Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nga Ñi , Myõ Ñeán , Haø Noäi Laøm Boâng Vuï

Ngöôøi Nga ñaõ thaám hieåu kinh nghieäm cuûa hoï . Hoï hieåu raèng khoâng theå ñem söï aûnh höôûng cuûa mình ñeán nhöõng vuøng ñaát quùa xa bôø giaäu cuûa mình trong khi laùng gieàng thì khoâng ñeå yù . Daân Nga khoâng theå coøng löng gaùnh chòu söùc naëng töø nhöõng khoaûn thueá maù voâ lyù cho nhöõng giaác moäng haûo huyeàn . Haõy lui veà chaén giöõ bôø raøo cuûa mình . 

Tröôùc nhaát, haøng traêm trieäu ñoâ la haøng naêm cho nhöõng caên cöù quaân söï ôû Cuba vaø Vieät Nam laø chuyeän phaûi giaûi quyeát . Daân Nga ñang caàn tieàn ñeå raøo bôø chaén ôû khu vöïc Trung AÙ vaø nuoâi bao töû hôn laø laøm nhöõng chuyeän vieãn voâng . Quaân ñoäi Nga ñaõ chính thöùc trieät thoaùi khoûi khu vöïc Cam Ranh ñeå nhöôøng böôùc cho Myõ trong moät töông lai gaàn . Traùi haún vôùi tieáng oa oa cuûa con roái Phan thuùy Thanh ñaõ phaùt soùng . Coäng saûn ñaõ nhaén tieáng cho Hoa Kyø saún saøng cho thueâ caûng quaân söï naøy , nhaèm muïc ñích huø doaï Trung coäng ñang laêm le nuoát saïch nhöõng ñaûo coøn soùt laïi trong quaàn ñaûo Hoaøng Sa . 

Tuy vaäy , löïc löôïng thaân Trung coäng trong ñaûng cuûa cöïu toång bí thö Leâ Khaû Phieâu ñang raùo rieát ñöa ra chieán dòch bieán khu vöïc caûng quaân söï naøy thaønh moät kieåu ñaëc khu kinh teá giaønh rieâng cho caùc taäp ñoøan kinh doanh Trung Hoa . Neáu vieäc naøy xaûy ra thaønh söï thaät thì neàn kinh teá cuûa Vieät Nam seõ chính thöùc bieán thaønh saân nhaø sau cuûa Trung coäng . Noù seõ laø moät daïng lao coâng cheá taùc cho kinh teá Trung Hoa vaø caên cöù haäu caàn lôùn nhaát cuûa Trung coäng ñeå hoï coù theå phaùt ñoäng chieán tranh trong vuøng Nam baùn caàu naøy . 

Hoa kyø ñang chaän ñöùg aâm möu cuûa hoï baèng haøng loaït döï aùn chính trò maïnh cuûa chính quyeàn Bush . Ngöôøi Vieät trong nöôùc döï ñoaùn raèng : thaùng 3 naêm 2002 , nhöõng cuoäc ñuïng ñoä do tranh chaáp aûnh höôûng chính trò leân taäp ñoaøn coäng sanû Haø noäi seõ voâ cuøng gaây caán . Haø noäi moät maët seõ bòt mieäng nhöõng ngöôøi daân leân tieáng choáng ñoái troø baùn buoân chính trò , moät maët seõ luùng tuùng trong vai troø laøm con boâng vuï cho Trung Hoa khi Hoa kyø aùp löïc haäu thuaãn chính trò . Haø noäi bieát raèng mình ñang ñi hai daây nhöng khoâng theå ruùt chaân ra khoûi duø laø chæ 1 daây . 

Caùc thoâng tin môùi nhaát töø caùc cô sôû chi boä ñaûng coäng saûn baùo raèng : moät maët ban vaên hoaù tö töôûng cuûa ñaûng ra leänh cho caùc chi boä phaûi "choáng dieãn bieán hoaø bình" nhöng beân trong thì ñang tieán haønh ñaøm phaùn giöõa caùc phe trong noäi boä cao caáp cuûa ñaûng ñeå saép gheá giöõa hai phe thaân Taøu vaø thaân Myõ . 

Döôøng nhö nhöõng ngöôøi coäng saûn ñang töï cho mình ñöôïc theá giôùi khen laø quoác gia an ninh haøng ñaàu trong Ñoäng Nam AÙ ñaõ queân moät ñieåm maáu choát maø moâi tröôøng chính trò taïi Vieät Nam ñang tích tuï nhö nhöõng ñaùm maây goùp gioù cho moät côn baõo taàm xa : ñoù laø loøng daân taïi Vieät Nam . Sôû dó daân chuùng ñeå yeân cho coäng saûn an taâm laø chuùng soáng trong moät moâi tröôøng an ninh laø vì chính loøng daân muoán nhö theá . Hoï muoán hoï phaûi coù ñieàu kieän ñeå taïo vaät chaát cuûa caûi , ñieàu kieän phaùt trieån trí tueä cho con chaùu hoï . Nhöõng böôùc naâng töø vaät chaát seõ böùc phaù nhöõng phaùt trieån saâu roäng veà thoâng tin . Khi vaät chaát vaø tö töôûng con ngöôøi coù ñieàu kieän chính muoài . Côn baõo ñoøi töï do nhaân quyeàn seõ trôû maïnh . 

Coù moät caâu chuyeän cuûa nguï ngoân cuûa ngöôøi Anh , noùi nguï yù veà söï ngu muoäi cuûa ngöôøi La Maõ khi töôûng mình seõ maõi maõi laøm baù chuû thieân haï maø khoâng bieát raèng thieân haï ñang cho aên böõa cuoái vaø dí dao vaøo coå . Caâu chuyeän nhö sau : 

Moät con quaï ñang ngoài treân caây , chaúng bieát laøm gì suoát caû ngaøy . Moät con thoû troâng thaáy quaï vaø hoûi quaï : Toâi coù theå laøm nhö anh vaø chaúng phaûi laøm gì suoát ngaøy ñöôïc khoâng ? . Quïa traû lôøi : ñöôïc chöù taïi sao khoâng ? . Theá laø con thoû beøn ngoài treân maët ñaát phía döôùi con quaï vaø nghæ ngôi . Baát ngôø moät con caùo xuaát hieän , noù nhaûy leân voà con thoû vaø aên thòt noù . 

Thöa caùc baïn , Trung coäng ñang laø quaï vaø cuõng chính laø Caùo ñaáy baïn . Chuùng ta laøm sao ñeå ñuùng luùc caùo voà thoû , chuùng ta giaêng löôùi vaø vöøa laøm cho thoû khoâng laøm con boâng vuï cuûa quaï , vöøa chuïp caû ba : caùo , quaï , thoû ñeå laät maët chuùng ra , nhö theá thì ngoâi nhaø Vieät Nam chuùng ta môùi an laønh maõi maõi , phaûi khoâng caùc baïn .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông