Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
YÙ kieán töø trong nöôùc:
Nhöõng vieäc caàn laøm ñeå giuùp Vieät Nam

Toâi noùi raèng Cheá Ñoä CS tai VN seõ khoâng bò thay ñoåi neáu chuùng ta chæ noùi suoâng, chöûi röûa maø caàn nhieàu haønh ñoäng mang tính chieán löôïc coù keá hoaïch döïa treân chính nghóa vaø ngöôøi daân. Vì ôû trong nöôùc khoâng theå hoaït ñoäng ñöôïc gì caû maø chæ chôø thôøi cô thoâi! (moät caâu noùi thöôøng nghe ñöôïc ôû moïi ngöôøi : neáu Myõ môõ cöûa thì 74 trieäu ngöôøi daân bình thöôøng seõ ra ñi coøn laïi khoaûng 2 trieäu boïn caàm quyeàn vaø ngöôøi thaân boïn chuùng ôû laïi thoâi!). 

Vaäy seõ baét ñaàu töø beân ngoaøi : Caàn coù keá hoaïch cuï theå maø toâi taïm ñöa moät soá ra ñeå caùc baïn giuùp ñôõ (ñaây laø nhöõng thöù chuùng toâi nghó laø caàn thieát) 

1.Thaønh laäp moät toå chöùc vôùi toân chæ ñöôøng loái nhö toâi ñaõ ñeà caäp ôû tö töôûng cuûa ñaïi ña soá ngöôøi daân. Ñeå traùnh xa vaøo baãy cuûa boïn CS (laäp ra toå chöùc giaû ñeå lieät keâ danh saùch nhöõng ngöôøi choáng ñoái , nhaèm tieâu dieät), chæ tieáp xuùc vôùi nhöõng thaønh vieân ngoaøi nöôùc... Caàn coù söï ñoaøn keát thöïc söï cuûa ngöôøi daân vieät khaép theá giôùi chöù khoâng rieâng taïi Myõ (vì söùc maïnh laø ôû toaøn daân) 

2. Caàn thuyeát phuïc ñöôïc Myõ vaø CIA giuùp ñôõ (toâi nghó hoï seõ nghó ra laø Vieät Nam seõ laø chìa khoùa then choát trong vieäc xoùa boû Chuû Nghóa Xaõ Hoäi treân theá giôùi. 

3. Caàn ñaøo taïo vaø huaán luyeän nhöõng thanh nieân yeâu nöôùc hoïc taäp veà capitalism nhaèm muïc ñích tuyeân truyeàn vaø hình thaønh moät nöôùc Vieät Nam ngay beân ngoaøi laõnh thoå .

4. Chæ coù CIA môùi coù khaû naêng ñoái phoù vôùi boïn tình baùo VN , toâi khoâng ñeà cao ai caû ,haõy tin toâi ñi! Neáu phaù vôõ ñöôïc tình baùo VN thì hoï khoâng theå laøm ñöôïc gì nöõa.Taát caû nhöõng thaønh phaàn nhaân daân (daân "ñen", keå caû cöïu chieán binh vaø moät soá ñaûng vieân) ñeàu baát maõn vôùi chính quyeàn. 

Nhöõng vieäc mong baïn giuùp ñôõ : 

1. Xaây döïng chat room ñeå toâi coù theå noùi chuyeän tröïc tieáp vôùi moät soá ngöôøi beân ñoù , nhaèm xaùc ñònh nhöõng suy nghó ,vieäc laøm cuûa hoï nhö theá naøo tröôùc khi toâi thöïc hieän con ñöôøng cuûa mình.

2. Xaây döïng moät web site ñeå ñònh höôùng cho thanh nieân Vieät nam nhöõng vieäc caàn laøm ñeå giuùp ñaát nöôùc ñöôïc Töï Do (phöong chaêm haønh ñoäng cuï theå) .

3. Caàn thöïc hieän ñaøo taïo treân maïng veà Capitalism, laãn caùc ñòa chæ web site nhaèm thu huùt nhieàu nguoàn löïc trong nöôùc (hoï khoâng giaùm coâng khai nhöng treân maïng thì hoï seõ laøm nhöõng ñieàu maø CS cuõng khoâng ngôø ñöôïc).

 4. Toâi caàn lieân laïc vôùi moät hai vò töôùng lónh luùc tröôùc naêm 75 ñeå bieát theâm yù kieán cuûa hoï (chæ haïn cheá soá ngöôøi bieát toâi vì coù theå Tình Baùo VN cuõng ñaùnh hôi ñöôïc).

 5. Ñaøo taïo nhöõng ngöôøi thuoäc ngaønh vieãn thoâng laø caàn thieát ,vì hieän nay ngöôøi daân thöôøng chæ tieáp xuùc chuû yeáu qua Radio thoâi,( chính phuû VN ñaõ khoâng cho saûn xuaát loaïi Radio coù theå baét soùng caùc ñaøi VOA , RFA ... roài. Toâi may maén laø coù moät caùi ñeå duøng. Traùnh tình traïng loaïn nhö ...v.v... Laøm cho thanh nieân trong nöôùc khoâng theå tin vaøo ai ? Caàn hôïp nhaát vaø ñoaøn keát ! 

(Taïm daáu teân)
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông