Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Traän Phaùo Ñaàu Sau Thöông Öôùc : Ñaùnh Tan
Traän Ñòa Kinh Doanh Thuyû Saûn Cuûa Coäng Saûn

Sau khi hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ ñöôïc  thöôïng vieän Myõ thoâng qua . Caùc tieáng noùi nhaän xeùt  veà chính saùch ñoái ñaàu saép ñeán giöõa nhaân daân Vieät Nam vaø ñaûng coäng saûn xem ra caøng  maïnh meõ. 

Hoâm 4 thaùng 10 ,  töùc chæ sau chöa ñaày 48 tieáng keå töø khi hieäp ñònh thoâng taïi thöôïng vieän. Coäng saûn môû chieán dòch giaû vôø  phaùt ñoäng chieán dòch chuaån bò löïc löôïng trieån khai caùc nguoàn haøng vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. Kyø thöïc , nhöõng böôùc ñi traùnh aùnh saùng cuûa coäng saûn khoâng qua noåi muoân vaøn böôùc chaân theo doõi cuûa ngöôøi daân. Phaûi noùi raèng, haàu nhö  taát caû caùc maët haøng töø giaøy deùp, da, may maëc deät, kim  khí, noâng laâm nghieäp , do aùp löïc chính trò coäng vôùi theá yeáu vaø baûn lónh nhu nhöôïc cuûa boä saäu laõnh ñaïo coäng saûn maø qua  vieäc naém caùc maët haøng treân. Con buoân Trung coäng ñaõ thöïc söï bieán Vieät Nam trôû thaønh saân nhaø sau cuûa chuùng. Maëc keä möùc thu nhaäp ngaøy caøng thaáp keùm cuûa nhaân daân do phaûi lao ñoäng thueâ vaø goùp  coâng kieám mieáng aên trong vieäc giaûm giaù thaønh saûn xuaát  khi con buoân Tung Coäng phaùt nguyeân lieäu cho daân Vieät laøm vaø taùi xuaát sang thò tröôøng Myõ. Chính quyeàn coäng saûn cöù môû cöûa aøo aït cho con buoân Trung coäng maët tình thao tuùng thò tröôøng vaø  ngoù lô khoâng daùm phaûn öùng khi haøng loaït doanh nhaân Vieät phaù saûn. 

Nhöng, coøn coù moät thò phaàn maø con buoân Trung Hoa khoâng  kieàm haõm  coäng saûn Vieät , ñoù laø ngaønh thuyû saûn. Ñoái vôùi laùi buoân Trung coäng , ñaùnh baét xa bôø vaø cheá bieán quaù xa bôø bieån Trung Hoa roài xuaát sang Myõ thì seõ loã naëng do chi phí cao.  Do theá maø chæ duy nhaát maët haøng thuyû saûn bieån Viet Nam laø baùn chaïy moät khi thò tröôøng Myõ chaáp nhaän . Caùc anh em sinh vieân trong nöôùc ñang nghieân cöùu ñeà taøi caáp nhaø nöôùc veà kinh doanh vaø cheá bieán , taùi hoái nghaønh haøng thuyû saûn cho bieát:  chæ coøn duy nhaát nghaønh naøy laø soáng vaø ñem theâm thu nhaäp cho doanh nghieäp nhaø nöôùc taïi thò tröôøng Myõ. Neáu ngaønh naøy bò maát haún nguoàn thu,  töùc thì , keá hoaïch kinh teá cuûa coäng saûn seõ suy suïp ngay töùc khaéc . 

Baèng chöùng laø neáu Myõ khoâng nhaäp daàu thoâ hay ñaõ qua cheá bieán ôû Vieät Nam thì khoâng aûnh höôûng , nhöng neáu Myõ haïn cheá löôïng nhaäp khaåu caù Basa sau khi hôïp ñoàng ñaõ coù hieäu löïc giöõa caùc toång coâng ty thuyû saûn xuaát khaåu quoác doanh, laäp töùc coäng saûn phaûn ñoái raát gaét. Vì vaäy maø, traän phaùo ñaàu caûnh caùo maø ngöôøi Vieät quoác gia töï do chuùng ta, cuøng nhaân daân Hoa kyø uûng hoä naõ vaøo cheá ñoä thoáng trò coäng saûn Vieät Nam, phaûi laäp ñöôïc phaùo döõ doäi baèng chieán dòch naøy.  

Caùc baïn vaø ñoàng baøo haõy lieân heä vôùi caùc hieäp hoäi ngaønh haøng thuyû saûn taïi Hoa kyø, kieân quyeát khoâng nhaäp haøng töø caùc  coâng ty quoác doanh thuyû saûn Vieät Nam, hoaëc nhaäp nhöng  ñoøi caùc  chöùng cöù xaùc thaät veà vieäc ngöôøi lao ñoäng ñaùnh baét trong nghaønh naøy ñöôïc  baûo veä, baûo hieåm, traû löông , baûo hoä ñaày ñuû , nghieâm tuùc theo caùc quy ñònh veà lao ñoäng ngheà thuyû saûn cuûa quoác teá. Ñoàng thôøi , caùc baïn chæ cho caùc hieäp hoäi thaáy roõ nhöõng vaán ñeà toàn taïi veà cheá ñoä lao ñoäng taïi Viet Nam laø baèng chöùng roõ neùt nhaát veà vieäc coäng saûn vi phaïm nhaân quyeàn. Nhöõng nghò só Myõ do coù quyeàn lôïi vôùi coäng saûn Vieät quay löng tröôùc thöïc traïng ñoùi ngheøo , doát naùt taïi Vieät Nam phaûi  ñöôïc caùc  baïn vaïch traàn boä maët vaø yeâu caàu quoác hoäi , cöû tri baát tín nhieäm. Chuùng ta coøn moät nhieäm vuï naëng neà khaùc khoâng ñöôïc ñeå queân . Ñoù laø giuùp ñôõ heát mình cho caùc doanh nghieäp tö nhaân , coù nguyeän voïng laøm aên chaân chính trong thò tröôøng Myõ, chuùng ta phaûi nhieät tình giuùp hoï . Vì coù hoï , caùn caân lôïi theá veà kinh teâ tö nhaân seõ thuùc ñaåy tö nhaân hoaù kinh teá phaùt  trieån , cuõng nhö taïo thu nhaäp coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng Vieät Nam chaân chính. 

Ñöøng laøm giaøu cho coäng saûn , ñoù laø toäi vôùi con chaùu . Laøm khoå ngöôøi lao ñoäng chaân chính Vieät Nam , ñoù laø toäi cuûa löông taâm chuùng ta . Caùc baïn , ñaïn vaø toaï ñoä ñaõ saún saøng , chuùng ta kích hoaû thoâi .        
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông