Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Baïn Treû Söû Duïng Internet Taïi Vieät Nam
Chuù Yù Khi Böùc Töôøng Löûa Môû 

Coäng saûn laïi dôõ troø môû böùc töôøng löûa sau khi ñoùng kheùp kín 100 phaàn traêm suoát töø khi hoï giaû vôø môû  nhö hoài Noâng Ñöùc Maïnh môùi ñaéc cöû taân toång bí thö . Ñieàu laï laãm nhaát laø vöøa sau khi bí thö toång Maïnh  thaêm löïc löôïng coâng an coäng saûn nhaéc nhôû coâng an caån thaän veà tình hình môùi thì böùc töôøng löûa laïi môû. 

Chuùng ta khoâng phaûi laø nhöõng thanh nieân tranh ñaáu  cho moät nöôùc nhaø töï do daân 
chuû nhöng mang tính ña nghi quaù ñoãi . Nhöng qua nhöõng söï kieän nghe nhö mang hôi luaän bieän "theo traøo löu ñoåi môùi"cuûa coâng saûn maø thanh nieân coù tinh thaàn yeâu nöôùc nhö chuùng ta khoâng neân chuû quan ñeå roài baát caån ñeà phoøng. 

Baïn neân löu yù laø söï kieän nay luoân ñi theo ñieàu kieän nghieâm ngaët cuûa noù . Ñoù laø heä thoáng memorator theo doõi qua caùc phaàn meàm maø heä thoáng coâng an baét buoäc löu laïi treân caùc server ôû töøng nhoùm maùy vi tính taïi nhöõng nôi coâng coäng seõ phaùt hieän nhanh choùng nhöõng "phaàn töû phaûn ñoäng" naøo daùm truy caäp caùc web site choáng coäng . Theo chuùng toâi , toát nhaát laø caùc baïn neân vaãn söû duïng caùc phaàn meàm vöôït fire wall duø böùc töôøng löûa coù môû hay khoâng , toát hôn nöõa laø qua heä thoáng thoâng tin kinh teá cuûa hotmail , aol , yahoo , ví duï nhö caùc baïn taïo 01 hoäp thö hotmail . Sau ñoù caùc baïn taïo moät hoäp thö yahoo , vieát moät böùc thö coù ñaày ñuû caùc ñiaï chæ maø baïn muoán truy caäp , baïn göûi laïi ñiaï chæ hotmail . Khi baïn söû duïng truy caäp caùc web site choáng coäng , baïn haõy môû hoäp thö hotmail vaø truy caäp vaøo caùc ñòa chæ coù trong thö treân . 

Neáu baïn laøm theo yù chuùng toâi . Vieäc phaùt hieän daáu veát cuûa baïn qua maïng ñieän töû toaøn caàu cuûa hotmail  seõ raát khoù khaên vaø gaàn nhö laø khoâng theå ñöôïc.  

Traän chieán cuûa thanh nieân chuùng ta , duø trong hay ngoaøi nöôùc thì cuõng khoâng neân chuû quan khinh ñòch . Haõy laø nhöõng ngöôøi lính bieät kích gioûi coù nieàm tin vì töông lai xaây döïng cho baèng ñöôïc moät neàn daân chuû thaät söï cho ngöôøi daân maø taêng cöôøng khoâng kích "tin töùc thoâng tin töï do" töø caùc löïc löôïng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi vaøo löïc löôïng tuyeân truyeàn nguî bieän giaû doái cuûa coäng saûn . 

Duø böùc töôøng löûa ñaõ môû , chôù neân yû laïi ñeå giaûm bôùt nhieät tình tranh ñaáu . Haõy lôïi duïng thôøi cô ,  cung caáp nhanh choùng nhöõng thoâng tin töï do maø ngöôøi daân trong nöôùc ñang khao khaùt. Haõy höôùng daãn ngöôøi daân bieát caùch töï hoïc , töï phaùt hieän nhöõng meïo traùnh theo doõi cuûa heä thoáng theo doõi thoâng tin cuûa coâng an . 

Trong töông lai , neáu coâng an coäng saûn laïi tieáp tuïc troø "meøo chuoät luùc ñoùng luùc môû heä thoáng cung caáp thoâng tin töï do cho ngöôøi daân . Chuùng ta phaûi coù caùch ñoái phoù linh hoaït. Chuùng ta coù khaùc gì löïc löôïng lieân minh phöông Baéc ñang keát noái nhöõng ñôït phaûn kích thoâng tin aùc lieät vaøo tö töôûng laïc haäu , tan vôõ , ngu xuaån cuûa coäng saûn . 

Haõy ñaùnh töøng ñôït , ñaùnh ban ngaøy , ban ñeâm , truy kích , bao vaây ,tieâu hao sinh löïc cuûa löïc löôïng vaên hoaù tö töôûng coäng saûn ñang ñieân cuoàng choáng phaù phong traøo phaùt trieån daân chuû cuûa daân ta .  

Ñoàng minh cuûa chuùng ta chính laø thôøi theá ñaõ ñoåi thay . Löïc löôïng uûng hoä chuùng ta laø ñoâng ñaûo baø con daân ngheøo ñang thao thöùc ñoøi quyeàn lôïi soáng coøn . Kabul ñang haáp hoái töøng ngaøy . Tö töôûng coäng saûn cuõng nhö vaäy , noù reäu raõ vaø ñang tan raõ . 

Duø böùc töôøng löûa coøn hay maát . Nieàm tin vaø söùc maïnh chieán thaéng vì töông lai daân toäc Vieät coù daân chuû töï do thaät söï cho ngöôøi daân cuûa chuùng ta nhaát ñònh khoâng bao giôø suy chuyeån .     
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông