Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñi Taét, Ñoùn Ñaàu... Nhöng Ñi Ñaâu??!!

Caùc nhaø trí thöùc hoaït ñoäng chuyeân moân trong nöôùc hieän nay raát baên khoaên lo laéng veà ñònh höôùng theo xu thôøi cuûa ñaûng coäng saûn hieän nay. Ñoù laø yù töôûng veà chieán löôïc phaùt trieån, ñaàu tö trong khoa hoïc coâng ngheä cuûa ñaát nöôùc ñöôïc ñaûng ñöa ra baèng töø ñi taét, ñoùn ñaàu. 

Hoï hieåu ñaûng laém bôûi vì töø thôøi Baùc qua ñeán thôøi Leâ Duaån thì ñaûng chöa bao giôø duøng ngöôøi coù trí thöùc caû . Ngoaøi ra, quaùn tính theo ñuoâi ñaøn anh, tính yû laïi vaø döïa daãm ñaõ aên quaù saâu taâm taâm trí ngöôøi laõnh ñaïo cuûa ñaûng. Neáu ñi taét, ñoùn ñaàu trong coâng ngheä khoa hoïc, tröôùc tieân, moâi tröôøng chính trò laõnh ñaïo cuûa ñaát nöôùc phaûi minh baïch, daân chuû tröôùc ñaõ. 

Nhaéc laïi nhöõng naêm 40 sau khi Nhaät ñaûo chaùnh Phaùp, Hoà chí Minh ñaõ vaän duïng chính saùch taäp hôïp caùc ñaûng phaùi khoâng phaân bieät quoác coäng, nhaèm muïc tieâu trong thôøi gian ngaén coù theå taäp hôïp ñöôïc söùc löïc cuûa daân toäc, ñi taét, ñoùn ñaàu choáng cöï laïi Phaùp. Sau khi caùc ñaûng phaùi hoaøn thaønh söù meänh quoác gia, Hoà chí Minh ñaõ dieät saïch nhöõng duïng cuï vaän ñoäng vì yeâu nöôùc maø giuùp oâng ta ñi taét, ñoùn ñaàu, oâng ta taét hoïng, cheït haàu ngay töùc khaéc nhöõng thaønh phaàn choáng laïi coäng saûn, töï cho laø nhöõng ai choáng coäng saûn ñoäc ñoaùn töùc laø choáng quoác gia, choáng nhaân daân?? . 

Roõ raøng laø cho ñeán ngaøy nay, chính saùch caàu söùc, caàu taøi, caàu trí, caàu duõng cuûa quoác daân töø ñaûng coäng saûn chaúng nhöõng khoâng ñaït ñöôïc keát quaû maø coøn bò daân chuùng taåy chay ngöôïc maïnh meõ. Lòch söû ñaõ minh chöùng raèng : chính moâi tröôøng daân chuû tuyeät ñoái, coäng theâm chính saùch caàu hieàn taøi cuûa chính phuû Nhaät , neân chæ sau 30 naêm sau ngaøy thaûm baïi, nôï naàn choàng chaát cuûa ñaát nöôùc Nhaät ôû theá chieán thöù hai. Nhaät ñaõ vöôn leân thaønh cöôøng quoác kinh teá theá giôùi nhanh choùng. Ngöôøi Nhaät thaønh coâng vì ñi taét ñoùn ñaàu trong moâi tröôøng nhö vaäy, Coøn ôû ta? Sau 30 naêm, soá 0 vaãn laø soá 0. Ñôøi soáng daân ta hieän nay veà thu nhaäp coøn chöa ñaït noåi möùc thu nhaäp haøng naêm cuûa nhaân daân mieàn Nam ôû chính theå Vieät Nam coäng hoaø. Töùc laø, duø coù tö baûn ngoaïi baûn giuùp söùc, ñaûng coäng saûn vaãn khoâng theå vöïc daäy neân kinh teá loøng voøng vaø ñaày raãy sai laàm do chính baûn chaát ñoäc quyeàn cuûa ñaûng taïo ra. 

Ñaûng chöa heà khoå vì vieäc naøy, nhöng daân ta khoå . Taàng lôùp trí thöùc ta khoå . Cho neân, xem ra tri thöùc trong nöôùc vaãn coøn chôø ñaûng ñi taét, ñoùn ñaàu tröôùc roài hoï môùi daùm giaû taûng chaïy laøng vaâng aï, neáu hoï coù goùp söùc goùp coâng, ñoù laø vì daân vì nöôùc maø thoâi. 

Cuoái cuøng thì Ñaûng chôø tri thöùc. Tri thöùc quay löng vôùi ñaûng. Caû hai cuøng xem ra baát dung. Cho neân, caâu hoûi ñi taét, ñoùn ñaàu.. nhöng ñi ñaâu? Thì ngay chính ñaûng cuõng khoâng bieát!! Sao maø caùc anh chò trí thöùc bieát ñöôïc?!! .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông