Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nghó Veà Ngöôøi Xöa , Nhìn Laïi Mình , 
Nhìn Ra Coäng Saûn

Thö toaø soaïn cuûa chuùng toâi ngaøy naøo cuõng ñaày aêm aép . Vöøa qua , chuùng toâi coù nhaän ñöôïc thö cuûa nhöõng  ñoäc giaû coù noãi lo raát deã thöông , traùch moùc nheï nhaøng nhöng cuõng ñaùng cho chuùng ta suy nghó , ví duï nhö : Göûi caùc baïn trong Vieät Nam . Ñeà nghò caùc baïn vaø caùc caù nhaân khaùc coù baøi thì göûi cho chuùng toâi ñaûm baûo 15 phuùt sau laø baøi caùc baïn coù maët treân dieãn ñaøn vaø ñeán tay nhieàu ngöôøi roäng raõi.Vì:

1 - Ngoaøi naøy baø con ta MAÉC BEÄNH TIEÂU CHAÛY TAØO THAÙO .???
2 - Beänh TÖÏ TOÂN thích ñoäc quyeàn . ???
3 - Beänh RA VEÛ  . ???

Cho neân heä quaû laø caùc baøi goùp yù cuûa caùc baïn seõ bò chìm xuoáng … vì ngöôøi ta ngaâm cöùu … hoaëc phoác pheùt maø khoâng ñaêng nguyeân baøi … hay ñaêng maãu ñaàu maãu ñuoâi .

Thöa Baø Con . Ngaøy toaø baùo chuùng toâi ra ñôøi cho ñeán nay , ít coù laàn taâm söï vôùi baø con anh chò em . Nay saún dòp coù ñoâi lôøi . Xin thöa raèng 3 beänh cuûa baïn ñoïc treân neâu ra khoâng laø beänh cuûa vaøi ngöôøi daân Vieät ngoaøi nöôùc ñaâu . Trong cuõng coù nhieàu laém vaø beân trong saâu thaúm nöõa thöa caùc baïn . Ñoù chính laø CAÊN BEÄNH CUÛA CHÍNH MÌNH . 

Chuùng ta coù khi naøo tö hoûi baûn thaân chuùng ta coù ña nghi, töï toân vaø ra veû khoâng? . Coù , coù quaù nhieàu laïi ñaèng khaùc . Ñöøng ai cho raèng daân trong nöôùc khoâng bieát tí gì veà nhöõng hoaït ñoäng "kyø laï" cuûa vaøi hoäi ñoaøn choáng coäng trieät ñeå ôû haûi ngoaïi . Coù nhöõng hoäi , ñoaøn , ñaûng… choáng coäng chuû yeáu ñeå xaây nhaø , ñeå baùn phôû vaø marketing… Coù nhöõng vò "khoaùi" aloâ aloâ 1234 … vaø dieãn ñaøn ñeå caõi chí choeù hôn laø "naém laáy ñòch maø ñaùnh" .  Trong nöôùc thì bieán töôùng cuûa noù keå heát naêm cuõng khoâng heát . Naøo laø nhöõng vò "caùch maïng sau 75" "xaùch caây ra ngoaøi ñöôøng tranh ñaáu toø te toø te…" . Caùc cuï "khoâng caùn nhöng laøm nhö caùn" baét chöôùc caùc quan to caùch maïng , nhaø thì toaøn maët tieàn cho möôùn ñoøi tính baèng Ñoâ , con ñoøi göûi ñi du hoïc ôû Meõo , maø heã môû mieäng ra  laø "Ñaûng luoân quan taâm ñeán theá heä treû cuûa caùc chaùu nheù . Coá leân nheù." . Coù vò giaùo sö coù ngheà laø "cheû thô ra laøm 4" con caùi bò coäng saûn ñì soùi traùn bôûi lyù lòch maø luoân thích phaùt bieåu : Nhaø nöôùc ta laø öu vieät . 

Töø xöa , ñaõ coù ngöôøi boác thuoác ñuùng nhöõng loaïi beänh naøy . Ñoù laø caâu vieát noåi tieáng cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä cuoái theá kyû 19 Baát Naêng taï ö  trò quoác chi coâng Nhi möu kì vinh thaân chi keá. Taïm dòch : Möôïn vieäc nöôùc maø ñeå möu tính vinh hieån cho mình vaø beùo toát vôï con laø daãn mình vaøo choå cheát . Laøm vieäc nöôùc thöa caùc baïn ñaâu phaûi ñeå cho ngöôøi ta ñaêng baøi mình, voã tay khen , hay vinh thaân phì gia . Laøm vieäc nöôùc laø ñeå : Reøn trí mình . Hoïc hoûi vieäc ôû ñôøi . Ngaãm nghó vieäc luaân thöôøng . Möu caàu theâm trí tuùc . Chôù coi thöôøng nhöõng beänh töôûng voâ haïi , töôûng khoâng lieân can ñeán vieäc baùn nöôùc caàu vinh . Thaät ra , noù laø moät trong nhöõng phaùt khôûi naëng neà cuûa beänh : naêng taï ö trò quoác chi coâng roài ñoù. 

Khoaûng nhöõng naêm 1820 , trong baøi "luaän trò bình" cuûa caäu hoïc troø daân queâ Nguyeãn Tröôøng Toä thaúng thaéng neùt buùt nghieân nhö sau : "Môû ñaàu cho trò quoác phaûi caùch vaät trí tri . Phaûi hieåu söï vaät vaø coù tri thöùc thì môùi coù ñöôïc taâm tính chính tröïc vaø yù kieán ñuùng ñaén" . Ngaøy nay , ít ai hieåu ñöôïc muoán ñaùnh coäng thì caàn coù hieåu saâu veà coäng khoâng ? Coù hieåu nhöôïc , hôn cuûa baûn thaân mình khoâng? . Coù hieåu söï vaät chöa ? . Hieåu thôøi theá chöa ? . Thöa caùc baïn . MUOÁN CÖÙU NÖÔÙC CÖÙU DAÂN - NHÖNG QUEÂN CÖÙU MÌNH . Ñoù Laø thaát saùch . Thôøi phaûi theá - theá thôøi phaûi theá . Cao baù Quaùt coù theå laøm cuoäc caùch maïng choáng Phaùp long trôøi lôû ñaát hôn khoâng ? . OÂng thaát baïi cuõng vì maát chöõ Nhaãn - ñoù cuõng laø moät kieåu cuûa beänh soá hai : töï toân . Sôû dó Nhaø Nguyeãn phaûi caàu haøng vôùi Phaùp , cuõng bôûi Vua quan nhaø Nguyeãn  maéc ba caên beänh treân naëng neà . 

Thaùng 8 naêm 1866, vua Töï Ñöùc sau khi ñoïc 58 baûn ñieàu traàn cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñaày ñuû caùc keá hoaïch canh taân ñaát nöôùc , caûm hoaù loøng daân ñaõ vôøi oâng tieáp kieán taïi laàu Taû Vu , ngoài beân phaûi vua maø baøn vieäc nöôùc . Theá nhöng cuõng vì ña nghi , bòt tai bòt maét tröôùc thôøi theá maø ñeå cho ñaát nöôùc bò Phaùp ñoâ hoä gaàn caû traêm naêm . 

Ngaøy nay , khi phoøng PA25 thaønh laäp ban choáng dieãn bieán hoaø bình , roài ban ñieàu tra dö  luaän xaõ hoäi nhaèm muïc tieâu ñaøn aùp tieáng noùi ñoái khaùng hôn laø "laéng tai nghe daân" . Thì ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñaõ thaät söï ñöa ñaûng cuøng daân toäc Vieät Nam vaøo con ñöôøng suy vong . Chuùng ta ñang soáng ôû thôøi ñaïi tin hoïc , thôøi ñaïi tri thöùc roäng môû maø caùch suy nghó cuûa nhöõng "caùn boä cuï hoà" quaû ñuùng nhö lôøi tieân tri cuûa vò töôùng moät maét ngöôøi Israel khi thaêm Vieät nam naêm 1957 : "Hoï (coäng saûn) seõ cheát vì chính baøn tay cuûa hoï" . 

Caùc oâng quan ñoù ngaøy nay vaãn thích ñoái xöû vôùi ngöôøi daân baèng leänh : nhö khi ngöôøi daân Sai Gon xin maéc ñoàng hoà nöôùc . Trong ñôn xin caáp nöôùc ôû cuoái ñôn ngöôøi daân phaûi kyù teân vaøo haøng chöõ CAM KEÁT KHOÂNG THAÉC MAÉC VEÀ SAU !!!. Coù nghóa laø maéc ñoàng hoà nöôùc xong , ñoàng hoà coù quay nhanh , quay chaäm , nöôùc coù yeáu , coù dô thì daân khoâng ñöôïc quyeàn THAÉC MAÉC . 

Vaäy thì nhöõng yù nghóa beänh hoaïn cuûa ngöôøi coäng saûn ñaõ chöùng minh raèng : ba caên beänh treân cuûa hoï ñaõ thaønh nan y . Söï kieän Leâ Khaû Phieâu baùn ñaát cho Trung coäng - daâng ñaát caàu hoaø nhö Leâ Chieâu Thoáng ngaøy xöa cuõng chæ laø heä quaû taát yeáu cuûa ba caên beänh treân coäng laïi maø thoâi . 

Chuùng ta neân nhìn laïi mình ñeå traùnh xa taám göông xaáu xa cuûa coäng saûn . Caøng xa caøng toát .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông