Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Taùc Duïng Cuûa Söï Thaät , Taùc Duïng Cuûa Töông Lai

La Haye ñem laïi raát nhieàu kyû nieäm cho ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Sau naêm 1975 , La Haye chöùng kieán khoái coäng saûn ñoøi ñöa Myõ ra vaønh moùng ngöïa vì toäi "gaây toäi aùc chieán tranh" . Dö luaän baáy giôø ñaõ baùc boû thaúng thöøng lôøi yeâu caàu naøy vì theá giôùi ñaõ chöùng kieán nhöõng taùc ñoäng maïnh meõ cuûa khoái coäng saûn ñaõ gaây ra nguyeân nhaân chieán tranh lieân tuïc , ñaãm maùu ôû nhieàu khu vöïc treân theá giôùi . 

Töø khi khoái coäng suïp ñoå , toaø aùn quoác teá taïi nôi ñaây haàu nhö chuyeân saâu hôn veà vieäc keát nhöõng toäi aùc mang tính "loâi keùo chuûng toäc vaø dieät chuûng trong chieán tranh" ñeå tranh giaønh quyeàn lôïi cho phe caùnh caù nhaân.  Heát Poân Poát , nay laïi ñeán Milosevich . Chính phuû Myõ qua vieäc giuùp ñôõ toaø aùn quoác teá naøy ñaõ leân aùn maïnh nhöõng thuû phaïm toäi aùc quoác teá vaø minh xaùc roõ raøng : hoï laø moät chính phuû toân troïng daân chuû , töï do . Khi oâng Milosevich tuyeân boá raèng: "toâi khoâng coâng nhaän toaù aùn naøy" . Ngöôøi daân Vieät Nam ñaõ cöôøi raàn maø hoûi ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi coäng saûn Vieät Nam ñang ra söùc leân tieáng uûng hoä Milosevich raèng : Theá laø sau 30 naêm , chính nhöõng phaàn töû xaõ hoäi chuû nghóa cuoái cuøng , ngöôøi hoïc troø cuoái cuøng cuûa Leânin ñaõ laøm caùi vieäc phæ nhoå vaøo chính toaø aùn maø tieàn boái cuûa chuùng töøng khen ngôïi, tin yeâu  sao ? . SÖÏ THAÄT VAÃN LAØ SÖÏ THAÄT . Milosevich khoâng theå choái boû ñöôïc nhöõng chöùng cöù haøng ngaøy maø ngöôøi daân Nam tö ñaõ maát maùt quaù lôùn vì cuoäc gaây chieán voâ nghóa cuûa oâng ta gaây ra cho xöù sôû naøy . 

Thaät laø ngu xuaån khi trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây . Khi chính nhöõng ñaûng vieân coäng saûn veà höu gheùt söï giaû doái ñaõ cuøng vôùi ngöôøi daân  löông thieän sinh soáng ôû phöôøng 3 quaän Bình Thaïnh ñaõ laøm cho coäng saûn phaûi maát maët trong cuoäc thi coâng doái traù coâng trình lieân caûng A 5 , thì coù nhöõng luaän ñieäu xuyeân taïc treân dieãn ñaøn internet ñöa ra raèng : daân ta daân trí coøn thaáp , vì vaäy phaûi toân troïng trí tueä cuûa taäp theå hôn laø trí tueä cuûa vaøi ngöôøi choáng ñoái coäng saûn ra maët nhö Cha Lyù , hoaø thöôïng Quaûng Ñoä 

Caàn xaùc nhaän raèng : bôûi söï thaät bò coá tình böng bít , che daáu, khoaû laáp nhö baøo thai cuûa oâng Hoà Chí Minh laø Noâng ñöùc Maïnh cho taän ngaøy nay , ñaõ gaây quaù nhieàu nhöõng vuï "coâng trình coáng hoäp ôû phöôøng 3 Bình Thaïnh" vaø haøng vaïn vuï vieäc ñoäng loøng trôøi , naùt loøng daân .  Do ñoù , söï giaû taïo cuõng khoâng theå toàn taïi noåi trong chính nhöõng con ngöôøi coäng saûn . Ngay baûn thaân hoï cuõng caàn phaûi töï khaúng ñònh hoï , hoï duø sao vaãn laø nhöõng con ngöôøi coù löông taâm , khoâng a dua ñeå möu caàu lôïi ích rieâng maø baùn reû baûn thaân mình . Khi caùc baïn noùi: toâi duøng thoâng tin ñeå xoaù boû cheá doä coäng saûn , thì khoâng chæ chöøng ñôn giaûn laø ñöa thoâng tin töï do , söï thaät thì  heát vieäc . 

Treân nhöõng ñieàu naøy, chuùng ta phaûi bieát taïo yù nghóa cho ñoái töôïng . Taïo caâu hoûi töï vaán trong löông  taâm  hoï . Ví duï , nhöõng thoâng tin cuûa chuùng ta cho dö luaän trong nöôùc veà tình hình Cuba, chuùng ta phaûi bieát xoaùy saâu , khai thaùc nhöõng caâu hoûi nhö : Phi ñen laø vua Cuba hay ñaày tôù cuûa nhaân daân Cu ba ? . Phi ñen laø ai maø daùm tuyeân boá "ngöôøi thöøa keá " chöùc vuï cuûa oâng ta laø em oâng ta ? . Cheá ñoä maø Kim Nhaät Thaønh nhöôøng ngoâi cho con laø cheá ñoä gì ? .  

Ñaùnh coäng saûn , khoâng gì hay hôn laø ñaùnh baèng söï thaät . Ñaùnh cho töông lai , cho ngaøy mai .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông