Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
5 Giaûi Phaùp , 10 AÊn Chaën

Giaûi phaùp quaûn lyù giao thoâng ñoái vôùi caùc quoác gia tieân tieán treân toaøn theá giôùi laø moät giaûi phaùp toaøn dieän mang taàm voùc quoác gia . Thöïc thi nhöõng chöông trình choáng keït xe , giaûm tai naïn giao thoâng thì phaûi baét nguoàn töø chính saùch ñieàu haønh kinh teá , hoaït ñoäng chính trò raát daân chuû ôû caùc nöôùc ñoù .

ÔÛ nöôùc ta , chính saùch kinh teá khoâng nhaát quaùn, noù bò chi phoái bôûi caùc phe phaùi taân caùch vaø baûo thuû trong moät ñaûng duy nhaát caàm quyeàn. Ngöôøi daân daãu coù giaûi phaùp khaû thi cuõng khoâng theå coù tieáng noùi trung thöïc cho boä maùy chính phuû. Ñoäc quyeàn chính trò laïi caøng laøm cho tình traïng maát daân chuû theâm traàm troïng . Kinh teá aét phaûi phaùt trieån khoâng ñònh höôùng , khoâng quy hoaïch , maát daân chuû bôûi kinh teá chæ laø toa xe keùo sau boä maùy chính trò ñöôïc hay maát loøng daân. 

Döôøng nhö tình traïng maát loøng daân ngaøy caøng theâm traàm troïng khi caùc giaûi phaùp quaûn lyù giao thoâng cuûa coäng saûn chæ do ngöôøi trong ñaûng thöïc haønh . Coøn ña soá daân chuùng thì quay löng , khoâng hay raát ít tieáng noùi goùp yù. Khoâng phaûi laø ngöôøi daân voâ caûm tröôùc vaán naïn cuûa quoác gia maø ñoù chính laø yù nieäm trong taâm thuùc cuûa daân trí: "coù noùi cuõng voâ ích , noùi laøm gì ?" . 

Khi thaønh uûy Sai Gon ñoøi ñöa ra 5 giaûi phaùp chaáp aùo vaù vai bao goàm : giaùo duïc tuyeân truyeàn , quaûn lyù traät töï leà ñöôøng , caáp laïi giaáy pheùp hoaït ñoäng kinh doanh, giaûi toaû di dôøi chôï , vaø boá trí ñeå xe thì caùc vò ñaûng vieân laïi queân hoaëc coá tình queân moät ñieåm voâ cuøng quan troïng : Ñoù laø ai seõ kieåm tra chöùc naêng vaø trình ñoä quaûn lyù cuûa chính caùc cô quan coù traùch nhieäm thöïc hieän 5 giaûi phaùp ? . Ví duï , neâu leân bieän phaùp quaûn lyù traät töï leà ñöôøng vaø giaûi toaû di dôøi caùc chôï laán chieám nhöng ñaõ xaûy ra tình traïng caùc quaùn bar coù aên chia vôùi caùc cô quan coâng an sôû taïi ung dung duøng leà ñöôøng laøm nôi kinh doanh thì luùc naøy ai giaûi quyeát ? . 

Caùc chính saùch ñieàu tieát kinh teá , duøng söùc daân ñeå taïo ñoäng löïc giaûi quyeát caùc vaán naïn xaõ hoäi thaät söï coù tieáng noùi cuûa nhaân daân khoâng ? . Ví duï : Ñaõ bao nhieâu laàn daân coù yù kieán raèng : laäp nuùt chaën giao thoâng , traïm thu phí ñeå thu tieàn qua cao ôû chaân caàu Saigon seõ laøm aûnh höôûng naëng neà ñeán hoaït ñoäng thöông maõi giöõa mieàn ñoâng Nam boä vaø Saigon . Ai tieáp thu yù kieán treân ñeå cho daãn ñeán tình traïng caùc laùi xe boû caàu Saigon löu thoâng doàn vaøo caàu Bình trieäu gaây quaù taûi caàu ? . 

Noùi laø sau khi ñöôøng Tröôøng Sôn thu hoài voán taïi khu saân bay Taân sôn nhaát thì seõ giaûi toaû choát chaën phí, cho ñeán giôø naøy thì traïm thu phí kia vaãn thu ngay cuûa vaøo saân bay . Theá thì sau 4 naêm ñaõ hoaøn voán , laïm thu moät soá tieàn khoång loà trong 4 naêm , ñaûng vieân quaän Taân bình duøng noù ñeå laøm gì ? . Luoân luoân khoâng coù tieáng traû lôøi . 

Moät söï im laëng nhuïc nhaõ phaûi chaêng laø cöùu caùnh cho tieáng noùi cuûa ñaûng ? . Ñöa ra 5 giaûi phaùp nhöng aên chaën thì leân ñeán 10, hoûi raèng loøng daân ñang uûng hoä ai ?  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông