Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Tieáng Noùi Cuûa Nhaân Daân Laø Taøi Saûn Cuûa Ai ?

Gaàn ñaây , caùc ban ngaønh cuûa Ñaûng , cuûa Boä y teá keâu goïi thuû tröôûng caùc cô quan nhaø nöôùc , tö nhaân "phaûi taêng cöôøng laõnh ñaïo" caùc beáp aên , caùc chöùc naêng baûo hieåm xaõ hoäi , y teá cho caùn boä coâng nhaân vieân . Caùc cuï noùi raát döõ veà vieäc chaêm lo ñôøi soáng , söùc khoeû ngöôøi lao ñoäng, khoâng ñöôïc ñeå cho caùc vuï ngoä ñoäc thöïc phaåm gaây toån haïi theå traïng ngöôøi lao ñoäng . Caùc cuï noùi ñaõ raát chuù yù ñeán söùc khoeû cuûa caùc coâng nhaân vieân , sinh vieân , noâng daân qua vieäc ñaûm baûo cô theå cuûa caùc quyù vò ñöôïc nhaø nöôùc chaêm soùc khoeû maïnh. YÙ nhö maø caùc cuï queân maát moät ñieàu cöïc kyø quan troïng: ñaáy laø söùc khoeû cuûa "caùi mieäng" ngöôøi lao ñoäng thì caùc cuï queân "chaêm". Vì hieän nay, höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Ñaûng keâu goïi choáng tham nhuõng , taát caû "caùc caùi mieäng" cuûa nhaân daân nhaát nhaát ñeàu phaûi khoeû maïnh ñeå giuùp ñaûng toá tham nhuõng. Bôûi vì caùi mieäng laø nôi phaùt ra "tieáng noùi cuûa nhaân daân" chöù coøn ai phaùt nöõa ? phaûi khoâng aï ? . 

Vaäy maø trong thaùng 9 vöøa qua , roõ raøng laø caùc baùo haûi ngoaïi coù tieáng nhö Vieät Baùo , Ngöôøi Vieät ñeàu toá caùo "tieáng noùi cuûa nhaân daân bò Ñaûng daäp taét" qua vieäc hoäi "nhaân daân giuùp Ñaûng choáng  tham nhuõng do chính oâng Traàn Ñoä , nguyeân tröôûng ban tö töôûng trung öông Ñaûng cuøng caùc oâng Traàn khueâ , baø Thanh Xuaân thaønh laäp ñaõ bò caùc oâng coâng an taïi Haø Noäi cuûa ñaûng giam caàm" .  Nhö theá thì chaéc laø do "nhaân daân buoâng loûng quaûn lyù tieáng noùi cuûa hoï" neân ñaûng môùi loäng haønh nhö vaäy hay sao ? . Maø hoäi choáng tham nhuõng laø ñi theo ñuùng lôøi keâu goïi cuûa ñaûng ?! . Sao ñaûng laïi "nhoät" theá ? Hay laø Ñaûng "noùi theá chöù khoâng theá" haû? 

Caøng ngaøy , caùc thanh nieân tröôûng thaønh trong nöôùc caøng thaáy ñaûng "noùi moät ñaøng , laøm moät neûo" quaù laø chí lyù . Coù leõ laø , ñeå cho tieáng noùi cuûa nhaân daân ñích thöïc trôû veà vôùi söùc maïnh cuûa noù : laø moät taøi saûn quoác gia , thì nhaân daân "quyeát khoâng buoâng loûng quaûn lyù tieáng noùi cuûa mình cho ñaûng lôïi duïng vaø truø daäp" . Nhaân daân quyeát taâm khoâng ñeå tieáng noùi cuûa hoï , moät taøi saûn quoác gia trôû thaønh taøi saûn cuûa rieâng ñaûng . Neáu ñaûng coäng saûn Vieät Nam tuyeân chieán vôùi hoäi choáng tham nhuõng nhö caùc tôø Vieät Baùo , Ngöôøi Vieät ñaõ khaúng ñònh . Thì roõ raøng , ñaûng ñaõ töï nhaän ñaûng coäng saûn Vieät Nam laø moät toå chöùc bao che cho tham nhuõng loäng haønh taøn phaù nöôùc nhaø . Nhaân daân Vieät Nam quyeát khoâng tha thöù cho toäi ñoà naøy . Duø chæ coù taàm voâng vaït nhoïn , duø khoâng taác saét trong tay , nhaân daân Vieät Nam seõ ñuû baûn lónh , ñuû söùc maïnh ñeå loät maët naï cuûa ñaûng ra.  

Tieáng noùi cuûa nhaân daân ñôøi ñôøi beàn vöõng .      
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông