Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Haõy nhanh tay leân tham gia cuoäc thi: 
Ñöôøng Leân Ñænh Olympia 2001: Tìm Hieåu Veà "Chuû Tòch" 
Vôùi nhieàu giaûi thöôûng cöïc kyø haáp daãn . 


Phaàn 1:  MOÄT ÑEÀ AÙN NGHIEÂN CÖÙU VEÀ OÂNG HOÀ CUÛA MOÄT BAÏN TREÛ.

* Löu yù: ñaây laø moät ñeà aùn nghieân cöùu nghieâm tuùc vaø coù yù nghóa. Chæ duøng cho caùc thí sinh tham khaûo - nghieâm caám vieäc sao y baøi tham khaûo  naøy trong baøi thi. 

''Bao nhieâu sao saùng baáy nhieâu anh huøng vì daân, maø baùc Hoà ngoâi sao saùng voâ ngaàn, cuoäc ñôøi cuûa baùc choùi ngôøi göông ngöôøi coäng saûn, quyeát laøm theo lôøi baùc daïy khuyeân. Queâ höông yeâu daáu Baéc - Nam chung moät doøng maùu, ñoaøn keát beân nhau ñaøn chaùu ngoan cuûa baùc Hoà,nguyeän xöùng chaùu cuûa baùc Hoà Chí Minh!''. Coù theå noùi raèng khoâng ai laø ngöôøi Vieät Nam laïi khoâng bieát ñeán CT Hoà Chí Minh, caùc theá heä thanh, thieáu nieân, nhi ñoàng laïi caøng ñöôïc giaùo duïc kyõ löôõng veà oâng. Nhöõng baøi haùt nhö treân laø xuaát hieän ôû moïi luùc moïi nôi, duø oâng maát ñaõ hôn 30 naêm naî Treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, trong  saùch giaùo khoa caùc caáp cuõng luoân noùi veà oâng töø chuyeän lôùn ñeán chuyeän nhoï Taát caû ñeàu nhaèm muïc ñích laøm cho moïi ngöôøi hieåu raèng: khoâng bao giôø ñöôïc queân coâng lao to lôùn cuûa oâng ñoái vôùi daân toäc vaø keâu goïi haõy ''Soáng, chieán ñaáu, lao ñoäng vaø hoïc taäp theo göông cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh vó ñaïò Taøi Lieäu Giaùo Duïc Coâng Daân lôùp 7, Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc 1997, trang 53 coù moät baøi ñoïc theâm vôùi nhan ñeà: Tinh Hoa Cuûa Daân Toäc Vieät Nam Goùp Phaàn Vaøo Tinh Hoa Theá Giôùi, noäi dung khaúng ñònh moät söï kieän laø: vaøo naêm 1990, nhaân dòp kyû nieäm laàn thöù 100 ngaøy sinh cuûa Hoà Chuû Tòch, Toå Chöùc Giaùo Duïc, Khoa Hoïc Vaø Vaên Hoùa cuûa Lieân Hieäp Quoác, töùc UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ñaõ ra moät nghò quyeát coâng nhaän oâng laø danh nhaân vaên hoùa theá giôùò Trong ñoù coù ñoaïn: ''Chuû tòch Hoà Chí Minh laø moät hieän töôïng kieät xuaát veà quyeát taâm cuûa caû moät daân toäc, ñaõ coáng hieán troïn ñôøi mình cho söï nghieäp giaûi phoùng cho nhaân daân Vieät Nam, goùp phaàn vaøo cuoäc ñaáu tranh chung cuûa caùc daân toäc vì hoøa bình, ñoäc laäp daân toäc, daân chuû vaø tieán boä (trích nghò quyeát UNESCO, saùch ñaõ daãn.). Trong baøi Chuû Tòch Hoà Chí Minh, Danh Nhaân Vaên Hoùa Cuûa Nhaân Loaïi, boä tröôûng ngoaïi giao Nguyeãn Dy Nieân, nguyeân chuû tòch uûy ban UNESCO Vieät Nam, vieát vaøo  thaùng 5 naêm 2000 vöøa qua, cuõng tieáp tuïc khaúng ñònh nhö vaäy. (xem http://www.cpv.org.vn/hochiminh/cuocdoisunghiep/docs/nguyendynien_danhnhanvanhoa.htm). Duø coù yù ñoïc kyõ nhöng toâi khoâng thaáy caû hai baøi vieát treân ghi cuï theå ñaáy laø nghò quyeát soá maáy? kyù ngaøy naøo vaø ai ñaõ kyù? nhö thoâng thöôøng ñoái vôùi vieäc trích daãn moät nghò quyeát quan troïng nhö theá. Tuy nhieân ôû nöôùc ngoaøi vì coù ñieàu kieän ñöôïc tieáp caän vôùi nhöõng nguoàn taøi lieäu khaùc, thì toâi laïi thaáy nhöõng baøi vieát noùi raèng: khoâng heà coù moät nghò quyeát naøo nhö vaäy caû! Ñieàu ñoù coù nghóa laø CT Hoà Chí Minh chöa bao giôø ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø danh nhaân vaên hoùa theá giôùi; maø oâng môùi chæ coù teân trong danh saùch ñöôïc ñeà cöû, roài döøng laïi ôû ñoù. Nhaän thaáy ñaây laø moät vaán ñeà lôùn neân laøm roõ,  vì duø ai coù chaáp nhaän hay khoâng thì trong thöïc teá CT Hoà Chí Minh cuõng ñaõ laø nhaân vaät lòch söû cuûa Vieät Nam trong theá kyû thöù 20 vöøa qua. Coøn caùi lòch söû aáy ñaõ vaø seõ tieáp tuïc dieãn ra nhö theá naøo? Toát hay xaáu? v.v thì ñoù khoâng phaûi laø muïc ñích chính maø toâi muoán ñeà caäp ñeán trong baøi vieát naøî Ngoaøi ra coøn laø vaán ñeà böùc xuùc hôn, noù lieân quan ñeán söï nghieäp troàng ngöôøi cuûa daân toäc: nhöõng hoïc sinh lôùp 7 kia roài seõ lôùn leân, vaø vôùi thôøi ñaïi buøng noå thoâng tin nhö ngaøy nay thì vieäc caùc em ñöôïc tieáp caän vôùi nhöõng nguoàn taøi lieäu khaùc laø ñieàu raát deã daøng. Khi aáy lieäu caùc em coøn bieát tin vaøo ñaâu? Nguoàn naøo ñuùng, coøn nguoàn naøo sai? Neáu chuùng laïi töï phaùt hieän ra söï thaät laø ngöôïc haún vôùi nhöõng gì ñaõ ñöôïc daïy doã töø nhoû ñeán lôùn thì sao? Töø ñoù chuùng seõ oaùn traùch theá heä cha anh ñaõ löøa doái chuùng, roài cöù theo caùi veát moøn aáy, bieát ñaâu chuùng laïi ñi löøa doái tieáp nhöõng theá heä sau thì haäu quaû seõ tai haïi bieát nhöôøng naøo? Caû moät daân toäc cöù ñi löøa doái laãn nhau maõi nhö vaäy thì daân toäc aáy seõ ñi veà ñaâu? Chính vì nhöõng lyù do treân maø ôû phaàn döôùi ñaây, toâi xin ñöôïc neâu ra moät soá caâu hoûi lieân quan ñeán thaân theá vaø söï nghieäp cuûa CT Hoà Chí Minh, nhöng ñeán nay vaãn chöa ñöôïc laøm roõ. Toâi raát mong caùc nhaø nghieân cöùu ôû caû trong vaø ngoaøi nöôùc voán quan taâm ñeán lòch söû Vieät Nam hieän ñaïi, vaø nhaát laø ñeán theá heä treû Vieät Nam töông lai haõy giaûi ñaùp giuùp. Toâi nghó raèng ñaây khoâng   chæ ñôn thuaàn laø moái quan taâm cuûa rieâng toâi - moät ñoäc giaû, maø coøn laø cuûa haøng chuïc trieäu phuï huynh hoïc sinh ñang coù con chaùu mình ñi hoïc ôû Vieät Nam. Maët khaùc neáu nhöõng vieäc môùi dieãn ra trong theá kyû 20 vöøa qua, thaäm chí chæ môùi 11 naêm nay thoâi maø chuùng ta khoâng laøm roõ ñöôïc thì noùi gì ñeán vieäc ñi xaùc minh nhöõng chuyeän lòch söû xa vôøi coù töø nhieàu traêm, nhieàu ngaøn naêm tröôùc? Nhöõng caâu hoûi cuûa toâi laø: 

1- Coù phaûi tröôùc khi xuoáng taàu buoân Phaùp laøm phuï beáp vaøo ngaøy 5 thaùng 6 naêm 1911, thì chaøng trai 21 tuoåi Nguyeãn Taát Thaønh (vôùi teân môùi laø Vaên Ba) ñaõ coù saün yù ñònh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc hay chöa? 

Neáu anh Ba ñaõ coù saün muïc ñích roõ raøng nhö sau naøy anh keå laïi : ''Toâi muoán ñöôïc ñi ra ngoaøi, xem nöôùc Phaùp vaø caùc nöôùc khaùc. Sau khi xem xeùt hoï laøm nhö theá naøo, toâi seõ trôû veà giuùp ñoàng baøo ta thì ñaùng quyù bieát bao. Tuy nhieân noù laïi maâu thuaãn vôùi moät söï kieän sau, do nhöõng taøi lieäu ôû nöôùc ngoaøi vieát raèng: Ngaøy 15.9.1911, vöøa ñaët chaân ñeán caûng Maùc - Xaây (Marseille), töùc laø chæ hôn 3 thaùng sau khi rôøi beán Nhaø Roàng - Saøi Goøn, thì anh Poân Thaønh   (Paul Thaønh) ñaõ voäi vaøng vieát ñôn xin ñöôïc vaøo hoïc noäi truù Tröôøng Thuoäc Ñòa (Ecole Coloniale), nhöng ñaõ bò nhaø tröôøng töø choái vôùi lyù do: ñôn khoâng ñöôïc xeùt vì anh laø ñoái töôïng di chuyeån töï tuùc ñeán Phaùp, chöù khoâng phaûi ñöôïc tuyeån choïn töø xöù Ñoâng Döông sang, theo nhö quyeát ñònh ban haønh ngaøy 30.4.1910 cuûa Boä Thuoäc Ñòa Phaùp. (laù ñôn naøy do oâng Nguyeãn Theá Anh söu taàm ñöôïc trong vaên khoá Phaùp ngaøy 2.2.1983, coù sao chuïp  laïi caån thaän. Cuõng caàn löu yù raèng theo nhöõng taøi lieäu trong nöôùc thì Tröôøng Thuoäc Ñòa laø nôi chuyeân ñaøo taïo nhöõng teân Vieät gian phaûn ñoäng, tay sai cuûa thöïc daân Phaùp luùc baáy giôø). Giaû söû caâu chuyeän treân laø coù thaät, thì seõ coù theâm moät caâu hoûi heä quaû laø: neáu naêm 1911 Tröôøng Thuoäc Ñòa aáy choïn anh Thaønh, thì 9 naêm sau anh coù coøn choïn con ñöôøng cuûa Leânin cho caùch maïng Vieät Nam nöõa hay thoâi? (theo suy nghó chuû quan cuûa toâi thì coù leõ laø anh Thaønh seõ thoâi!) 

2- Phaûi chaêng lyù do chính rôøi nöôùc ra ñi cuûa anh Thaønh laø bôûi tröôùc ñoù moät naêm, trong gia ñình anh ñaõ coù moät bieán ñoäng lôùn dieãn ra? 

Ñoù laø: Naêm 1910, cha anh laø oâng Nguyeãn Sinh Huy, töùc cuï phoù baûng Nguyeãn Sinh Saéc (1863 - 1929), tri huyeän Bình Kheâ - Bình Ñònh, trong moät côn say röôïu ñaõ sai ngöôøi ñaùnh cheát anh noâng daân teân laø Taï Ñöùc Quang baèng roi vaø gaäî Sôû maät thaùm Phaùp sau khi ñieàu tra xong ñaõ keát oâng vaøo toäi ngoä saùt khi ñang say röôïu. Hoäi Ñoàng Nhieáp Chaùnh taïi Hueá sau ñoù ñaõ ra quyeát ñònh kyû luaät: haï boán baäc trong ngaïch quan laïi thôøi baáy giôø, bò trieäu hoài veà Hueá, roài cuoái cuøng laø oâng bò sa thaûi luoân. (baø Thanh - chò ruoät cuûa Hoà Chuû Tòch cuõng keå laïi raèng: oâng laø ngöôøi nghieän röôïu naëng, hoài nhoû baø vaãn thöôøng bò boá ñaùnh raát ñau baèng roi, coù khi laïi coøn quaúng caû roi ñi ñeå ñaùnh baèng taî). Moät soá taøi lieäu lòch söû trong nöôùc thì vieát raèng: cuï Saéc nhaø ngheøo, ham hoïc, thoâng minh, thi ñaäu phoù baûng, ''bò eùp'' ra laøm quan. Coù laàn cuï noùi: ''quan tröôøng laø noâ leä trong nhöõng ngöôøi noâ leä laïi caøng noâ leä hôn'', cuï thöôøng laøm nhöõng vieäc traùi yù boïn quan laïi, neân bò caùch chöùc.(!?) Nhö vaäy laø giöõa hai nguoàn taøi lieäu ñaõ coù nhöõng ñieåm maâu thuaãn lôùn caàn laøm roõ, nhaát laø lyù do ra khoûi quan tröôøng cuûa oâng: phaûi chaêng oâng ra khoûi ñaáy vì nhö oâng noùi laø khoâng muoán bò ''noâ leä hôn'' trong soá nhöõng ngöôøi noâ leä? Hay laø bôûi röôïu ñaõ ñöa oâng ra vaø vì bò ra khoûi choán aáy neân oâng laïi caøng uoáng noù nhieàu hôn? (neáu ñuùng laø do say röôïu maø laøm cheát ngöôøi ta thì cuõng khoù phaûi yù ai ñöôïc laém!). Cuõng qua nhöõng saùch baùo ôû trong nöôùc keå laïi thì : khi töø chieán khu Vieät Baéc trôû veà Haø Noäi sau chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû, oâng ñi thaêm raát nhieàu vuøng treân mieàn Baéc,  ñi ra nöôùc ngoaøi, v.v Nhöng rieâng queâ oâng thì maõi tôùi ngaøy 16.6.1957, töùc laø phaûi gaàn 3 naêm sau oâng môùi veà thaêm laàn ñaàu. Coù moät caùi gì ñoù khoâng oån trong tinh thaàn vì nöôùc queân aø queâ cuûa oâng khoâng? Hay oâng ngaïi caùn boä vaø nhaân daân bieát taán bi kòch treân cuûa gia ñình mình? 

3- Ai laø ngöôøi ñaõ vieát cuoán Nhöõng Maåu Chuyeän Veà Ñôøi Hoaït Ñoäng Cuûa Hoà Chuû Tòch vaøo muøa xuaân naêm 1948? 

Cuoán saùch ghi taùc giaû teân laø Traàn Daân Tieân. Naêm 1985, giaùo sö Haø Minh Ñöùc ñaõ xuaát baûn cuoán Nhöõng Taùc Phaåm Vaên Cuûa Chuû Tòch Hoà Chí Minh, trong ñoù coù ñoaïn: ''Ñaùp laïi tình caûm mong muoán cuûa ñoàng baøo vaø baïn beø treân theá giôùò Hoà Chuû Tòch vôùi buùt danh Traàn Daân Tieân ñaõ vieát taùc phaåm Nhöõng Maåu Chuyeän Veà Ñôøi Hoaït Ñoäng Cuûa Hoà Chuû Tòch. (Haø Minh Ñöùc, saùch ñaõ daãn, Tr 132, NXB Khoa Hoïc Xaõ Hoäi, Haø Noäi, 1985).  Nhö vaäy coù nghóa laø taùc giaû Traàn Daân Tieân vaø CT Hoà Chí Minh thöïc ra chæ laø moät ngöôøi. Giaùo sö Nguyeãn Khaùnh Toaøn, ngöôøi bieát raát roõ Hoà Chuû Tòch töø nhöõng naêm 30, khi caû hai cuøng hoïc taäp vaø laøm vieäc ôû Lieân Xoâ,   ñaõ vieát lôøi töïa cho cuoán saùch cuõng ñaõ khaúng ñònh nhö vaäî Toâi tin laø hai giaùo sö vieát ñuùng vì 2 leõ: Thöù nhaát, ñoù laø vieäc raát quan troïng maø neáu noùi sai thì chính hai giaùo sö coù theå seõ bò mang hoïa, chaéc chaén hai oâng ñaõ caân nhaéc raát kyõ. Thöù hai, cöù theo tö duy loâgic maø suy luaän: neáu oâng Traàn Daân Tieân vaø cuï Hoà laø hai ngöôøi thì nay oâng Traàn Daân Tieân kia ñaâu? Coøn soáng hay ñaõ cheát? Neáu soáng thì bao nhieâu tuoåi roài? Vôï, con ra sao? Neáu cheát thì cheát vaøo naêm naøo? Hieän choân ôû ñaâu? v.v Coøn neáu ñuùng chæ laø moät ngöôøi thì xeùt theo khía caïnh naøo cuõng ñeàu khoâng oån. 

Chuùng ta haõy nghe sau ñaây moät vaøi ñoaïn Chuû Tòch Hoà Chí Minh vieát veà Hoà Chuû Tòch: ''Baùc Hoà cuûa chuùng ta voâ cuøng khieâm toán; Baùc khoâng muoán keå cho ai nghe veà hoaït ñoäng cuûa mình; roài Baùc Hoà ñöôïc nhaân daân ta coi laø cha giaø cuûa daân toäc; Baùc coøn vó ñaïi hôn Leâ Lôïi, Traàn Höng Ñaïo vì ñaõ ñöa daân toäc ta vaøo kyû nguyeân xaõ hoäi chuû nghóa! vaø nöõa: ''Moät ngöôøi nhö Hoà Chuû Tòch cuûa chuùng ta vôùi ñöùc tinh khieâm toán nhöôøng aáy vaø ñang luùc beà boän bieát bao nhieâu coâng vieäc, laøm sao coù theå keå cho toâi nghe bình sinh cuûa Ngöôøi ñöôïc?! (Traàn Daân Tieân, saùch ñaõ daãn). Cuõng caàn löu yù raèng vaøo naêm 1948 thì ''vò cha giaø cuûa daân toäc'' aáy môùi coù 58 tuoåi! Trong thöïc teá nhaân loaïi cuõng ñaõ coù nhöõng ngöôøi duøng quyeàn löïc hay tieàn baïc ñeå baét ngöôøi khaùc ca ngôïi mình. Nhöng neáu Hoà Chuû Tòch laïi töï mình ñöùng ra laøm vieäc ñoù thì quaû laø chuyeän  xöa nay hieám! Theo toâi chæ vôùi moät ''ñoùng goùp'' aáy thoâi thì cuõng ñuû ñeå oâng vi phaïm haøng loaït nhöõng giaù trò vaên hoùa maø oâng cha ta töø bao ñôøi nay vaãn haèng naâng niu, traân troïng. Toâi cuõng khoâng roõ laø nhöõng ngöôøi ñang ''giöõ gìn vaø baûo veä tö töôûng Hoà Chí Minh''coù coi ñaây nhö laø moät trong nhöõng ''yeáu toá caáu thaønh'' neân tö töôûng cuûa oâng hay khoâng? Vaø giaû söû ôû döôùi coõi aâm, neáu  oâng gaëp caùc vò caùch maïng ñaøn anh khaùc nhö  Stalin, Mao Traïch Ñoâng, v.v thì khoâng noùi; nhöng neáu khoâng may, oâng laïi gaëp Traàn Höng Ñaïo, Leâ Lôïi thì bieát ''aên, noùi theá naøo cho phaûi" vôùi nhöõng vò anh huøng chaân chính cuûa daân toäc aáy ñaây? Moät ñieàu nöõa ñaùng lo ngaïi hôn: trong cuoán Daøn Baøi Taäp Laøm Vaên lôùp 7 (NXB Giaùo Duïc 1997, Tr 39); töùc laø 12 naêm, sau khi taùc phaåm cuûa giaùo sö Haø Minh Ñöùc noùi treân ñöôïc xuaát baûn, thì caùc taùc giaû bieân soaïn cuoán saùch giaùo khoa kia vaãn  tieáp tuïc maäp môø maø khoâng chòu vieát thaúng ra ñaáy laø hai hay chæ coù moät ngöôøi. Neáu cöù cung caáp thoâng tin vaø baét caùc thaày coâ giaùo daïy hoïc sinh theo kieåu naøy, thì ñeán ngay nhö ngöôøi lôùn cuõng coøn bò nhieãu loaïn, chöù noùi gì ñeán treû con? 

Hoài ñaát nöôùc coøn chieán tranh, toâi ñaõ ñöôïc moät syõ quan QÑND Vieät Nam cho xem cuoán nhaät kyù cuûa anh, trong ñoù coù ñoaïn: ''Ngaøy 2 thaùng 9 naêm 1969. Hoâm nay Ñaøi Tieáng Noùi Vieät Nam baùo tin Baùc Hoà bò beänh naëng. Baùc ôi! Chuùng chaùu hieåu laø chuùng chaùu thaät coù loãi vôùi Baùc, vì ñaát nöôùc ñeán luùc naøy vaãn coøn bò chia caét. Ñôn vò cuûa chuùng chaùu ñaõ ñöôïc vinh döï nhaän leänh vaøo mieàn Nam chieán ñaáu, chæ vaøi hoâm nöõa thoâi laø leân ñöôøng. Chaùu xin höùa vôùi Baùc raèng: duø phaûi traûi qua gian khoå, hy sinh ñeán ñaâu thì chuùng chaùu cuõng quyeát taâm hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï maø ñaûng vaø quaân ñoäi giao phoù; goùp phaàn giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát Toå Quoác, ñeå sôùm ñöôïc ñoùn Baùc vaøo thaêm ñoàng chí, ñoàng baøo trong aáy. Cuõng cuøng moät tinh thaàn ñoù, töø mieàn Nam, nhaø thô Leâ Anh Xuaân vieát ra: ''Göûi mieàn Baéc loøng mieàn Nam chung thuûy. Ñang xoâng leân choáng Myõ tuyeán ñaàu". Nghóa laø taát caû ñeàu höôùng leân Ba Ñình traøn ñaày moät nieàm tin trong saùng, moät nieàm kính troïng voâ bieân, bôûi vì ôû nôi aáy ''coù Trung Öông Ñaûng, coù baùc Hoøâ luoân chæ loái daãn ñöôøng cho caùch maïng Vieät Nam". Theo toâi, neáu trong moät cuoäc chieán tranh, giaû söû taát caû nhöõng yeáu toá khaùc ñeàu ngang nhau, thì beân naøo coù theâm yeáu toá tin töôûng vaø kính yeâu laõnh tuï nhö treân laø seõ raát coù lôïi theá ñeå giaønh chieán thaéng. Theá nhöng vì muoán trôû thaønh moät ''ngoâi sao saùng voâ ngaàn'',  maø chính vò laõnh tuï laïi cho ra ñôøi moät saûn phaåm kieåu nhö  Nhöõng Maåu Chuyeän Veà Ñôøi Hoaït Ñoäng Cuûa Hoà Chuû Tòch, thì laïi laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Bôûi vì ñoù thöïc chaát laø quan ñieåm giaønh chieán thaéng baèng moïi giaù, moïi   caùch; keå caû baèng nhöõng caùch thieáu töû teá: chuû ñoäng ñi huûy hoaïi nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa nhaân loaïi noùi chung vaø daân toäc noùi rieâng, maø haäu quaû ñeå laïi seõ raát naëng neà cho haäu theá. Baèng caùch ñoù ôû moät giai ñoaïn nhaát ñònh, coù theå oâng cuõng töï ñöa ñöôïc uy tín cuûa mình leân vò trí raát cao trong loøng moät boä phaän daân toäc.  Xong neáu xeùt veà laâu veà daøi, khi phaàn lôùn ñaõ nhaän ra söï thaät, thì caùi hình aûnh: ''caû ñoaøn quaân tieán theo Ngöôøi nhö thaùc ñoû"â seõ trôû neân phuõ phaøng vaø thaät ñaùng xaáu hoå vôùi baïn beø theá giôùi! 

Toâi cuõng ñöôïc bieát moät caâu chuyeän sau: gia ñình aáy coù 2 anh em. Ngöôøi anh ñi boä ñoäi, coøn ngöôøi em gaùi ôû laïi nhaø vaø laáy choàng. Naêm 1954 khi ngöôøi anh töø chieán khu trôû  veà thì em gaùi mình ñaõ cuøng choàng di cö vaøo Nam. Sau gaàn 30 xa caùch, hai anh em môùi ñöôïc gaëp laïi nhau khi ngöôøi em ra Baéc boác moä cho choàng; oâng bò cheát trong thôøi gian hoïc taäp caûi taïo ôû ngoaøi aáy. Coâ em noùi trong nöôùc maét giaän hôøn: taïi anh vaø nhöõng ngöôøi nhö anh neân baây giôø em gaùi anh khoå, caùc chaùu cuûa anh phaûi moà coâi cha! - Xuùc ñoäng khoâng keùm, ngöôøi anh noùi: Thoâi em aï, neáu moät ngöôøi em khoâng heà tin yeâu, kính troïng maø laøm em khoå, thì ñaáy chæ laø moät noãi ñau. Nhöng neáu ñaáy laïi laø ngöôøi maø em haèng kính troïng, tin yeâu bao naêm trôøi, keå caû saün saøng ñem heát cuoäc ñôøi mình ra ñeå hy sinh coáng hieán, maø nay em laïi phaùt hieän ra raèng thöïc chaát söï tin yeâu, kính troïng aáy cuûa mình laïi baét nguoàn töø söï giaû doái cuûa ngöôøi kia, thì luùc ñoù noãi ñau khoå trong em seõ phaûi nhaân leân gaáp 5, gaáp 10! Ñaáy chính laø taâm traïng cuûa anh luùc naøy, em aï. Treân ñaát nöôùc Vieät Nam thaân yeâu cuûa chuùng ta trong hôn nöûa theá kyû qua, ñaõ coù  bao nhieâu  con ngöôøi vaø gia ñình phaûi laâm vaøo hoaøn caûnh töông töï nhö vaäy? 

4- Moät vaøi ñieåm khaùc caàn xaùc minh : 

Trong soá nhöõng ngöôøi Vieät Nam hoaït ñoäng ôû Paris vaøo nhöõng naêm 10 - 20 cuûa theá kyû vöøa qua laø chæ coù 1 Nguyeãn AÙi Quoác hay laø coù ñeán 5 Nguyeãn AÙi Quoác? Vai troø cuûa chaøng trai Nguyeãn AÙi Quoác - Nguyeãn Taát Thaønh trong caùc hoaït ñoäng nhö : thaønh laäp Hoäi Ngöôøi Vieät Nam Yeâu Nöôùc,  soaïn thaûo Baûn Yeâu Saùch 8 Ñieåm göûi hoäi nghò Veùc Xaây naêm 1919, ra baùo Ngöôøi Cuøng Khoå naêm 1922, vieát Baûn AÙn Cheá Ñoä Thöïc Daân Phaùp naêm 1925, v.v... laø tôùi ñaâu? Lieäu coù ñuùng nhö caùc saùch baùo trong nöôùc hoaëc chính CT Hoà Chí Minh ñaõ keå laïi hay khoâng? Bôûi vì neáu theo caùc taøi lieäu ''ngoaøi luoàng'' thì : -  Hoäi Ngöôøi Vieät Nam Yeâu Nöôùc ñaõ ñöôïc thaønh laäp taïi Phaùp töø naêm 1914, maø tieàn thaân cuûa noù laø Hoäi Ñoàng Baøo Thaân AÙi coøn coù tröôùc ñoù nöõa. Ñaáy laø do coâng lao cuûa nhöõng oâng Nguyeãn AÙi Quoác khaùc, chöù anh Thaønh luùc aáy laïi khoâng coù maët ôû Phaùp, maø laø ñang sinh soáng ôû beân Anh. (töø cuoái 1913 ñeán cuoái naêm1917), vaø sau ñoù sang Phaùp laø thöôøng truù nhaân ôû ñaáy töø 1917 ñeán 1923. - Baûn Yeâu Saùch 8 Ñieåm göûi hoäi nghò Veùc Xaây laø coù raát nhieàu ñieåm truøng vôùi nhöõng baûn yeâu saùch ñaõ coù tröôùc ñoù cuûa cuï Phan Chu Trinh (1872-1926) göûi khaâm söù Trung kyø, göûi toaøn quyeàn Ñoâng Döông vaø göûi chính phuû Phaùp. Nhö vaäy coù phaûi nhö CT Hoà Chí Minh ñaõ keå: "yù kieán ñöa yeâu caàu do oâng Nguyeãn ñeà ra, nhöng laïi do luaät sö Phan Vaên Tröôøng vieát, vì luùc baáy giôø oâng Nguyeãn chöa vieát ñöôïc tieáng Phaùp (Traàn Daân Tieân, saùch ñaõ daãn). Hay nhöõng yù kieán aáy phaûi laø cuûa cuï Phan Chu Trinh môùi ñuùng? Vì cuï Phan ñaõ coù maët vaø hoaït ñoäng ôû Paris lieân tuïc tröôùc ñoù, cuï cuõng laø saùng laäp vieân cuûa Hoäi Ñoàng Baøo Thaân Aùi. - Baùo Ngöôøi Cuøng Khoå (Le Paria) laø do nhöõng "oâng Taây(ngöôøi Phaùp) laäp ra, chöù ñaâu  phaûi cuûa moät ''oâng ta" naøo nhö söï xaùc nhaän sau: ''Ban bieân taäp baùo Ngöôøi Cuøng Khoå do Nguyeãn AÙi Quoác laøm chuû nhieäm, kieâm chuû buùt, giao cho Nguyeãn Theá Truyeàn laø moät Vieät kieàu ñöôïc anh Nguyeãn giôùi thieäu vaøo Hoäi Hieäp Thuoäc (Traàn Daân Tieân, saùch ñaõ daãn). Vaø cöù giaû söû ñuùng laø cuûa Nguyeãn AÙi Quoác ñi, nhöng chính xaùc laø oâng Nguyeãn AÙi Quoác naøo? Vì ôû Paris luùc aáy coù tôùi 5 oâng Nguyeãn AÙi Quoác (coøn goïi laø nhoùm Nguõ Long goàm caùc oâng: Phan Chu Trinh, sang Phaùp naêm 1911; Phan Vaên Tröôøng/1908; Nguyeãn Theá Truyeàn/1910; Nguyeãn Taát Thaønh/1917; Nguyeãn An Ninh/1917), vaø ai ôû trong nhoùm vieát baøi cuõng kyù teân laø Nguyeãn AÙi Quoác. Roài chuùng ta cuõng phaûi xem xeùt laïi caû vieäc ai ñaõ giôùi thieäu ai? Vì anh Thaønh môùi chaân öôùt chaân raùo ñeán Phaùp thì naøo ñaõ quen bieát ai maø giôùi thieäu cho oâng Nguyeãn Theá Truyeàn - moät ngöôøi töøng ôû ñaáy laâu hôn anh, baèng caáp cuõng cao hôn anh. (oâng Truyeàn coù 2 baèng cöû nhaân vaên chöông vaø hoùa hoïc; coù vôï ngöôøi Phaùp.) -  Cuõng theo Nhöõng Maåu Chuyeän Veà Ñôøi Hoaït Ñoäng Cuûa Hoà Chuû Tòch thì : ''OÂng Nguyeãn chæ vieát moät quyeån saùch duy nhaát laø quyeån Baûn AÙn Cheá Ñoä Thöïc Daân Phaùp, theá nhöng vôùi ñieàu kieän thoâng tin luùc ñoù thì theo toâi chính quyeån naøy môùi laø quyeån oâng ít coù cô hoäi tham gia nhaát. Bôûi moät leõ ñôn giaûn laø: caùc taøi lieäu trong vaø ngoaøi nöôùc ñeàu xaùc nhaän raèng cuoán saùch ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu taïi Phaùp vaøo naêm 1925, maø luùc aáy thì oâng laïi ñang hoaït ñoäng ôû Trung Quoác! (oâng hoaït ñoäng lieân tuïc ôû trung Quoác töø thaùng 11.1924 ñeán thaùng 5.1927 môùi rôøi khoûi Trung Quoác ñeå sang Lieân Xoâ.) Cuoái cuøng giaû söû caùc taøi lieäu ñeàu vieát sai veà naêm xuaát baûn quyeån saùch aáy, thì cuõng caàn löu yù laø: chính anh Thaønh cuõng ñaõ phaûi coâng nhaän raèng anh laø ngöôøi coù buùt löïc yeáu ôû trong nhoùm. (neáu nhö khoâng muoán noùi laø yeáu nhaát, vì anh Thaønh chæ môùi toát nghieäp tieåu hoïc nieân khoaù 1906-1907; sang nieân khoaù 1907-1908 anh vaøo hoïc tröôøng Quoác Hoïc Hueá, nhöng ñeán thaùng 5 naêm 1908 thì ñaõ rôøi khoûi ñaáy roài -  Xem http://www.cpv.org.vn/hochiminh/tieusu/thoinienthieu/index.htm). 

Noùi toùm laïi, nhöõng ñieåm coøn chöa roõ raøng trong thaân theá vaø söï nghieäp cuûa CTHoà Chí Minh  laø coøn raát nhieàu. Moät laàn nöõa toâi raát mong caùc nhaø nghieân cöùu, caùc söû gia ôû caû trong vaø ngoaøi nöôùc haõy vì tính trung thöïc khaùch quan cuûa lòch söû, vaø nhaát laø vì theá heä treû Vieät Nam töông lai ñeå xaùc minh ñöôïc chuùng caøng sôùm caøng toát.Vieát veà CT Hoà Chí Minh, laïi laät ngöôïc nhöõng vaán ñeà khaù phöùc taïp vaø teá nhò leân nhö theá naøy, toâi hieåu raèng seõ laøm cho nhieàu ngöôøi ñau loøng. Nhöng nghó cho cuøng, theo toâi thaø laøm vaäy moät laàn cho roõ coøn hôn laø cöù deã daõi vôùi  nhau, ñeå roài töï laøm khoå nhau vaø laøm khoå maõi con chaùu chuùng ta sau naøy. Thuoác ñaéng seõ daõ taät, hay noùi theo caùch cuûa nhaïc syõ Traàn Hoaøn laø: ''raèng qua côn laän ñaän môùi hieåu taän loøng nhau"! (nhöõng lôøi trong baøi haùt Giöõa Maïc Tö Khoa Nghe Caâu Hoø Ngheä Tónh -Traàn Hoaøn.).  

5- Moät yù kieán ñeà nghò: 

Nhö ôû ñaàu baøi ñaõ neâu, töø 11 naêm qua ñaõ coù raát nhieàu baøi vieát vôùi hai xu höôùng ngöôïc nhau: thöù nhaát, khaúng ñònh raèng CT Hoà Chí Minh ñaõ ñöôïc UNESCO chính thöùc coâng nhaän laø danh nhaân vaên hoùa theá giôùi. Thöù hai laø phuû nhaän noù. Nay toâi xin coù moät yù kieán ñeà nghò: duø ai thuoäc xu höôùng naøo cuõng ñöôïc, nhöng neáu ñaõ coù taám loøng quan taâm, mong raèng haõy cuøng noã löïc giaûi quyeát döùt ñieåm vaán ñeà naøy. Ñoái töôïng  tieáp caän laø UNESCO. Theo toâi ñaây chính laø vò troïng taøi khaùch quan, voâ tö vaø höõu hieäu hôn caû.  Seõ coù hai khaû naêng xaûy ra: 

a) Neáu CT Hoà Chí Minh ñaõ thöïc söï ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø danh nhaân vaên hoùa theá giôùi, thì vôùi tinh thaàn trung thöïc, nhöõng cô quan naøo ñaõ ñöa tin sai laïc tröôùc ñoù caàn phaûi ra moät baûn tin ñính chính laïi. Ñoù cuõng laø haønh ñoäng theå hieän söï toân troïng caùc ñoäc giaû, thính giaû cuûa mình . 

b) Neáu UNESCO chöa heà coù moät  quyeát ñònh nhö giaû thieát a) neâu treân, thì caù nhaân hay toå chöùc naøo coù ñieàu kieän tieáp caän ñöôïc vôùi toå chöùc aáy, caàn laøm sao coù ñöôïc moät vaên baûn phuû nhaän chính thöùc cuûa hoï. Duø chæ laø vaøi doøng thoâi, nhöng noù seõ coù taùc duïng thuyeát phuïc moïi ngöôøi hôn laø haøng chuïc, haøng traêm baøi baùo maø ta cöù coá gaéng vieát tôùi vieát lui, xong laïi khoâng coù ai ñöùng ra laøm troïng taøi caû. Ñaây cuõng laø traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi nhaèm giuùp UNESCO. Noù cuõng laø quyeàn lôïi cuûa chính toå chöùc aáy caàn phaûi töï baûo veä, khi coù ai hoaëc 
quoác gia naøo lôïi duïng uy tín cuûa hoï ñeå laøm nhöõng vieäc khuaát khuùc. Toâi cuõng mong raèng neáu tröôøng hôïp laø b) thì nhöõng nhaø bieân soaïn saùch giaùo khoa ôû Vieät Nam caàn raø soaùt laïi toaøn boä nhöõng ñieåm lieân quan vaø ñieàu chænh chuùng cho ñuùng söï thaät. 

6- Moät yù kieán uûng hoä: 

Trong böùc thö ngoû vieát vaøo thaùng 5.2001 vöøa qua cuûa 2 taùc giaû Traàn Khueâ vaø Nguyeãn Thò Thanh Xuaân, göûi taân toång bí thö ÑCS Vieät Nam Noâng Ñöùc Maïnh coù moät yù kieán ñeà nghò laø: haõy hoûa taùng thi haøi Hoà Chuû Tòch. Böùc thö giaûi thích raèng nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ñaûng vaø nhaø nöôùc vaøo thôøi ñieåm CT Hoà Chí Minh qua ñôøi ñaõ vi phaïm yù nguyeän ghi trong di chuùc cuûa ngöôøi quaù coá, vaø nay thì nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo môùi caàn phaûi söûa laïi sai laàm aáî Neáu caàn thì toå chöùc moät cuoäc Tröng Caàu Daân YÙ veà vaán ñeà naøî (xem                 http://www.thongluan.org/VN2/viet_frame.htm, ngaøy 4.6.2001). Hai taùc giaû cuõng phaân tích theâm raèng: hình thöùc öôùp xaùc, töùc choân noåi laø hoaøn toaøn khoâng phuø hôïp vôùi phong tuïc taäp quaùn cuûa ngöôøi Vieät Nam, voán quen vôùi hai hình thöùc phoå bieán laø hoûa taùng hoaëc ñòa taùng. Roài caûnh baùo raèng neáu khoâng nghieâm chænh tuaân theo di chuùc cuûa ngöôøi ñaõ khuaát, thì gia ñình doøng hoï vaø ñaát nöôùc luoân bò saùi, khoâng ngoùc ñaàu, ngoùc coå leân ñöôïc. Ngoaøi ra coøn laø chuyeän laõng phí tieàn baïc: ñeå duy trì heä thoáng laêng CT Hoà Chí Minh thì haøng naêm phaûi toán keùm 100 tyû ñoàng VN, duø ñaáy laø tieàn thueá ñoùng goùp cuûa nhaân daân hoâm nay hay laø ñi vay möôïn cuûa nöôùc ngoaøi, thì sau naøy con chaùu chuùng ta cuõng vaãn phaûi traû nôï. Toâi hoaøn toaøn uûng hoä yù kieán treân vaø tin raèng nguyeän voïng cuûa ña soá nhaân daân Vieät Nam hoâm nay cuõng laø nhö vaäî Chuùng ta chæ caàn thöû laøm moät baøi toaùn nhoû: Ñeå xoaù ñoùi giaûm ngheøo cho moät hoä gia ñình noâng daân, theo 2 taùc giaû laø caàn 5 trieäu ñoàng VN tieàn voán, giaû thieát moãi hoä coù 4 ngöôøi. Nhö vaäy toång chi phí cho coâng trình aáy trong suoát 26 naêm qua laø 2600 tyû ñoàng VN, (khoâng tính chi phí xaây laêng) seõ laø moät soá tieàn khoång loà, ñuû ñeå giuùp hôn 2 trieäu ngöôøi Vieät Nam thoaùt khoûi caûnh ñoùi ngheøo. Coøn neáu moãi hoä caàn 10 trieäu ñoàng VN, thì cuõng giuùp ñöôïc cho hôn 1 trieäu ngöôøi. Nhöng caùi chính cuûa vaán ñeà laø söï laõng phí kia raát voâ lyù vaø khoâng ñaùng coù. 

Ngoaøi ra toâi cuõng xin ñöôïc boå xung 1 yù kieán nöõa, hy voïng raèng noù seõ goùp theâm cô sôû ñeå caû daân toäc cuøng döùt khoaùt hôn vôùi ñeà nghò treân cuûa 2 taùc giaû.ï YÙ kieán cuûa toâi  lieân quan ñeán khía caïnh kieán truùc cuûa laêng: Keå töø khi laêng ñöôïc khaùnh thaønh nhaân dòp quoác khaùnh muøng 2.9.1975 ñeán nay, thì töø nhöõng ngöôøi daân bình thöôøng tôùi giôùi kieán truùc sö, giôùi xaây döïng, v.v töø Baéc chí Nam maø toâi coù dòp ñöôïc tieáp xuùc, phaàn lôùn ñeàu cho raèng: coâng trình naøy khoâng coù nhöõng ñöôøng neùt cuûa kieán truùc hieän ñaïi, cuõng laïi raát ngheøo tính daân toäc!  (maø chæ ñöôïc döïng neân bôûi söï giaàu quyeát taâm cuûa boä chính trò ÑLÑ Vieät Nam luùc ñoù.) 

Töùc laø neáu xeùt theâm veà maët kieán truùc thì cuõng khoâng coù giaù trò gì ñaùng keå ñeå maø phaûi tieác nuoái noù nöõa. Coù leõ vì chaïnh loøng vôùi coâng trình quoác gia quaù ö naëng neà vaø ñôn ñieäu naøy, ai ñoù ñaõ söûa laïi lôøi nhöõng caâu ñaàu cuûa baøi haùt Vieáng Laêng Baùc (Nhaïc Hoaøng Hieäp, thô Vieãn Phöông) maø thaønh: ''Con ôû mieàn Nam ra thaêm laêng Baùc, con thaáy laêng OÂng ñeïp hôn laêng Baùc, traêm phaàn traêm!  (laêng OÂng: laêng oâng Leâ Vaên Duyeät - moät voõ töôùng ñaàu trieàu Nguyeãn taïi khu Baø Chieåu - Saøi Goøn; traêm phaàn traêm = 100%.). 

7- Nhöõng lôøi thay cho keát luaän: 

Trong dieãn vaên ñaùp töø cuûa nguyeân toång bí thö ÑCS Vieät Nam Leâ Khaû Phieâu ñoïc taïi Haø Noäi ngaøy 18.11 naêm 2000 vöøa qua, nhaân dòp toång thoáng Myõ luùc aáy laø Bill Clinton sang thaêm Vieät Nam coù ñoaïn: Ñieàu chaéc chaén laø trong theá kyû 21, khoa hoïc coâng ngheä seõ phaùt trieån nhö vuõ baõoï Nhöng laïi coù moät nghòch lyù laø hoá ngaên caùch giöõa nöôùc giaàu vaø nöôùc ngheøo laïi ngaøy caøng lôùn. Ngaøy nay, toång soá taøi saûn cuûa hôn 300 tyû phuù treân theá giôùi baèng thu nhaäp cuûa hôn 2 tyû ngöôøi ôû caùc nöôùc ngheøo. 

Ñuùng! ñaáy laø thöïc teá, vaø ngöôøi ñoïc hieåu ngay raèng yù oâng muoán nhaán maïnh ñeán söï baát coâng cuûa moät theá giôùi ngaøy caøng bò phaân hoùa giaàu ngheøo. Nhöng coøn moät thöïc teá nöõa laø: lieäu nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo trong ÑCS Vieät Nam tröôùc vaø sau oâng, coù daùm laøm trieät ñeå vieäc keâ khai danh saùch cuûa 300 ngöôøi giaàu nhaát ôû Vieät Nam hoâm nay hay khoâng? Hoï laø nhöõng ai? Coù bao nhieâu tieàn? Ñeå ôû nhöõng ñaâu? Baèng caùch naøo hoï ñaõ laøm giaàu ñöôïc nhanh nhö vaäy, khi khoâng phaûi laø cuûa oâng baø hay cha meï hoï ñeå laïi? Toång soá tieàn maø hoï ñaõ tích luõy ñöôïc laø baèng thu nhaäp cuûa bao nhieâu trieäu ngöôøi ngheøo ôû Vieät Nam? v.v Theo toâi söï khaùc nhau veà chaát cuûa vaán ñeà laø ôû choã: 300 nhaø tyû phuù treân theá giôùi kia laø hoaøn toaøn coù quyeàn töï haøo chính ñaùng veà con ñöôøng laøm giaàu cuûa hoï, caøng giaàu bao nhieâu thì hoï laïi caøng töï haøo baáy nhieâu. Coøn neáu nhö coù moät danh saùch töông töï ôû Vieät Nam (ña trieäu phuù USD chaúng haïn), thì chöa chaéc nhöõng ngöôøi coù teân trong danh saùch aáy laïi coù ñöôïc nieàm töï haøo ñoù. Chaúng phaûi laø cuõng ñaõ töøng hoâ haøo raát nhieàu, nhöng ôû Vieät Nam khoâng ai daùm laøm caùi vieäc keâ khai naøy tôùi nôi tôùi choán ñoù sao? Toâi tin laø oâng Leâ Khaû Phieâu cuõng raát thaám thía ñieàu naøî Moät cuoäc Tröng Caàu Daân YÙ nhö 2 taùc giaû Traàn Khueâ vaø Nguyeãn Thò Thanh Xuaân ñeà nghò, neáu noù ñöôïc tieán haønh seõ laø cuoäc toång dieãn taäp cho moät böôùc daân chuû cao hôn, ñoù laø: daân toäc Vieät Nam phaûi ñöôïc quyeàn töï mình löïa choïn giöõa theå cheá chính trò daân chuû ña nguyeân vaø ña ñaûng cuûa thôøi ñaïi môùi, hay laø cöù phaûi tieáp tuïc duy trì maõi theå cheá nhaát nguyeân, ñôn ñaûng cuûathôøi ñaïi Hoà Chí Minh'': ñaày ñau thöông hoâm qua, laém baát coâng hoâm nay vaø voâ vaøn nhöõng ruûi ro, baát traéc vaøo ngaøy mai! Toâi nghó raèng neáu toaøn theå daân toäc ta ôû caû trong vaø ngoaøi nöôùc, moät khi ñaõ nhaän thöùc laïi ñöôïc ñuùng nhöõng vaán ñeà cuûa quaù khöù vaø hieän taïi, thì seõ vöôït qua ñöôïc nhöõng khoaûng caùch bieät coøn laïi. Ñeå trong töông lai coù theå ñoaøn keát thaønh moät khoái thoáng nhaát, taïo neân ñöôïc moät söùc maïnh toång hôïp ñeå ñaáu tranh coù hieäu quaû hôn vôùi caùc theá löïc baûo thuû hieän naém thöïc quyeàn trong ÑCS Vieät Nam. 

Trong thöïc teá ñaõ coù nhöõng ngöôøi giaän ngaøy ''quoác haän'' 30 thaùng 4, giaän muøa xuaân naêm 1975, roài giaän laây sang caû muøa thu naêm 1945 vôùi cuoäc Caùch Maïng Thaùng 8 lòch söû, vì cho raèng ñaây laø chieán coâng rieâng do CT Hoà Chí Minh vaø ÑCS Ñoâng Döông luùc ñoù laõnh ñaïo. Theo toâi ñaây laø ñieàu chöùa ñöïng nhieàu sai laàm, bôûi vì ñeå coù ñöôïc söï thaønh coâng cuûa cuoäc CMT8 phaûi laø do chieán coâng chung, trong ñoù coù caû vai troø cuûa caùc ñaûng phaùi khaùc; taát caû luùc aáy ñeàu ñaõ saün saøng gaùc boû moïi quyeàn lôïi rieâng, ñeå cuøng ñoàng loøng ñöùng leân giaønh laïi neàn ñoäc laäp töï do cho Toå Quoác. 

Phaàn 2: PHAÙT ÑOÄNG CUOÄC THI: TÌM HIEÅU VEÀ "CHUÛ TÒCH". 

A - BAÏN HAÕY CHÖÙNG MINH BAÈNG CHÖÙNG CÖÙ THUYEÁT PHUÏC VEÀ: 

1 - Ngaøy thaùng naêm sinh cuûa oâng Hoà ? 
2 - Cha ruoät cuûa oâng Hoà thaät söï laø ai ? 
3 - Taïi sao oâng Hoà qua Phaùp ? 
4 -  Traàn daân Tieân , ngöôøi vieát "Nhöõng maãu chuyeän... " laø ai ? 
5 -  oâng Hoà coù vôï hay khoâng ? 
6 -  Con oâng Hoà , coù hay khoâng , ai , baèng chöùng ? 
7 -  Baèng chöùng naøo thuyeát phuïc nhaát theo baïn laø coù "tö töôûng HCM"? 
8 -  Stalin baét giam oâng Hoà , coù hay khoâng ? 
9 -  Ngöôøi naøo trong ñaûng coäng saûn Vieät Nam coù "coâng" naën ra Tö töôûng HCM ? 
10 - Baøi vieát suy nghó cuûa rieâng baïn veà "chuû tòch" ? , theo baïn dö luaän cuûa nhaân daân trong vaø ngoaøi nöôùc hieän nay veà "chuû tòch" nhö theá naøo ? daãn chöùng cuï theå ? . 

B - ÑOÁI TÖÔÏNG DÖÏ THI : Taát caû moïi ngöôøi , moïi taàng lôùp treân theá giôùi . Khoâng giôùi haïn tuoåi , maøu da , chính trò , toân giaùo. 

C - ÑÒA ÑIEÅM GUÛI BAØI : Baøi thi xin göûi cho : Ngaøi toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác - USA - Kính nhôø Ngaøi chuyeån cho caùc dieãn ñaøn internet ñang bò chính phuû Vieät Nam caám hoaït ñoäng trong nöôùc. Ban giaùm khaûo seõ ñoïc baøi cuûa baïn treân caùc  dieãn ñaøn naøy . 

D - THÔØI GIAN NHAÄN BAØI THI : Ngaøy naøo , naêm naøo, thaùng naøo cuõng nhaän . Cöù coù baøi laø nhaän . 

E - THEÅ LEÄ KHI VIEÁT VAØ NOÄP BAØI : Ngöôøi vieát phaûi chòu moïi chi phí veà vieäc göûi baøi . Löu yù neáu ngöôøi vieát laø coâng daân Vieät Nam ñang sinh soáng taïi nöôùc CHXHCN Viet Nam khi göûi baøi phaûi ñeå yù ñeán coâng an cho kyõ löôõng . Ban giaùm khaûo taïo moïi ñieàu kieän cho vieäc nhaän baøi cuûa quyù thí sinh . 

Ban giaùm khaûo : NGHIEÂM CAÁM CAÙC THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC QUAY COÙP BAØI CUÛA NHAU nhö "chuû tòch" . Neáu phaùt hieän seõ laäp bieân baûn xöû lyù huyû boû baøi thi . 

F - THAØNH PHAÀN BAN GIAÙM KHAÛO: Toaøn theå nhaân daân Vieät Nam . 

G - GIAÛI THÖÔÛNG : SEÕ PHAÙT GIAÛI VAØO DÒP THUAÄN TIEÄN. GOÀM : 

1 GIAÛI ÑAËC BIEÄT : 1 CHIEÁC XE  MOÂ TOÂ X9 TRÒ GIAÙ 8000 USD . 
5 GIAÛI NHAÁT :  5 XE  HONDA FURTURE  TRUNG QUOÁC GIAÙ 6,1 TRIEÄU ÑOÀNG BAO HAÛI QUAN CAÀM TAY. (COØN GIAÛM GÍA NÖÕA). 
8 GIAÛI BA : 8 CHIEÁC CHINA RADIO LOAÏI "MÖÔØNG TEØ HOAØNG ÑÖÙC NGHI".

Kính môøi toaøn theå quyù vò tham gia höôûng öùng. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm 
Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông