Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Giuùp Ñoàng Baøo Daùm Noùi Thaúng Noùi Thaät 
Baèng Chieán Dòch "Keo Dính Chuoät"

Xin thöa cuøng quyù baïn ñoïc laø chuùng toâi vieát baøi naøy hoaøn toaøn khoâng coù chuû yù ñuøa chuùt naøo . ÔÛ Vieät Nam , ngay sau khi chuùng toâi keâu goïi nhöõng ngöôøi Vieät trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc coù löông taâm vaø taám loøng gheùt söï doái traù loïc löøa , caùi aùc taâm töø coäng saûn haõy lieân hieäp laïi ñoaøn keát choáng coäng saûn , ngay töùc khaéc maïng löôùi coâng an phaûn öùng döõ doäi. 

Baèng chöùng naøy theå hieän roõ chuùng ñang raát sôï , voâ cuøng sôï löïc löôïng phaûn khaùng chuùng trong toaøn theå ñoàng baøo lieân keát laïi. ÔÛ queâ nhaø , ñoàng baøo mieàn Baéc khoán khoå vì cuoäc soáng baàn haøn sau bao nhieâu naêm Baùc vaø Ñaûng xaây chuû nghóa xaõ hoäi treân cuoäc ñôøi ñoùi ngheøo cuûa hoï , hoï chaùn naûn vaø nhaän ra hoieän thöïc . Vì vaäy , hoï ñaõ can ñaûm ruû nhau vaøo mieàn Nam ,  nôi coù chuùt aùnh naéng maët trôøi cuûa "taøn dö tö baûn" maø caùc  oâng tö baûn , chuû thaät söï ngaøy nay cuûa mieàn Nam chính laø caùc  ngaøi "tö baûn ña ûng vieân" , hoï hy voïng döôùi aùnh saùng soi ñöôøng cuûa caùc  ngaøi "tö baûn coäng saûn giaû daïng" hoï coù theå kieám ít nhieàu mieáng aên ñeå toàn taïi . 

Vì theá maø ñoàng baùo mieàn Nam thöôøng thaáy nhöõng con ngöôøi oám nhom , ñen ñuûa , ñaïp nhöõng chieác xe coïc  caïch reo reûo tieáng quaûng caùo "Trung taâm coâng ngheä hoa maøu xin traân troïng giôùi thieäu cuøng caùc baïn moät saûn phaåm dieät chuoät hieäu quaû nhaát , ñoù laø Keo dính chuoät. Keo dính chuoät khoâng gaây ñoäc haïi moâi tröôøng.."  vaø ñuû thöù nhöõng lôøi quaûng caùo  aên khaùch khaùc . Ngaøy naøy qua ngaøy khaùc , luùc ñaàu ngöôøi daân toû veû khoâng qua  taâm nhöng töø töø cöù nghe "trung taâm coâng ngheä hoaù maøu xin traân troïng …"  laø ngöôøi ta bieát ngay ñoù laø "keo dính chuoät" . Töø ngöôøi lôùn ñeán treû leân ba duø khoâng  bieát trung taâm coâng ngheä hoaù maøu noù naèm ôû moâ, nhöng cuõng  chaéc raèng ñeán moät ngaøy naøo ñoù, vì toø moø maø cuõng vì tình thöông ngöôøi bieát ñaâu hoï laïi chaúng mua vaøi mieáng "keo dính chuoät" . 

Thöa caùc baïn, ñoàng baøo mieàn Baéc ñaõ daïy chuùng ta raèng : neáu chuùng ta bieát duøng caùch ñaùnh coäng saûn baèng thoâng tin thì phaûi bieát kieân nhaãn , phaûi duøng chaát keo dính chuoät , keát dính khoái ñoaøn keát toaøn daân cuøng ñoàng loøng vì töông lai cuûa daân toäc , queâ höông . Phaûi vieát , thöa göûi , taâm söï baèng söï chaân thaät cuûa chính mình . Haõy gôûi baát vuï lôïi lieân tuïc , kieân trì nhöõng thoâng tin, nhaän dònh , lyù luaän , xuùc taùc ñeán daân ñeå giuùp daân bieát roõ veà baûn chaát thaät cuûa coäng saûn . Gíup chính nhöõng  ngöôøi coäng saûn meâ muoäi töï khaùm phaù ra nieàm tin cuûa mình chæ laø moät cô hoäi cho boïn löu manh chính trò coäng saûn Vieät Nam lôïi duïng. 

Moät ví duï raát gaàn , raát thöïc teá ñang xaûy ra taïi nöôùc ta . Ñoù laø sau khi vuï aùn “ñöôøng lieân caûng A 5”  bò daân chuùng phanh phui . Coäng saûn toå chöùc "thanh tra giaû" , neâu keát luaän "thí choát baûo veä vua" , chuùng döïa vaøo caùi goïi laø "phaùp luaät" cuûa rieâng chuùng , chuùng ñöa ra nhöõng caâu traû lôøi heát söùc ngôù  ngaån , bao che cho thuû phaïm chính vaø truø daäp ngöôøi coù coâng phaùt hieän haønh vi aên caép cuûa chuùng . Ñieån hình laø chuùng toå chöùc hoïp baùo giaû daïng , keát luaän coi thöôøng dö luaän daân laø haønh vi aên caép traéng trôïn tieàn ñoùng thueá cuûa daân chæ laø "sai soùt torng quaù trình thöïc hieän döï aùn" . 

Theá naøo laø sai soùt ?  ai sai ? sai laø theá naøo ? soùt laø theá naøo ? . Thuû phaïm ôû caáp cao nhaát bao che cho haønh vi aên caép laø sai hay ngöôøi thi  haønh leänh treân sai ? . Xeùt chæ veà tieán ñoä thi coâng thoâi cuõng  ñuû thaáy raát roõ , noùi raèng tieán ñoä thi coâng chaäm laø do trung taâm öùng duïng coâng ngheä thuoäc tröôøng ñaïi hoïc baùch khoa Sai Gon chòu nhöng treân tay trung taâm naøy , neáu khoâng coù baøn tay phuø thuyû cuûa thöù tröôûng boä xaây döïng cuøng ban giaùm ñoác ngaønh giao thoâng coâng chaùnh bao che, thì laøm sao moät coâng trình trò giaù haøng tyû ñoàng caáp quoác gia coù theå ngang nhieân “töï chaäm thi coâng” ñeå keùo daøi thôøi gian nhaèm muïc ñích kieám chaùc theâm tieàn töø döï aùn naøy? . Noùi raèng ban quaûn lyù döï aùn ñaõ keâ khoáng 333 trieäu ñoàng nhöng xin hoûi : vì sao caùc oâng baø quaûn lyù döï aùn caáp nhaø  nöôùc ôû Boä xaây döïng coù theå kyù keát toaùn thu chi khi ban döï  aùn ngay töø ñaàu ñaõ trình kyù nhöõng con soá tieàn khoáng khuûng khieáp ? . Neáu ñaây khoâng phaûi laø tieàn cuûa quoác gia maø laø tieàn  cuûa chính caùc oâng baø thì lieäu caùc vò coù kyù thuaän chi cuøng  vôùi ban döï aùn hay khoâng ? . Ñaõ ñeán luùc , chuùng ta haõy cuøng  baét tay vaøo keá hoaïch "keo dính chuoät naøy" ñeå phôi baøy haøng ngaøy , haøng thaùng , haøng naêm nhöõng ñieàu maø coäng saûn "noùi doái" nhöng " aên caép vaø heøn nhaùt thaät" . 

Thöa caùc baïn ,  trong loaït baøi keá tieáp . Nhaân dòp "keo dính chuoät" cuûa chuùng ta ra ñôøi . Sinh vieân  chuùng toâi taïi queâ höông seõ trình baøy roõ neùt cho dö luaän bieát veà nhöõng haønh vi aên caép taøi saûn quoác gia traéng trôïn töø  caùc caùn boä coäng saûn  “daïy nhöng ñaõ maát daïy”  ngay döôùi maùi tröôøng xaõ hoäi baùt nhaùo ôû nöôùc ta . Ñoù laø nhöõng phaùt hieän môùi nhaát cuûa sinh vieân trong nöôùc veà nhöõng ngöôøi thaày coâ coäng saûn khaû kính beà ngoaøi nhöng beân trong thì naâng khoáng giaù aên caép ngang nhieân tieàn cuûa hoïc sinh , giaùo vieân vaø ngaân quyõ quoác gia taïi caùc tröôøng : tröôøng ñaïi hoïc kinh teá Sai Gon ,  tröôøng ñaïi hoïc baùch khoa Haø noäi , tröôøng ñaïi hoïc taøi chính  keá toaùn Sai Gon , tröôøng ñaïi hoïc quoác gia Sai Gon , tröôøng haøng haûi , hoïc vieän quan heä quoác teá Haø Noäi … 

Chao oâi , caùc baïn  ôi , nöôùc ta ñang ngaäp nguïa raùc , raùc baån ngay trong tröôøng hoïc . Keo dính chuoät phaûi phaùt huy hieäu quûa thoâi caùc baïn aï . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông