Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Taêng Cöôøng Giao Löu Vaên Hoaù "Taliban"

Noùi ñeán coäng saûn maø yeâu "vaên hoaù" thì theá heä thanh nieân Vieät Nam coù nhaän thöùc môùi trong nöôùc hieän nay cöôøi khì khì . Hoâm nay , ngaøy 7 thaùng 10 , coù oâng caùn boä vaên hoaù coù quyù danh laø Phuùc Nguyeân ñaõ ñöa moät yù kieán ñoäc ñaùo treân moät tôø baùo ñaûng , khaúng ñònh tö duy "vaên hoaù" voâ bôø beán cuûa chính quyeàn coäng saûn raát suùc tích , ñaày ñuû , raát "tö duy" theo kieåu Taliban!! . 

OÂng noùi : Sau khi ñaõ coù caùc cô cheá quaûn lyù ca só  "chaün" thì nay:  Caàn coù moät quy cheá quaûn lyù ca só "leû" khi ra nöôùc ngoaøi bieåu dieãn maïnh meõ hôn!! . Tình traïng ca só  "leû" töø trong nöôùc bieåu dieãn ôû nöôùc ngoaøi khoâng ñoùng thueá , khoâng chòu söï kieåm soaùt veà thaân nhaân vaø noäi duïng bieåu dieãn laø khoâng chaáp nhaän ñöôïc !. OÂng khaúng ñònh : muoán ngaên ngöøa söï phaù vôõ nhöõng quy ñònh hieän haønh veà toå chöùc bieåu dieãn , goùp phaàn taêng cöôøng giao löu vaên hoaù ñích thöïc vaø ñuùng nghóa giöõa trong vaø ngoaøi nöôùc thì Boä coâng an vaø vaên hoaù thoâng tin phaûi thanh - kieåm tra vaø coù bieän phaùp chaán chænh ngay. 

Ngöôøi naøo ñoïc xong yù kieán cuûa oâng caùn cuoác naøy ñieàu baên khoaên hoûi : Ngoä lôõ ôû Vieät Nam coù moät ca só "leû" mang teân Osama B. Laden ñeán Kabul chôi , roài ca só naøy gheù thaêm moät phoøng traø ca nhaïc , sau ñoù ca só noåi höùng baát töû xin leân saân khaáu haùt baøi "ca ngôïi thaùnh Omar" maø chöa kòp ñöôïc "caùc cuï laõnh ñaïo coâng an vaø vaên hoaù thoâng tin thanh kieåm tra vaø duyeät chöông trình" . Theá thì ca só  "leû" Osama coù bò baét giam khi veà Vieät Nam khoâng ?. 

Ngoä gheâ vaäy ñoù , heå ca só  coù caùn boä quaûn lyù ñi theo - goïi laø ca só  "chaún"  thì haùt ñöôïc , coøn ca só " leû" thì khoâng haùt ñöôïc . Maø haùt thì phaûi ñuùng baøi môùi ñöôïc haùt. Kieåu nhö ñeán Kabul maø cöù phaûi nhai nhaûi "Cuùc cu cuùc cu chim röøng keâu quan quaùc  Chim nghe... chim  nghe  nghe lôøi ca hu hu..." . theá thì coù quaùi khaùn giaû naøo noù nghe . 

Ñaõ noùi ñeán vaên hoaù thì phaûi ña daïng , phong phuù vaø hôïp sôû thích . Caùi taâm trong quaûn lyù vaên hoaù moät ñaát nöôùc khoâng phaûi laø öùc cheá ngöôøi ta phaûi haùt caùi gì , haùt bao laâu , haùt ôû ñaâu vaø coù ñoùng tieàn chöa , maø ñaáy laø ôû chính ngöôøi ca só ñoù . Neáu hoï haùt hay vaø ñöôïc coâng chuùng ôû ngoaøi nöôùc yeâu thích , thì neân thuyeát phuïc hoï kyù hôïp ñoàng bieãu dieãn , roài qua ñoù maø quaûn lyù nguoàn thu , coøn chuyeän hoï haùt ôû ñaâu , haùt caùi gì thì ñoù laø do khaùn giaû choïn , chöù khoâng phaûi caùc "cuï laõnh ñaïo" choïn , caùc "cuï" nheù !!. 

Naêm 2001 roài , chöù coù phaûi thôøi khoâng haùt nhaïc "vaøng chæ haùt nhaïc "ñoû  ñaâu nhöõng naêm 1977 ñaâu . Tö duy "vaên hoaù" cuûa Ñaûng ta sao maø ngaøy caøng "giaø ñi , raäm raâu ñi ñeán laø ngôù ngaån" , thaät ñuùng laø vaên hoaù tö duy Taliban .              
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông