Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Khoâng baøn luøi cuûa Daân - Khoâng baøn luøi cuûa Ñaûng

Daân vaø ñaûng ngaøy nay coù "tình caù nöôùc" nhö  coäng saûn nhoài soï lôùp treû trong nöôùc suoát nöõa theá kyû qua khoâng ?  . Nhìn nhöõng bieän phaùp cai trò quan quan Vua Vua , toâm caù loän ñaàu cuûa chính quyeàn coäng saûn cuõng quaù ñuû hieåu . Daân nhoài tieàn voâ mieäng ñaûng vieân ñeå chaïy vieäc . Ñaûng thì kheàu kheàu tay daân ñeå möu soáng . Ngöôøi daân ñang giaùo duïc cho chính con em hoï ñöøng tin "boïn chuùng" . Ñaûng vieân ngaøy nay trong loøng nhaân daân nhö moät thöù "huûi" hôn laø ngöôøi . 

Thaät theá , coù saùch coù chöùng ñaøng hoaøng . Naøy nheù , ngöôøi daân cho con chaùu hoï bieát raèng , khoâng hieåu chæ tieâu taêng tröôûng GDP maø coäng saûn töï ñaët ra cho chuùng taïi Saigon laø 10 phaàn traêm cho naêm 2001 laø ôû ñaâu ra ? . Cho ñeán nay , thöïc teá cho bieát chæ trong saùu thaùng ñaàu naêm thoâi , möùc taêng saûn löôïng coâng nghieäp cuûa Saigon chöa ñaït noåi saûn löôïng cuøng kyø naêm 2000 coù nghóa laø taêng chöa noåi 4 phaàn traêm thì laáy ñaâu ra 10 ñeå laäp thaønh tích ? . Maø coäng saûn coù "coá taät" laø : heã chuyeän gì mình ñaõ ñöa ra , khoâng khi naøo chòu nghe goùp yù , nhöõng yù kieán phaûn baùc laïi caøng teä haïi hôn trong caùch ñoái xöû cuûa coäng saûn vôùi ngöôøi goùp yù. Ngay oâng Hoà Chí Minh trong suoát "lòch söû" cuûa mình luoân chöùng minh nhö vaäy . 

Chính quyeàn töø treân xuoáng döôùi cuûa coäng saûn raát  thích caâu "kieân ñònh muïc tieâu" . Nhìn ra ngoaøi xaõ hoäi , ngöôøi daân bieát tính "kieân ñònh" cuûa ñaûng , vaø hoï duøng caùi "kieân ñònh" cuûa rieâng hoï ñeå ñaùp traû laïi ñích ñaùng .  Hoï choáng traû nhö theá laø do ñaâu ? , traû lôøi hay nhaát coù leõ laø töø chöõ Tin maø ra . 

Ngaøy nay , gaàn heát daân chuùng trong nöôùc khoâng ai tin ñaûng heát . Hoï luoân thaáy ñaûng coäng saûn chòu laøm , nhöng khoâng chòu traùch nhieäm . Coäng saûn baûo "khoâng baøn luøi" , hoï ñaùp traû "khoâng tieán tôùi" . "Khoâng baøn" . Hoï boû maëc ñaûng töï xoay sôû laáy . Hoï duøng tieáu laâm , maùch baûo ñeå chaám döùt tính "boá laùo" cuûa boïn ñaûng vieân . Vaø theá laø ñaâu hoaøn ñaáy . Ñaûng töï lo cho ñaûng , daân töï lo cho daân . 

Vaøi hoâm tröôùc , trong phieân beá maïc hoäi nghò ñaûng boä coäng saûn laàn 4 taïi Saigon , caùc caùnh baùo chí coù nghe oâng Trieát  - nhaø toaùn hoïc hoïc ñaïi cuûa chuùng ta noùi moät caâu "khoâng gì hay baèng noùi thaúng ra raèng toâi traùi ñaáy" . Hoï xaàm xì vôùi nhau . Thieät khoâng ? . Toâi noùi toâi traùi ñaáy roài toâi im laëng baùm laáy gheá quyeàn löïc ñeå kieám chaùc . Toâi noùi traùi ñaáy roài toâi bòt mieäng ngay nhöõng ngöôøi noùi laø toâi traùi . Vaäy toâi noùi theá ñeå laøm gì ? .  Ñeå toâi huø doaï daân chuùng laø :" Naøy, chuùng maøy khoâng ñöôïc baøn luøi nheù." hay chaêng ? . 

Haõy nghe daân chuùnng ñaùp laïi : "Khoâng baøn luøi aø ? Vaäy thì chuù maøy böôùc tröôùc ñi  , cheát raùng chòu."
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông