Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Haõy Caûnh Giaùc Baéc Trieàu
Leâ Chí Quang

(Noái Keát xin ñöôïc tieáp tay taùn phaùt ñeán caùc baïn).

Thöù tö, ngaøy 5/9/2001, moät ngaøy ñaàu thu, trôøi naéng nheï, khoâng khí dòu maùt nhö theå uûng hoä hoïc sinh trong ngaøy khai giaûng naêm hoïc môùi. Töø caùc cô quan baûo veä phaùp luaät, töøng ñoaøn xe ñaëc chuûng, oâ toâ, moâ toâ, noái ñuoâi nhau toaû veà töøng ngoùc ngaùch cuûa thaønh phoá trong moät chieán dòch vaây baét nhöõng ngöôøi daân chuû taïi Haø Noäi, chæ vì hoï ngaây thô daùm xin thaønh laäp "Hoäi Nhaân Daân Vieät Nam uûng Hoä Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc Choáng Tham Nhuõng" (Hoäi naøy do hai oâng Phaïm Queá Döông vaø Traàn Khueâ xin thaønh laäp, ngaøy 2/9/2001). 

6h30' saùng, toáp coâng an ñaàu tieân aäp vaøo nhaø oâng Ñaïi taù Phaïm Queá Döông, khi oâng coøn chöa nguû daäy. Hoï aùp giaûi oâng ñi leân coâng an. Vaø hoï coøn cho eùm khoaûng möôøi coâng an taïi nhaø ñeå phuïc taát caû nhöõng ngöôøi ñeán chôi nhaø oâng. Hoâm ñoù 8h15', oâng Traàn Khueâ vaø baïn oâng laø baø Nguyeãn Thò Thanh Xuaân cuõng chung soá phaän. Sau ñoù hoï bò truïc xuaát veà thaønh phoá Hoà Chí Minh. 9h30, Nguyeãn Vuõ Bình töø nhaø toâi ñeán chôi nhaø oâng Chính cuõng bò trieäu taäp leân coâng an. 14h20 chieàu cuøng ngaøy ñeán löôït toâi cuõng vinh döï ñöôïc xe ñaëc chuûng cuûa coâng an gheù taän coång ñöa leân coâng an quaän Ñoáng Ña. 

Taát caû nhöõng ngöôøi treân trong giaáy trieäu taäp cuûa coâng an ñeàu ghi roõ: "Hoûi vieäc coù hoaït ñoäng lieân quan ñeán an ninh quoác gia". Caû thaûy nhöõng ngöôøi bò trieäu taäp vaø ñöôïc môøi leân coâng an ñeå laøm vieäc trong ngaøy hoâm ñoù, vaø nhöõng ngaøy tieáp theo laø khoaûng 20 ngöôøi . Nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi laø ngöôøi thaân trong gia ñình hoaëc baïn beø ñeán thaêm nhöõng ngöôøi coù teân neâu treân. Hoï ñöôïc môøi döôùi hình thöùc coâng an vieát giaáy ngay taïi choã, hoaëc ñeán taän nhaø, vaø neáu khoâng ñi thì laäp töùc hoï bò aùp giaûi ngay. Cuõng trong ngaøy hoâm ñoù, ñieän thoaïi nhaø caùc oâng Hoaøng" Minh Chính, Nguyeãn Thanh Giang, Hoaøng Tieán, Nguyeãn Ñaéc Kính, Traàn Duõng Tieán vaø Nguyeãn Vuõ Bình bò caét. (Ñieän thoaïi nhaø oâng Phaïm Queá Döông bò caét tröôùc haøng thaùng, khieáu naïi khoâng ai traû lôøi). 

Ngaøy 5/9 ñöôïc goïi laø ngaøy thöù tö ñoû. Taïi sao cô quan coâng an laïi phaûi huy ñoäng moät chieán dòch roäng lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay ñeå caâu löu nhöõng ngöôøi chuû tröông thaønh laäp vaø tham gia "Hoäi choáng tham nhuõng". Vieäc laøm naøy, tröôùc tieân xeùt döôùi goùc ñoä phaùp lyù, thì ñaây laø vieäc laøm traéng trôïn vi phaïm phaùp luaät Vieät Nam, cuï theå laø: Xaâm phaïm quyeàn töï do laäp hoäi cuûa coâng daân, theo ñieàu 69 cuûa Hieán phaùp, ñieàu 123 vaø 129 cuûa boä Luaät Hình Söï (Toäi xaâm phaïm quyeàn töï do daân chuû cuûa coâng daân). Vaø cuõng laø vieäc laøm vi phaïm Coâng öôùc veà nhaân quyeàn maø Vieät Nam ñaõ tham gia kyù keát ngaøy 24/9/1982. Neáu choáng tham nhuõng laø hôïp yù Ñaûng, loøng daân, ñuùng chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc, thì taïi sao cô quan coâng an laïi cho caâu löu hoï? Hay laø vì nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi daân chuû tieán boä, ñaõ coù nhieàu baøi vieát coâng khai goùp yù, pheâ phaùn nhieàu ñöôøng loái sai laàm cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc, maø bò coâng an cho laø boïn "dieãn bieán hoaø bình" neân ñaõ lieät keâ hoï trong soå ñen..! Taïi sao xin thaønh laäp Hoäi ñeå "giuùp Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc choáng tham nhuõng" vaø "khoâng hoaït ñoäng chính trò" maø laïi bò coâng an ñaøn aùp döõ doäi nhö vaäy ? Xin haõy nghe yù kieán cuûa Tieán só Nguyeãn Thanh Giang traû lôøi phoûng vaán ñaøi RFI hoâm 10/9 ta seõ thaáy roõ: 

Thöù nhaát: Ñaây laø vieäc laøm cuûa nhöõng löïc löôïng baûo thuû trong noäi boä Ñaûng muoán daèn maët taân Toång Bí thö Noâng Ñöùc Maïnh, vaø nhöõng göông maët treû trung saùng suoát vaø tieán boä trong Boä Chính trò laø chôù coù tìm caùch thoaùt ra khoûi aûnh höôûng cuûa hoï.

Thöù hai: Vieäc laøm naøy nhaèm phaù hoaïi Hieäp ñònh thöông maïi Vieät-Myõ, phaù hoaïi quan heä Vieät-Myõ vaø laøm xaáu maët Vieät Nam treân tröôøng quoác teá ñeå theá giôùi taåy chay Vieät Nam hoøng laøm Vieät Nam chui vaøo oáng tay aùo cuûa Trung Quoác. 

Thöù ba: Hoï (töùc nhöõng ngöôøi chuû tröông thaønh laäp Hoäi choáng tham nhuõng) hôi ngaây thô khi xin thaønh laäp Hoäi. Vì choáng tham nhuõng laø choáng ai ? Laø choáng laïi nhöõng keû lôïi duïng Ñaûng ñeå tham nhuõng vaø vô veùt. Laø choáng laïi hoï, laøm quyeàn löïc cuûa hoï coù theå bò lung lay neân hoï phaûi ra tay moät caùch hoaûng hoát. Ñaûng keâu goïi choáng tham nhuõng laø ñeå mî daân thoâi, moät khi, coù moät toå chöùc thöïc söï muoán choáng tham nhuõng, thì hoï seõ ñaøn aùp ngay. 

Nhöõng nhaän xeùt, phaân tích treân cuûa Tieán só Thanh Giang laø hoaøn toaøn chính xaùc. Rieâng ñoái vôùi luaän thuyeát thöù hai theo suy ñoaùn cuûa toâi laø coù moät theá löïc ñen toái ñöùng ñaèng sau chæ ñaïo vaø giaät giaây, ñoù laø chính quyeàn Baéc Kinh. Hoï ñang chæ huy caùc theá löïc tay sai ñöôïc caøi saâu trong noäi boä Ñaûng, nhaèm khoâng chæ phaù hoaïi quan heä Vieät-Myõ maø coøn laø caûn trôû söï hoäi nhaäp cuûa Vieät Nam vaøo neàn kinh teá theá giôùi, laøm chuùng ta khuûng hoaûng traàm troïng, phaù saûn veà kinh teá, töø ñaáy Trung Quoác deã beà noâ dòch roài thoân tính Vieät Nam. Nhöõng möu moâ cuûa Trung Quoác. Lòch söû choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam chuû yeáu gaén lieàn vôùi coâng cuoäc choáng xaâm laêng vaø möu ñoà ñoàng hoaù cuûa Baéc Trieàu. 

Töø haøng nghìn ñôøi nay, khoâng moät theá kyû naøo, khoâng moät trieàu ñaïi naøo maø Trung Quoác khoâng tìm caùch ñoâ hoä Vieät Nam. Ngay caû khi maø tình ñoaøn keát töôûng nhö keo sôn nhaát, Trung Quoác vaãn tìm moïi caùch thöùc ñeå laøm suy yeáu nhaèm muïc ñích thoân tính Vieät Nam. 

Nhö chuùng ta ñeàu ñaõ bieát. Hieäp ñinh Giônevô laøm chia caét hai mieàn Nam - Baéc, 1954, laø do Chu AÂn Lai vaø Dalles thoâng ñoàng vôùi nhau cuøng xuùi Vieät Nam vaø Phaùp kyù. Sau ñoù Trung Quoác laïi xuùi ta mang quaân ñoäi vaøo Nam, gaây neân cuoäc noäi chieán Nam - Baéc. Hoï vieän trôï töøng vieân ñaïn, goùi löông khoâ, töøng boä quaàn aùo cho ta ñeå anh em moät nhaø ñaùnh laãn nhau, trong khi ñoù hoï thu hoài Hoàng Coâng, Ma Cao hoï laïi khoâng toán moät vieân ñaïn. 

Nhaân luùc anh em moät nhaø ñaùnh nhau, lôïi duïng luùc mieàn Nam sô hôû hoï chieám quaàn ñaûo Hoaøng Sa, thaùng 1/1973. Naêm 1975, khi quaân ñoäi mieàn Baéc ñaùnh gaàn ñeán Saøi Goøn thì taïi Anh quoác moät vò Ñaïi söù Trung Quoác coù ñeán gaëp Ñaïi söù Vieät Nam Coäng Hoaø laø Vöông Vaên Baéc hoûi raèng: "Coù caàn chuùng toâi ñöa Chí nguyeän quaân sang ñaùnh Haø Noäi ñeå giuùp Vieät Nam Coäng Hoøa khoâng?" (Hoài kyù cuûa Vöông Vaên Baéc (Töø toaø Baïch OÂc ñeán dinh Ñoäc Laäp). 

Taïi Caêmboát sau naêm 1975 hoï xuùi Khôme ñoû taøn saùt ñoàng baøo mình ñeå moät ngaøy naøo ñoù hoï ñöa ngöôøi Trung Quoác sang chieám Caêmboát. Naêm 1978, moät quan chöùc ngoaïi giao Trung Quoác ñaõ coù lôøi ngoû yù muoán môû con ñöôøng töø Trung Quoác qua Vieät Nam sang Caêmboát chính laø yù ñoà ñoù. Vieäc naøy khoâng thöïc hieän ñöôïc khi ngaøy 15/1/1979, quaân ñoäi Vieät Nam tieán vaøo giaûi phoùng Noâmpeânh. 

Trong côn töùc toái, ngaøy 17/2/1979, Trung Quoác mang quaân xaâm löôïc nöôùc ta taïi 6 tænh bieân giôùi phía Baéc. Raát may cho ta luùc ñoù ta ñöôïc dö luaän theá theá giôùi uûng hoä, vaø nhaát laø Lieân Xoâ . OÂng Breâgiônheùp tuyeân boá "Nhaø caàm quyeàn Trung Quoác haõy döøng tay laïi neáu coøn chöa muoän". 

Khoâng thöïc hieän ñöôïc yù ñoà treân boä, naêm 1983, lôïi duïng luùc ta suy yeáu Trung Quoác cho Haûi quaân chieám moät phaàn quaàn ñaûo Tröôøng Sa. Cuõng töø ñoù quan heä Vieät Nam vaø Trung Quoác xaáu ñi. Ñeán naêm 1991, khi hai nöôùc bình thöôøng hoaù quan heä thì cuõng laø luùc Trung Quoác chuyeån sang yù ñoà thoân tính Vieät Nam baèng kinh teá.

Lòch söû töø xa xöa heã cöù luùc naøo caùc trieàu ñaïi phong kieán Vieät Nam yeáu laø luùc Phöông Baéc nhaân cô hoäi ñoù xaâm chieám nöôùc ta. Nhöng nhöõng luùc ñoù bao giôø daân toäc ta cuõng xuaát hieän nhöõng anh huøng daân toäc, phaát cao ngoïn côø khôûi nghóa, cuøng toaøn theå daân toäc ñaùnh ñuoåi ngoaïi xaâm thu hoài non soâng veà moät coõi. Teân tuoåi cuûa hoï saùng maõi ngoïn löûa tranh ñaáu giaûi phoùng daân toäc. 

Caùc trieàu ñaïi phong kieán cuûa ta chöa bao giôø ta phaûi maát moät taác ñaát naøo cho Trung Quoác. Ngay caû nhöõng keû heøn nhaùt nhö Maïc Ñaêng Dung quyø goái xin haøng, hay Leâ Chieâu Thoáng coõng raén caén gaø nhaø cuõng chöa daùm daâng ñaát cho Trung Quoác. 

Theá maø giôø ñaây, khi coäng ñoàng nhaân loaïi ñaõ vaên minh hôn "caù lôùn khoâng theå nuoát caù beù" deã daøng nhö xöa thì ai ñoù laïi cam taâm cuùi ñaàu xin daâng phaàn laõnh thoå, laõnh haûi cho Trung Quoác ñeå mong baùn ñaát caàu vinh, mong söï baûo trôï cho quyeàn laõnh ñaïo ñoäc toân cuûa mình. (Thaùng 12/1999 Vieät Nam vaø Trung Quoác thoâng qua Hieäp ñònh bieân giôùi treân boä vaø thaùng 12/2000 thoâng qua Hieäp ñònh Vònh Baéc Boä, laøm thieät haïi cho nöôùc ta khoaûng 720 km2 treân boä vaø 10% dieän tích Vònh Baéc Boä. Nhöõng dieän tích ta bò maát taïi Vònh Baéc Boä, ñeàu laø nhöõng khu vöïc giaàu taøi nguyeân haûi saûn, khí ñoát vaø daàu moû). Xöa kia hoï Maïc, hoï Leâ ñaõ bò lòch söû leân aùn thì giôø ñaây nhöõng keû ñang baùn nöôùc, caàu vinh laïi ñang ñöôïc tung hoâ nhö nhöõng anh huøng daân toäc. 

Töø khi Lieân Bang Xoâ Vieát tan raõ vaø giaûi theå, nöôùc Nga suy yeáu vì laâm vaøo khuûng hoaûng kinh teá, Trung Quoác toû roõ vôùi theá giôùi muoán thay theá vò trí sieâu cöôøng cuûa Nga tröôùc ñaây ñeå trôû thaønh cöïc kia cuûa theá giôùi vaø saün saøng ñoái ñaàu tröïc tieáp vôùi Myõ. 

Veà ngoaïi giao: Gaây söùc eùp vôùi caùc toå chöùc quoác teá vaø caùc quoác gia treân theá giôùi ñeå buoäc hoï phaûi coâng nhaän Ñaøi Loan laø moät tænh cuûa Trung Quoác. Lieân minh vaø vieän trôï cho caùc nöôùc theá giôùi thöù 3 ñeå gaây aûnh höôûng vôùi caùc nöôùc naøy. Ñaàu tö tröïc tieáp vaøo caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhaát laø nhöõng nöôùc khoâng coù quan heä thaân thieän vôùi Myõ. Lieân minh vôùi caùc quoác gia Trung AÙ thuoäc Lieân Xoâ cuõ, baèng Hieäp öôùc Maäu dòch töï do Thöôïng Haûi. Ñaàu tö hôn 200 trieäu USD vaøo Caêmboát; Nam AÙ vaø Taây AÙ nhö Laøo, Caêmboát, Neâ Pan, Mieán Ñieän. Rieâng trong moät naêm trôû laïi ñaây, taát caû caùc nhaân vaät haøng ñaàu cuûa Trung Quoác nhö: Giang Traïch Daân, Trì Haïo Ñieàn, Thaïch Quaûng Sinh, Lyù Baèng ñeàu ñaõ ñeán thaêm Caêmboát. 

Veà quaân söï: Taêng cöôøng khaû naêng quoác phoøng, baèng vieäc hieän ñaïi hoaù löïc löôïng teân löûa haït nhaân. Phoùng veä tinh nhaân taïo phuïc vuï muïc ñích do thaùm. Töï ñoùng taøu saân bay, taêng soá löôïng taàu ngaàm haït nhaân, hieän ñaïi hoaù Haûi quaân, Khoâng quaân, vaø caùc heä thoáng thoâng tin lieân laïc phuïc vuï quaân ñoäi. Caám bay taïi eo bieån Ñaøi Loan. Cuûng coá vaø xaây döïng caùc caên cöù taïi caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa ñaõ chieám cuûa Vieät Nam, vaø thöôøng xuyeân cho taäp traän taïi khu vöïc naøy. Trong naêm 2001, Trung Quoác lieân tuïc xaâm phaïm vaøo khu vöïc laõnh haûi cuûa Philipin vaø Nhaät Baûn. Vaø gaàn ñaây nhaát Trung Quoác ñaõ cho haï thuyû taïi Bieån Ñoâng 20 taàu tuaàn tieãu, nhaèm baûo veä nhöõng khu vöïc maø Trung Quoác ñaõ chieám cuûa Vieät Nam. 

Veà kinh teá: Ñeán nay sau 15 naêm ñaáu tranh, thaùng 11/2001, Trung Quoác seõ laø thaønh vieân chính thöùc cuûa toå chöùc thöông maïi theá giôùi, noù seõ gaây taùc ñoäng to lôùn ñoái vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ trong ñoù coù Vieät Nam. Hieän nay, nhöõng maët haøng xuaát khaåu quan troïng cuûa Vieät Nam, cuõng gaàn gioáng vôùi Trung Quoác. Vôùi trình ñoä coâng ngheä coøn thaáp, haøm löôïng coâng ngheä chöa cao, chuû yeáu laø caùc maët haøng taäp trung nhieàu lao ñoäng, nhö noâng saûn, giaày deùp, deät may ñang laø nhöõng maët haøng xuaát khaåu chuû choát vaø mang tính chieán löôïc cuûa Vieät Nam. Thò tröôøng tieâu thuï nhöõng maët haøng naøy laø Nhaät Baûn, EU vaø moät soá nöôùc trong khu vöïc. Tuy nhieân ñaây laø moät trong nhöõng maûng maïnh cuûa haøng xuaát khaåu Trung Quoác. Sau khi gia nhaäp toå chöùc WTO, vôùi nhöõng lôïi theá ñöôïc öu ñaõi veà thueá quan, ñöôïc bình ñaúng trong giaûi quyeát tranh chaáp thöông maïi chaéc chaén haøng hoaù Trung Quoác vôùi giaù reû hôn nhieàu laàn seõ chieám öu theá caïnh tranh, deã ñaùnh baät saûn phaåm cuøng chuûng loaïi cuûa Vieät Nam treân thò tröôøng quoác teá. 

Döï tính kim ngaïch trao ñoåi thöông maïi cuûa Trung Quoác seõ taêng maïnh töø 324 tyû USD naêm 1998 leân 600 tyû USD naêm 2005. Beân caïnh ñoù, Trung Quoác cuõng phaûi môû cöûa thò tröôøng vôùi caùc thaønh vieân cuûa WTO. Haøng raøo thueá quan ñöôïc nôùi loûng, haøng noâng saûn cuûa caùc nöôùc phaùt trieån vôùi giaù thaønh haï, chaát löôïng cao seõ traøn vaøo Trung Quoác, taïo ra söùc eùp caïnh tranh raát lôùn ñoái vôùi haøng noâng saûn cuûa Vieät Nam. 

Veà voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi: Trung Quoác seõ caûi toå cô caáu vaø caûi tieán caùc theå cheá taøi chính cho phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa WTO. Phaûi nôùi loûng caùc quy cheá ñaàu tö cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Töø ñoù, moâi tröôøng ñaàu tö seõ ñöôïc caûi thieän, ngaøy caøng haáp daãn vaø coù tính caïnh tranh hôn. Nhö vaäy caùc doøng voán quoác teá seõ chuyeån maïnh sang Trung Quoác, thay vì Vieät Nam vaø caùc nöôùc khaùc. Döï tính voán ñaàu tö tröïc tieáp töø nöôùc ngoaøi seõ taêng töø 45 tyû USD naêm 1998 leân 100 tyû USD naêm 2005. Caùc thoáng keâ veà ñaàu tö quoác teá cho thaáy, rieâng löôïng voán FDI do caùc nöôùc phaùt trieån ñaàu tö vaøo nhau ñaõ nhieàu hôn coù nghóa laø cô hoäi cho Vieät Nam ta seõ ít ñi. Ñaàu tö vaøo Vieät Nam giaûm lieân tuïc trong naêm nay cuõng vì lyù do ñoù.

Khuûng hoaûng kinh teá taïi Ñaøi Loan vaø Singapo, Ma Lai, Haøn Quoác hieän nay laø bôûi caùc nguoàn voán oà aït chaûy vaøo Trung Quoác vaø haøng hoaù cuûa Trung Quoác coù söùc caïnh tranh maïnh vôùi haøng hoaù cuûa hai nöôùc treân. 

Moät vaøi döï ñoaùn.

Theo döï ñoaùn cuûa Ngaân haøng theá giôùi WB ñeán naêm 2010 Trung Quoác seõ nuoát heát thaëng dö noâng nghieäp cuûa toaøn Chaâu AÂu. Bôûi vaäy muïc tieâu coù tính chieán löôïc vaø tröôùc maét cuûa Trung Quoác laø tieán xuoáng vaø laøm suy yeáu caùc nöôùc ôû phía Nam trong soá ñoù coù Vieät Nam. Vieäc xaâm laán hai quaàn ñaûo cuûa Vieät Nam cuõng laø khoâng ngoaøi muïc ñích ñoù. 

Naêm 1997, ñaàu tö vaøo Ñoâng Nam aù cuûa Trung Quoác chæ chieám 20% toång voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán nay ñaàu tö vaøo Ñoâng Nam aù cuûa Trung Quoác ñaõ chieám 80% toång voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi . Vieät Nam trong con maét cuûa Trung Quoác laø moät mieáng moài ngon coù vò trí chieán löôïc veà ñòa lyù, chính trò, laïi laø mieáng moài deã nuoát nhaát vì ñöôïc söï haäu thuaãn cuûa caùc theá löïc ñen toái, baûo thuû vaø tay sai luoàn saâu leo cao trong boä maùy Nhaø Nöôùc. 

Theo döï tính cuûa toâi, neáu Vieät Nam khoâng gia nhaäp ñöôïc WTO vaøo naêm 2006 töùc laø naêm Hieäp ñònh AFTA coù hieäu löïc thì neàn kinh teá Vieät Nam seõ phaù saûn, bôûi nhöõng lyù do sau: 

- Ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam trong maáy naêm qua lieân tuïc giaûm, vì do aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc. (Trung Quoác laïi khoâng naèm trong nhoùm caùc nöôùc naøy neân Trung Quoác khoâng bò aûnh höôûng ). 

- Trung Quoác seõ gia nhaäp WTO vaøo thaùng 11 naøy, neân ñaõ thu huùt nhieàu nguoàn voán hôn. 

- Do söï maát giaù cuûa caùc ñoàng tieàn cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc, taïo lôïi theá caïnh tranh raát lôùn ñoái vôùi haøng xuaát khaåu cuûa caùc nöôùc ñoù vôùi Vieät Nam. 

- Neàn kinh teá Vieät Nam hieän nay laø moät neàn kinh teá bong boùng vôùi nhöõng chæ soá giaù haøng tieâu duøng lieân tuïc giaûm (thieåu phaùt gia taêng vì cung ñaõ vöôït quaù caàu), baùo hieäu moät neàn kinh teá ñang bò chöõng laïi, caùi bong boùng coù theå vôõ baát cöù luùc naøo . Bôûi baát cöù moät neàn kinh teá naøo, coù laïm phaùt thì môùi coù phaùt trieån (laïm phaùt ôû ñaây laø möùc laïm phaùt thaáp, vaø coù kieåm soaùt ñöôïc, noù baùo hieäu chæ soá cung khoâng ñuû caàu). 

- Noâng saûn, caøfeâ, gaïo, hoa quaû xuaát khaåu maáy naêm nay bò rôùt giaù lieân tuïc, thaäm chí ta phaûi chaët boû 185 nghìn ha caøfeâ . Thöû daïo qua haøng hoaù taïi thò tröôøng Vieät Nam ta seõ thaáy roõ, haøng hoaù Trung Quoác, hoaëc cuûa Trung Quoác giaû nhaõn hieäu cuûa caùc nöôùc khaùc chieám 60-70% taïi thò tröôøng Vieät Nam töø caùc ñoà gia duïng ñeán caùc maùy moùc coâng nghieäp. Xe maùy Trung Quoác traøn ngaäp thò tröôøng Vieät Nam. Vaên hoaù, phim aûnh Trung Quoác ñöôïc quaûng caùo khoâng coâng treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng töø saùng ñeán toái. 
 
Ñeán naêm 2006, Hieäp ñònh AFTA coù hieäu löïc, haøng hoaù cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc seõ uøa vaøo Vieät Nam, vì caùc haøng raøo thueá quan ñaõ ñöôïc rôõ boû, seõ ñaùnh baät caùc haøng hoaù cuûa Vieät Nam ngay taïi thò tröôøng Vieät Nam. Haøng hoaù cuûa chuùng ta thoâng thöôøng coù giaù cao hôn 5% - 40% caùc maët haøng cuøng loaïi cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc. Maø khoâng chæ haøng hoaù cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc, haøng hoaù cuûa caùc nöôùc thöù ba, nhaäp caûng vaøo caùc nöôùc ASEAN ñoùng goùi vaø xuaát sang Vieät Nam mieãn laø coù 40% ñònh löôïng ñöôïc saûn xuaát taïi nöôùc ñoù cuõng ñöôïc mieãn thueá haûi quan. Vì ñoù laø quy ñònh cuûa AFTA. 

Vaøo luùc ñoù haøng hoaù cuûa Vieät Nam seõ khoâng xuaát khaåu ñöôïc sang caùc nöôùc trong khu vöïc, cuõng nhö sang caùc nöôùc EU. Hoaëc Nhaät Baûn, vôùi lyù do ñaõ neâu treân. Coâng nhaân seõ maát vieäc laøm, noâng daân khoâng baùn ñöôïc noâng saûn, caùc khu cheá suaát seõ giaûi theå, sinh vieân ra tröôøng seõ thaát nghieäp. Ñoù chính laø luùc Trung Quoác nhaûy vaøo ñaàu tö, mua laïi caùc coâng ty, caùc khu cheá suaát, caùc noâng tröôøng ñoàn ñieàn... toaøn boä neàn kinh teá cuûa ta seõ phuï thuoäc raát nhieàu vaøo Trung Quoác. Trong xaõ hoäi ngaøy nay, ai naém quyeàn löïc veà kinh teá ngöôøi ñoù seõ naém luoân quyeàn löïc veà chính trò.

Theo döï ñoaùn cuûa Ngaân haøng theá giôùi ñeán naêm 2005 löôïng döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác seõ ñaït 180 tyû USD, Trung Quoác hoaøn toaøn coù khaû naêng khoáng cheá ñöôïc neàn kinh teá nöôùc ta. Luùc ñoù ta seõ trôû thaønh moät bang hay moät tænh cuûa Trung Quoác. Vaø löïc löôïng ñen toái naøy ñang tìm caùch cho Trung Quoác tieáp caän thò tröôøng Vieät Nam. Gaàn ñaây nhaát, chuùng ta ñöôïc bieát hoï ñaõ baät ñeøn xanh cho nhaø thaàu HISG truùng thaàu saân vaän ñoäng Meã Trì. Ñeå mî daân vaø baùo chí, hoï cuõng taïo ra moät cuoäc ñaáu thaàu coâng khai nhöng taát caû chæ laø moät troø heà keäch côõm, khoâng ñaùnh löøa noåi ai . Moät nhaø thaàu khoâng ñuû tö caùch phaùp nhaân, cuõng nhö caùc thuû tuïc ñaáu thaàu caàn thieát, vaø thieát keá thì chaép vaù, thay ñoåi ñeán haøng chuïc laàn maø vaãn khoâng ñaït yeâu caàu nhöng vaãn ñöôïc truùng thaàu maëc duø baùo chí vaø Hoäi kieán truùc, Hoäi xaây döïng ñaõ leân tieáng phaûn ñoái . Nhöng chính oâng Khaûi tuyeân boá moät caâu xanh rôøn: "Ñaáu thaàu laïi thì phöùc taïp laém, caùi naøo reû thì cho laøm". 

Ñeå xoa dòu baùo chí vaø nhaân daân, Boä Chính trò vaø Ban Tö töôûng Vaên hoaù Trung öông ñaõ cho hoïp caùc Toång bieân taäp caùc baùo vaø loan raèng: "Nhaø thaàu HISG laø moät coâng ty cuûa Ban Taøi chính Trung öông Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác. Ñaây laø söï hôïp taùc cuûa hai Ñaûng anh em". Moät teân Mafia Trung Quoác laïi trôû thaønh ñoàng chí cuûa Ñaûng thì cuõng khoâng coù gì laï caû, haún nhieàu ngöôøi coøn nhôù nhöõng keû dao buùa nhö Khaùnh Traéng vaø chuû chöùa Leâ Taân Cöông cuõng töøng ñöôïc giôùi thieäu laø ñoàng chí roài coøn gì. 

Gaàn ñaây nhaân chuyeán thaêm cuûa Lyù Baèng hoâm 7/9 hoï laïi baät ñeøn xanh cho moät coâng ty cuûa Trung Quoác khai thaùc quaëng nhoâm ôû Ñaéc Laéc, vaø nhaân hoäi nghò cuûa EMM3 taïi Haø Noäi hoï tìm caùch ñöa Vieät Nam vaøo quyõ ñaïo cuûa Trung Quoác baèng caùch naâng kim ngaïch buoân baùn cuûa hai nöôùc leân 5 tyû USD vaøo naêm 2005. Vaø theo nhieàu nguoàn tin thì Trung Quoác cuõng ñang mon men ñeán döï aùn thuyû ñieän Sôn La cuûa Vieät Nam. Ñoâi khi toâi cuõng nghó khoâng bieát coù phaûi ngöôøi ta ñang nguû mô hay khoâng? 

Khi xöa, trong cuoäc chieán Quoác - Coäng, Trung Quoác ñaõ töøng lôïi duïng vieäc giuùp Vieät Nam xaây döïng ñöôøng xaù vaø nhieàu coâng trình xaây döïng khaùc hoï ñaõ bí maät cho ñaøo haàm bí maät chöùa vuõ khí ñeå moät ngaøy tìm caùch quay laïi xaâm löôïc Vieät Nam. Giôø ñaây laïi cho Trung Quoác vaøo nhöõng vuøng coù tính nhaïy caûm nhö Taây Nguyeân hay Sôn La, thì khoâng hieåu hoï coøn nghó gì ñeán an ninh quoác gia hay khoâng? 

Caùch toát nhaát ñeå cöùu vaõn neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay laø ñöa Vieät Nam sôùm hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá theá giôùi vaø ñeå thoaùt khoûi aûnh höôûng cuûa Trung Quoác laø: Toång thoáng Myõ nhanh choùng thoâng qua Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ. (Xin ñöa moät ví duï: chæ rieâng löôïng toâm maø Vieät Nam xuaát khaåu sang Myõ haøng naêm ñaït 300 trieäu USD) vaø Vieät Nam sôùm ñöôïc gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi, vì taïi ñoù caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù cô hoäi môû roäng thò tröôøng buoân baùn ñöôïc öu ñaõi vôùi 134 quoác gia, vaø cô hoäi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam seõ roäng lôùn hôn. Vaø ngöôøi Vieät Nam taïi haûi ngoaïi neáu coøn yeâu daân toäc Vieät Nam thì haõy trôû veà ñeå xaây döïng ñaát nöôùc. Ñöông nhieân chính quyeàn Baéc Kinh bieát ñöôïc nhöõng lôïi ích ñoù neân hoï luoân tìm caùch phaù hoaïi söï hoäi nhaäp cuûa Vieät Nam vaøo theá giôùi vaên minh. 

Chính vì nhöõng lyù do ñoù, khi bieát ñöôïc Vieät Nam vaø Myõ ñaøm phaùn ñeå thoâng qua Hieäp ñònh thöông maïi Vieät - Myõ, Trung Quoác luoân luoân giaät giaây cho caùc löïc löôïng baûo thuû trong Ñaûng trì hoaõn vieäc kyù keát vaø thoâng qua Hieäp ñònh, vaø ôû trong nöôùc hoï luoân luoân giaät giaây cho caùc theá löïc tay sai ñaøn aùp nhöõng ngöôøi daân chuû. 

Cuoäc vaät loän gay go. 

Ngay tröôùc chuyeán thaêm cuûa Toång thoáng Clinton tôùi Vieät Nam, 11/2000, tröôùc ñoù, Chuû tòch Trung Quoác laø Giang Traïch Daân coù lôøi môøi caáp toác oâng Traàn Ñöùc Löông sang Trung Quoác ñeå thaêm doø thaùi ñoä cuûa Vieät Nam vôùi Myõ. Taïi ñaây Trung Quoác ñeà nghò cho Vieät Nam vay 53 trieäu USD, trong ñoù chæ phaûi traû laõi 1/3. Vaø Trung Quoác coøn höùa seõ cho Vieät Nam vay tieáp 300 trieäu USD vôùi laõi suaát thaáp (moät söï töû teá baát ngôø chöa töøng xaûy ra). Nhöng keøm theo ñoù, phía Trung Quoác muoán ta kyù Hieäp ñònh Vònh Baéc Boä ngay sau khi Toång thoáng Myõ rôøi khoûi Vieät Nam. 

Tröôùc vaø sau chuyeán thaêm cuûa Toång thoáng Myõ, Ban Tö töôûng Vaên hoaù Trung öông ñaõ cho hoïp Toång bieân taäp caùc baùo chí vaø loan baùo raèng phaûi ñaêng aûnh cuûa oâng Clinton nhoû hôn aûnh cuûa oâng Giang Traïch Daân ñaõ töøng ñöôïc ñaêng treân baùo trong chuyeán thaêm Vieät Nam tröôùc ñaây. 

Tröôùc theàm Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX, moät phaùi ñoaøn ngoaïi giao cuûa Trung Quoác ñaõ bí maät sang Vieät Nam nhaèm ñeå uûng hoä cho oâng Phieâu ñöôïc ôû laïi theâm moät nhieäm kyø nöõa, vì hoï nghó raèng hoï Leâ, laø ñoàng minh cuûa mình, nhöng söï vieäc khoâng ñôn giaûn nhö vaäy: Leâ Khaû Phieâu tuy laø caùnh tay phaûi cuûa Leâ Ñöùc Anh ôû Quaân khu 9 vaø Caêmboát, nhöng tröôùc khi ñöôïc Leâ Ñöùc Anh ñaët vaøo chieác gheá Toång Bí thö ñoù, oâng Phieâu ñaõ coù thôøi laøm tröôûng Ban Kieåm tra Trung öông. Trong thôøi gian naøy oâng Phieâu ñöôïc tieáp suùc vôùi nhieàu hoà sô maät, neân oâng Phieâu ñaõ coù nhieàu nhaän thöùc veà nhieàu boä maët trong Ñaûng. OÂng ñaõ nhieàu laàn gaëp töôùng Traàn Ñoä vaø oâng Hoaøng Minh Chính. Caøng veà thôøi gian cuoái sau naøy, oâng Phieâu caøng böøng tænh vaø nhaän thöùc ñöôïc nhieàu vaán ñeà. Nhaát laø sau khi oâng bò caùc löïc löôïng tay sai giaät giaây ñeå ñaøm phaùn kyù caùc Hieäp ñònh baùn nöôùc ñaõ neâu treân. Cuoái cuøng trong Hoäi nghò truø bò oâng ñaõ ñi nöôùc côø lieàu. Ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùnh quaân ñoäi cuï theå laø Phaïm Thanh Ngaân vaø Phaïm Vaên Traø, oâng ñaõ quyeát ñònh toå chöùc cuoäc hoïp taïi trong thaønh Haø Noäi (phoá Lyù Nam Ñeá) thay vì taïi Hoäi tröôøng Ba Ñình nhö caùc kyø hoïp tröôùc, vaø söû duïng Löõ ñoaøn 144 laø löõ ñoaøn tinh nhueä ñeå baûo veä Ñaïi hoäi thay vì löïc löôïng caûnh veä quoác gia cuûa Boä Coâng an nhö tröôùc ñaây ñeå hoøng gaây söùc eùp vôùi phe baûo thuû vaø tay sai trong Ñaûng. 

Theo nhieàu nguoàn tin ñöôïc tieát loä töø thaâm cung: Trong Hoäi nghò ñaõ coù luùc oâng Phieâu chæ maët Leâ Ñöùc Anh vaø Ñoã Möôøi maø baûo raèng "Caùc oâng baûo toâi ngu theá luùc caùc oâng ñaët toâi vaøo chieác gheá naøy, sao caùc oâng khoâng baûo toâi ngu ?.." Cuoäc hoïp dieãn ra raát caêng thaúng, maø khoâng ñi ñeán ngaõ nguõ. Maø cuõng bôûi oâng Phieâu coøn non gan neân khoâng daùm duøng quaân ñoäi ñeå ra tay, neân phaûi maát 4 kyø hoïp truø bò môùi ñi ñeán ngaõ nguõ. Ñeán nhöõng ngaøy cuoái cuøng, khoâng hieåu sao Phaïm Vaên Traø laïi ñöùng veà phe baûo thuû. Maát choã döïa vaøo quaân ñoäi, oâng Phieâu nhö hoå maát nanh vuoát, ñaønh ñi ñeán thoaû hieäp. Nhö chuùng ta ñaõ thaáy, caùc vò Coá vaán phaûi ruùt lui, oâng Phieâu vaø oâng Ngaân cuõng maát chöùc. OÂng Noâng Ñöùc Maïnh, moät ngöôøi thuoäc phaùi trung dung, oân hoaø ñöôïc baàu laøm Toång Bí thö moät caùch ñaày baát ngôø. 

Sau Ñaïi hoäi truø bò, oâng Phieâu ñaõ chæ maët Phaïm Vaên Traø maø baûo raèng: "Ñoà phaûn boäi". Bôûi theá Phaïm Vaên Traø vaãn coøn ñöôïc giöõ nguyeân chöùc vuï, maëc duø tröôùc ñoù ñaõ bò Boä Chính trò caûnh caùo vì khoâng laøm troøn nhieäm vuï. Muoán cöùu vaõn tình theá, trong kyø Ñaïi hoäi Ñaûng, ñích thaân Hoà Caåm Ñaøo, moät nhaân vaät quan troïng thöù hai trong Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác bay sang taän nôi ñeå döï, nhöng söï vieäc ñaõ ngaõ nguõ. Cöù nhìn boä maët cuûa hoï Hoà trong Ñaïi hoäi vaø khi ra veà ta cuõng thaáy roõ.

Trong cuoäc hoïp baùo sau Ñaïi hoäi Ñaûng, khi ñöôïc hoûi veà quan heä Vieät - Trung, oâng Noâng Ñöùc Maïnh coù nhaéc laïi 16 chöõ vaøng "Laùng gieàng höõu nghò.  Hôïp taùc toaøn dieän. OÅn ñònh laâu daøi. Höôùng tôùi töông lai". Sau ñoù oâng Maïnh coù lôøi môùi caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác sang thaêm Vieät Nam. Luùc ñaàu phía Trung Quoác töø choái. Hoï laáy côù, khi naøo oâng Noâng Ñöùc Maïnh sang Trung Quoác tröôùc thì hoï môùi sang Vieät Nam sau (Khi xöa caùc vua chuùa Vieät Nam khi leân ngoâi ñeàu phaûi sang Trung Quoác baùo coâng vaø xin ñöôïc nhaän laøm chö haàu, ngaøy nay hoï cuõng muoán oâng Noâng Ñöùc Maïnh laøm nhö vaäy). Tuy nhieân oâng Noâng Ñöùc Maïnh khoâng deã ñaàu haøng ngay. OÂng Maïnh ñaõ ñi nöôùc côø xuaát maõ baèng chuyeán thaêm uyû laïo ñoàng minh thaân caän cuûa Vieät Nam laø Laøo, ñeå cuûng coá tính ñoaøn keát. Sau ñoù oâng Maïnh ngoài chôø caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác. 

Tuy bò maát nhöõng con aùt chuû baøi nhöng löïc löôïng tay sai coøn ñöôïc caøi laïi trong Ñaûng vaãn coøn khaù ñoâng. Sau kyø Ñaïi hoäi Ñaûng, nhö muoán laøm haøi loøng caùc quan thaày taïi Trung Quoác vaø cuõng muoán ñeå ra uy vôùi Taân Toång Bí thö Noâng Ñöùc Maïnh "ta vaãn kieåm soaùt ñöôïc tình hình" chæ hai ngaøy sau Ñaïi hoäi, hoï cho tieán haønh ngay vieäc baét giam vaø khaùm nhaø oâng Vuõ Cao Quaän - moät con chim ñaàu ñaøn trong phong traøo daân chuû taïi Haûi Phoøng. Vaø veà phaàn mình, chính quyeàn Coäng Saûn Trung Quoác töùc toác göûi nhöõng thoâng ñieäp ñoùn chaøo Taân Toång Bí thö baèng vieäc caám taøu ñaùnh caù cuûa ta ñöôïc hoaït ñoäng taïi khu vöïc quanh ñaûo Hoaøng Sa, vaø cho caám bieån baén ñaïn thaät, nhaèm muïc ñích uûng hoä löïc löôïng baûo thuû trong Ñaûng vaø ñeå caûnh caùo oâng Noâng Ñöùc Maïnh "chôù coù tìm caùch thoaùt khoûi aûnh höôûng cuûa hoï". 

Tieáp sau ñoù laø haøng loaït caùc haønh ñoäng ñaøn aùp nhöõng tieáng noùi daân chuû taïi Vieät Nam, nhö vieäc caâu löu Töôùng Traàn Ñoä leân Coâng an, tòch thu taäp baûn thaûo cuûa oâng, cuøng haøng loaït caùc vuï ñaøn aùp toân giaùo nhö Nguyeãn Vaên Lyù, Thích Quaûng Ñoä, Thích Huyeàn Quang, Leâ Quang Lieâm.... Vuï thöù Tö ñoû xaûy ra hoâm 5/9 cuoái cuøng ñaõ boùc traàn baûn chaát cuûa hoï. Hoï laøm vieäc ñoù ngay khi Haï Vieän Myõ ñang hoïp ñeå thoâng qua Hieäp ñònh thöông maïi. Hoï khoâng caàn ñeán Hieäp ñònh thöông maïi Vieät - Myõ nöõa vì hoï ñaõ coù Trung Quoác roài, vaø Trung Quoác seõ giuùp cho hoï giöõ maõi ñöôïc ñòa vò thoáng trò. Hoï laøm vieäc ñoù nhö theá laø ñeå traûi taám thaûm ñoû nhaân quyeàn kieåu Trung Quoác ñeå ñoùn quan thaày cuûa hoï laø Lyù Baèng. Hoï töôûng raèng laøm nhö vaäy laø thöïc hieän ñöôïc möu ñoà ñoù.

Nhö ñaõ noùi ôû treân, oâng Noâng Ñöùc Maïnh laø ngöôøi oân hoaø saùng suoát vaø khoâng beø phaùi neân oâng khoâng tieán haønh thaêm Trung Quoác ngay maø ngoài chôø Trung Quoác sang thaêm Vieät Nam. Khoâng theå ñôïi ñöôïc hôn, nhaø caàm quyeàn Trung Quoác beøn xuoáng thang cöû Chuû tòch Quoác hoäi Lyù Baèng sang thaêm Vieät Nam, nhöng thöïc chaát hoï xuoáng thang theo kieåu Mao Traïch Ñoâng "Luøi moät böôùc ñeå tieán ba böôùc". 

Chuyeán thaêm ñoù laø ñeå cuûng coá quan heä kinh teá Vieät - Trung, nhöng thöïc chaát laø ñeå leân daây coùt tinh thaàn cho coã maùy tay sai ñaõ reäu raõ vaø giaø nua phaûi chaïy nhanh hôn nöõa trong loøng Trung Quoác, vaø cuõng ñeå haø hôi tieáp söùc cho caùc löïc löôïng ñoù choáng phaù nhöõng ngöôøi yeâu daân chuû tieán boä taïi Vieät Nam, hoøng laøm maát uy tín cuûa oâng Noâng Ñöùc Maïnh vaø caùc göông maët treû trong Boä Chính trò, phaù hoaïi khaåu hieäu daân chuû, ñoaøn keát, ñoåi môùi, phaùt trieån vöøa ñöôïc Ñaïi hoäi thoâng qua. 

Cuøng chuyeán thaêm naøy ta thaáy coù Löu Baèng - Boä tröôûng Trung Quoác, Löu Baèng ñaõ hoïp vôùi Ban Tö töôûng Vaên hoaù Trung öông ñeå roài hoï cuøng ñoàng ca baûn thaùnh ca ñaõ laïc loõng vôùi theá giôùi vaên minh laø yù thöùc heä Coäng saûn chuû nghóa vaø ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa. 

Trong noäi boä Ñaûng hieän nay ñang chia laøm hai phe . Phe caáp tieán chuû yeáu laø nhöõng löïc löôïng treû, thoâng minh vaø saùng suoát muoán Vieät Nam coù quan heä toát ñeïp vôùi taát caû caùc quoác gia keå caû Myõ, coøn phe kia laø caùc löïc löôïng baûo thuû giaø nua maø vaãn chöa töø boû yù nghó "Myõ laø keû thuø soá moät, vaø Myõ vaãn chöa töø boû daõ taâm xaâm löôïc Vieät Nam". Löïc löôïng naøy laïi ñang giöõ moät soá vò trí quan troïng trong Ñaûng vaø trong quaân ñoäi cho neân hoï ñaõ quyeát ñònh ngaû sang Trung Quoác. 

-Lieäu moät laàn nöõa daân toäc ta coù loãi heïn vôùi theá giôùi vaên minh khoâng? 

-Lieäu oâng Noâng Ñöùc Maïnh laø ngöôøi khoâng beø phaùi, vaây caùnh, khoâng ñöôïc quaân ñoäi uûng hoä, khoâng hieåu oâng coù ñöùng vöõng ñöôïc tröôùc laøn soùng Phöông Baéc naøy khoâng? 

-Lieäu giôø ñaây 16 chöõ vaøng trong quan heä Vieät - Trung coù theå trôû thaønh caâu thaàn chuù cuûa chieác voøng kim coâ daân chuû mang maàu saéc Thieân An Moân, coù theå sieát vaøo ñaàu hôn 76 trieäu ñoàng baøo Vieät Nam khoâng?

-Lieäu daân toäc ta coù phaûi chòu theâm moät taàng aùp böùc môùi maø taàng aùp böùc naøy coøn taøn khoác hôn taàng aùp böùc tröôùc khoâng? 

Theá ñaáy, cuoäc vaät loän seõ coøn raát cam go . Chæ mong sao Ban Chaáp haønh Trung öông môùi vôùi nhieàu göông maët treû trung hôn, hoïc thöùc hôn, tænh taùo hôn, haõy saùng suoát caûnh giaùc vôùi Baéc Trieàu, ñöøng ñeå caùi hoaï noâ dòch nghìn naêm ngaøy naøo laïi oan nghieät troøng vaøo coå nhaân daân ta moät laàn nöõa. Haõy thöùc thôøi chuû ñoäng hoäi nhaäp vaøo theá giôùi tieân tieán, thöïc hieän chuû tröông ñeà xuaát cuûa nhaø trí thöùc yeâu nöôùc Nguyeãn Thanh Giang: "Töïa vaøo söùc naâng toaøn caàu maø phaùt huy noäi löïc", xaây döïng ñaát nöôùc daân chuû, giaàu maïnh ñuû söùc töï cöôøng doõng daïc tuyeân boá : "Nhö haø nghòch loã lai xaâm phaïm Nhöõ ñaúng haønh khan thuû baïi hö ". 

Toâi vieát baøi naøy khi ñang bò kìm keïp trong voøng nghieät ngaõ cuûa caùc löïc löôïng baûo thuû vaø tay sai cho Baéc Trieàu . Bieát raèng, baøi vieát naøy khoâng laøm cho haøo quang laáp laùnh treân ñaàu toâi maø traùi laïi, caøng ñaåy toâi saâu theâm vaøo voøng nguy hieåm. Ngay nhö ñoái vôùi moät coâng thaàn cuûa caùch maïng, maø hoï coøn ngang nhieân tuyeân boá xanh rôøn: "Saün saøng hy sinh Hoaøng Minh Chính ñeå baûo veä cheá ñoä". Huoáng chi toâi chæ laø con toát ñen deã daøng bò bieán thaønh vaät teá thaàn cho baøn thôø Baéc Trieàu . 

Daãu sao tröôùc hieåm hoaï khoân löôøng cuûa toàn vong ñaát nöôùc, toâi daùm neà haø xaû thaân, bôûi toâi taâm nieäm caâu noùi cuûa Haøn Phi Töû: "Nöôùc maát, maø khoâng bieát laø baát tri; Bieát maø khoâng lo lieäu, laø baát trung; Lo lieäu, maø khoâng lieàu cheát laø baát duõng". Chæ mong sao taác loøng nhoû moïn naøy, ñöôïc löông tri daân toäc trong vaø ngoaøi nöôùc soi thaáu, vaø heát loøng, heát söùc chæ giaùo. 

Haø Noäi, ngaøy 1 thaùng 10 naêm 2001 
Leâ Chí Quang 
Ñòa chæ : 22 phoá Trung Lieät - quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi 
Ñieän thoaïi: 8.514000
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông