Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
YÙù Kieán Trong Nöôùc Caàn Ghi Nhaän

Kính thöa toaø soaïn baùo Ñöùng Daäy.

Nhöõng email cuûa caùc anh göûi cho toâi thaät voâ cuøng quyù giaù, toâi khoâng ngôø laø coøn coù raát nhieàu ngöôøi daân nöôùc Vieät chuùng ta gheùt boïn coäng saûn ñeán theá . Toâi raát ngaïc nhieân laø baây giôø daân ta ñaõ bieát ñaùnh coäng saûn raát khoân kheùo . Tyû nhö nhöõng böùc thö maø anh chò göûi haøng ngaøy cho toâi, toâi cho vaøi ngöôøi baïn ñoïc , hoï raát uûng hoä caùch vaän ñoäng daân chuû cuûa caùc anh . Hoï lyù luaän cho toâi nghe raèng : qua con ñöôøng maäu dòch , chính vaän ñoäng kinh teá seõ thuùc ñaåy vaø ñaùnh ñoå nhöõng 
teân cuoàng tín coäng saûn nhaát baèng baøn tay cuûa nhöõng ngöôøi trong gia toäc , phaû heä cuûa hoï . Hoï cuõng nhaéc nhôû toâi löu taâm ñeán moät vaán ñeà ÑAÏI SÖÏ maø caùc anh ñaõ queân : ñoù laø neân vaän ñoäng nhöõng côn soùng ngaàm veà chính trò tö töôûng cuûa con chaùu nhöõng ngöôøi coäng saûn cuoàng tín ngaøy nay. 

Toâi nhôù nhöõng khoaûng thôøi gian daân ta ñi vöôït bieân , haàu nhö vieäc mua chuoäc caùn boä ñeå tìm ñöôøng ñi laø raát deã nhöng mua chuoäc ñeå taïo cô sôû trong nöôùc ñaùnh baïo ñoäng choáng coäng saûn laø raát khoù . Tuy nhieân , ngaøy nay, khi yù thöùc heä coäng saûn tan raõ thì vieäc duøng baïo ñoäng ñeå choáng coäng trôû neân chuyeän thöù yeáu . Caùi chính maø hoï mong muoán laø phaûi phaùt trieån maïnh vai troø cuûa tö nhaân hoaù kinh teá nhöng khoâng ñöôïc yù laïi vaøo moät theå cheá thöù ba nhö Myõ . YÛ laïi ñaõ laø nguyeân nhaân gaây bao thaûm hoaï cho nöôùc ta , cho caû nhöõng vò caùch maïnh daân chuû ñaõ töøng laøm . Nhaát quyeát vaø döùt khoaùt khoâng ñöôïc yû laïi , maø phaûi taäp trung caùc vieäc sau :

1 - Phaân tích cho daân ta hieåu theâm veà chính saùch nöôùc ñoâi cuûa coäng saûn seõ gaây haïi raát khuûng khieáp cho nöôùc ta neáu Trung Hoa thöïc hieän chính saùch " baù chuû Nam aù ".

2 - Taêng cöôøng phaân hoaù thaønh phaàn coäng saûn ñang chuyeån ñoåi tö töôûng trong theá heä treû tai Vieät Nam .

3 - Coäng taùc vaø tranh thuû söï uûng hoä cuûa caùc thaønh phaàn tri thöùc , khoâng phaân bieät quoác hay coäng . 

Nhöõng vieäc naøo laøm ñöôïc , caàn laøm ngay vaø khi thi haønh thì neân nhö yù caùc anh , chia nhoû ra caøng ít ngöôøi , tinh nhueä caøng toát , thaønh laäp maïng tranh ñaáu töø nhoùm 3 ñeán 5 ngöôøi . YÙ chí thì chung , nhöng haønh ñoäng cöù rieâng leû , thaâm nhaäp thaät saâu vaøo toå chöùc coäng saûn baèng chính con ñöôøng chuùng muoán :"tö saûn hoaù ñaûng" . Raát ñoàng yù vieäc thaønh laäp chính phuû laâm thôøi tö do taïi haûi ngoaïi , duøng chính phuû naøy ñeå taïo haäu thuaãn cho maïng daân chuû . Duøng chính phuû naøy ñeå thanh loïc vaø phaûn tình baùo , voâ hieäu hoaù maïng löôùi coâng an khi chuùng xaâm nhaäp vaøo chính phuû. Neân coù heä thoáng thanh tra ñoäc laäp vôùi chính phuû laâm thôøi naøy , muïc tieâu laø voâ hieäu hoaù caùc keá hoaïch phaân hoaù cuûa coâng an coäng saûn vaø dieät tröø maïnh tay , thaät maïnh tay nhöõng chuyeän tö tuùi , tham oâ cuûa nhöõng nhoùm "sa loâng chính trò vaø ñaàu cô chính trò" . Laàn sau , toâi seõ trình baøy ñeán anh em nhöõng keá hoaïch thaät chi tieát veà vaán ñeà naøy. 

Nhöõng vieäc caàn kín , caùc anh neân kín . Nhöõng vieäc kín nhöng caàn hôû , caùc anh neân hôû . Chaéc caùc anh hieåu toâi muoán noùi gì . Chuùc caùc anh em an maïnh . 

MOÄT NGÖÔØI DAÂN TRONG NÖÔÙC .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông