Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vì Sao Tö Töôûng Vaên Hoaù Coäng Saûn "Tung Chöôûng" Veà Caùi Goïi Laø Phaân Tích Maët Traùi Cuûa Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn.

Phaàn 1 : Noãi Vui möøng cuûa ngöôøi Vieät quoác gia vaø aûo töôûng cuûa coäng saûn . 

Khi baøi ñaàu tieân cuûa taùc giaû Traàn Chung Ngoïc ñaêng treân tôø baùo "vem veøm veïm" mang teân Giao Ñieåm xuaát baûn taïi Haûi Ngoaïi ñöôïc tôø An Ninh Theá Giôùi trònh troïng giôùi thieäu vaøo saùng hoâm nay 4 thaùng 7 naêm 2001 . Toaøn theå ngöôøi Vieät quoác gia taïi Vieät Nam laïi voã tay hoan hoâ reo möøng . Vì sao vaäy ? . Vì noù chöùng toû böùc töôøng im laëng maø coäng saûn coá tình böng bít sao hôn gaàn nöõa theá kyû chính thöùc ñaõ bò phaù vôõ . Haøng traêm ngaøn thö email vaø caùc laøn soùng phaùt thanh , coù leõ coù caû truyeàn hình saép ñeán töø trong vaø ngoaøi nöôùc thöïc söï ñang laøm ñieân ñaûo ban vaên hoaù tö töôûng coäng saûn . 

Thaät ra , caùc baûn tin , baøi bình luaän caäp nhaät "noùng boûng" töø queâ höông ñöôïc chính löïc löôïng sinh vieân hoïc sinh trong nöôùc phaùt haønh ñaõ moät phaàn buoäc coäng saûn phaûi böôùc vaøo cuoäc chôi chung naøy . Neáu im laëng laøm ngô , coäng saûn seõ thua . Nhöng neáu chòu chôi vaø böôùc vaøo cuoäc . Coäng saûn seõ caøng thua ñau hôn . Bieát theá nhöng vaãn phaûi chôi . Vì coù tieáng noùi coøn hôn laø khoâng . Giöõ ñöôïc gheá , quyeàn löïc aûo töôûng ngaøy naøo thì hay ngaøy ñoù . Vieát nhöõng laäp luaän ñaàu tieân naøy chuùng toâi coù muïc ñích gôïi môû cho quyù baïn ñoïc veà nhöõng lôiï vaø khoâng lôïi maø quyù vò ñang coù trong tay . Quyù vò phaûi "bieát mình" , roài sau ñoù " bieát ta" thì quyù vò môùi thaéng ñöôïc . Xin cam ñoan moät ñieàu - quyù vò khoâng bao giôø thua treân saøn ñaáu naøy , vì saøn ñaáu cuûa chuùng ta laø saøn ñaáu cuûa toaøn daân toäc , cuûa nhaân daân Vieät Nam vôùi boïn ngoaïi noâ coäng saûn . Chöa töøng bao giôø laø saøn ñaáu rieâng cuûa baát cöù löïc löôïng chính trò naøo .  

Ñoïc kyõ nhöõng phaân tích cuûa taùc giaû Chung Ngoïc ta thaáy ngay yù ñoà "môùm" moài ñaày lyù leõ thuø ñòch cuûa coäng saûn trong ñoù . Naøo laø taïi sao Hoa kyø khoâng bieát xeùt laïi maâu thuaãn nhaân quyeàn cuûa mình maø laïi "chaø ñaïp nhaân quyeàn" leân nhöõng nôi khaùc . Naøo laø baùo Queâ meï lónh 95 nghìn  ñoâ haøng naêm töø Myõ ñeå choáng coäng . Naøo laø hoaø thöôïng Thích quaûng Ñoä coù "aâm möu" cuøng vôùi Queâ Meï nguî taïo nhöõng vaên baûn choáng coäng töø trong nöôùc göûi ra . Nhöng toaøn vaên baøi ñaàu tieân cuûa soá baùo An Ninh Theá giôùi ñaêng hoâm nay ñaõ thoaùt ra moät yù nhaát ñònh : Toaøn theå daân Vieät Nam ñaõ chính thöùc bieát raèng : coù moät löïc löôïng chính trò ñoái laäp trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc ñang aâm thaàm nhöng voâ cuøng maïnh meõ keát tay nhau tranh ñaáu choáng laïi chính theå baát coâng ñoäc taøi coäng saûn . Hoï "chieán" vì chính ngöôøi daân ñang bò baát coâng ngöï trò chöù chöa bao giôø vì Myõ caû . 

Baøi baùo phaàn 1 cuûa Chung Ngoïc ñaõ toá caùo hoä chuùng ta ngay treân maët baùo cuûa vaên hoaù tö töôûng coäng saûn laø : 

- Coäng saûn ñaõ xaùc nhaän chính thöùc coù söï giam giöõ khaéc nghieät nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn Ñoaøn vieát Hoaït taïi nhaø tuø Xuaân Phöôùc . Giam giöõ traùi pheùp nhö theá laø vi phaïm hay khoâng vi phaïm luaät nhaân quyeàn quoác teá maø chính phuû Vieät Nam ñaõ kyù keát tröôùc coäng ñoàng quoác teá ? 

- Coäng saûn chính thöùc thöøa nhaän coù giam giöõ quaûn cheá hoaø thöôïng Quaûng Ñoä taïi Vieät Nam voâ luaät phaùp . Chính thöùc thöøa nhaän söï hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi phaät giaùo Vieät Nam thoáng nhaát taïi caùc nöôùc vaø song song ngay taïi Vieät Nam . 

Quûa thaät laø ñaây laø baøi baùo hay nhaát , coù taùc duïng ngöôïc nhieàu nhaát töø tröôùc ñeán nay ñang bò thaåm thaáu qua keânh thoâng tin chính thöùc cuûa coäng saûn . Gaäy oâng laïi moät laàn nöõa ñaäp löng oâng . YÙ ñoà cuûa chuùng ta ñang vaø seõ bieán thaønh hieän thöïc . Tuaàn sau , chuùng ta seõ tieáp tuïc chieâm ngöôõng "thaønh töïu" maø ngaøi Chung Ngoïc vaø ban bieân taäp baùo An Ninh theá giôùi ñaõ taëng daân ta qua loaït baøi thöù hai . 

Trong phaàn tieáp theo naøy , chuùng toâi seõ phaân tích roõ hôn veà "maët traùi cuûa baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn" . Coäng saûn thích "chôi" kieåu naøo . Chuùng toâi seõ chìu theo kieåu ñoù . Kính Môøi caùc baïn ñoùn xem .       
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông