Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Con Khæ Naøo To Nhaát Trong Sôû Thuù Saøi Goøn ?

Thôøi hoïc sinh sinh vieân . Ai chaúng thích cuøng baïn ñoàng trang löùa vaøo thaêm sôû thuù thaønh phoá . Vì nôi ñaây khung caûnh ñeïp , nhieàu thuù laï , maùt meû vui thaät laø vui . 
Nhöng maø hieän giôø ôû Saøi Goøn , hoïc sinh, sinh vieân töø caùc tænh cuõng nhö noäi thaønh uøa nhau veà sôû thuù khoâng phaûi ñeå vui .. maø laø ñeå ngaém khæ . Laï chöa caùc baïn . 

Chaúng qua laø caùc con khæ "ngöôøi" ôû ban laõnh ñaïo sôû thuù Saøi Goøn goàm caùc khæ ñoàng chí a, b, c , deâ ... voâ soá voán dó  ghen gheùt nhau . Trieät nhau vì quyeàn lôïi neân cuøng ñöa maët mo ra cho dö luaän bieát maø. Neø , lôùn nhaát laø khæ ñoàng chí giaùm ñoác sôû thuù toäi nghieäp . 

Nguyeân khæ ñoàng chí phoù giaùm ñoác sôû thuù voán gheùt khæ ñoàng chí giaùm ñoác , neân maët thì uûng hoä "anh kheïc" heát mình . Nhöng beân trong , khæ ñoàng chí phoù ganh aên neân cho khæ ñaøn em chuïp hình caùc coáng thoaùt nöôùc ñaõ thi coâng , caùc chuoàng thuù tanh baønh hoa laù , caùc con ñöôøng "maùt xa" theânh thang thöôùc taùm roài ñem cho khoâng tuïi nhaø baùo . 

Heâ , voán tieàn thueá daân ñoùng ñöôïc caùc con khæ ôû uyû ban nhaân daân thaønh roùt xuoáng keøm yeâu caàu chia hai möôi maáy phaàn traêm , roài caùc khæ thanh tra, khæ giao thoâng , khæ trung öông töø caùc boä ngoaøi Haø noäi cuõng ñoøi chia . Chia chaùc voán tieàn töø thueá cuûa daân maø. Laøm coâng trình "chænh trang sôû thuù" thaønh coâng trình tanh banh sôû thuù . 

Caùc baïn coù bieát voán roùt cho coâng trình naøy laø bao nhieâu khoâng ? . Treân 7 tyû ñoàng ñoù . Töùc gaàn 1 trieäu ñoâ la . Nhöng thöïc teá khi chi ra ñeå thi coâng coâng trình naøy . Caùc baïn coù bieát toaøn boä caùc con khæ "laõnh ñaïo" caét xeùn bao nhieâu phaàn traêm cuûa 7 tyû khoâng ? . Taùm möôi phaàn traêm ñaáy .  Do vaäy maø coáng thì chæ coù ximaêng , saét loõi khoâng coù thay vaøo laø coïng keõm !!! . Gaïch oáng 4 thay baèng gaïch theû !!! . Xi maêng Haø tieân thaønh xi maêng tieàn ñaâu ?? . Dö luaän thaønh phoá Saigon cuøng caû nöôùc ñang ñoøi ñem toaøn boä caùc con khæ aên quaù laø tham aên nhoát heát vaøo chuoàng khæ . Daân chuùng cuõng ñoøi bình baàu 6 thaùng ñaàu naêm , phong danh hieäu cho caùc con chaùu thöù thieät cuûa cuï Toân haønh giaû ñaït danh hieäu "lao ñoäng gioûi" vì coù coâng la heùt oûm toûi baùo ñoäng tuïi khæ giaû caét  côm tuïi khæ thieät ñoùi meo . Daân chuùng ñoøi khoûi nhoát tuïi khæ laõnh ñaïo aên caép cuûa coâng vaøo Chí hoaø chi cho meät . Nhoát chuùng vaøo chuoàng khæ sôû thuù laø tieän nhaát . Baàu khæ thieät leân laøm laõnh ñaïo laø daân ñôõ bò aên chaän choâm chóa nhaát . Bôûi leõ , tuïi khæ thaät ngaøy côm ba böõa , ñaâu coù caàn kieám theâm tieàn ñeå phung phí aên nhaäu , nuoâi vôï beù , xaây nhaø cho tö baûn thueâ , saém xe ñôøi xòn , cho con du hoïc . Tuïi khæ thieät cuõng khoâng bieát beø phaùi , noùi doùc, ñaøn aùp löông daân nhö khæ coäng saûn laõnh ñaïo . 

Caùc baïn coù bieát con khæ naøo seõ to nhaát trong chuoàng khæ khoâng? . Con giaùm ñoác ? con phoù giaùm ñoác phaûn boäi ?  con thanh tra ? con giao thoâng coâng chaùnh ? . Gaàn ñuùng chöù chöa ñuùng . Khoâng phaûi 1 con ñaâu , maø laø ñeán 19 con ngoài gaàn laêng khæ höôùng chaùnh Baéc ñoù .  

Baïn thaáy chöa ? , chuùng aên coøn hôn caû khæ .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông