Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Thanh Nieân Trong Nöôùc Phaùt Ñoäng Chieán Dòch: "Bomb Virus"


Thöa Ñoàng baøo , caùc chieán só tranh ñaáu cho töï do nhaân quyeàn taïi Vieät Nam , treân theá giôùi cuøng toaøn theå anh chò em thanh nieân hoïc sinh . 

Suoát ba naêm qua , khi coäng saûn môû maïng löôùi internet coù kieåm soaùt chaët cheõ taïi queâ nhaø . Ñaõ coù raát nhieàu laàn coäng saûn duøng email chöùa virus gôûi ñeán ñòa chæ thö tín cuûa chuùng ta ngoõ haàu xaâm nhaäp , phaù hoaïi , chia reõ phong traøo tranh ñaáu cuûa ngöôøi Vieät quoác gia . Nay thì chuùng ta khoâng theå nhòn ñöôïc nöõa . Chuùng toâi keâu goïi moïi ngöôøi, moïi giôùi , moïi anh em coù kieán thöùc veà internet vaø yeâu queâ höông , gheùt boïn gian xaûo ñang cai trò ñaát nöôùc ta . Haõy vaøo trang chuû : http://zerone01.hypermart.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi , haõy dowload wwwhack vaø nhieàu phaàn meàm khaùc. Haõy cuøng vôùi chuùng toâi guûi laïi nhöõng traùi bom khaùm phaù maät maõ ,  chaën thö töø , gaøi bomb virus , caét ñöùt lieân laïc cuûa nhöõng ñòa chæ email töø caùc ñaïi söù quaùn coäng saûn , töø caùc trang chuû FPT, VNN daùm xuùc phaïm ñeán chuùng ta . Chuùng ta kieân quyeát chaën baøn tay ñeâ heøn cuûa chuùng laïi. 

Haõy noi theo taám göông xöa cuûa Höng ñaïo Vöông ba laàn löøng laãy ñaùnh baïi boïn ngoaïi xaâm . Haõy cho boïn chuùng bieát tay.

Xin nhaéc laïi : ñòa chæ :- http://zerone01.hypermart.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi.
- http://www.HACKERVN.ORG/

Kính baùo .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông