Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chuyeân Vieân Bin La Den Laäp Web Site Thaùnh Chieán ÔÛ Haø Noäi 

ÔÛ xöù coäng Vieät Nam chuùng ta. Coù moät ngaïch löông coäng chöùc  maø daân chuùng khoâng bieát xeáp vaøo choå naøo, ñoù laø ngaïch  chuyeân vieân . Noù töø phong traøo cuûa baùc  thuû ttöôùng Khaûi  maø ra . 

Baùc Khaûi nhieàu vieäc quaù neân ñoøi coù döôùi tröôùng mình ít  nhaát cuõng hôn ngaøn chuyeân vieân . Ñuû loaïi , nhieàu nhaát laø chuyeân vieân  coâng an . Keá ñeán laø caùc chuyeân vieân ñuû boä . Boä binh , boä hoä , boä hình ... nhöng “keûng“ nhaát  vaø “stupid“  naêm bôø oan ôû xöù Bôø Hoà chính laø caùc chuyeân vieân  Boä Taøi chính . Nghe ñaâu caùc “chuyeân vieân“ laø nhöõng ngöôøi coù hoïc  thöùc cao naøy , ñeïp naøy , da traéng naøy , tri thöùc naøy .. theá  nhöng caøng ñi tìm hieåu veà caùc chuyeân vieân thì caøng Ngaáy leân ñöôïc . Chao oâi , toaøn laø con , chaùu cuûa caùc cuï , caùc môï , caùc  oâng , caùc baø to , goác , maët da maøy thôùt ôû caùc chi boä ,  ñaûng ñoaøn gôûi gaém . Caùc chuyeân vieân tuoåi thì coøn treû , laïi ñöôïc ngoài phoøng laïnh , löông haäu , thích “pheù phuûng“ kieám tieàn ñoä nhaät toái toái ôû caùc Bar . Do ñoù maø caùc chuyeân vieân “oaùch laém“ vaø “ngu“  thì cuõng tôi bôøi . 

Môùi ñaây , coù ñeä töû cuûa Bin la den tìm sang ñöôïc Vieät Nam ta . Bin la Den giao nhieäm vuï cho caùc ñeä töû laø thay maët oâng ta laäp Web site mang teân Bin la den ñeå duï ngöôøi  Vieät , nhaát laø Vieät coäng ñaùnh Myõ baèng khuûng boá . Chöa bieát Web cuûa oâng ta maët muõi seõ ra sao maø ñaõ nghe caùc ñeä töû oâng ta than raèng . Môùi xaùch va li ñeán Ha noäi ñaõ muoán quay veà Apghanishtan . Lyù do laø khi caùc ñeä töû cuûa Bin la den khi  trình boä ñôn xin laäp web daøy coäp leân vaên phoøng cuûa coâng ty FPT , xin  ñöôïc laäp Web site thì vieäc ñaàu tieân khoâng phaûi laø noùi chuyeän  cho roõ raøng muïc ñích cuûa web site vôùi caùc “chuyeân vieân coâng an “ , maø chuyeän ñaàu tieân laø caùc ñeä töû Bin la den ñi tìm mua thuoác nhöùc ñaàu Paraxeâtamol ñeå uoáng khi ñoïc doøng chöõ do caùc chuyeân vieân boä taøi chính Haø Noäi quy ñònh trong hoà sô : quy ñònh raèng : caùc web site thaønh laäp neáu coù soá löôït khaùch haøng truy caäp vaøo web laø 5000 laàn , thì phaûi noäp cho “cô quan chuû quaûn“ 40 nghìn  ñoàng . Nhö vaäy laø neáu web cuûa Bin La den coù 50 nghìn löôït truy caäp thì thì soá tieàn laø 400 nghìn . Neáu laø 500 nghìn , thì ñoùng 4 trieäu . Neáu laø 5 trieäu löôït thì ñoùng 40 trieäu . 

Oâí giôøi ôi , laïy thaùnh Allah . Caùc ñeä töû cuaû Bin khoùc  hu hu  . Thöa thaùnh Allah  Töø ngaøy chuùng con qua Myõ cuõng nhö ñi khaép nôi treân theá giôùi ñeå hoâ haøo “thaùnh chieán“ . Chuùng con chöa thaáy xöù sôû naøo quy ñònh toán tieàn xin laäp web site. laïi coøn phaûi toán  tieàn khi thieân haï truy caäp web cuûa mình ?!!! . Caùc con ñöôïc ñuû loïai , ñuû côõ , töø an ninh Myõ ñeán oâng Saddam xöù Iraq con khoaùi vaøo xem web cuûa chuùng con . Sô sô moãi ngaøy cuõng trieäu löôït .  Neáu moãi thaùng laø 30 ngaøy thì taøi saûn oâng chuû chuùng con laøm  sao maø chòu noåi ! ?!!.  Neáu theá thì caùc oâng “chuyeân vieân boä taøi chính Vieät  coäng “thaät“ khoân“ quaù ñi thaùnh Allah aï . Khoân ñeán möùc maø moät ngöôøi coù ít kieán thöùc kinh doanh cuõng bieát laø : phöông caùch thu xaâu nhö thôøi Phaùp thuoäc , taän thu ngu ngoác kieåu naøy thì chæ coù ma noù ñaàu tö . Coù khaùc naøo ñuoåi ngöôøi ta ñi . 

Lo thaät , vì theá maø caùc ngaøi ñeä töû chuyeân vieân cuûa Bin la den ñaõ hoaûng hoát rôøi Haø Noäi ngay töùc khaéc sau khi quay laïi haêm he caùc ngaøi chuyeân vieân Boä taøi chính treû tuoåi taøi cao seõ kieän caùc ngaøi leân Bin laden . Caùc ngaøi ñeä töû ra ñi khoâng phaûi vì sôï coâng an Vieät Nam ... maø vì .. heát tieàn ñoùng tieàn xaâu cho caùi web cuûa caùc ngaøi ..  Naøy naøy , bieát ñaâu , sao naøy cheá ñoä coäng saûn Vieät Nam khoâng suïp do Myõ hay do nhaân daân trong nöôùc laøm caùch maïng . Maø seõ do côn giaän cuûa Bin la den traøn vaøo sau khi maùy bay cuûa oâng ta uûi saäp laêng Baùc !!! . Hay ñaáy nhæ ?!!.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông