Uy? vie^n Bo^.
Chi'nh tri. Trung u+o+ng khoa' 4, khoa' 5, ye^u ca^`u nhu+~ng ngu+o+`i
na`y d-u+'ng ra va^.n d-o^.ng ca'c Uy? vie^n Bo^. Chi'nh tri., ca'n bo^.
d-a~ ve^` hu+u chu? ye^'u la` tu+o+'ng li~nh Qua^n d-o^.i ye^u ca^`u thay
d-o^?i ca'c d-o^`ng chi' chu? cho^'t hie^.n nay.
(Ba?n tin so^' 212/97/TR nga`y 10/9/97)

Tin ve^` d-o^`ng chi' Phan Va(n Kha?i

"Tho+`i ky` Phan Va(n Kha?i la`m Chu? Ti.ch Tha`nh Pho^', Charles D-u+'c
(la` ngu+o+`i d-u+o+.c te^n CIA Nguye^~n Ngo.c Huy, bi' thu+ D-a?ng Ta^n
D-a.i Vie^.t d-a'nh ve^` mie^`n Nam na(m 1973 va` phong cho la`m Trung
u+o+ng uy? vie^n Phong tra`o Quo^'c gia Ca^'p tie^'n), d-a~ du`ng chuye^n
co+ d-u+a Phan Va(n Kha?i d-i tham quan ca'c nu+o+'c D-o^ng Nam A'. Khi
bie^'t Phan Va(n Kha?i d-u+o+.c d-e^` ba.t ra Trung U+o+ng, Charles D-u+'c
he^'t lo`ng cung phu.ng cho Phan Va(n Kha?i".
(Ba?n tin nga`y 10/5/1999)

Tin ve^` d-o^`ng chi' Tru+o+ng Ta^'n Sang

"CIA co' nguo^`n tin tu+` quo^'c no^.i cho hay Bo^. Chi'nh tri. se~ loa.i
tru+` Tru+o+ng Ta^'n Sang sau khi o^ng ta to^? chu+'c tha`nh co^ng le^~
ky? nie^.m Sa`i Go`n 300 na(m theo chu? nghi~a da^n to^.c. Ho^` so+ cu?a
Tu+ Sang d-a~ d-u+o+.c CIA chua^?n bi. cho mo^.t vi. tri' la~nh d-a.o cu?a
phe d-o^'i la^.p trong tru+o+`ng ho+.p o^ng ta ra kho?i Bo^. Chi'nh tri.
... CIA hy vo.ng ve^` su+. tha`nh co^ng cu?a Tu+ Sang trong vai tro` la~nh
d-a.o phe d-o^'i la^.p ...
(Ba?n tin nga`y 25/12/98)

"Nho'm Tru+o+ng Ta^'n Sang d-ang co' ke^' hoa.ch ta'c d-o^.ng, mo'c no^'i
lo^i ke'o d-e^? lie^n ke^'t o^ng Ngo^ Xua^n Lo^.c, Nguye^~n Kha'nh Toa`n
va` mo^.t so^' tu+o+'ng li~nh Qua^n d-o^.i va` Co^ng an, giao chu'ng na('m
giu+~ ca'c vi. tri' quan tro.ng trong Chi'nh phu? Vie^.t Nam tu+` d-i.a
phu+o+ng d-e^'n Trung u+o+ng.
(Ba?n tin so^' 497 nga`y 24/3/99)

"Ca'c chuye^n gia CIA nha^.n d-i.nh mo^.t cuo^.c d-a?o chi'nh co' the^?
xa?y ra va`o tha'ng 7, tha'ng 8/1999 o+? Vie^.t Nam. Vai tro` chu? cho^'t
la` Tru+o+ng Ta^'n Sang va` Tra^`n Va(n Ta.o.
"Tu+ Sang, Tu+ Ta.o ta^.p trung thu phu.c pha'i tu` Co^n D-a?o o+? Tha`nh
pho^' Ho^` Chi' Minh. Pha'i na`y co' kha? na(ng tro+? tha`nh phe pha'i
ho+.p pha'p d-o^'i la^.p trong D-a?ng Co^.ng sa?n, la^'y d-i.a ba`n Sa`i
Go`n la`m ca(n cu+'".
"D-a~ co' su+. lie^n ke^'t mo+'i giu+~a Ngo^ Xua^n Lo^.c, Pha.m Gia
Khie^m, Nguye^~n Kha'nh Toa`n, D-oa`n Ma.nh Giao, Le^ Va^n Du~ng, Phan
Trung Kie^n, Nguye^~n Va(n Rop. Vie^.c d-a?o chi'nh cu?a phe nho'm na`y
se~ ta^.p trung va`o ky` ho.p 2 Quo^'c ho^.i".
(Ba?n tin nga`y 2/8/1999)

"To^'i 06/1/99 co' mo^.t cuo^.c ho.p do Tu+ Sang to^? chu+'c, tham du+.
co' Vo~ Tra^`n Chi', o^ng D-a(.ng (gia'm d-o^'c so+? co^ng nghie^.p). Ba
Ngo^. va` mo^.t nha^n va^.t bi' hie^?m ... No^.i dung cuo^.c ho.p: Ba`n
mo.i ca'ch ba?o ve^. vi. tri' Bi' thu+ tha`nh uy? cho o^ng Sang, ba(`ng
mo.i ca'ch lo^i ke'o va^y ca'nh d-e^? co^ la^.p o^ng Le^ Kha? Phie^u va`
tie^'n to+'i thay o^ng Le^ Kha? Phie^u ba(`ng mo^.t ho^.i nghi. ba^'t
thu+o+`ng vi` o^ng Phie^u kho^ng u?ng ho^. Tha`nh uy? va` o^ng Tu+ Sang.
"Co' mo^.t su+. mu+u ti'nh tu+` mo^.t so^' phe pha'i chi'nh tri.. Trong
D-a?ng Vie^.t Nam d-ang mu+u ti'nh mo^.t cuo^.c ca?i ca'ch chi'nh tri.,
d-a?o chi'nh chi'nh tri.. Co' nhu+~ng ke^' hoa.ch tuye^.t ma^.t tre^n co+
so? ba'o ca'o cu?a Quo^'c no^.i do CIA gu+?i Va(n pho`ng An ninh, To^?ng
tho^'ng. Phe pha'i chi'nh tri. na`y du+. ti'nh se~ lo^i ke'o ca? o^ng Le^
Kha? Phie^u va` Phan Va(n Kha?i d-u+'ng ve^` phi'a ho. ...Lu'c ba^'y gio+`
Phan Va(n Kha?i va` Le^ Kha? Phie^u cu~ng pha?i theo ho. vi` kho^ng co`n
con d-u+o+`ng na`o kha'c. CIA d-a~ chi? d-a.o se~ thu+.c hie^.n ke^'
hoa.ch.
(Ba?n tin so^' 223 nga`y 19/1/98)

Tin ve^` d-o^`ng chi' Vo~ Vie^'t Thanh

"Nguo^`n tin tu+` trong d-o^.i ngu~ ca^'p cao cho hay o^ng Vo~ Vie^'t
Thanh d-ang tho^ng qua mo^.t so^' nha^n va^.t trung gian tha^n My~ d-e^?
mo'c no^'i xin ti. na.n chi'nh tri. trong su+' qua'n My~ hoa(.c d-i ra
nu+o+'c ngoa`i".
(Ba?n tin nga`y 7/2/1999)

Tin ve^` d-o^`ng chi' Na(m Xua^n (Mai Chi' Tho.)

"Charles Rey, To^?ng la~nh su+. My~ o+? Tha`nh Pho^' Ho^` Chi' Minh d-e^'n
nha` rie^ng ga(.p anh Na(m Xua^n.
D-a^y cu~ng la` mo^.t hie^.n tu+o+.ng kho^ng bi`nh thu+o+`ng, ta chu+a ro~
no^.i dung cuo^.c ga(.p na`y. Nhu+~ng vu. a'n ta go.i la` kinh te^',
d-a`ng sau d-e^`u co' di'nh d-e^'n chi'nh tri.".
(Ba?n tin nga`y 5/10/1999)

Tu+` vu. Sa'u Su+', Cu.c 2 (ho^`i d-o' cu.c 2 chu+a d-u+o+.c mang te^n la`
To^?ng cu.c 2) d-a~ co' ba'o ca'o "Ca?nh ba'o nho'm Mai Chi' Tho. se~
tie^'n ha`nh d-a?o chi'nh"

Tin ve^` d-o^`ng chi' Vo~ Thi. Tha('ng

"Nha(`m a'p d-a?o nhu+~ng ngu+o+`i to^' ca'o mi`nh, ba` Vo~ Thi. Tha('ng
d-a~ ti`m ca'ch ke^'t tha^n vo+'i nhie^`u ca'n bo^. chu? cho^'t nga`nh
Co^ng An, No^.i Chi'nh, Kie^?m tra D-a?ng, Ba?o ve^. Chi'nh tri. No^.i
bo^..
Ba` Tha('ng la` ngu+o+`i ti`nh cu?a Nguye^~n Kha'nh Toa`n, thu+' tru+o+?ng
Bo^. Co^ng An.
(Ba?n tin so^' 218 nga`y 21/1/1999)

"T4 tie^'t lo^. Vo~ Thi. Tha('ng tru+o+'c d-a^y d-a~ d-u+o+.c Phu? D-a(.c
uy? tha'o ra(ng ha`m tre^n (ra(ng cu+?a) d-e^? thay va`o d-o' ra(ng gia?
d-a(.c bie^.t d-u+o+.c su+? du.ng khi ca?m tha^'y hie^?m nguy, co' the^?
ca('n vo+~ ra(ng na`y sau khi du`ng lu+o+~i d-a^?y ro+i ra, la` mo^.t
lie^`u thuo^'c d-o^.c cu+.c ma.nh co' the^? giu'p ca'c d-ie^.p vie^n tu+.
sa't. "
(Ba?n tin nga`y 21/3/1999)

Tin ve^` d-o^`ng chi' Vu~ Quo^'c Hu`ng

"CIA d-a~ cho ngu+o+i mo'c no^'i Vu~ Quo^'c Hu`ng vi` tha^'y Vu~ Quo^'c
Hu`ng la` Uy? vie^n Trung u+o+ng D-a?ng, co' the^? d-u+o+.c Nguye^~n Va(n
An va` mo^.t so^' la~o tha`nh gio+'i thie^.u va`o Bo^. Chi'nh tri.".
"Hu`ng d-a~ cho ngu+o+`i co' quan he^. vo+'i CIA bie^'t tin : Phu+o+ng a'n
d-i.nh d-o^`ng chi' Le^ Kha? Phieu la`m To^?ng bi' thu+ la` kho^ng co`n,
thay va`o d-o' cha('c cha('n la` Nguye^~n Va(n An (CIA d-a~ na('m d-u+o+.c
tin na`y)"
(Ba?n tin so^' 351/97/TR nga`y 17/12/1997)

Tin ve^` d-o^`ng chi' Phan Die^~n

"Phan Die^~n co' quan he^. phu+'c ta.p vo+'i mo^.t so^' ngu+o+`i Hoa trong
nho'm ti`nh ba'o Trung Quo^'c. D-e^` nghi. la~nh d-a.o tha^.n tro.ng".
(Ba?n tin so^' 351/97/TR nga`y 17/12/1997)

Tin ve^` d-o^`ng chi' No^ng D-u+'c Ma.nh

"Co' tin d-o^`n d-o^`ng chi' No^ng D-u+'c Ma.nh ke^'t nghi~a vo+'i Minh
Phu.ng. Ta(ng Minh phu.ng d-a~ tu+`ng phu.c vu. cho d-o^`ng chi' Ma.nh va`
khi y bi. ba('t, d-o^`ng chi' Ma.nh to? ra kho^ng d-o^`ng ti`nh. "
(Ba?n tin so^' 352/97/TR nga`y 17/12/1997)

Tin ve^` d-o^`ng chi' Nguye^~n Minh Trie^'t

"D-o^`ng chi' Trie't va^~n to? ra tin tu+o+?ng Tra^`n Ba.ch Da(`ng.
D-o^`ng chi' Trie't no'i : anh Tra^`n Ba.ch D-a(`ng la` Thu? tru+o+?ng
cu?a to^i ma` co`n bi. nghi ngo+`. "
(Ba?n tin so^' 351/97/TR nga`y 17/12/97)

Tin ve^` d-o^ng chi' Tra^`n Tie^'n Cung (Thie^'u tu+o+'ng To^?ng cu.c pho'
To^?ng cu.c 2)

"Tra^`n Tie^'n Cung cu~ng la` ngu+o+`i quan he^. cha(.t che~ vo+'i nho'm
co+ ho^.i chi'nh tri. xe't la.i"
(Ba'o ca'o so^' 1500/20/CB cu?a To^?ng cu.c 2)

Ba?n tin rie^ng ve^` d-i.ch mo'c no^'i va`o Vie^.n 108

"Y' d-o^` cu?a CIA cho^'ng pha' ta qua nga`nh y te^' ra^'t tha^m d-o^.c
va` nguy hie^?m. Chu'ng d-a~ so+'m mo'c no^'i va`o vie^.n 108, CIA d-a~
mo'c no^'i d-u+o+.c mo^.t so^' gia'o su+, va` giao cho " Ma(.t tra^.n da^n
chu? ca^'p tie^'n" chi? d-a.o nho'm na`y. D-a(.c bie^.t la` khi chu? ti.ch
Le^ D-u+'c Anh bi. o^'m, CIA d-a~ chi? d-a.o Ma(.t tra^.n da^n chu? ca^'p
tie^'n ra'o rie^'t hoa.t d-o^.ng chi? d-a.o cha(.t che~ lu+.c lu+o+.ng
cu?a chu'ng ta.i vie^.n 108 trong qua' tri`nh d-ie^`u tri. cho chu? ti.ch
Le^ D-u+'c Anh. D-a'ng chu' y' ga^`n d-a^y, pha't hie^.n d-u+o+.c Pha.m
Song (nguye^n Bo^. tru+o+?ng Y Te^') co' quan he^. vo+'i lu+.c lu+o+.ng
ca^'p tie^'n. Tua^`n qua, hai la^`n Pha.m Song ga(.p mo^.t te^n trong ban
la~nh d-a.o Ma(.t tra^.n ca^'p tie^'n, te^n na`y la` ba'c sy~ la^u na(m
va` la` ngu+o+`i cu?a Gia'p, y d-ang tru+.c tie^'p chi? d-a.o lu+.c
lu+o+.ng cu?a Ma(.t tra^.n da^n chu? ca^'p tie^'n ta.i vie^.n 108 trong
vie^.c d-ie^`u tri. cho chu? ti.ch Le^ D-u+'c Anh. Ga^`n d-a^y pha't
hie^.n chu'ng d-a~ d-a(.t thie^'t bi. nghe tro^.m. Ngay trong xe cu?a chu?
ti.ch Le^ D-u+'c Anh d-a~ co' da^'u hie^.u d-a(.t thie^'t bi. nghe tro^.m.
(Ba?n tin so^' 185/96/TR nga`y 30/12/96)

* * *

Ca'c va^'n d-e^` cu?a To^?ng cu.c 2 co`n nhie^`u nhu+ to^? chu+'c thu
tha^.p ta`i lie^.u va` theo do~i ca'n bo^. cao ca^'p, to^? chu+'c co+ so+?
la`m ta`i lie^.u gia?, vu ca'o nhie^`u d-o^`ng chi', tru+o+'c d-a^y hoa.t
d-o^.ng ca'ch ma.ng, la` d-a~ la`m tay sai cho d-i.ch. Nguye^~n Quang
Vi.nh (ngu+o+`i cu?a To^?ng cu.c 2) d-a~ ba'n ke^' hoa.ch pho`ng thu?
ba^`u tro+`i cho nu+o+'c ngoa`i. Ke^' (ngu+o+`i cu?a To^?ng cu.c 2) la`m
parabol d-e^? thu tie^`n ba^'t ho+.p pha'p; gian la^.n trong thue^' gia'
tri. gia ta(ng. Ngu+o+`i cu?a To^?ng cu.c 2 co`n d-u+a le^n ma.ng Internet
no'i xa^'u ca'n bo^. la~nh d-a.o D-a?ng va` Nha` nu+o+'c. D-a(.c bie^.t,
To^?ng cu.c 2 d-a~ su+? du.ng mo^.t so^' ngu+o+`i phu+'c ta.p, ca`i ca('m
ngu+o+`i va`o ca'c co+ quan D-a?ng, Nha` nu+o+'c d-e^? la^'y tin, tung
tin, bi.a d-a(.t, lu+`a do^'i D-a?ng v. v... Ca'n bo^. ti`nh ba'o qua^n
su+. co`n ca^'p gia^'y chu+'ng minh qua^n ba'o cho tay cha^n Na(m Cam
hoa.t d-o^.ng, va` lie^n he^. cha(.t che~ vo+'i tay cha^n Na(m Cam (ba'o
chi' d-a~ d-u+a tin nhu+ng bi. e'm).

Kho' ma` tu+o+?ng tu+o+.ng d-u+o+.c nhu+~ng ha`nh d-o^.ng pha.m pha'p
nghie^m tro.ng a^'y la.i die^~n ra trong mo^.t co+ quan la`m nhie^.m vu.
ti`nh ba'o qua^n su+. ca^'p chie^'n lu+o+.c. Co+ quan ti`nh ba'o ma` la.i
bi.a ra mo^.t co+ so+? d-a(.c ti`nh "ma" d-e^? lu+`a do^'i, vu kho^'ng
chi'nh tri. ca'n bo^. ca^'p cao tu+` To^?ng bi' thu+, uy? vie^n Bo^.
Chi'nh tri., Thu? tu+o+'ng, D-a.i tu+o+'ng, Thu+o+.ng tu+o+'ng, uy? vie^n
Trung u+o+ng D-a?ng, Bo^. tru+o+?ng ... la` pha.m to^.i ngang vo+'i to^.i
pha?n bo^.i To^? Quo^'c, pha?n bo^.i D-a?ng. Qua nhu+~ng vu. vie^.c ne^u
tre^n, nhu+~ng ngu+o+`i la~nh d-a.o To^?ng cu.c 2 nhu+ Vu~ Chi'nh,
Nguye^~n Chi' Vi.nh, d-a~ pha?n bo^.i truye^`n tho^'ng to^'t d-e.p cu?a
ti`nh ba'o qua^n d-o^.i trong kha'ng chie^'n cho^'ng Pha'p va` cho^'ng
My~. Kho^ng the^? vie^.n ly' do trong kha'ng chie^'n cho^'ng Pha'p va`
cho^'ng My~ To^?ng cu.c 2 co' d-o'ng go'p va` truye^`n tho^ng to^'t d-e.p
ma` gia?m to^.i cho Vu~ Chi'nh, Nguye^~n Chi' Vi.nh, nhu+~ng ngu+o+`i d-a~
bi.a ra co+ so+? d-a(.c ti`nh "ma" T4 va` ca'c vu. sai pha.m kha'c.

Nhu+~ng ba?n tin ma` To^?ng cu.c 2 d-u+a ra la` nha(`m vu kho^'ng chi'nh
tri., lu+`a do^'i, chia re~ no^.i bo^. D-a?ng, pha' hoa.i D-a?ng, Nha`
nu+o+'c va` qua^n d-o^.i, ga^y su+. pha^n ta^m, lu~ng d-oa.n tinh tha^`n
ca'n bo^. d-a?ng vie^n va` nha^n da^n, vi pha.m nghie^m tro.ng pha'p
lua^.t, nguye^n ta('c ky? lua^.t d-a?ng, ta.o ra oan tra'i va` d-au kho^?
cho nhie^`u d-o^`ng chi'. Vo+'i nhu+~ng ba?n tin d-o' ma` to^i kho^ng
the^? tri'ch da^~n he^'t, d-a~ buo^.c ca^'p la~nh d-a.o cao nha^'t d-ie^`u
tra, tha^?m tra, i't nha^'t la` 10 vu. ga^y ra ra^'t nhie^`u phu+'c ta.p.

D-o' la` ha`nh d-o^.ng pha' hoa.i d-a?ng, pha' hoa.i che^' d-o^. xa~ ho^.i
chu? nghi~a, pha' hoa.i To^? Quo^'c. D-o' kho^ng pha?i la` chuye^.n rie^ng
no^.i bo^. To^?ng cu.c 2, no^.i bo^. Bo^. quo^'c pho`ng. D-o' la` va^'n
d-e^` cu?a toa`n D-a?ng, cu?a pha'p lua^.t, cu?a che^' d-o^. xa~ ho^.i
chu? nghi~a, lie^n quan d-e^'n an ninh cu?a To^? Quo^'c, d-e^'n d-a.i
d-oa`n ke^'t da^n to^.c. D-o' chi'nh la` nguy co+ la`m ma^'t su+. o^?n
d-i.nh chi'nh tri., d-a~ ga^y ha^.u qua? nghie^m tro.ng, va` ne^'u kho^ng
kie^n quye^'t xu+? ly' thi` se~ da^~n d-e^'n ma^'t o^?n d-i.nh chi'nh tri.
nga`y ca`ng ta(ng, nhu+ mo^.t ung nho.t la`m tan ra~ D-a?ng va` che^'
d-o^..

Co`n no'i ra(`ng CIA d-ang ta^.p trung d-a'nh va`o To^?ng cu.c 2, cho ne^n
ca^`n gia?m to^.i la` mo^.t lua^.n d-ie^.u nha(`m bao che cho To^?ng cu.c
2. Kho^ng the^? d-o^`ng ti`nh vo+'i lua^.n d-ie^?m d-o', va` d-o' cu~ng
la` thu? d-oa.n cu?a To^?ng cu.c 2 d-a~ la`m tru+o+'c d-a^y khi ba('t
d-a^`u pha't hie^.n ra vu. T4. Lua^.n d-ie^.u no'i ra(`ng co^ng an d-a'nh
va`o To^?ng cu.c 2 cu~ng la` lua^.n d-ie^.u gia? do^'i. Ro~ ra`ng, ti'nh
cha^'t cu?a vu. T4 la` thuo^.c la` thuo^.c ve^` d-o^.ng co+ va` quan
d-ie^?m chi'nh tri. sai la^`m, chu+' kho^ng pha?i chi? co' thie^'u xo't
trong co^ng ta'c qua?n ly' gia'o du.c ca'n bo^., nha^n vie^n. Do d-o',
ne^'u chi? thi ha`nh ky? lua^.t o+? mu+'c ca?nh ca'o la` kho^ng d-u'ng.

* * *

IV. Nghi. d-i.nh 96/CP va` su+. lo^.ng quye^`n cu?a To^?ng cu.c 2.

Tru+o+'c d-a^y Cu.c 2 la` mo^.t cu.c ti`nh ba'o qua^n su+.. Sau cuo^.c "
la^.p co^ng" d-a^`y to^.i a'c vo+'i vu. Sa'u Su+' va` sau nhu+~ng tin
gia^.t ga^n, bi.a d-a(.t do cu.c 2 d-u+a ra d-e^? tu+. d-e^` cao va` d-e^?
ba`y to? Cu.c 2 la` "ngu+o+`i trung tha`nh ba?o ve^. la~nh d-a.o nha^'t".
Mo^.t d-o^`ng chi' la~nh d-a.o ca^'p cao khoa' 7 no'i: "Co^ng an cha?
na('m d-u+o+.c gi`, chi? co' Cu.c 2 la` na('m d-u+o+.c ti`nh hi`nh". La~nh
d-a.o Cu.c 2 kie^'n nghi. na^ng Cu.c 2 tha`nh To^?ng cu.c 2., Do nhie^`u
thu? thua^.t kho^n khe'o, pha'p le^.nh ti`nh ba'o cu?a thu+o+`ng vu.
quo^'c ho^.i ra d-o+`i. Tie^'p d-o' la` nghi. d-i.nh 96/CP cu?a chi'nh
phu?. Trong khoa' 7, d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh d-u+o+.c ba^`u va`o Bo^.
Chi'nh tri. va` sau d-o' d-u+o+.c ba^`u la`m Chu? ti.ch nu+o+'c, phu.
tra'ch ca? An ninh, Quo^'c pho`ng va` D-o^'i ngoa.i. Ve^` la~nh d-a.o
qua^n d-o^.i, lu'c d-a^`u co' y' kie^'n d-e^` xua^'t d-o^`ng chi' Le^
D-u+'c Anh la`m bi' thu+ D-a?ng uy? qua^n su+. Trung u+o+ng. Nhu+ng To^?ng
cu.c Chi'nh tri. kho^ng d-o^`ng y', vi` kho^ng d-u'ng vo+'i co+ che^' Ban
Cha^'p ha`nh Trung u+o+ng d-a~ ban ha`nh. Do d-o', d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c
Anh la~nh chu+'c Pho' bi' thu+ thu+' nha^'t D-a?ng uy? qua^n su+. trung
u+o+ng. D-o^`ng chi' D-oa`n Khue^, Bo^. tru+o+?ng quo^'c pho`ng la`m pho'
bi' thu+. D-o^`ng chi' D-o^~ Mu+o+`i, theo co+ che^', la`m bi' thu+ D-a?ng
uy? qua^n su+. trung u+o+ng, nhu+ng tre^n thu+.c te^', mo.i vie^.c chi?
d-a.o chung va` ca? d-ie^`u ha`nh cu. the^? co^ng ta'c qua^n su+., quo^'c
pho`ng la` d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh. D-u+o+.c su+. chi? d-a.o cu?a
d-o^`ng chi' Le^ D-u+'c Anh, chu? ti.ch nu+o+'c, pho' bi' thu+ thu+'
nha^'t D-a?ng uy? qua^n su+. trung u+o+ng, Pha'p le^.nh ti`nh ba'o va`
nghi. d-i.nh 96/CP d-a~ d-u+o+.c soa.n tha?o va` chuye^?n qua quo^'c ho^.i
va` chi'nh phu?. Pha'p le^.nh ti`nh ba'o do d-o^`ng chi' No^ng D-u+'c
Ma.nh, thay ma(.t Uy? ban Thu+o+`ng vu. Quo^'c ho^.i ky' nga`y 14/12/96.
Nghi. d-i.nh 96/ CP do thu? tu+o+'ng Vo~ Va(n Kie^.t ky' nga`y 11/9/1997.
D-o^`ng chi' Vo~ Va(n Kie^.t sau na`y co' no'i: "To^i suy nghi~ ma~i ho+n
6 tha'ng mo+'i ky' nghi. d-i.nh 96/ CP ".

Khoa' 7, to^i la` uy? vie^n trung u+o+ng, uy? vie^n D-a?ng uy? qua^n su+.
trung u+o+ng, ma` hoa`n toa`n kho^ng d-u+o+.c bie^'t ve^` nghi. d-i.nh 96/
CP. To^i va` nhie^`u d-o^`ng chi' tho^ng ca?m vo+'i d-o^`ng chi' Vo~ Va(n
Kie^.t. Co' le~ d-o^`ng chi' Vo~ Va(n Kie^.t cu~ng ca?m nha^.n mo^.t so^'
d-ie^`u kho^ng d-u'ng cu?a nghi. d-i.nh 96/ CP, nghi. d-i.nh ve^` ti`nh
ba'o Quo^'c Pho`ng, cho ne^n d-o^`ng chi' Vo~ Va(n Kie^.t tha^.t su+. co'
d-a('n d-o. To^i cu~ng tho^ng ca?m vo+'i d-o^`ng chi' No^ng D-u+'c Ma.nh,
lu'c d-o' la` Chu? ti.ch quo^'c ho^.i. Du+o+'i d-a^y, to^i tri`nh ba`y
mo^.t so^' y' kie^'n ve^` pha'p le^.nh ti`nh ba'o va` nghi. d-i.nh 96/CP
ve^` ti`nh ba'o quo^'c pho`ng, chu? ye^'u la` ve^` nghi. d-i.nh 96/CP :

D-ie^`u 2, chu+o+ng 1 cu?a pha'p le^.nh ti`nh ba'o xa'c d-i.nh:

"Lu+.c lu+o+.ng ti`nh ba'o Vie^.t nam la` mo^.t trong nhu+~ng lu+.c
lu+o+.ng tro.ng ye^'u, tin ca^.y cu?a D-a?ng va` nha` nu+o+'c, d-a(.t
du+o+'i su+. la~nh d-a.o tuye^.t d-o^'i tru+.c tie^'p ve^` mo.i ma(.t cu?a
D-a?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam, su+. tho^'ng li~nh cu?a chu? ti.ch nu+o+'c,
su+. qua?n ly' tho^'ng nha^'t cu?a Chi'nh phu? (go.i ta('t la` la~nh d-a.o
ca^'p cao cu?a D-a?ng va` Nha` nu+o+'c)

D-ie^`u 14, chu+o+ng III quy d-i.nh:

"Thu? tru+o+?ng ti`nh ba'o thuo^.c quo^'c pho`ng tru+.c tie^'p d-ie^`u
ha`nh co^ng ta'c cu?a lu+.c lu+o+.ng Ti`nh ba'o Bo^. Quo^'c pho`ng, chi.u
tra'ch nhie^.m tru+o+'c Bo^. quo^'c pho`ng va` la~nh d-a.o ca^'p cao cu?a
D-a?ng va` Nha` nu+o+'c ve^` mo.i ma(.t trong li~nh vu+.c co^ng ta'c cu?a
lu+.c lu+o+.ng ti`nh ba'o tru+.c thuo^.c"

Co`n nghi. d-i.nh 96/CP cu?a Thu? tu+o+'ng chi'nh phu? o+? d-ie^`u I
chu+o+ng I ghi ro~:

"Lu+.c lu+o+.ng ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. quo^'c pho`ng la` lu+.c lu+o+.ng
chuye^n tra'ch ve^` co^ng ta'c ti`nh ba'o chie^'n lu+o+.c hoa.t d-o^.ng
tre^n ca'c li~nh vu+.c ti`nh ba'o chi'nh tri., quo^'c pho`ng, An ninh,
d-o^'i ngoa.i, kinh te^', khoa ho.c ky~ thua^.t, co^ng nghe^. mo^i
tru+o+`ng, va(n hoa' xa~ ho^.i, thu tha^.p va` xu+? ly' tin lie^n quan
d-e^'n lo+.i i'ch quan tro.ng, so^'ng co`n cu?a CHXHCNVN, go'p pha^`n tham
mu+u cho D-a?ng va` Nha` nu+o+'c hoa.ch d-i.nh d-u+o+`ng lo^'i, sa'ch
lu+o+.c d-o^'i no^.i, d-o^'i ngoa.i va` ca'c chu? tru+o+ng, ke^' hoa.ch,
bie^.n pha'p, quye^'t sa'ch d-e^? thu+.c hie^.n hai nhie^.m vu. chie^'n
lu+o+.c ..."

D-ie^`u 11, chu+o+ng 2 cu?a nghi. d-i.nh 96/CP xa'c d-i.nh:

"D-o^'i tu+o+.ng va` mu.c tie^u cu?a lu+.c lu+o+.ng ti`nh ba'o thuo^.c
Bo^. quo^'c pho`ng la` nhu+~ng no+i co' tin tu+'c, ta`i lie^.u lie^n quan
d-e^'n Nu+o+'c CHXHCNVN. Trong d-o' d-a(.c bie^.t chu' y' d-e^'n ca'c
quo^'c gia, to^? chu+'c va` ca'c ca' nha^n o+? trong nu+o+'c va` ngoa`i
nu+o+'c co' a^m mu+u hoa.t d-o^.ng, d-e doa. cho^'ng la.i D-a?ng CSVN,
Nha` Nu+o+'c CHXHCNVN"

D-ie^`u 11, chu+o+ng 2 cu?a nghi. d-i.nh 96/CP la.i giao nhie^.m vu. va`
ca'c quye^`n ha.n:

"To^?ng cu.c Ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng tri`nh le^n thu+o+`ng
vu. Bo^. Chi'nh tri., Ban Cha^'p ha`nh Trung u+o+ng D-a?ng nhie^.m vu. va`
ke^' hoa.ch tro.ng ye^'u da`i ha.n va` ha`ng na(m cu?a co^ng ta'c ti`nh
ba'o chie^'n lu+o+.c"

D-ie^`u 15, chu+o+ng 2:

"To^?ng cu.c ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng d-u+o+.c bie^.t pha'i
ca'n bo^. d-e^'n ca'c co+ quan Nha` nu+o+'c va` ca'c to^? chu+'c chi'nh
tri., kinh te^', va(n hoa' xa~ ho^.i, khoa ho.c ky~ thua^.t o+? trong
nu+o+'c, va` ngoa`i nu+o+'c co' lie^n quan d-e^? thu+.c hie^.n nhie^.m vu.
ti`nh ba'o"

D-ie^`u 18, chu+o+ng 2:

"To^?ng cu.c ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng d-u+o+.c thie^'t la^.p
ke^nh tho^ng tin lie^n la.c d-a(.c bie^.t vo+'i la~nh d-a.o ca^'p cao cu?a
D-a?ng va` Nha` nu+o+'c"

D-ie^`u 20, chu+o+ng 2:

"To^?ng cu.c ti`nh ba'o d-u+o+.c su+? du.ng ca'c bie^.n pha'p ti`nh ba'o,
phu+o+ng tie^.n ky~ thua^.t nghie^.p vu., vu~ khi' va` co^ng cu. phu.c vu.
cho nhie^.m vu. d-a(.c bie^.t cu?a ti`nh ba'o"

D-ie^`u 21, chu+o+ng 2:

"To^?ng cu.c ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng trong tru+o+`ng ho+.p
ca^`n thie^'t d-u+o+.c su+? du.ng danh nghi~a va` phu+o+ng tie^.n la`m
vie^.c, con da^'u hoa(.c ca'c gia^'y to+` giao di.ch cu?a ca'c co+ quan
Nha` nu+o+'c, to^? chu+'c chi'nh tri., xa~ ho^.i, to^? chu+'c kinh te^',
to^? chu+'c xa~ ho^.i, ..."

Trong vie^.c quy d-i.nh ca'c mo^'i quan he^., tuy co' no'i ve^` mo^'i quan
he^. chi? huy cu?a Bo^. Quo^'c pho`ng vo+'i To^?ng cu.c ti`nh ba'o, nhu+ng
d-ie^`u 30 chu+o+ng 4 la.i no'i:

"Bo^. tru+o+?ng Bo^. Quo^'c pho`ng co' tra'ch nhie^.m giu'p Thu? tu+o+'ng
Chi'nh phu? thu+.c hie^.n chu+'c na(ng qua?n ly' Nha` nu+o+'c d-o^'i vo+'i
lu+.c lu+o+.ng ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng"

D-ie^`u 30, chu+o+ng 4:

"To^?ng cu.c tru+o+?ng To^?ng cu.c ti`nh ba'o chi.u tra'ch nhie^.m
tru+o+'c Bo^. tru+o+?ng Bo^. Quo^'c pho`ng va` la~nh d-a.o ca^'p cao cu?a
D-a?ng va` nha` nu+o+'c ve^` mo.i li~nh vu+.c co^ng ta'c cu?a lu+.c
lu+o+.ng ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng"

Co`n ve^` ta`i chi'nh, nga^n sa'ch thi` nhu+ the^' na`o ?

D-ie^`u 8, chu+o+ng I quy d-i.nh:

"Kinh phi' d-a(.c bie^.t ngoa`i nga^n sa'ch Quo^'c pho`ng do Bo^.
tru+o+?ng Bo^. Quo^'c pho`ng d-e^` nghi. Thu? tu+o+'ng Chi'nh phu? phe^
duye^.t va` Bo^. ta`i chi'nh ca^'p tru+.c tie^'p cho To^?ng cu.c ti`nh
ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng"

Qua no^.i dung cu?a nghi. d-i.nh 96/CP co' the^? nha^.n ra d-ie^`u gi` ?

Trong co+ che^' nu+o+'c ta, ai cu~ng hie^?u pha'p le^.nh thu+o+`ng kho^ng
pha?i do Uy? ban Thu+o+`ng vu. Quo^'c ho^.i soa.n tha?o. Nghi. d-i.nh
cu~ng thu+o+`ng kho^ng pha?i do Va(n pho`ng Thu? tu+o+'ng soa.n tha?o ma`
do "co+ quan chu? qua?n" d-e^` ta`i a^'y soa.n ra.

Nhu+ng ke? soa.n ra pha'p le^.nh Ti`nh ba'o va` Nghi. d-i.nh 96/CP d-a~
khe'o le'o, ba('t d-a^`u tu+` cho^~ xa'c d-i.nh "Lu+.c lu+o+.ng ti`nh ba'o
Vie^.t nam la` mo^.t trong nhu+~ng lu+.c lu+o+.ng tro.ng ye^'u, tin ca^.y
cu?a D-a?ng va` nha` nu+o+'c, d-a(.t du+o+'i su+. la~nh d-a.o tuye^.t
d-o^'i tru+.c tie^'p ve^` mo.i ma(.t cu?a D-a?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam,
su+. tho^'ng li~nh cu?a chu? ti.ch nu+o+'c, su+. qua?n ly' tho^'ng nha^'t
cu?a Chi'nh phu? (go.i ta('t la` la~nh d-a.o ca^'p cao cu?a D-a?ng va`
Nha` nu+o+'c)

Xa'c d-i.nh nhu+ va^.y nghe ra thi` ra^'t la^.p tru+o+`ng, d-e^` cao su+.
la~nh d-a.o tuye^.t d-o^'i, ta^.p trung, tho^'ng nha^'t ve^` mo.i ma(.t
cu?a D-a?ng. Nhu+ng gia? d-i.nh ne^'u ta d-u+a ra mo^.t kha'i nie^.m
tu+o+ng tu+. : "Lu+.c lu+o+.ng ha^.u ca^`n ky~ thua^.t (hoa(.c lu+.c
lu+o+.ng pha'o binh, lu+.c lu+o+.ng pho`ng kho^ng khong qua^n...) d-a(.t
du+o+'i su+. la~nh d-a.o tuye^.t d-o^'i tru+.c tie^'p ve^` mo.i ma(.t cu?a
D-a?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam, su+. tho^'ng li~nh cu?a chu? ti.ch nu+o+'c,
su+. qua?n ly' tho^'ng nha^'t cu?a Chi'nh phu?" thi` nghe co' d-u+o+.c
kho^ng ?

Lu+.c lu+o+.ng vu~ trang nha^n da^n Vie^.t Nam no'i chung d-a(.t du+o+'i
su+. la~nh d-a.o tuye^.t d-o^'i, tru+.c tie^'p ve^` mo.i ma(.t cu?a D-a?ng
Co^.ng sa?n Vie^.t Nam, su+. tho^'ng li~nh cu?a chu? ti.ch nu+o+'c, su+.
qua?n ly' tho^'ng nha^'t cu?a Chi'nh phu? la` hoa`n toa`n d-u'ng. The^'
nhu+ng lu+.c lu+o+.ng vu~ trang nha^n da^n no'i chung va` tu+`ng bo^.
pha^.n cu?a lu+.c lu+o+.ng a^'y la` hai chu? the^? kha'c nhau tru+o+'c
lua^.t pha'p. To^?ng cu.c 2 la` mo^.t bo^. pha^.n cu?a Qua^n d-o^.i nha^n
da^n, nhu+ng no' kho^ng pha?i la` toa`n the^? Qua^n d-o^.i nha^n da^n.
Qua^n d-o^.i nha^n da^n Vie^.t Nam d-a(.t du+o+'i su+. la~nh d-a.o tuye^.t
d-o^'i, tru+.c tie^'p ve^` mo.i ma(.t cu?a D-a?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam,
su+. tho^'ng li~nh cu?a Chu? ti.ch nu+o+'c, su+. qua?n ly' tho^'ng nha^'t
cu?a Chi'nh phu?, nhu+ng khi xa'c d-i.nh co+ che^' va` ca'c mo^'i quan
he^. la~nh d-a.o chi? huy, cu?a tu+`ng bo^. pha^.n cu?a Qua^n d-o^.i nha^n
da^n, thi` xa'c d-i.nh nhu+ va^.y la` kho^ng d-u'ng, kho^ng chua^?n,
kho^ng ro~ ra`ng. Nhu+~ng ke? soa.n tha?o d-a~ co^' ti`nh d-u+a ra mo^.t
kha'i nie^.m la^~n lo^.n, d-a'nh d-o^`ng Bo^. Quo^'c pho`ng va` To^?ng
cu.c ti`nh ba'o, d-a'nh d-o^`ng su+. la~nh d-a.o tuye^.t d-o^'i, tru+.c
tie^'p ve^` mo.i ma(.t cu?a D-a?ng, Chu? ti.ch nu+o+'c, Thu? tu+o+'ng
Chi'nh phu? d-o^'i vo+'i Bo^. quo^'c pho`ng va` To^ng cu.c ti`nh ba'o.
Su+. pha'p quy d-o' d-a~ bi. lo+.i du.ng da^~n d-e^'n mo^.t su+. hie^?u
la^`m: "To^?ng cu.c ti`nh ba'o cu~ng d-u+'ng du+o+'i su+. la~nh d-a.o
tuye^.t d-o^'i tru+.c tie^'p ve^` mo.i ma(.t cu?a la~nh d-a.o ca^'p cao,
ngang ha`ng vo+'i Bo^. quo^'c pho`ng". D-o' la` mo^.t ke~ ho+? ra^'t lo+'n
da^~n d-e^'n su+. lo^.ng quye^`n.

D-e^? cu. the^? hoa' pha'p le^.nh ti`nh ba'o, nhu+~ng ngu+o+`i soa.n tha?o
d-a~ d-u+a va`o nghi. d-i.nh cu?a Thu? tu+o+'ng Chi'nh phu? nhu+~ng
quye^`n ha.n ra^'t ro^.ng cho To^?ng cu.c ti`nh ba'o Bo^. quo^'c pho`ng,
d-a(.c bie^.t la` o+? d-ie^`u I chu+o+ng 1.

An ninh Quo^'c gia la` mo^.t li~nh vu+.c ro^.ng lo+'n va` to^?ng ho+.p,
cho ne^n co^ng ta'c ti`nh ba'o d-e^? d-a?m ba?o an ninh quo^'c gia o+?
ba^'t ky` nu+o+'c na`o cu~ng co' no^.i dung ro^.ng lo+'n bao go^`m toa`n
die^.n ca'c li~nh vu+.c: ti`nh ba'o chi'nh tri., ti`nh ba'o ta`i chi'nh,
ti`nh ba'o thu+o+ng ma.i, ti`nh ba'o khoa ho.c co^ng nghe^., ti`nh ba'o
tho^ng tin, ti`nh ba'o va(n hoa', ti`nh ba'o ngoa.i giao, ti`nh ba'o ba?o
d-a?m an ninh no^.i bo^., co^ng ta'c pha?n gia'n va` su+? du.ng ca'c hi`nh
thu+'c ti`nh ba'o d-e^? thu+.c hie^.n tu+`ng nhie^.m vu. cu. the^?.

D-e^? thu+.c hie^.n nhie^.m vu. ti`nh ba'o chie^'n lu+o+.c to^?ng ho+.p
d-o', mo^~i co+ quan, mo^~i nga`nh co' chu+'c na(ng, nhie^.m vu., d-o^'i
tu+o+.ng cu. the^?, va` rie^ng cu?a mi`nh. Nhu+ng d-ie^`u 1 Chu+o+ng I
xa'c d-i.nh:

"Lu+.c lu+o+.ng ti`nh ba'o thuo^.c Bo^. quo^'c pho`ng la` lu+.c lu+o+.ng
chuye^n tra'ch ve^` co^ng ta'c ti`nh ba'o chie^'n lu+o+.c hoa.t d-o^.ng
tre^n ca'c li~nh vu+.c ti`nh ba'o chi'nh tri., quo^'c pho`ng, An ninh,
d-o^'i ngoa.i, kinh te^', khoa ho.c ky~ thua^.t, co^ng nghe^. mo^i
tru+o+`ng, va(n hoa' xa~ ho^.i ..." la` kho^ng d-u'ng. Ti`nh ba'o Bo^.
quo^'c pho`ng la`m nhie^.m vu. ti`nh ba'o qua^n su+., thu+.c hie^.n ca'c
co^ng ta'c ti`nh ba'o d-e^? d-a?m ba?o ca'c nhie^.m vu. cu?a Bo^. quo^'c
pho`ng. D-u+o+ng nhie^n nhie^.m vu. Bo^. quo^'c pho`ng co' lie^n quan
d-e^'n ca'c nga`nh, ca'c li~nh vu+.c, nhu+ng ti`nh ba'o Bo^. quo^'c pho`ng
kho^ng pha?i la` toa`n bo^. ca'c co^ng ta'c An ninh Quo^'c gia.

Ti`nh ba'o qua^n su+. ca^`n co' su+. ke^'t ho+.p cha(.t che~ vo+'i ti`nh
ba'o ca'c li~nh vu+.c kha'c, nhu+ng no' kho^ng d-u+o+.c bao tru`m, na(`m
le^n tre^n, o^m d-o^`m, mo+? ro^.ng ra toa`n die^.n ca'c li~nh vu+.c. No'
chi? la` va` pha?i la` mo^.t lu+.c lu+o+.ng Ti`nh ba'o chie^'n lu+o+.c
chuye^n tra'ch ve^` qua^n su+. va` ca'c nhie^.m vu. cu?a Bo^. Quo^'c
pho`ng. Xin nha^'n ma.nh chu+~ mo^.t. Pha?i xa'c d-i.nh d-u'ng khung pha.m
vi chu+'c na(ng nhie^.m vu. cu?a no'.

Tu+` nhie^.m vu. qua' ro^.ng bao tru`m le^n toa`n die^.n ca'c li~nh vu+.c,
cho ne^n d-ie^`u 11, chu+o+ng 2 xa'c d-i.nh d-o^'i tu+o+.ng cu?a Ti`nh
ba'o qua^n su+. kho^ng cha(.t che~:

"D-o^'i tu+o+.ng va` mu.c tie^u cu?a lu+.c lu+o+.ng Ti`nh ba'o thuo^.c
Bo^. Quo^'c pho`ng la` nhu+~ng no+i co' tin tu+'c, co' ta`i lie^.u lie^n
quan d-e^'n nu+o+'c CHXHCNVN, trong d-o' d-a(.c bie^.t chu' y' d-e'n ca'c
Quo^'c gia, to^? chu+'c va` ca' nha^n o+? trong nu+o+'c va` ngoa`i nu+o+'c
co' a^m mu+u hoa.t d-o^ng d-e doa., cho^'ng la.i D-a?ng Co^.ng sa?n Vie^.t
Nam, Nha` Nu+o+'c CHXHCNVN". Vo+'i d-ie^`u 11, chu+o+ng 2 d-o' thi`
nhu+~ng no+i ma` To^?ng cu.c 2 cho ra(`ng co' tin tu+'c, ta`i lie^.u lie^n
quan d-e^'n nu+o+'c CHXHCNVN va` "d-a(.c bie^.t chu' y' d-e^'n ca'c to^?
chu+'c va` ca' nha^n trong nu+o+'c hoa.t d-o^.ng d-e doa. cho^'ng la.i
D-a?ng, Nha` Nu+o+'c" la` To^?ng cu.c co' quye^`n su.c va`o, co' quye^`n
d-u+a tin, co' quye^`n ga`i ngu+o+`i va`o ta^'t ca? ca'c d-i.a phu+o+ng
(kho^ng tru+` huye^.n na`o, ti?nh na`o, kho^ng tru+` mo^.t co+ quan na`o
cu?a D-a?ng, Nha` Nu+o+'c, ca'c to^? chu+'c chi'nh tri., xa~ ho^.i, va(n
hoa', kinh te^', v. v., nhu+ To^?ng cu.c 2 d-a~ la`m la^u nay.

Cu~ng tu+` d-o' Nghi. d-i.nh 96/CP quy d-i.nh "To^?ng cu.c Ti`nh ba'o
thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng tri`nh le^n Thu+o+`ng vu. Bo^. Chi'nh tri., Ban
cha^'p ha`nh Trung u+o+ng D-a?ng nhie^.m vu. va` ca'c ke^' hoa.ch tro.ng
ye^'u da`i ha.n va` ha`ng na(m cu?a co^ng ta'c Ti`nh ba'o chie^'n
lu+o+.c".

Xin lu+u y': cu.m tu+` "cu?a co^ng ta'c ti`nh ba'o chie^'n lu+o+.c" nghi~a
la` co^ng ta'c Ti`nh ba'o chie^'n lu+o+.c no'i chung bao tru`m. The^' Bo^.
Co^ng An la`m gi` ? The^' D-a?ng uy? qua^n su+. Trung u+o+ng la`m gi`?
D-e^` ra nhu+ the^' la` cho To^?ng cu.c 2 qua ma(.t ca? D-a?ng uy? qua^n
su+. Trung u+o+ng, le^n tre^n ca? bo^. Co^ng An.

Ho+n nu+~a, Nghi. d-i.nh 96/CP xa'c d-i.nh: "To^?ng cu.c Ti`nh ba'o Bo^.
Quo^'c pho`ng du+o+.c thie^'t la^.p ke^nh tho^ng tin lie^n la.c vo+'i
la~nh d-a.o ca^'p cao cu?a D-a?ng va` Nha` Nu+o+'c. " "To^?ng cu.c Ti`nh
ba'o thuo^.c Bo^. Quo^'c pho`ng trong tru+o+`ng ho+.p ca^`n thie^'t
d-u+o+.c su+? du.ng danh nghi~a va` phu+o+ng tie^.n la`m vie^.c, con da^'u
ca'c gia^'y to+` giao di.ch cu?a co+ quan Nha` Nu+o+'c, to^? chu+'c chi'nh
tri.- xa~ ho^.i, to^? chu+'c kinh te^', to^? chu+'c xa~ ho^.i ..."

Nga^n sa'ch Quo^'c pho`ng d-u+o+.c Nha` Nu+o+'c giao cho Bo^. Quo^'c
pho`ng ma` To^?ng cu.c 2 la` mo^.t co+ quan tru+.c thuo^.c Bo^. Quo^'c
pho`ng. Va^.yTo^?ng cu.c 2 co' nhie^.m vu. gi` d-a(.c bie^.t ngoa`i Quo^'c
pho`ng ma` Bo^. tru+o+?ng Quo^'c pho`ng pha?i d-e^` nghi. Thu? tu+o+'ng
phe^ duye^.t va` Bo^. Ta`i chi'nh tru+.c tie^'p ca^'p? D-ie^`u 20,
chu+o+ng 14 va` nhie^`u d-ie^`u kha'c d-a~ d-e^? lo^. y' d-i.nh cu?a
ngu+o+`i soa.n tha?o d-u+a ra pha'p l?nh na`y la` : Bie^'n To^?ng cu.c 2
tha`nh mo^.t co+ quan Ti`nh ba'o (nhu+ kie^?u CIA cu?a My~), tru`m le^n
ca? co+ quan Ti`nh ba'o cu?a Bo^. Co^ng An, Ban ba?o ve^. chi'nh tri.
no^.i bo^., Cu.c ba?o ve^., To^?ng cu.c chi'nh tri., la`m ca? d-o^'i
ngoa.i va` no^.i bo^..

Co^ng ta'c ba?o ve^. no^.i bo^. la` do Ban ba?o ve^. chi'nh tri. phu.
tra'ch. Co^ng ta'c An ninh bao go^`m ca? co^ng ta'c pha?n gia'n pha?i
ta^.p trung va`o Bo^. Co^ng An, ta^'t nhie^n co' su+. ke^'t ho+.p giu+~a
the^' tra^.n An ninh nha^n da^n va` the^' tra^.n Quo^'c pho`ng toa`n da^n.
Nhu+ng kho^ng the^? ta^.p trung quye^`n ha.n va`o To^?ng cu.c 2, d-e^?
To^?ng cu.c 2 bao tru`m le^n tre^n.

Lo+.i du.ng Nghi. d-i.nh 96/CP, To^?ng cu.c 2 d-a~ co' su+. lo^.ng quy`e^n
nghie^m tro.ng, su+. thao tu'ng nghie^m tro.ng, pha' hoa.i da^n chu? va`
pha' hoa.i d-oa`n ke^'t no^i bo^., ga^y chia re~ va` be` pha'i ra^'t
nghie^m tro.ng trong D-a?ng. To^?ng cu.c 2 muo^'n vu kho^'ng ai thi` vu
kho^'ng, muo^'n tru+`ng tri. ai thi` ba`y chuye^.n tru+`ng tri., muo^'n
ga`i ngu+o+`i va`o co+ quan na`o thi` ga`i, to^? chu+'c kinh doanh tra`n
lan, la.m du.ng ca'c hoa.t d-o^.ng go.i la` Ti`nh ba'o d-e^? tie^u tie^`n,
tha^.m chi' ta.o ra " co+ so+? d-a(.c ti`nh" kho^ng co' tha^.t d-e^? tie^u
tie^`n ("tie^`n cho T4 ma`", i't nha^'t la` 81. 000 d-o^ la, d-o' la`
mo+'i pha't hie^.n, co`n chu+a ke^? kie^?m tra he^'t d-u+o+.c).

Qua vie^.c na('m ti`nh hi`nh khi to^i la`m nhie^.m vu., to^i tha^'y ma^'y
d-ie^?m:

Quye^`n ha.n To^?ng cu.c 2 qua' ro^.ng.
Ngu+o+`i To^?ng cu.c 2 su+? du.ng co' ca? bo.n xa^'u va` co' ca? ca'c
pha^`n tu+? d-i.ch xen va`o.
Nguye^n ta('c, thu? d-oa.n, ne^` ne^'p la`m vie^.c kho^ng d-u'ng quy
che^', quy d-i.nh, tin tu+`c kho^ng co' pho^'i kie^?m, d-u+a gu+?i tra`n
lan. Trong co^ng ta'c D-a?ng uy? thi` kho^ng thu+.c hie^.n d-u'ng nguye^n
ta('c la~nh d-a.o ta^.p the^?. Thu? tru+o+?ng To^?ng cu.c d-o^.c d-oa'n,
chuye^n quye^`n.
Ngu+o+`i cu?a To^?ng cu.c 2 cu~ng d-u+a le^n ma.ng no'i xa^'u la~nh d-a.o
D-a?ng.
Ta`i chi'nh ba^'t minh.
Vi` va^.y to^i d-e^` nghi. :

- Pha?i kie^?m tra toa`n die^.n To^?ng cu.c 2 ca? ve^` chu+'c na(ng,
nhie^.m vu., phu+o+ng thu+'c hoa.t d-o^.ng, ne^` ne^'p la`m vie^.c, he^.
lu+.c lu+o+.ng bao go^`m lu+.c lu+o+.ng ca`i ca('m o+? ca'c co+ quan va`
ta`i chi'nh.

- Cha^'m du+'t vie^.c ca`i ngu+o+`i cu?a To^?ng cu.c 2 va`o ca'c co+ quan
D-a?ng, Nha` Nu+o+'c.

- Pha?i tha^.t su+. cha^'n chi?nh To^?ng cu.c 2 ca? to^? chu+'c, ca'n
bo^., lu+.c lu+o+.ng, nguye^n ta('c la`m vie^.c, ca? chi'nh quye^`n va`
D-a?ng, ta`i chi'nh, co+ so+? va^.t cha^'t. Kho^ng the^? d-e^? la.i o+?
To^?ng cu.c 2 nhu+~ng ca'n bo^. la~nh d-a.o vu kho^'ng chi'nh tri. d-a~
thoa'i hoa' bie^'n cha^'t.

- Quo^'c ho^.i va` Chi'nh phu? pha?i xem xe't la.i pha'p le^.nh Ti`nh ba'o
va` nghi. d-i.nh 96/CP, su+?a d-o^?i hoa(.c huy? Nghi. d-i.nh 96/CP.

Cuo^'i cu`ng, to^i xin nha('c la.i: D-a^y la` mo^.t vu. a'n chi'nh tri.
cu+.c ky` nghie^m tro.ng, co`n nghie^m tro.ng ho+n ga^'p nhie^`u la^`n vu.
Na(m Cam, La~ Thi. Kim Oanh, lie^n quan d-e^'n ma^'t co`n cu?a che^' d-o^.
XHCN va` To^? Quo^'c, d-e^'n sinh me^.nh chi'nh tri., uy ti'n, ha.nh phu'c
cu?a ra^'t nhie^`u d-o^`ng chi', ca? nhu+~ng d-o^`ng chi' la~o tha`nh.

La` mo^.t d-o^`ng chi' d-u+o+.c tham gia su+. la~nh d-a.o cu?a D-a?ng 15
na(m, tham gia la~nh d-a.o co^ng ta'c tu+ tu+o+?ng, co^ng ta'c to^?
chu+'c, co^ng ta'c ba?o ve^. chi'nh tri. no^.i bo^. Qua^n d-o^.i ho+n 20
na(m, to^i ye^u ca^`u:

D-o^`ng chi' To^?ng bi' thu+, Bo^. Chi'nh tri., Ban Bi' thu+, Uy? ban
kie^?m tra Trung u+o+ng, Ban chi? d-a.o lie^n nga`nh pha?i tie^'p tu.c
la`m sa^u ho+n, ky~ ho+n, d-e^'n no+i d-e^'n cho^'n ti'nh cha^'t nghie^m
tro.ng cu?a vu. T4, vu. Sa'u Su+', vu. d-o^`ng chi' Vo~ Vie^'t Thanh va`
ca'c vu. lie^n quan
Tho^ng ba'o cho ca'c d-o^`ng chi' Uy? vie^n Bo^. Chi'nh tri., Uy? vie^n
Ban Bi' thu+, Uy? ban kie^?m tra va` ca'c d-o^`ng chi' Trung u+o+ng ca'c
khoa'. Vi` vu. na`y, ke^? tu+` vu. Sa'u Su+' d-a~ die^~n ra tu+` khoa' 6.
Khoa' 6 d-a~ ba`n giao cho khoa' 7, khoa' 8 d-a~ ba`n giao cho khoa' 9.
Ba'o ca'o vo+'i Ban Cha^'p ha`nh Trung u+o+ng khoa' 9 vu. Sa'u Su+', T4,
va` ca'c va^'n d-e^` cu?a To^?ng cu.c 2. Ho^`i co`n tham gia Trung u+o+ng,
co' la^`n to^i d-a~ pha't bie^?u : Bo^. Chi'nh tri. kho^ng d-u+o+.c phe'p
d-a(.t mi`nh cao ho+n Trung u+o+ng. Mo.i vie^.c quan tro.ng trong D-a?ng
d-e^`u pha?i ba'o ca'o vo+'i Trung u+o+ng d-e^? Trung u+o+ng thu+.c hie^.n
quye^`n ha.n va` chi.u tra'ch nhie^.m tru+o+'c toa`n D-a?ng. Ban Cha^'p
ha`nh Trung u+o+ng la` co+ quan la~nh d-a.o cao nha^'t giu+~a hai ky`
D-a.i ho^.i.
Va^'n d-e^` na`y la` va^'n d-e^` cu?a che^' d-o^., cu?a To^? Quo^'c, cu?a
da^n to^.c, cu?a Nha` Nu+o+'c. Pha?i xu+? ly' d-u'ng pha'p lua^.t cu?a
Nha` Nu+o+'c, d-u'ng theo tinh tha^`n ma` ca'c ho^.i nghi. Trung u+o+ng
d-a~ xa'c d-i.nh: D-o^'i vo+'i pha'p lua^.t thi` kho^ng tru+` mo^.t ai,
du` ngu+o+`i d-o' o+? cu+o+ng vi. gi`. Kho^ng d-u+o+.c xu+? ly' no^.i bo^.
nhu+~ng vie^.c lie^n quan d-e^'n pha'p lua^.t. No'i d-i d-o^i vo+'i la`m.
Chu'ng to^i tha^'y co' hie^.n tu+o+.ng bao che, nga(n ca?n la`m ro~ su+.
tha^.t, bao che, nga(n ca?n vie^.c xu+? ly' nghie^m minh ca'c vu. vu
kho^'ng chi'nh tri. do To^?ng cu.c 2 thu+.c hie^.n, tu+` vu. Sa'u Su+' vu
kho^'ng d-o^`ng chi' Vo~ Nguye^n Gia'p, d-o^`ng chi' Tra^`n Va(n Tra`, vu.
vu kho^'ng chi'nh tri. d-o`ng chi' Tru+o+ng Ta^'n Sang, d-o^`ng chi'
Nguye^~n Kha'nh Toa`n, d-o^`ng chi' Phan Va(n Kha?i, Phan Die^~n, Tru+o+ng
Vinh Tro.ng, Vo~ Tra^`n Chi', Bu`i Thie^.n Ngo^., Pha.m Va(n D-o^`ng,
Tra^`n Tie^'n Cung, d-o^`ng chi' Nguye^~n Va(n Tha('ng, thu+o+`ng vu.
Qua^.n 6 Tha`nh pho^' Ho^` Chi' Minh, vu. vu kho^'ng d-o^`ng chi' Vo~ Thi.
Tha('ng, vu. vu kho^'ng d-o^`ng chi' Pha.m Cha'nh Tru+.c, Le^ Va(n Du~ng,
Le^ Kha? Phie^u, Phan Trung Kie^n vv..., ca'c vu. tung tin ve^` d-o^`ng
chi' Vo~ Va(n Kie^.t, Nguye^~n Va(n An, Tra^`n D-u+'c Lu+o+ng, Mai Chi'
Tho., No^ng D-u+'c Ma.nh, Nguye^~n Minh Trie^'t, Pha.m Gia Khie^m,
Nguye^~n Huy Chu+o+ng, Nguye^~n Cho+n, Nguye^~n Nam Kha'nh, To^ Ky',
D-o^`ng Va(n Co^'ng. vv., ca'c vu. la`m ta`i lie^.u gia? kha'c, vu. qua^n
ba'o lie^n quan d-e^'n be` lu~ Na(m Cam.

Kho^ng pha?i chi? du+`ng la.i o+? cho^~ minh oan.

Ca(n cu+' va`o lua^.t pha'p, d-ie^`u le^., nguye^n ta('c D-a?ng, quye^`n
da^n chu? va` quye^n kie^?m tra cu?a d-a?ng vie^n to^i ye^u ca^`u pha?i
la`m ro~ ti'nh cha^'t cu?a to^.i pha.m tru+`ng tri. nghie^m kha('c ca?
nhu+~ng ke? pha.m to^.i va` nhu+~ng ke? bao che nga(n ca?n ba^'t ke^?
ngu+o+`i d-o' la` ai.

To^i nghi~ ra(`ng ne^'u d-o^`ng chi' To^?ng bi' thu+, Nguye^n To^?ng bi'
thu+, ca'c Uy? vie^n Bo^. Chi'nh tri., Uy? vie^n Ban Bi' thu+, Uy? ban
kie^?m tra, Uy? vie^n D-a?ng uy? qua^n su+. Trung u+o+ng, ca'c d-o^`ng
chi' nguye^n co^' va^'n, d-a~ bie^'t ca'c vu. na`y ma` muo^'n cho qua,
la`m chie^'u le^. cu~ng la` bao che, nga(n ca?n, no'i ma` kho^ng la`m.
Kho^ng d-u+o+.c vie^.n co+' giu+~ o^?n d-i.nh ma` kho^ng kie^n quye^'t
la`m. Nhu+~ng vu. a'n vu kho^'ng chi'nh tri. do To^?ng cu.c 2 ga^y ne^n
d-a~ la`m ma^'t o^?n d-i.nh chi'nh tri., ta.o ra nguy co+ tan ra~ d-a?ng
va` ma^'t d-o^.c la^.p chu? quye^`n, ma^'t che^' d-o^. xa~ ho^.i chu?
nghi~a. Pha?i kie^n quye^'t la`m ro~ va` xu+? ly' nghie^m minh thi` mo+'i
cu?ng co^' va` giu+~ vu+~ng o^?n d-i.nh. Ne^'u kho^ng, chi'nh la` ca`ng
cho ma^'t o^?n d-i.nh the^m. Hie^.n nay d-a~ co' y' kie^'n cho ra(`ng vin
co+' giu+~ o^?n d-i.nh d-e^? kho^ng kie^n quye^'t la`m tu+'c la` bao che
nga(n ca?n.

Xin ca?m o+n. Xin chu'c ca'c d-o^`ng chi' Trung u+o+ng, Bo^. Chi'nh tri.,
Ban Bi' thu+, Uy? ban kie^?m tra su+'c kho?e.

Xin chu'c Trung u+o+ng va` ca'c d-o^`ng chi' la`m d-u'ng pha'p lua^.t,
d-ie^`u le^. va` ca'c nghi. quye^'t cu?a D-a?ng, thu+.c su+. la('ng nghe
y' kie^'n cu?a d-a?ng vie^n no'i chung va` ca'c ca'n bo^. hie^?u bie^'t
co' lie^n quan.
 

Thu+o+.ng tu+o+'ng Nguye^~n Nam Kha'nh

Trang Bìa