Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ngöôøi Hoaù "Soùi" Do Khoâng Xöùng Laøm Ngöôøi

"Soùi" göûi mail : clongq4@yahoo.com
Ngöôøi chuyeån : matthew_tran@yahoo.com

Toâi laø moät chöùng nhaân cuûa 2 cheá ñoä Coäng Hoaø vaø Coäng Saûn . Toâi khoâng phaûi laø moät Ñaûng vieân Coäng saûn nhöng toâi xin laáy coâng taâm vaø thöïc teá maø xeùt qua laø sau khi giaûi phoùng ñaát nöôùc chuùng ta coù nhieàu ñoåi thay lieân tuïc vaø töø töø  xuaát hieän moät boä maët môùi moät boä maët cuûa moät söï oån ñònh chính trò. Daân toäc Vieät nam nhö anh em kieàu baøo ôû Myõ, neáu toâi khoâng nhaàm thì vaãn raát nhôù queâ höông ngoaïi tröø nhöõng anh em sinh ra taïi Myõ chöa hieåu gì veà ñaát nöôùc Vieät Nam. Ta caàn hieåu raèng daân trí cuûa ta coøn thaáp khoâng nhö daân Myõ. Chuùng ta caàn coù moät söï töï do trong moät taäp theå chöa coù yù thöùc cao maø söï töï do naøy phaûi coù kyû luaät ñeå khoâng gaây xaùo troän veà maët chính trò.

Toâi khaúng ñònh vôùi anh laø anh neân veà Vieät Nam moät chuyeán chôi cho bieát vì chính caùi thöïc teá sinh hoaït toân giaùo ôû Vieät Nam khoâng toài nhö anh suy nghó  , vì toâi vaãn tham gia toå chöùc toân giaùo vaø giuùp ñôõ ñoàng baøo ngheøo vaø moïi ngöôøi trong thaønh phoá vaãn töï do ñi chuøa vaø laøm nhöõng gì cho ñaïo mieãn sao thuaän theo lôïi ích cuûa Ñaát nöôùc . 

Theo choå toâi ñöôïc bieát sôõ dó coù söï baét bôù maáy vò cha , hoaëc tu só . theo toâi nghó laø nhöõng ngöôøi ñoù khoâng thöùc thôøi ra maët choáng ñoái . toâi bieát chaéc raèng Vieät Nam coù moät trang lòch söû veû vang choáng ngoaïi xaâm maø khoâng cam taâm laøm noâ leä cho ngoaïi bang . Söï keâu gaøo cho moät thay ñoåi maø baûn thaân caùc anh coù daùm daán thaân vaøo ñau khoå khoâng? vaøo cöïc nhoïc khoâng hay chæ laø moät sunshing politician ñeå höôûng lôïi.

Cheá ñoä cuõ Thaèng Thieäu ñaõ laøm gì . cuõng nhö Nguyeãn cao Kyø chæ laø thaèng boác pheùt noù vô veùt cuûa vaø chaïy ra nöôùc ngoaøi vaø hoâ haøo döïng laïi moät Vieät nam khaùc ôû haûi ngoaïi taïi Myõ , UÙc vaø canada.

Maïn pheùp hoûi anh moät caâu Coäng ñoàng quoác teá coù thöøa nhaän caùc anh baèng caáp trao ñoåi ñaïi söù hay ngoaïi giao gì khoâng . hay thöïc teá chuùng ta chæ laø moät ñoùa chuøm göûi khoâng hôn khoâng keùm .

Thöa caùc baïn , caùc baïn vöøa ñoïc nhöõng yù chính trong moät böùc thö maø moät ngöôøi töï xöng laø Baùc só Long - tröôûng moät phoøng maïch taïi Saigoøn , naêm nay 51 tuoåi , "chöùng nhaân"  qua hai cheá ñoä Vieät Nam coäng hoaø vaø coäng saûn saét maùu göûi cho anh Mathew Tran ñöôïc chuyeån ñi treân maïng thoâng tin internet . Gòong ñieäu cuûa "chöùng nhaân" naøy neáu quaû coù toàn taïi treân ñaát nöôùc chuùng ta thì chuùng ta khoâng neân goïi laø chöùng nhaân maø phaûi goïi chính xaùc laø "chöùng thuù" thì ñuùng hôn . Vì NHAÂN maø loøng daï quaù ö laø BAÁT NGHÓA vôùi ñoàng baøo mình , daân toäc mình thì sao goïi laø Nhaân cho ñöôïc ?? . Qua töøng thôøi kyø moät - töø thôøi cuûa Hoà ñeán thôøi Leâ Duaãn , Tröôøng Chinh vaø cho ñeán ngaøy nay. Coäng saûn thöïc hieän baïo quyeàn trieät ñeå . Phaân ly lyù lòch , cöôùp boùc taøi saûn , ñaåy ngöôøi Vieät ñi tî naïn khaép treân theá giôùi ñeå roài ngaøy nay chuùng cho raèng chuùng ñaõ cai trò thaønh coâng nhöõng con ngöôøi chæ bieát im laëng nghe theo chuùng . Chuùng cho raèng: ñoù laø oån ñònh chính trò .  Phaûi chaêng cheá ñoä traõi daøi lòch söû töø 1945 cho ñeán khi vuï cuûa phoù thuû töôùng Toá Höõu vôùi "giaù, löông , tieàn"  gaây thaûm hoaï toät cuøng cho ñaát nöôùc . 

Sôï haõi  tröôùc laøn soùng caêm phaãn cuûa ngöôøi daân nhöõng naêm 1980 . Chuùng ñoåi moøi ngaõ theo chuû nghóa tö baûn . Phaûn thaày , baùn baïn . Boâi baùc neàn lyù thuyeát coäng saûn maø chuùng tuyeân theä theo ñuoåi . Nay baùc só Long laïi cho raèng : ñoù laø coâng lao cuûa coäng saûn ? .  Baùc só  Long coøn boâi baùc hình aûnh cuûa quoác daân vôùi nhöõng caâu xuùc phaïm nhö : daân trí ta coøn thaáp ??!!. Quûa nhö neáu ngöôøi daân khoâng bieåu tình ñoøi quyeàn soáng khi Ngaøi Bill Clinton sang thaêm Vieät Nam thì daân trí Vieät Nam cao hay sao ? . Töï xöng laø baùc só, taàng lôùp trí thöùc öu tuù cuûa quoác gia maø sao laïi phaùt bieåu Baát nhaân vôùi ñoàng baøo mình nhö vaäy? . Nguyeân nhaân naøo laøm cho ñoàng baøo phaûi baùn maïng soáng mình ra ñeå bieåu tình ? . Boïn ñeá quoác aø ? . Boïn tö baûn aø ?  . Hay boïn tö saûn ñoäi loát coäng saûn ñang ngöï trò ôû nhöõng teân ñeâ tieän nhö Ñoã möôøi , Hoà chí Minh . Voõ vaên Kieät ?? .

Caùc anh chò em coù theå hieåu noåi teân Baùc só naøy vieát veà "töï do phaûi coù kyû luaät" laø quaùi thai gì vaäy ? . Phaûi chaêng moät nöôùc tö baûn nhö Nhaät , Thaùi lan laø töï do khoâng coù kyû luaät ? , theá sao hoï luoân giaøu hôn , lôùp treû leã pheùp hôn , ñôøi soáng thònh vöôïng hôn , trí thöùc ñöôïc phaùt huy taøi naêng hôn coøn Vieät Nam coù kyû luaät trong töï do neân quaân ñoäi cuøng buoân laäu vôùi Taân tröôøng Sanh , Caûnh saùt cuøng baùn ma tuyù vôùi Vuõ xuaân Tröôøng ? . Laõnh ñaïo caûnh saùt , quaân ñoäi coäng saûn khoâng nhöõng khoâng bò maát chöùc maø coøn ñöôïc leân chöùc!!! . "töï do coù kyû luaät" laø vaäy aø ? 

Theo chuùng toâi , ñaây khoâng phaûi laø tieáng noùi cuûa con ngöôøi löông thieän , noù laø tieáng keâu choái toäi cuûa boïn toäi phaïm quoác gia caàn ñöôïc ñoàng baøo löu yù ñeå xeùt xöû nghieâm minh veà sau . Chuùng raát thích caâu :khoâng cam taâm laøm noâ leä cho ngoaïi bang nhöng thöïc teá thìø chuùng hieän ñang laøm "ñaày tôù trung thaønh" cho ngoaïi nhaân quùa tích cöïc. Chuùng nhöôøng laõnh haûi cho Trung coäng, chuùng baùn söùc lao ñoäng con em chuùng ta qua caùc nöôùc tö baûn . Chuùng môû cöûa bieân giôùi cho ngoaïi nhaân thao tuùng thò tröôøng. Thöa caùc baïn , chuùng "keâu gaøo" töû thuû hay chuùng ta keâu goïi ñoàng baøo laät ñoå chuùng? . Chuùng ta laø chuøm göûi hay chuùng laø loaøi aên baùm treân noãi khoå, noãi ngheøo , söï nhuïc nhaõ cuûa moät quoác gia bò boïn ñoäc taøi mafia haønh haï ? . 

Moät laàn nöõa , boä maët cuûa nhöõng "soùi con" laïi hieän nguyeân hình qua baøn tay cuûa lôùp treû trong nöôùc . Thanh nieân chuùng toâi keâu goïi caùc baïn : haõy laät maët naï chuùng ra . Coâ beù quaøng khaên ñoû vaø nhöõng con soùi maït vaän chæ môùi ôû taäp hai , khoâng bao giôø döøng böôùc .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông