Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
8/10 : Kabul - Haø Noäi Ruùng Ñoäng Vaø Suy Suïp 
Khi Moät Thôøi Kyø Môùi Baét Ñaàu

Ngaøy hoâm nay ñaùnh daáu moät böôùc tieán môùi trong saùch löôïc gìn giöõ hoaø bình , töï do nhaân phaåm vaø tuyeân chieán vôùi moïi hình thöùc lôïi duïng toân giaùo , nhaân danh caùc lyù thuyeát chuû nghóa baïo löïc coù tính chaát khuûng boá gieát ngöôøi ñeå ngoõ haàu taïo tham quyeàn thoáng trò theá giôùi. 

Raïng saùng hoâm nay , nhöõng phaùt phaùo cuøng theá tieán coâng nhö cheû tre cuûa lieân minh Phöông Baéc cuøng lieân minh caùc nöôùc choáng khuûng boá ñaõ daäm nhöõng ñoøn haát maët ñaàu tieân vaøo löïc löôïng quaân söï Taliban . Theá traän ñaõ daøn ra raát roõ . 

Maáy ngaøy qua , treân phöông tieän thoâng tin cuûa ngöôøi Vieät ñaõ xuaát hieän nhöõng nhaän xeùt khaù "laïc haäu" khi cho raèng : moät nghìn quaân cuûa sö ñoaøn sôn cöôùc ôù phía Baéc Apghanistan laø söï môû maøn cho moät cuoäc chieán Vieät Nam maø Myõ töøng sa laày taïi Vieät Nam. Thaät söï yù kieán naøy ñaõ chöùng toû ngöôøi vieát chöa caäp nhaät thaáu ñaùo noäi tình vaø chieán löôïc chieán tranh môùi cuûa Myõ vaø caùc nöôùc ñoàng minh keå töø sau cuoäc chieán vuøng vònh. 

Phaûi nhaéc laïi raèng , chính sau khi cuoäc chieán vuøng vònh chaám döùt . Nhöõng  ngöôøi Vieät yeâu nöôùc muoán tranh ñaáu cho moät quoác gia Vieät Nam coù daân chuû töï do thaät söï ñaõ böôùc vaøo con ñöôøng tranh ñaáu baèng hình thöùc raát "môùi" do chính nhaân daân Myõ chuû xöôùng maø hoï cuõng khoâng hay . Ngöôøi Vieät chuùng ta ñaõ duøng phaùo thoâng tin , duøng taâm lyù chieán , duøng kinh teá traû ñuõa, duøng keá saùch ly giaùn noäi boä , duøng phöông phaùp möôïn tay chaân cuûa ñòch ñeå chaët tay chaân cuûa ñòch . Ngöôøi  Myõ ñang traû baøi laïi cho chuùng ta thaáy trong nhöõng ngaøy saép ñeán. 

Ñaàu tieân laø thôøi gian chieán tranh ngaén vaø daøi maø hoï ñaõ söû duïng thaønh thaïo . Chieán tranh daøi ñeå tieâu dieät caùc theá löïc ñang duøng baïo löïc ñaït muïc tieâu baát chaáp sinh maïng con ngöôøi . Cuoäc chieán naøy ñaõ ñöôïc oâng Bush noùi boùng gioù maø ta khoâng ñeå yù ñoù thoâi :" Noù - chieán tranh coù theå keùo daøi 10 naêm" . Kyø thöïc , cuoäc chieán choáng khuûng boá maø ta nghó  daøi 10 naêm khoâng phaûi vaäy . Noù chæ ngaén , raát ngaén tröôùc muøa giaùng sinh naêm nay . Caùc löïc löôïng quaân söï Myõ ñang "pheøng la, troáng ñaùnh" trong 3 ngaøy saép ñeán . Muïc ñích cuûa hoï laø gì ? . Muïc ñích cuûa hoï laø luøa "vòt" . Baày soùi nhaân danh chuû nghóa hoài giaùo "ngoaïi vaø khoâng ngoaïi ñaïo" giôø ñaây seõ bieán thaønh "vòt" . Vòt xeù leû vaø vòt baày seõ ñöôïc " luøa" caån thaän . Xin nhaéc laïi , luøa raát caån thaän vaøo "hoäp" . Hoäp ñoù laø nhöõng vuøng röøng nuùi vaéng ngöôøi taïi mieàn Trung Nam Apghanistan . 

Sau ñoù thì sao ?  Coù hai giaû thieát : moät , quaân ñoàng minh seõ duøng phi ñaïn haït nhaân chieán thuaät giôùi haïn choân soáng nhanh vaø bí maät Bin Laden . Hang ñaù , ñeøo cao , hoùc nuùi . Taát caû seõ thaønh voâ nghóa khi haøng nghìn con maét veä tinh vaø thaùm baùo baùm chaët oâng ta . Sau ñoù , caùc chuù vòt con seõ laø phaàn coøn laïi daønh cho löïc löôïng lieân minh phöông Baéc . Baïn neân nhôù cho raèng , taâm lyù chieán ñang ñaït ñeán ñònh ñieåm thaønh coâng cuûa noù taïi ñaây , taïi vuøng sa maïc vaø nuùi non khoâ haïn naøy.  

Nhöõng cuoäc tieáp xuùc ñaàu tieân giöõa giôùi phoùng vieân nöôùc ngoaøi  taïi Islamabat vôùi ngöôøi tî naïn Apghannistan cho thaáy. Ngöôøi daân nôi ñaây ñaõ khoâng coøn gì ñeå maát . Coù cô hoäi , hoï seõ thanh toaùn ngay Taliban . 

Quay trôû laïi Vieät Nam moät chuùt . Baïn ñaõ hieåu vì sao maø chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam phaûi ñau ñôùn chòu cho caùc löïc löôïng quaù khích coäng saûn lui böôùc vaø ñeå cho daân chuùng trong nöôùc laøm aên hay chöa ?  . Coäng saûn nhaân ñaïo vaø vì daân aø ? Khoâng baïn aï , ôû Vieät Nam khoâng coù "hoäp " cho hoï . Neáu hoï ñeå cho côõ 4 Thaùi Bình nöõa phaùt sinh thoâi . Xaùc cuûa hoï seõ bieán maát tröôùc khi coù moät löïc löôïng trôû côø döôùi aùp löïc cuûa Myõ . Do vaäy maø hoï phaûi luøi moät böôùc ñeå coù thôøi gian cho "vòt" moïc ñuû loâng . Khi ñeán ñuùng thôøi ñieåm . Vòt seõ "bay" . 

Xin haàu laïi baïn ôû giaû thuyeát thöù hai . Ñoù laø quaân Myõ coù theå ñaùnh caän chieán hay khoâng ? . Coù chöù , vieäc naøy seõ xaøy ra khi chieán thuaät phi ñaïn haït nhaân giôùi haïn bò baùc boû. Caän chieán nhöng seõ laø caän chieán khoanh vuøng . Trong moät vaùn baøi , baïn choïn nöôùc côø naøy , thì phaûi thí quaân cho nöôùc côø khaùc thoâi . Ñaùnh nhanh vaø dieät Bin Laden trong moät cuoäc caän chieán coù muïc tieâu , noù coù söï hoå trôï toái ña cuûa caùc phöông tieän thaùm baùo toái taân . Neân laém chöù . 

Vaø .. Cuoäc chieán "haøng chôï" giöõa M16 vaø AK ôû  vuøng röøng nuùi khoâng giôùi haïn nhieät ñôùi gioù muøa ñaõ ñi vaøo dó vaõng roài baïn ôi . Ngaøy nay, ngöôøi ta ñang ñaùnh boïn xaáu vaø  gian baèng "haøng hieäu'' ñoù baïn . Baïn töôûng raèng baïn khoâng xaøi haøng hieäu aø ? . Caùi email baïn ñang nhaán nhaán ñoù. Haøng hieäu ñoù baïn . Baïn ñaõ caäp nhaät xong chöa ? . 

Moät thôøi kyø môùi cho nhöõng cuoäc chieán môùi ñaõ baét ñaàu . Haø noäi ñang ruùng ñoäng kìa . Baïn vaãn coøn mô nguû hay sao ? . Tænh daäy ñi baïn vaø nhìn thieân haï xaøi haøng hieäu tieâu dieät boïn gian , baïn nheù .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông