Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Laïi Theâm Moät Con Chuoät Nhaét !!

From : mefa5@hcm.vnn.vn 

Kinh goi: Mathew Tran, matthew_tran@yahoo.com

Nguoi viet nhung dong nay cho Mathew Tran, da tung la si quan quan doi Viet Nam Cong Hoa, ngay 30.04.1975, tong thong Nguyen Van Thieu keu goi cac chien huu cung ong Thieu tu thu den cung, the nhung voi va li vang bac va chau bau, ong Thieu da bo lai cac chien huu cua minh, neu nhu bo doi Cu Ho, hanh dong nhu Thieu da noi thi co le gio nay, toi khong con ngoi day de goi nhung dong nay cho Mathew Tran, su tha thu, su rong luong cua nhung nguoi Cu Ho dao tao va giao duc, da doi xu voi toi va chung toi nhung si quan Cong Hoa het suc la nhan dao. Chinh dieu nay da lam cho chung toi, nhung nguoc dai voi can binh Cong San truoc day vo cung an han. 

Tat nhien trai cai tao, an uong doi kho, thieu thon ve vat chat trong trai cai tao, deu do khong the tranh khoi sau chien tranh, nhung cac can bo quan giao doi voi toi va chung toi, da an cung mam, da cung choi the thao, khi chung toi om dau nhu: sot ret, thuoc thieu thon vao nhung nam 1976 - 1979, can bo quan giao khong ngai ngung gi da nhuong phan thuoc cua minh cho nguoi dang "bi" cai tao la chung toi. Chung toi khong noi dai dong, khong tuyen truyen cho Cong San Viet Nam, nhung su thuc la su thuc. Tat nhien tronng mot xa hoi, su ton tai cac mat tieu cuc nhu: tham nhung, hoi lo khong chi co o Viet Nam, thu hoi xa hoi My, co khong? Mot so nuoc o the gioi tu do nhu: Indonesia, Thai Lan.. co khong? Dau dau cung co, khong nen thoi phong su viec mot cach qua dang, de roi quen di nhung mat tich cuc ma chi nhin thay nhung mat tieu cuc cua xa hoi Viet Nam. 

Nam nay toi da ngoai 50 tuoi roi, la dan Sai Gon chinh cong, toi da song va lon len tu che do cua Ngo Dinh Diem cho den che do cua Cong San Viet Nam bay gio chua luc nao toi thay minh tu do thoai mai nhu bay gio - Ke tu ngay toi da ra khoi trai cai tao nam 1983. Toi da tu choi di qua My theo dien HO 23. Vi toi da song ben My, da hoc chung voi si quan My, da lam viec voi co van My, toi da hieu duoc nguoi My, cung nhu nguoi My da hieu duoc toi... 

Thoi gian co han, Mathew Tran, gia hay tre...? Chac chan rang dang song tai My, hay tro ve Viet Nam du lich mot lan, hay di va hay tham, tham chi neu co gan ve day tuyen truyen chong Cong, de roi vao trai cai tao vai thang de biet nhu the nao ve Cong San Viet Nam, dung o ben do nghe noi ma viet bay, goi anh bay, nguoi My nguoi ta cuoi cho, tat nhien o tren doi nay song cung co nguoi thuong nguoi ghet, hay nghi den minh la ai cai ten Mathew co lam cho nuoc da minh trang nhu nguoi My khong? Con mat minh co xanh nhu nguoi My khong? Minh la cong dan My, nhung thu danh nhau giua Mathew Tran voi mot Robert nao do da trang mat xanh chinh goc My, se thay ngay cach xu su cua canh sat My doi voi Mathew Tran mat den, toc den, da vang nhu the nao? 

Hay suy nghi va hay xu su la mot nguoi co y thuc, khong nen xu su mot cach de chinh nguoi My nguoi ta cuoi minh, hay the hien la nguoi dan toc khac sinh song tren dat ho, co nhan cach, co y thuc va co tu cach cua mot nguoi, biet ton trong cai goc cua dan toc minh. Hay tim hieu them tong thong Jonshon va Nixon, nhung nguoi da ra lenh san bang Viet Nam bang bom B52, chua bao gio co mot su ung xu kem van hoa voi Ho Chi Minh, doi dau, co gang triet tieu nhau, nhung cac vi lanh dao do da the hien va xu su voi nhau co van hoa va su ton trong nhat dinh. 

Do do Mathew Tran la ai? Nen tim hieu them va hay xu su nhu nguoi co hoc. Chuc Mathew Tran vui khoe va nen bo thoi gian ve Viet Nam de tham lai que me cua minh, du que huong co ngheo, cung nhu mot ba me ngheo, co nhung dua con hieu thao va can cu chiu kho thi mot ngay nao do ca con lan me cung thoat ra khoi canh doi ngheo, neu nhu que huong co nhung dua con bat hieu, thi me cung chang bao gio trach con ma luc nao cung dang rong vong tay de don con ve, tham chi truoc day co nhung nguoi da danh minh, nay Viet Nam cung dang rong vong tay don tiep va hop tac lam an, cac khu cong nghiep da moc len nhu nam, dai lo Nguyen Hue, Le Loi, Tran Hung Dao... xin moi Mathew Tran hay ve va nhin ngam lai va so sanh voi nhung ngay truoc 30.04.1975. 

Chuc suc khoe chao than ai 

Tran Van Cac 
Nguyen si quan khong luc Viet Nam Cong Hoa 

_____________________
Kính thöa quyù baïn .

Ñoïc nhöõng lôøi leõ naøy . Sao maø tuïi hoïc troø ôû queâ nhaø thaáy quen quen . Ô , khoâng chöøng laïi laø nhöõng thô cuûa nhöõng chaøng Mao ít  hoïp laïi ñeå vieát chaêng ? . Nhieàu laàn laém, chuùng toâi yeâu caàu caùc chaøng Maoít coù thích tuyeân vaän thì tuyeân vaän cho tuïi naøy neø . Tuïi naøy ôû saùt söôøn , cuøng ñi Sai Gon Water part  vôùi con chaùu quyù Maoit , cuøng xem chöông trình "chieác noùn kyø dieäu" cuûa VTV3  . Roài cuõng laøm tình nguyeän vieân nhaéc nhôõ baø con döøng xe tröôùc vaïch voâi . Thieáu chi maø quyù Maoit phaûi vieát cho Mathew Tran. Treân dieãn ñaøn chuùng toâi thöøa söùc ñeå nhaän ra loaïi "soùi" naøo laø soùi con , soùi cha , soùi dôõ hôi . 

Rieâng hoï chuoät nhaát laø chuoät nhaéc thì ít thaáy . Ñoïc chöõ "só quan VNCH" cuûa con chuoät Traàn vaên Caùc - chuùng toâi cöôøi quaù chôøi . Nhaéc laïi thaønh tích laø só quan VNCH , ñeå ngaøy nay "ca tuïng" coäng saûn thì "thoái" theâm ra cho chuoät , chöù chuoät nhaét  kia thaønh "soùi" sao cho noãi ?? Chuoät thì thích caén lung tung , caén choã naøy moät mieáng , choã kia moät teïo . Nhöng hoûi chuoät khoân gì ? , daân gian chæ daùm noùi ñeán chöõ "khoân vaët" maø thoâi . Thaø raèng , noùi  thaúng nhö soùi ñi . Coøn nònh soùi maø vaãn laø chuoät thì ñaâm ra "se côøn hen ñeán 2 laàn sao ?" 
           
Nhöng keä , daãu sao laáy loøng ngöôøi daân taïi queâ höông ñeå "taåm" cho caùi ñaàu chuoät nhaéc duø hôn 50 tuoåi maø vaãn "ngu hôn nhöõng con soùi 20" nheù. Naøy oâng chuoät nhaét Traàn vaên Caùc ôi . Oâng khoâng ñi HO , ñoù laø chuyeän cuûa oâng . OÂng keå coâng vôùi "soùi"  sao oâng ? . Maø oâng coù khoâng ñi thì phöông keá thaàn dieäu cuûa coäng saûn vaãn laø "môøi caùc quyù ngaøi ñi cho" , coù phaûi khoâng ? . Vaäy thì oâng khoâng ñi laø do oâng muoán ôû laïi giuùp daân hay laøm theâm caùi "eo" cho coäng saûn nhoïc coâng maø hoûi thaêm oâng . OÂng khoâng tin haû? . OÂng cöù thöû giaû boä , giaû thoâi , oâng giaû oâng khoâng thích caùch ñieàu haønh cuûa chính phuû 6 thaùng ñaàu naêm nay . OÂng taäp hôïp chöøng 10 ngöôøi ôû baát keå ñaâu . OÂng dieãn thuyeát laø oâng baát tín nhieäm chính phuû . OÂng ñoøi chính phuû cho xem tôø giaáy baûn ñoà phaân chia ranh giôùi laõnh haûi vôùi Trung coäng . Xem xem chuù coâng an khu vöïc coù "buïp" oâng khoâng ? . OÂng muoán ñaêng kyù ñeå dieãn thuyeát haû ? .  Môøi oâng ñôïi ñeán naêm 3000 .

OÂng veà nhaø oâng laøm ñi . Xem "ñaát meï" coù "môû roäng voøng tay" vôùi oâng khoâng ? Xem laïi xem laø oâng "vieát baäy" hay nhaân daân ôû chính maûnh ñaát naøy "vieát baäy" ???. Neáu noùi veà nhöõng "ñöùa con baát hieáu" thì ñoù chính laø oâng ñoù . OÂng bieát "yù thöùc" côû ñaàu chuoät nhö oâng cao gheâ laém . Caùc khu coâng nghieäp ñoù laáy töø tieàn cuûa boïn tö baûn ngoaïi bang ñoù oâng chuoät aø . OÂng chôi vôùi tuïi "phaûn" maø oâng höùng thuù laém sao ? . Naøy , dö luaän caû nöôùc ñeàu bieát boä tröôûng coâng an Leâ minh Höông ñaõ coù söï thoâng ñoàng vôùi boïn buoân ma tuyù, ñem caùi cheát traéng traøn lan vaøo Vieät Nam . OÂng ta vaãn ngoài yø ñoù nhö laõo Wahid beân Indonesia kìa . OÂng im re nhö chuoät cheát hay leân tieáng ñoøi thaåm tra vaø luaän toäi teân Höông ñi ? . Gía trò veà tö caùch cuûa oâng coù khoâng maø oâng chuoät ñoøi xem xeùt ngöôøi khaùc? . Nhìn nhöõng cung caùch haønh xöû baïo ngöôïc cuûa coäng saûn maø im tieáng , theá thì oâng coù "baát hieáu" ngay treân maûnh ñaát queâ höông naøy khoâng ?

OÂng chuoät neø , oâng ôû ñaâu chui ra vaäy ? . Chaéc chaén laø oâng khoâng theå laø chuoät MYÕ roài . Vaäy thì oâng chæ laø chuoät Vieät nhöng loaïi "phaûn phuùc" maø thoâi . Thöù naøy lôùp thanh nieân chuùng toâi ngaøy nay hay cheá dieãu laø ñoà "baù dô" aáy maø . Chaáp chi oâng !!!! .              
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông