Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chuyeän Thôøi Theá : Noùi Vaäy Maø Khoâng Phaûi Vaäy

Caùch ñaây hai ngaøy , ñaøi VTV1 truyeàn caûnh phoûng vaán hai ngaøi phoù chuû tòch quoác hoäi Vaên Yeåu vaø ngaøi xeáp vaên phoøng quoác hoäi Vuõ Maõo veà vaán ñeà ñaûng coäng saûn ñoøi söûa hieán phaùp , trong ñoù caâu hoûi " ñinh " nhaát maø toaøn daân ñang troâng ñôïi laø : Veà ñieàu 4 cuûa hieán phaùp naêm 1982 ? , ñaøi laïi coøn cho soá ñieän thoaïi lieân laïc tröïc tieáp laø 8317653  ( soá Haø Noäi ) ñeå daân chuùng muoán hoûi theâm thì hoûi . Keát quaû laø khi daân goïi laïi ñeå hoûi theâm hai ngaøi thì moät gioïng oanh vaøng voâ cuøng thoû theû : daï , baùc , chuù tröôùc  nhaát cho chaùu xin ñòa chæ thöôøng truù ñeå lieân laïc ngay aï . Daân tình daïo naøy ñaâu coù ngu maø cho chò coâng an ñeå ñöôïc taïm truù ôû Hoaû Loø . Theá nhöng vaãn quaù buoàn cöôøi khi nghe moät gioïng ñieäu y nhö moät töø hai ngaøi nhö sau : "Ñaûng coäng saûn Vieät Nam laø ñaûng duy nhaát caàm quyeàn . Ñoù laø ñaëc ñieåm cuûa heä thoáng chính trò nöôùc ta . Chuùng ta seõ xaây döïng moät nhaø nöô!ùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa , coù nghóa laø phaùp quyeàn döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng". 

Ñuùng laø Baø nhaø vaên Döông Thu Höông noùi chí phaûi : Coäng saûn maø noùi chuyeän thì caâu döôùi cöù "chöûi boá " caâu treân. Phaùp quyeàn laø quyeàn cuûa daân , maø phaùp quyeàn" phaûi ñaët döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng " thì cöù noùi thaúng ra laø ñaûng cai trò daân laø treân heát, daân ôû döôùi , coøn phaùp quyeàn chæ laøm " boùng " maø thoâi . Noùi theá coøn hay hôn quyù vò nhæ ? . Quay laïi vôùi tình hình Trung Hoa thaùng taùm naøy . Ñaûng coäng saûn Trung Hoa ñang "thöû nghieäm" moâ hình keát naïp vaøo ñaûng nhöõng doanh nghieäp giaøu coù . Baø Phan Thuyù Thanh cuõng ñaõ ñöôïc Haø Noäi cho pheùp xaùc nhaän : ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñang chaêm chuù theo doõi dieãn bieán naøy . Ñieàu naøy cho thaáy Ngaøi ñaïi söù Trung Hoa taïi Haø Noäi ñaõ " eùp pheâ "caùc cuï trong ban chaáp haønh Trung öông raát döõ trong vieäc laáy "phöông tieän laøm cöùu caùnh" ñeå vöïc daäy caùi xaùc maát hoàn cuûa caùc ñaûng coäng saûn coøn laïi khi phong traøo coäng saûn ñaõ thaät söï  "xeïp leùp" töø khi Lieân Xoâ bieán maát . Caùc ngaøi ñang thaät söï ñau ñaàu khi muoán laáy löïc töø daân thì phaûi " laøm traùi " vôùi ñieàu leä cuûa lyù thuyeát maùc xít laø : choáng boùc loät , maø lôùp doanh nhaân giaøu coù naøy aét haún laø nhôø coù chuùt chuùt boùc loät môùi giaøu . Theá thì aên noùi laøm sao vôùi thieân haï , nhöng khoâng coù löïc , coù thöïc thì khoâng theå vöïc ñöôïc "taø ñaïo coäng saûn ñöôïc" , maø vöïc baèng caùch aên cöôùp nhö ngaøy xöa thì cuõng khoâng xong !!? . Söï maãu thuaãn naøy ñang laø " ung nhoït " khoâng chæ laøm maát söùc traàm 
troïng Haø Noäi maø caû Baéc Kinh . Dieãn bieán cuûa vuï vieäc naøy chaén chaén seõ laøm cho khoâng ít caùc chuyeân gia nghieân cöùu chính trò trong töông lai gaàn ñaây seõ " khoâng hieåu noåi". 

Lieäu ngöôøi Vieät quoác gia chuùng ta coù chính kieán gì , phöông phaùp höõu hieäu naøo ñeå giuùp caùc baïn coäng saûn chuùng ta " quaûn lyù nhaø nöôùc baèng phaùp luaät , sau ñoù duøng chính phaùp luaät ñeå quaûn lyù vaø giaûi theå laïi chính caùc baïn coäng saûn ? . Neáu chuùng ta hôi hôi "giaøu coù " , vaø chuùng ta ñöôïc môøi vaøo ñaûng coäng saûn , chuùng ta coù vaøo khoâng ? Vaø vaøo roài thì chuùng ta seõ " phaù " coäng saûn nhö theá naøo . Thaät ñau ñaàu nhöng cuõng voâ cuøng lyù thuù . Noùi chung thì oâng baø mình daïy con chaùu quaù hay : Boïn laøm chính trò " caøn " , laøm chính trò " taø " chuùng : noùi vaäy maø khoâng phaûi vaäy ñaâu . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông