Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Daân Nguyeän Nguyeän Leân Ai ?

Caûi caùch haønh chính maø khoâng caûi caùch chính trò thì khoâng ích lôïi cho daân thì coøn gaây haïi . Tôø Ngöôøi Haø Noäi thaùng qua ca tuïng oâng Hoà phaùt haønh tö töôûng kieåu Mao cuûa oâng veà daân chuû nhö sau : "Thöïc haønh daân chuû laø caùi chìa khoùa vaïn naêng coù theå giaûi quyeát 
moïi khoù khaên " . 

Giôùi treû trong nöôùc nhaän ñònh : töø ñaàu , yù nghóa tö töôûng veà daân chuû cuûa oâng Hoà ñaõ sai laàm , neáu noùi veà kieán thöùc hieåu bieát veà daân chuû thì leäch laïc hoaøn toaøn . Ñaûng coäng saûn laø moät toå chöùc xaõ hoäi maø ngöôøi daân naém giöõ . Khi toå chöùc naøy khoâng nhaát quaùn chuû tröông chính trò , gaây haïi cho daân cho nöôùc trong quaù trình caàm quyeàn thì ngöôøi daân coù quyeàn thöïc thi söùc maïnh cuûa mình laø xoùa boû caàm quyeàn cuûa ñaûng coäng saûn. 

Ñaûng neân nhôù , quyeàn daân chuû laø quyeàn cô baûn , theå hieän cho söùc maïnh cuûa cuûa daân trong moïi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi . Daân laø ngöôøi duy nhaát coù quyeàn "thöïc haønh daân chuû"   leân ñaûng , ñaûng chæ coù nghóa vuï "thöïc thi" lôïi ích maø daân ñaõ xaùc ñònh qua tieáng noùi cuûa daân . Neáu ñaûng khoâng laøm troøn , ñaûng phaûi nhöôøng choå caàm quyeàn cho ngöôøi khaùc coù naêng löïc hôn maø daân choïn. Neáu nhö ñaûng xöng tuïng ñaûng ñang caûi caùch haønh chính töø 10 cöûa xuoáng coøn 5 cöûa. nhöng tieáng noùi ñoøi quyeàn ñöôïc vieát , ñöôïc noùi , ñöôïc töï do hoäi ñoaøn bò boùp cheït qua moät cöûa ñoäc quyeàn do ñaûng kieåm soaùt . Thì caûi caùch haønh chính coù ích chi ?. 

Caûi caùch haønh chính chính laø daân vaän qua thöïc teá . Nhöng noù phaûi ñaët treân neàn taûng moät neàn chính trò coù kieåm soùat , löïc choïn qua chính tay cuûa ngöôøi daân . Caûi caùch haønh chính maø khoâng caûi caùch caùi tay , caùi ñaàu , boä oùc veà kieán thöùc , loái suy nghó toân troïng daân qua söùc maïnh daân chuû thì caûi caùch ñoù chæ laø caûi caùch giaû maø thoâi . Ñoøi daân vaän maø "thöïc haønh theo yù ñaûng" töùc laø "yù ñaûng ngöôïc loøng daân" thì daân vaän ai , daân vaän caùi gì? . Daân vaän maø daân vaän ñoäc taøi thì ñoù laø ñaûng vaän chöù khoâng laø daân vaän. Ñaûng vaän thì chæ vaän trong ñaûng , khoâng heà vaän trong loøng daân ñöôïc . 

Baøi hoïc daân ñoå qua caàu Bình Trieäu thaø xa chöù nhaát quyeát khoâng coáng noäp tieàn maõi loä cho ñaûng ôû chaân caàu Sai Goøn , ñaûng khoâng bieát laáy laøm göông sao ? Daân vaän  maõi loä thì daân vaän cho ai ? Daân nguyeän  cho nguyeän yù cuûa ñaûng thì chæ ñeå xaây laêng oâng Hoà chöù phuïc vuï caùi gì ích nöôùc lôïi nhaø? . Daân quay löng vôùi ñaûng thì cuõng phaûi . 

Caùc baïn treû thaân meán . Caùc baïn caàn bieát raèng tö töôûng daân vaän  cuûa ñaûng sai do tö töôûng cuûa oâng Hoà baèng thöïc tieãn chuùng toâi ñaõ chöùng minh laø sai töø ñaàu . Vì theá maø: Daân vaän thöïc söï ngaøy nay maø chuùng toâi ñang uûng hoä laø :  Laøm cho daân hieåu lôïi ích cuûa hoï laø phaûi khoâng ngöøng tranh ñaáu giaønh laïi quyeàn löïc cuûa chính hoï . Laøm cho daân bieát nhieäm vuï cuûa hoï laø ñaùnh ñoå boïn ñoäc taøi coäng saûn chuyeân cheá ñoäi loát "vì daân". 

Vì töông lai cuûa chính ngöôøi daân . Phaûi coå vuõ cho daân haêng haùi laøm cho kyø ñöôïc. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông