Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vì Sao Tö Töôûng Vaên Hoaù Coäng Saûn "Tung Chöôûng" Veà Caùi Goïi Laø Phaân Tích Maët Traùi Cuûa Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn.


Phaàn 2:  Tö Töôûng "Ñaùnh Ñoàng" Theå Hieän Moät Baûn Lónh Yeáu Keùm . 

Nhöõng töôûng ngöôøi daân khoâng bieát nhaän thöùc caùi goïi laø "phaân tích maët traùi" cuûa caùc chính saùch ñieàu haønh chính phuû , xung ñoät saéc toäc , toân giaùo teân theá giôùi ñeå laáp lieám che ñaäy " dô baån " cuûa theå cheá coäng saûn ñoäc taøi . Boä coâng an , phoái hôïp vôùi ban tö töôûng - thöïc chaát chính laø boä thoâng tin tuyeân truyeàn cuûa nhaø caàm quyeàn luoân ngoâ ngheâ ngaïo maïn ñöa ra nhöõng lyù leõ boáp chaùt heát söùc treû con . 

Qua lôøi cuûa taùc giaû Chung Ngoïc ôû kyø baùo thöù hai bò ñöùt ngang ñang treân tôø An ninh soá ra ngaøy 11-7-2001 , ngöôøi daân ñoïc ñöôïc raát roõ luaän ñieäu : neáu anh ñoøi nhaân quyeàn ñöïôc toân troïng  taïi Vieät Nam coù nghóa raèng anh ñi theo Myõ . Coäng saûn cho raèng : duøng daân chuû ñeå caûi taïo cheá ñoä ñoäc taøi laø " aûo töôûng " cuûa nhöõng ngöôøi quoác gia maø theo hoï laø " thieáu hieåu bieát , voâ taøi voâ töôùng " trong vaø ngoaøi nöôùc . 

Thöïc teá , chính nhöõng con ngöôøi ñöa ra nhöõng laäp luaän xuùc phaïm ñeán nhaân daân vaø khoâng töï troïng caû baûn thaân mình môùi thaät söï laø "aûo töôûng vaø thieáu hieåu bieát". Noùi ngay nhö trong kyø hoïp hoäi ñoàng nhaân daân ngaøy hoâm qua 11/ 7 naêm 2001 . Nhaân daân caû nöôùc töùc giaän nghe oâng Voõ Duõng - giaùm ñoác sôû giao thoâng  coâng chaùnh thaønh phoá Sai Goøn traû lôøi khi nhaân daân Sai Goøn chaát vaán raèng : Uyû ban nhaân daân thaønh phoá bao che im laëng , giaùm ñoác sôû thanh tra giao thoâng bao che doái traù cho vuï "coáng hoäp vaø ñöôøng lieân caûng A 5" ñeå roài trong cuoäc hoïp naøy luoân laëp ñi laëp laïi caâu noùi " mong nhaân daân thoâng caûm "  laø taïi sao ? . AÊn caép vaø huû hoaù , bao che cho aên caép cuûa daân thì phaïm " troïng toäi " hay "thoâng caûm" ?????. Bao nhieâu laø coâng söùc cuûa nhaân daân ñoå ra cho coäng saûn , chuùng aên , chuùng baùm , chuùng vaï laây cho daân bôûi chính nhöõng caên beänh quaùi gôõ chính trò cuûa chuùng ñeå roài y nhö moät, chuùng " mong nhaân daân  thoâng caûm " . Chuùng coù bao giôø " thoâng caûm " vôùi nhaân daân chöa ? .

Chuùng ta hoûi laïi oâng Chung Ngoïc , phaûi chaêng khi nhöõng con ngöøôi ñoøi minh xaùc chöùng cöù naøo hieån ñònh raèng nhaân daân Vieät Nam cho pheùp ñaûng coäng saûn Vieät Nam cai trò daân toäc laâu daøi vaø voâ luaät phaùp ? thì nhöõng con ngöôøi ñoù ñöôïc coäng saûn "khoâng thoâng caûm" , coøn beø luõ tham oâ tieám quyeàn coäng saûn khi coù sai phaïm thì nhaân daân phaûi "thoâng caûm" . Haõy löôïng giaù söï vieäc baèng chính nhöõng söï kieän ñang dieãn ra ngay trong nöôùc . 

Nhöõng keû nhö Chung Ngoïc vieát laùo leáu raèng : "ñoøi nhaân quyeàn vaø töï do toân giaùo ôû Vieät Nam laø nhaèm cho Myõ ñöa tai sai vaøo Vieät Nam" laø nhöõng keû "muø" traùi tim , "maát" phaåm giaù , "ñaùnh ñoàng" dôùi traù vaø töï chöùng minh baûn thaân mình môùi thaät söï laø nhöõng keû "theo ñoùm aên taøn" , maït nhöôïc caàu vinh theo chöõ "taøn" cuûa moät cheá ñoä maát löông tri nhaát trong lòch söû nhaân loaïi . 

Theá löïc maø chuùng huøng hoå leân aùn chính laø nhaân loaïi ñoù . Chuùng leân aùn nhaân loaïi cuõng chính laø chuùng töï leân aùn chuùng . Ñaây laø moät baèng chöùng giaáy traéng möïc ñen khoâng theå choái caõi .

(Xin xem tieán kyø sau)    
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông