Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Lieân Hieäp Nhöõng Ngöôøi Vieät Nam
Caàn Töï Do Daân Chuû Haõy Lieân Hieäp Laïi 

Tröôùc nhaát , xin ñöôïc thoâng baùo tröôùc quyù baïn trong vaø ngoaøi nöôùc nhöõng nhaän xeùt khaù laïc quan veà maët traän thoâng tin cuûa nhöõng ngöôøi Vieät yeâu töï do daân chuû taïi queâ höông trong naêm nay. 

Caàn töï tin maø nhaän xeùt döôïc raèng : nhöõng phaùt phaùo thoâng ti n cuûa lieân minh "caùc phöông" cuûa chuùng ta , trong phaùo ra , ngoaøi kích vaøo ñaõ aûnh höôûng vaø gaây nhöõng "ñoät bieán" lyù thuù ñaùng kinh ngaïc trong tö töôûng nhöõng caùi ñaàu "noùng" vaø böïc boäi töø ngöôøi daân ñoái vôùi boïn coäng saûn laïm quyeàn daân trong nöôùc. Coäng saûn ñang ñieân leân vì chuùng khoâng theå töôûng töôïng noåi chính nhöõng sinh vieân maø chuùng töôûng ñaõ "ru" vaøo yù thöùc tuyeân truyeàn cuûa chuùng seõ khoâng heà bieát phaûn khaùng . Giôø ñaây , chính nhöõng gì chuùng tin nhaát ñang ñaùnh thaúng vaøo tim cuûa chuùng . Chuùng caøng chaø ñaïp , caøng aùp cheá , caønh döïng fire wall naøy noï , sinh vieân vaø nhöõng thanh nieân Vieät yeâu nöôùc ngay taïi queâ höông caøng sieát chaët tay nhau vöôït qua . Khoâng sôï ngaên soâng caùch nuùi maø chæ sôï loøng ngöôøi ngaïi nuùi e soâng . Ñuùng quaù phaûi khoâng caùc baïn . 

Chuùng toâi traân trong cung caáp cho caùc baïn thaây : nhöõng phaûn hoài cuûa chính traùi tim trong ngöôøi daân taïi queâ höông ñaõ chuyeån taûi ra ngoaøi vaø doäi laïi chuùng toâi laø moät phaàn thöôûng raát lôùn ñoái vôùi chuùng toâi . Chính yù kieán cuûa hoï maø chuùng toâi traân troïng chuyeån laïi döôùi ñaây cho quyù baïn nhö moät baøi toaùn ñeå ngoû maø chuùng ta phaûi cuøng nhau baét tay xaây döïng ngay . Chuùng ta khoâng ñöôïc chaäm treå trong nhöõng vieäc "vì nöôùc" naøy . Ñöøng queân , nhöõng vieäc chuùng ta saép laøm khoâng chæ vì nöôùc khoâng ñaâu . Bôûi neáu daân ta coù thoâng tin , nöôùc ta coù daân chuû thì chính chuùng ta chöù khoâng ai khaùc ñöïôc höôûng quyeàn lôïi töø chính nhöõng vieäc chuùng ta ñang tranh ñaáu. 

Chuùng toâi xin ñöa ra vaøi yù nhoû mong caùc baïn ghi nhaän sau khi ñaõ ñoïc baøi tham khaûo döôùi ñaây. Ñoù laø : 

1 - Caàn xaây döïng moät heä thoáng choáng fire wall ñoäng . Heä thoáng naøy chuùng toâi goïi laø "ñoäng" bôûi chuùng baét buoäc phaûi töï ñoäng cung caáp cho nhöõng ngöôøi daân trong nöôùc , coù ñaêng kyù coù theå caäp nhaät haøng ngaøy , thaäm chí haøng giôø caùc dòa chæ môùi maø coäng saûn ra söùc ngaên laïi khoâng cho daân trong nöôùc ñoïc . 

2 - Ñaåy maïnh hôn nöõa caùc heä thoáng phaân phaùt thö tín göûi töø trong vaø ngoaøi , khoâng boû qua heä thoáng thö tay ñeán caùc gia ñình , caùc laøng , xoùm , baûn ñeå chæ cho daân caùch ñaêng kyù vaøo heä thoáng phaân phaùt ñòa chæ choáng firewall "ñoäng" . 

3 - Tìm nguoàn nhaâh löïc , vaät löïc thöïc hieän caùc chöông trình TV , truyeàn thanh qua laøn soùng maïnh hôn veà Vieät Nam . 

4 - Caàn neân ghi nhôù , sinh vieân trong nöôùc laø nhöõng ngöôøi Vieät coù tö töôûng daùm ñoái ngòch nhaát . Caùi gì coäng saûn caøng ngaên caûn , hoï caøng coá vöôït qua ñeå khaúng ñònh mình . Phaûi tìm caùch giuùp hoï ñeán vôùi thoâng tin töï do , vôùi phong traøo daân chuû . 

Ñöøng tin töôûng CIA thaùi quaù nhöng cuõng ñöøng coi thöôøng hoï quaù . Ñieàu quan troïng laø "löïc ñaåy" do chính chuùng ta ñaåy. Taát nhieân , muoán taåy giun Coäng saûn trong buïng thì phaûi uoáng thuoác thoâi . Nhöng ñöøng uoáng quùa lieàu vaø bieát caû caùch caáp cöùu khi coù söï coá . 

Môøi caùc baïn xem thö tham khaûo töø trong nöôùc göûi ra , sau ñoù noù "voøng laïi" vaøo beân trong nöôùc . Tuyeät hay . CLBSVVN 

* * * * *

(Nguoi Trong Nuoc)

Gôûi taát caû caùc baïn taïi nöôùc ngoaøi 

Ñeå giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc chung cho nhöõng ai chöa hieåu veà toâi. Ai muoán bieát toâi laø ai, teân gì? ôû ñaâu ? Toùm laïi laø lyù lòch chính xaùc cuûa toâi. Vaø khi toâi khoâng traû lôøi ñöôïc thì cho raèng toâi laø giaùn ñieäp hay coâng An gì ñoù! Thì toâi xin ñöôïc traû lôøi chung nhö sau:

Vì toâi khoâng theå ra maët vì ñieàu naøy vi phaïm phaùp luaät do CS ñaët ra. Toùm laïi baát cöù ai coù chính kieán khaùc vôùi hoï laø bò baét vaø xem nhö cuoäc ñôøi baûn thaân & gia ñình tieâu luoân. Caùc baïn baûo toâi Sao nhaùt quaù vaäy ? Xin noùi raèng thaät AÁu Tró khi nghó raèng chính quyeàn CS seõ sôï baát kyø ai , toå chöùc naøo hoaït ñoäng choáng chính phuû CS. Hoï seõ thanh tröøng vaø tieâu huûy ngay. Coøn tin hay khoâng tuøy vaøo söï hieåu bieát phaùp luaät CS cuûa caùc baïn taïi nöôùc ta. Ñeå baûo ñaûm cho baûn thaân noùi rieâng vaø vì muïc tieâu chung cuûa daân toäc thì nhöõng haønh ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi nhö toâi trong nöôùc caàn giöû bí maät.

Nhöõng sinh vieân trong nöôùc raát muoán tieáp caän vôùi beân ngoaøi nhöng hoï khoâng bieát laøm theá naøo vaø phaûi tin vaøo ai (vì khoâng phaûi ai cuõng bieát vöôït firewall taïi VN nhö toâi) ; coøn nhöõng ngöôøi noùi coù theå ñeán web site cuûa caùc baïn deã daøng thì coù theå laø An Ninh hoaëc Nhaø Baùo thoâi.!?

Coù nhieàu ngöôøi seõ thaéc maéc taïi sao toâi keâu goïi thaønh laäp moät maët traän nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc coù cuøng tö töôûng treân toaøn theá giôùi (nhöõng nôi coù ngöôøi Vieät Sinh soáng) , thì hoï cho raèng toâi muoán gom caùc toå chöùc laïi ñeå tieâu dieät cho deã ? 

Toâi noùi raèng toå chöùc caùc baïn beân nöôùc ngoaøi ñeàu ñöôïc Cs bieát raát roõ nhöng hoï khoâng laøm gì caùc baïn ñöôïc . Ñoù laø lyù do taïi sao moät chính phuû VN trong töông lai ñöôïc thaønh laäp ngoaøi laõnh thoå laø hôïp lyù.

Noù giuùp cho vieäc "cöùu laáy ñaát nöôùc" khoâng phaûi laø chuyeän cuûa caù nhaân naøo moät toå chöùc naøo maø laø cuûa caû daân toäc VN, nhöõng ngöôøi yeâu chuoäng Töï Do Hoøa Bình.Tranh thuû söï giuùp ñôõ cuûa Quoác Teá. Vaø ñöøng bao giôø nghó raèng Cheá Ñoä CS taïi VN sôï baát cöù ai , toå chöùc nhö theá naøo vaø ôû ñaâu ! Hoï chæ thaät söï ruùng ñoäng khi phaûi ñaáu tranh vôùi caû moät daân toäc VN (vì ngöôøi "daân" trong nöôùc xem CS nhö nhöõng teân noùi saïo khoâng bieát ngöôïng mieäng). Vaø cuoái cuøng nhaèm tranh thuû söï uûng hoä mang tính phaùp lyù cao ñoái vôùi quoác teá....

Taïi sao toâi caàn caùc baïn giuùp ñôõ xaây döïng web site Vöôït Firewall ôû VN ? Vì khi CS bieát nhöõng site toâi ñang duøng thì hoï seõ phaù huûy noù ngay (ñoù laø taïi sao toâi khoâng cho nhieàu ngöôøi Vieät trong nöôùc bieát vì sôï seõ khoâng coøn caùch naøo lieân laïc vôùi caùc baïn). Hieän taïi 2 site www2.silentsurf.com vaø www3.silentsurf.com ñaõ bò khoùa laïi vaø may maén toâi ñaõ giöõ moät caùi cho rieâng mình.

Cuoái cuøng toâi chæ bieát chôø söï traû lôøi cuûa caùc baïn .Toâi chæ xin noùi raèng "Neáu noùi khoâng thoâi thì cheá ñoä Cs seõ khoâng maát ñi maø chæ coù haønh ñoäng ñuùng vaø coù chieán löôïc laâu daøi thì môùi mong thaønh coâng". Vaäy ñeå chöùng toû toâi seõ haønh ñoäng vaø khoâng noùi quaù nhieàu nöõa.

Toâi ñaët ra 3 muïc tieâu cuï theå :

1- Laøm sao taïo moät toå chöùc mang tính quoác teá vaø tính chính nghóa , döôùi söï haäu thuaån cuûa Hoa Kyø.

2 -Laøm cho nhöõng nguôøi Vieät treân khaép theá giôùi cuøng ñoaøn keát vôùi nhau vaø goùp söùc cho söï nghieäp caû Daân Toäc. (chæ coù ñoaøn keát môùi chieán thaéng CS).

3- Laøm cho ngöôøi daân trong nöôùc voán ñaõ bieát söï thoái naùt cuûa Cheá Ñoä CS trong nuôùc vaø nhaän thöùc ñöôïc Chuû Nghóa Xaõ Hoäi laø Chuû Nghóa Khoâng Töôûng (chæ coù trong mô thoâi). Vaø nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc bieát laøm gì ! LAØm nhö theá naøo ñeå giaønh thaéng lôïi moät caùch nhanh choùng. 

Trong 3 ñieàu treân thì toâi chæ laøm ñöôïc ñieàu thöù 3 , coøn 2 ñieàu kia laø hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo caùc baïn. Khi ba ñieàu naøy hôïp laïi thaønh moät thì Cs seõ phaûi bò dieät vong. Toâi taïm goïi noù laø "ñieåm bieán thaùi chieán löôïc". Ngöôïc laïi thieáu moät trong 3 thì khoù khaên caøng xa hôn nöõõa. Toâi moät maët gôûi baøi leân maïng ñeå moïi ngöôøi cuøng chia seõ cho ngöôøi daân hieåu, maët khaùc lieân heä vôùi ñaøi VOA ,RFA, RFI... ñeå ñeán tai ngöôøi daân trong nöôøc deã daøng nhaát. (vì ngöôøi daân bieát ñeán beân ngoaøi ña soá laø do nghe caùc ñaøi treân).

Ñieàu toâi mong chôø noùi rieâng vaø caû daân toäc noùi chung laø tuøy vaøo chuùng ta. Xin döøng ôû ñaây. Toâi khoâng coøn gì phaûi giaûi thích nöõa ,vaø baét tay vaøo haønh ñoäng ngay. Caùc baïn thaáy coøn thaáy khoâng tin vaøo nhöõng gì toâi noùi phía treân thì haønh ñoäng cuûa toâi seõ chöùng minh taát caû.

PS:

Chæ coù Myõ môùi khuaáy ñoäng ñöôïc caû ba nöôùc ñoâng Döông ñoàng thôøi thay ñoåi vaø noù giuùp chuùng ta deã daøng trong coâng vieäc hôn. Bieát roõ coù CIA laø röôùc coïp vaøo nhaø nhöng caùi gì cuõng coù giaù cuûa noù caû .

Vì taïi VN khoâng coù CNTB ñeå moïi ngöôøi hoïc nhaèm taïo cô sôû lyù luaän cho ngöôøi daân hieåu vì vaäy söï tham gia moïi taàng lôùp (beân ngoaøi tham gia vieäc giaûi thích cho ngöôøi daân trong nöôùc hieåu laø raát caàn thieát). Noù taïo cho ngöôøi daân nieàm tin vaø laø cuoäc chieán taâm lyù cöïc kyø quan troïng ñöôïc xem nhö "gaäy oâng ñaäp löng oâng" cho CS. Vì hieän taïi trong caùc lôùp hoïc chính trò taïi caùc tröôøng Ñaïi Hoïc khi giaûng baøi thaùi ñoä SV ñaõ cho thaáy Ñaûng CS ñaõ sai laàm trong vieäc "Mò Daân" ngay caû vôùi SV . cuï theå laø SV nghe laø bieát CS noùi saïo roài vaø hoï ... laéc ñaàu .

Tình hình trong nöôùc :

Chaéc caùc baïn ñaõ bieát phaàn naøo toâi chæ noùi sô löôïc :

Nguyeãn Vaên Lyù bò phaït 15 naêm tuø .Ñieàu naøy ñöôïc xem laø caûnh caùo nhöõng ai coù yù ñònh choáng CS, CS ñaõ thaáy ñöôïc nguy cô ñang ñeán gaàn neân lieân tuïc theo doõi nhaèm loaïi tröø taát caû nhöõng ngöôøi hay toå chöùc choáng ñoái. Chính taïi thôøi ñieåm naøy laïi laø luùc moïi ngöôøi daân vaø sinh vieân hoïc Sinh laïi nhaän ra CS ñang " Mò Daân " vaø hoï muoán haønh ñoäng . Nhöõng bieåu hieän laøm ruùng ñoäng chính quyeàn CS : Sinh Vieân khoâng muoán hoïc caùc moân Chính Trò (cuûa CS vaø Maùc LeâNin...) vì hoï cho raèng noù noùi quùa hay nhöng CS thì laïi laøm khaùc hoaøn toaøn.Hoï thaáy mình ñang bò löøa doái.

Ñi Boä Doäi laø noåi aùm aûnh ñoái vôùi moïi ngöôøi daân : hoï phaûi ñuùt loùt cho con ñi khoûi phaûi ñi nghóa vuï quaân söï.Caøng ngaøy baùo chí caøng leân aùn caùc söï sai traùi cuûa CS neân ñang bò chaán chænh laïi.

Ngöôøi daân ñi kieän ngaøy caøng nhieàu , tham nhuõng traøn lan maø moïi ngöôøi ñeàu nhaän ra raèng noù khoâng theå thay ñoåi Nöôùc ta ñöôïc xem nhö nuôùc ngheøo nhöng nhaø caàm quyeàn töø ñòa phöông ñeán Trung Öông ñeàu laø nhöõng nhaø Tö Baûn kieät xuaát : hoï khoâng nhöõng coù nhaø cao cöûa roäng maø coøn cho con ñi du hoïc vôùi vaøi traêm trieäu haøng naêm.

Moät maët keâu goïi choáng phaù röøng maët khaùc nhaø caùc vò toaøn saøi goã Caåm Lai , goã Höông ... laïi coøn xuaát khaåu "laäu" [ nhöng thaät ra cuõng noäi boä ]. sang LAØo.... Gaëp ngöôøi taøi laø truø daäp vaø troïng nhaân taøi theo kieåu tröôùc maët nieàm nôû trong buïng thì muoán aên töôi nuoát soáng. Cuõng nhö keâu goïi choáng tham nhuõng vaø keâ khai taøi saûn caùc caùn boä nhaø nöôùc : Noùi cho coù chöù ñaâu ai laøm? Ñeán baây giôø nguôøi daân caøng nhaän ra hoï ñang bò löøa moät caùch raát ngheä thuaät vaø khoâng keùm phaàn AÁu Tró cuûa CS. [Ñeán baây giôø thì chaún caùn boä naøo thi haønh] Caøng ngaøy söï phaân bieät giaøu ngheøo ,giai caáp giöõa ngöôøi daân vôùi nhaø caàm quyeàn (töø trung Öông ñeán ñòa phöông), khaép nôi ñaâu ñaâu cuõng thaáy caûnh nguôøi daân bò nhuõng nhieãu, haïch saùch , xem daân khoâng ra con nguôøi chöù ñöøng nghó ñeán chuyeän laø "Noâ Leä" cuûa Nhaân Daân , laø ñaày tôù trung thaønh .Taát caû ñeàu ñöôïc hieåu theo nghóa ngöôïc laïi thì ñuùng hôn (vôùi hieän thöïc cuûa Ñaát Nöôùc VN ngaøy nay vaø keùo daøi suoát 26 naêm nay).

Ngöôøi daân ngaøy caøng bò ru nguõ bôûi nhöõng caâu Vaên do caùc nhaø vaên laõo thaønh vieát ra chöù khoâng thaáy moät vò laõnh tuï naøo ñoäc baèng caû traùi tim vaø taám loøng (caàm tôø giaáy ñoïc suoát maáy tieáng khoâng meät, chæ khoå cho SV HS bò baét ñi nghe trong caùc buoåi mít -tinh & baùo caùo thaønh tích).

Beân naøy ñang coù thuaät ngöõ "Nghe sao cho nguôøi daân chòu noùi". Vì ngöôøi daân vaø baùo chí ñaõ quaù hieåu caùc luaän ñieäu mang tính hình thöùc doái traù vaø nham hieåm cuûa CS . Moät maët noùi luoân bieát laéng nghe daân, Daân bieát, Daân Baøn , maët khaùc khi haønh ñoäng thì Daân noùi ñuùng maët daân (Boïn daân ñen ñoù noùi maø laéng nghe laøm gì , coù Buùa vaø Luôõi Lieàm [ 2 coâng cuï ñeå baûo veä chieác gheá chaéc chaén cho nhaø caàm quyeàn baát khaû xaâm phaïm ] ñoá ai daùm ñuïng). Daân Bieát vaø baøn ñeå roái sao ñoù Daân phaûi than trôøi vì Tieàn Thueá Daân ñoùng phaûi nuoâi cho nhöõng treân 2 trieäu mieäng aên CS chæ bieát gioûi noùi maø laøm thì chæ khoå daân. Roài Anh Ñieän Löïc, Ñieän Baùo , Caáp Nöôùc vôùi Phöông chaâm "Ñoäc quyeàn laø coù lôïi cho ngöôøi daân" ñeå roái sau ñoù phaûi eø löng ra traû tieàn cao gaáp maáy chuïc laàn nöôùc khaùc ñoåi laïi moät chaát löông khoâng hôn gì nöôùc khaùc (coù luùc coøn teä hôn) vaø thaùi ñoä cö xöû vôùi daân khoâng thua vôùi ñöùa noâ leä trong nhaø : maéng chöûi , caùu gaét , naït noä, haïch saùch , xem thöôøng , phaûi van xin nhö keû aên xin ñeå ñöôïc laép caùi ñoàng hoà ñieän hay nöôùc maø ñaùng ra ñoù laø quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa moãi ngöôøi daân.

Khi nghe ñeán OÂng Toøa AÙn (keû cöôùp cuûa ngöôøi ngheøo) vaø chuù Coâng An (Noåi sôï haûi ngöôøi daân vaø hieåm hoïa cho taát caû ai khi ñöôïc hoûi thaêm söùc khoûe). Khoâng khí raát ngoät ngaït vaø khuùm nuùm cuûa ngöôøi daân khi gaëp phaûi Coâng An (leõ ra phaûi haïnh phuùc môùi ñuùng). Deã baét gaëp treân caùc ñöôøng phoá .

Coøn raát daøi vaø nhieàu . Mong nhöõng ngöôøi trong nöôùc toång keát laïi vaø giaûi thích caën keõ cho ngöôøi daân bieát roõ hôn ,vaø nhöõng maãu chuyeän thöïc teá taïi Nöôùc ta seõ toâ ñaäm theâm trang söû veõ vang Cuûa Ñaûng CS vôùi chuû tröông "Ñaûng laø do daân vaø vì daân" ñeå khi haønh ñoäng thì traùi ngöôïc vaø coøn laøm cho ngöôøi daân caøng khoå laïi theâm uaát öùc khi khoâng noùi ñöôïc nhöõng ñieàu mình pheâ phaùn , duø ñuùng ñaén .Chæ vì ñuïng chaïm ñeán quyeàn lôïi cuûa nhaø caàm quyeàn. Toâi noùi nhö vaäy khoâng phaûi laø taát caû maø ña soá laø nhö vaäy, cuõng coù nhöõng ngöôøi CS khoâng haønh ñoäng nhö treân nhöng raát ít ñeám ñöôïc treân ñaàu ngoùn tay.

Baøi naøy tuy coù phaàn keå leã vaø thuoäc caûm xuùc moät caùch cuïc mòch nhöng ñoù laø nhöõng gì caùc baïn vaø moïi ngöôøi nhaän ra khi noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi daân "ñen". Toâi seõ coá gaéng heát söùc mình taäp trung ñöa ra nhöõng daãn chöùng cuï theå hôn ñeå nhöõng ngöôøi trong nöôùc cuøng nhau vaïch ra baûn chaát cuûa Cs vaø con ñöôøng maø ñaát nöôùc ta ñang choïn htaät chaát chæ laø moät soá Ñaûng Vieân ít oûi trong hôn 70 trieäu ngöôøi daân Vieät Nam. Ñoù laø con ñöôøng ñöa ngöôøi daân ñeán Baát coâng vaø laøm giaøu cho tuùi tham cuûa CS . Toùm laïi Nöôùc ta cöù ngheøo , nhöng nhaø caàm quyeàn thì luoân luoân Giaøu coù sung tuùc ,vaø dö giaû ñuû ñeå laø nhaø Tö Baûn vó ñaïi ñoäi lôùp Xaõ Hoäi Chuû Nghóa moät caùch hoaøn haûo"Vaø Quoác Hoäi chæ laø Bình Phoâng (choå hôïp thöùc hoùa caùi cheá ñoä ñoäc taøi cho moät soá caùc nhaân). (Ñoïc treân BaÙo phuï Nöõ soá ra ngaøy 20/10/2001 trang 6 goùc beân traùi ñeå thaáy moät phaàn nhoû cuûa söï ñoäc taøi vaø xem thöôøng phaùp luaät cuûa Nhaø Caàm quyeàn).

CAÙc baïn ñaõ thaáy raèng ñieàu toâi noùi laø ñuùng bôûi vì Ñaïi Bieåu Quoác Hoäi khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi do daân Baàu leân (ña soá) vaø laïi chòu söï quaûn lyù chuyeân chính cuûa CS. Hoï ñaïi ña soá laø ngöôøi cuûa Ñaûng CS nhö : Chuû Tòch UBND....

Luaät khi soaïn laø do caùc Boä nghaønh lieân quan soaïn thaûo vaø sau ñoù "EÙp " quoác hoäi kyù maëc duø bieát noù sai traùi. Cuï theå nhaát laø : Luaät laø do Quoác Hoäi soaïn thaûo ,"laø cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa daân". Vaäy caùc baïn thöû ñaët caâu hoûi taïi sao "luaät" laïi gaây phieàn haø cho chính mình ? Khoâng leõ daân laïi xaây döïng luaät ra ñeå gaây khoù deå cho chính baûn thaân mình ? Vì vaäy caùc baïn cöù ñeå yù seõ thaáy ngay Luaät ñeàu coù lôïi cho nhaø caàm quyeàn vaø thieät thoøi laø ngöôøi daân.

Vaäy caùc baïn trong nöôùc hoûi toâi phaûi laøm gì khi soáng trong söï ñaøn aùp vaø trong "Neàn daân chuû Töï Do giaû taïo" cuûa CS.

1. Nhaän thöùc roõ vaán ñeà treân thöïc teá vaøxaùc ñònh tö töôûng .Cheá Ñoä CS trong nöôùc seõ khoâng toàn taïi vaø moät nhaø nöôùc daân chuû môùi seõ ra ñôøi maø Quoác Hoäi (ñaïi dieän thaät söï cho daân) seõ laøm chuû ñaát Nöôùc.

2. Ñem nhöõng ñieàu mình bieát nghe ñöôïc treân thöïc teá gôûi ñeán cho moïi ngöôøi daân bieát khaép caû nöôùc.Gôûi nhöõng ñieàu mình muoán noùi nhöng khoâng theå noùi trong nöôùc leân maïng Internet (qua caùc ñòa chæ cuï theå trong baøi sau. Toâi coøn chæ caùch vöôït firewall taïi VN vaø xoùa ñöôøng ñi ñeå CA khoâng tìm thaáy).

3. Chôø cô hoäi ñuùng luùc vaø haønh ñoäng nhö moät ngöôøi yeâu nöôùc chaân chính. [Neáu chuùng ta chæ bieát lo cho baûn thaân maø khoâng nghó veà töông lai con em chuùng ta seõ coù ñöôïc cuoäc soáng toát ñeïp hôn (khi khoâng coù CS) thì cuoäc soáng ta chæ voâ nghóa .Vì thieáu muïc tieâu vaø lyù töôûng Chính nghóa (khoâng bao giôø söï ñoäc taøi laïi ñem ñeán cho ngöôøi daân ñöôïc söï coâng baèng duø laø nhöõng ñieàu sô ñaúng).

Caùc baïn seõ noùi vôùi toâi raèng " ñieàu ñoù raát khoù ".Toâi coâng nhaän, nhöng khoù khaên ñaët ra khoâng phaûi ñeå ta luøi böôùc maø ñeå taát caû moïi ngöôøi goùp söùc laïi ñoaøn keát vöôït qua noù .TAÏi sao chuùng ta ñang soáng trong hoøa bình laïi phaûi gaây ra chieán tranh noäi boä ? Taát caû chuùng ta ñeàu thaáy Ñaûng Cs thöïc thi caùc haønh ñoäng sai phaïm phaùp luaät (bieåu hieän cuï theå laø caùc nhaø caåm quyeàn taïi ñòa phöông...) Xem thöôøng quoác hoäi moät caùch traéng trôïn.Chæ khi chuùng ta soáng trong neàn Daân chuû Thaät söï thì caùc ñôøi sau seõ bieát ôn chuùng ta hôn. Coøn Neáu khoâng thì ñaát nöôùc khoâng coù ngaøy bình minh thaät söï...

NGUOI TRONG NUOC

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông