Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chæ Cuùi Ñaàu Tröôùc Löông Taâm

Ñaõ gaàn 1 tuaàn troâi qua. Khi toaøn boä  heä thoáng thoâng tin cuûa coäng saûn loan baùo : linh muïc Nguyeãn vaên Lyù ñaõ cuùi ñaàu nhaän toäi tröôùc caùi goïi laø toaø aùn nhaân daân thaønh phoá Hueá ! . Ngöôøi daân töï baûo nhau : theá thì caùc oâng coäng saûn haõy cho chuùng toâi thaáy,  cho chuùng toâi nghe, cho chuùng toâi sôø vaøo linh muïc Lyù ñi . 
 
Haõy cho chuùng toâi chính thöùc naém tay oâng ta vaø hoûi : thöa oâng Lyù ,  oâng  nhaän toäi gì ? . Chính quyeàn coäng saûn coù moät ñaëc tính “chuyeân bieät “,  ñoù laø khi coù moât vaán ñeà ñuïng chaïm ñeán quyeàn lôïi  chính trò cuûa hoï xuaát hieän . Laäp töùc , gaàn  nhö toaøn boä nhöõng caâu traû lôøi veà vaán ñeà naøy roõ raøng , maïch laïc khoâng coù , thay vaøo ñoù laø moät baûn tin duy nhaát vaø chæ duy nhaát maø ngöôøi daân ñöôïc  ñoïc. 

Coäng saûn vieát treân baûn tin cuûa hoï raèng : linh muïc coù toäi vì “phaù vôõ khoái ñoaøn keát daân toäc vaø ñaõ cuùi ñaàu nhaän toäi. “ .  Ngöôøi daân hoûi laïi Ñaûng coäng saûn : theá thì  im laëng trong söï nhuïc nhaõ ñeå ñeo baùm quyeàn löïc, laïm duïng hình aûnh chieán ñaáu cuûa caùc baäc tieàn boái caùch maïng ñeå khoâng thi haønh yeâu caàu ñoøi tö do daân chuû trong nhaân daân laø coù phaù vôõ khoái ñoaøn keát daân toäc khoâng ? 

Daân thöôïng quaù khoå tröôùc  naïn töôùt ñoaït ñaát ñai,  hoï  bieåu tình ñoøi quyeån côm aùo , coäng saûn khoâng thöøa nhaän do söï  ñeo baùm quyeàn löïc khoâng hôïp hieán cuûa mình ñaõ gaây nguy haïi traàm  troïng cho ñôøi soáng nhaân daân taïi Cao Nguyeân, laïi ñoå thöøa aàm ó  cho caùi goïi laø “dieãn bieán hoaø bình“ naøo ñoù . Theá neáu daân Cao nguyeân laïi moät laàn nöõa trong töông lai , do coäng saûn aûo töôûng  tröôùc quyeàn löïc cuûa mình ñaøn aùp maø hoï phaûi phaûn khaùng  maïnh meõ thì coäng saûn noùi sao veà chính saùch : ”ñoaøn keát daân toäc cuûa mình“? . Roõ raøng laø chính coäng saûn ñang “chia reõ ñoaøn keát  daân toäc“. 

Tieáng noùi cuûa linh muïc Lyù chæ laø moät trong haøng trieäu con tim vì quyeàn lôïi daân chuû cuûa daân maø leân tieáng . Noù khoâng phaù hoaïi maø coøn giuùp cho daân toäc ñoàng tieán hôn trong quaù trình daân chuû. Ñeø beïp tieáng noùi nhoû nhoi cuûa linh muïc baèng baûn aùn 15 naêm tuø giam coù khaùc gì töï tuyeân boá mình ñang chaø ñaïp leân tieáng noùi cuûa nhaân daân . Khoâng , döùt khoaùt phaûi vaïch traàn aâm möu , thuû ñoaïn cuûa chính quyeàn coäng saûn tröôùc coâng luaän qua baûn aùn 15 naêm voâ lyù vaø baát coâng naøy. 

Ñaõ ñeán luùc chuùng ta khoâng “xin, kính, trình“ maø chuùng ta phaûi “ñoøi vaø baét buoäc“ coäng saûn  phaûi thaùo lui tröôùc aùnh saùng cuûa söï thaät . Chaéc chaén moät ñieàu , linh muïc Lyù khoâng bao giôø vaø coäng saûn khoâng theå coù baèng chöùng  naøo  veà vieäc linh muïc cuùi ñaàu nhaän toäi . Linh muïc chæ cuùi ñaàu  nhaän  toäi tröôùc chính löông taâm mình , oâng khoâng theå ngoù lô , laïnh  nhaït , döûng döng tröôùc baát coâng maø chính quyeàn coäng saûn ñang gaây ra cho daân toäc neân duø tuø toäi, oâng vaãn phaûn khaùng baát coâng . 
 
Lieäu nhöõng ngöôøi coäng saûn coøn coù löông taâm ñeå cuùi ñaàu nhö  linh muïc Lyù hay khoâng ? . Hay vì vaøng , vì tieàn , vì  “cuûng coá ñôøi con“  maø baùn reû danh döï cuûa mình ? . Haõy bieát cuùi ñaàu tröôùc löông taâm ñi , ñöøng cuùi ñaàu tröôùc Ñaûng – moät toäi ñoà heøn nhaùt trong lòch söû hieän ñaïi Vieät Nam .        
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông