Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñeà Nghò Khoâng Thoâng Qua 
Hieäp Ñònh Bieân Giôùi Vieät Trung
Ñoã Vieät Sôn 

Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam 
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

Kính göûi: - Toång Bí thö - Noâng Ñöùc Maïnh,
- Chuû tòch Nöôùc - Traàn Ñöùc Löông,
- Chuû tòch Quoác hoäi - Nguyeãn Vaên An, 
- Thuû töôùng Chính phuû - Phan Vaên Khaûi, 

Thaùng 2 naêm 2001, trong baûn goùp yù vôùi Döï thaûo baùo caùo chính trò cuûa Ñaïi hoäi IX, toâi coù kieán nghò Ñaïi hoäi Ñaûng, Chính phuû, Quoác hoäi khoâng thoâng qua Hieäp ñònh bieân giôùi Vieät Trung vì ñaây laø moät Hieäp ñònh maø phía Vieät Nam nhöôïng boä quaù nhieàu. Theo toâi, ñoù laø moät sai laàm lôùn cuûa Ñaûng vaø Chính phuû maø daân toäc ta chöa trieàu ñaïi naøo chòu nhöôïng boä nhieàu nhö theá.

Cuoái naêm nay, Quoác hoäi seõ hoïp, sau khi suy nghó vaø trao ñoåi vôùi moät soá caùc vò laõo thaønh caùch maïng trong CLB Baïch Ñaèng, toâi traân troïng ñeà nghò oâng Nguyeãn Vaên An - Chuû tòch Quoác hoäi môùi ñöôïc baàu ñöa vaán ñeà naøy ra tröôùc Quoác hoäi yeâu caàu Boä tröôûng Boä Ngoaïi giao ñieàu traàn noùi roõ noäi dung soá caây soá vuoâng ñaõ nhöôïng cho Trung Quoác so vôùi Hieäp ñònh Phaùp - Thanh vaø nguyeân nhaân ñi tôùi kyù keát. 

Suoát 4000 naêm lòch söû keå caû thôøi Baéc thuoäc cho ñeán hôn 1000 naêm ñoäc laäp töï chuû, nhieàu trieàu ñaïi phong kieán luùc yeáu cuõng chöa bao giôø nhöôïng cho phong kieán Phöông Baéc moät taác ñaát, moät hoøn ñaûo, cuøng laém chæ coáng naïp thieân trieàu ít ngaø voi chaâu baùu; luùc maïnh nhö thôøi Lyù Nhaân Toâng ñaõ ñoøi vua Toáng phaûi hoaøn traû ta 2 ñoäng, 8 huyeän ôû bieân giôùi do boïn ñaàu muïc thoå daân daâng cho nhaø Toáng. Vua Toáng ñaõ phaûi traû laïi . 

Theá maø ngaøy nay, theo Hieäp ñònh bieân giôùi Vieät Trung môùi ñaây ta ñaõ nhöôïng boä cho Trung Quoác haøng traêm caây soá vuoâng ñaát lieàn vaø haøng ngaøn caây soá vuoâng ôû Vònh Baéc Boä (so vôùi Hieäp ñònh Phaùp - Thanh ñaõ kyù cuoái theá kyû XIX). Qua lôøi thoâng baùo cuûa moät vò laõnh ñaïo cuûa thaønh phoá Haûi Phoøng taïi CLB Baïch Ñaèng thaùng 2/2001 thì Vònh Baéc Boä chia ñoâi ta ñöôïc 53%, Trung Quoác 47%. Sao kyø laï theá ! Vònh Baéc Boä (Golfe du Tonkin) laø cuûa Vieät Nam. Toâi khoâng roõ söù thaàn Trung Quoác ñaõ khoân kheùo theá naøo, duøng lôøi ngon ngoït ra sao maø ñaõ laøm meàm loøng söù thaàn Vieät Nam, thoø tay vaøo kyù Hieäp ñònh tröôùc thaùng 12/2000. 

Coù ñieàu kyø laï laø Trung Quoác ñeà ra keá saùch kyù Hieäp ñònh bieân giôùi Vieät - Trung vaø saùt nhaäp Ñaøi Loan vaøo Trung Quoác tröôùc thieân nieân kyû môùi . Ta laø moät nöôùc ñoäc laäp coù chuû quyeàn, coù cô sôû phaùp lyù ñaày ñuû laïi vui veû laøm theo, coøn Ñaøi Loan laø ñaát ñai cuûa Trung Quoác hoï laïi khoâng tuaân theo yù ñoà ñoù. 

Coù ngöôøi giaûi thích raèng: Ta khoâng kyù khoâng ñöôïc; phaûi chaêng ta sôï Trung Quoác mang quaân sang ñaùnh ta? Trung Quoác laø nöôùc lôùn nhöng khoâng phaûi deã daøng uy hieáp ñöôïc ta ; Lòch söû Vieät Nam ñaõ chöùng minh trong 10 theá kyû vöøa qua, Phöông Baéc ñaõ 10 laàn mang quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta nhöng caû 10 laàn phong kieán Phöông Baéc ñeàu thaát baïi thaûm haïi . Keå caû traän môùi ñaây nhaát, thaùng 2/1979, coäng saûn Trung Quoác ñaõ mang quaân ñaùnh nöôùc ta ñònh daïy cho Vieät Nam moät baøi hoïc, traùi laïi hoï ñaõ hoïc ñöôïc baøi thaát baïi cay ñaéng. 

Thöïc ra luùc naøy Trung Quoác raát caàn oån ñònh ñeû phaùt trieån kinh teá, hoï chæ doaï ñöôïc nhöõng ngöôøi nhaùt gan yeáu boùng vía laøm sao doaï ñöôïc daân toäc Vieät Nam anh huøng, baát khuaát. Neáu ta khoâng kyù maø hoï ñem quaân ñaùnh ta, caû theá giôùi seõ uûng hoä ta vaø nhaân daân ta trieäu ngöôøi nhö moät ñoaøn keát ñöùng leân caàm vuõ khí queùt saïch quaân thuø.

Noùi theá thoâi Trung Quoác khoâng daïi gì ñem quaân gaây chieán vôùi Vieät Nam. Tieác thay ngöôøi cho yù kieán keå caû ngöôøi ñi kyù ñaõ khoâng nghieân cöùu lòch söû Vieät Nam queân ñi bieát bao söù thaàn Ñaïi Vieät qua nhieàu trieàu ñaïi ñaõ laøm cho phong kieán Phöông Baéc phaûi kính neå, khaâm phuïc. Thaäm chí coù söù thaàn khoâng chòu khuaát phuïc ñaõ bò phong kieán Phöông Baéc cheùm ñaàu gaây moät veát nhô cho lòch söû ñoái ngoaïi Phöông Baéc caøng laøm raïng danh cho ñaát nöôùc Vieät Nam. 

Nghe noùi trong hoäi ñaøm, Trung Quoác ñaõ neâu leân tröôùc ñaây nhaø Thanh yeáu, Phaùp maïnh neân môùi coù Hieäp ñònh nhö vaäy; taïi sao ñoaøn ta khoâng ai bieát noùi maïnh yeáu tröôùc kia chöa roõ, baây giôø Trung Quoác laø nöôùc lôùn, Vieät Nam laø nöôùc nhoû coù phaûi vì theá eùp buoäc Vieät Nam phaûi nhaân nhöôïng. Ñaõ laø anh em, laø ñoàng chí nhö moâi vôùi raêng sao laïi nôõ laán ñaát chieám ñaûo cuûa Vieät Nam, leõ ra : Nghiaõ tình höõu nghò töøng xaây döïng /Toân troïng bieân thuyø nöôùc môùi an. Khoâng phaûi töï nhieân oâng Daân gôïi yù Ñaïi hoäi Ñaûng ta neân tieáp tuïc ñeå ñoàng chí Leâ Khaû Phieâu laø Toång Bí thö . 

Daân toäc ta coù moät neàn vaên hieán saùng ngôøi, trung duõng tuyeät vôøi, Ñaûng ta, daân toäc ta ñaõ laøm cuoäc Caùch maïng Thaùng 8-1945 vó ñaïi, tieáp theo sau ñoù ñaõ ñaùnh thaéng 2 ñeá quoác hung baïo nhaát cuûa thôøi ñaïi laïi chòu ñeå cho Trung Quoác eùp kyù moät hieäp ñònh baát bình ñaúng nhö vaäy sao ? 

Toâi ñeà nghò oâng Nguyeãn Vaên An vôùi chöùc danh Chuû tòch Quoác hoäi thay maët Quoác hoäi - cô quan quyeàn löïc cao nhaát, cuûa Ñaát nöôùc Vieät Nam kieân quyeát khoâng thoâng qua Hieäp ñònh bieân giôùi Vieät - Trung, caû treân ñaát lieàn vaø treân bieån ñaûm baûo quyeàn lôïi cho Toå quoác vaø danh döï cho daân toäc. 

Caùc oâng bieát roõ hôn ai heát chæ coù Hieäp ñònh thöông maïi Vieät - Myõ kyù ñaõ hôn 1 naêm nay, Thöôïng vieän Myõ ñaõ thoâng qua, Haï vieän Myõ cuõng ñaõ thoâng qua roài hai vieän coøn phaûi ngoài hoïp laïi ñöa Toång thoáng duyeät môùi coù hieäu löïc. Hieäp ñònh bieân giôùi Vieät - Trung coøn quan troïng hôn nhieàu, sao khoâng ñöa ra Quoác hoäi baøn maø ñaõ voäi kyù keát. Baây giôø tuy coù muoän nhöng Quoác hoäi nghe ñieàu traàn kieân quyeát khoâng thoâng qua vaø baùo cho Trung Quoác bieát vaãn coøn giaù trò. 

Trong khi chôø ñôïi hai beân gaëp laïi yeâu caàu Trung Quoác cöù coi Hieäp ñònh Phaùp - Thanh coøn nguyeân giaù trò.

Ñaát naøy coâng söùc cuûa cha oâng 
Khai phaù ngaøn naêm gioáng Laïc Hoàng 
Xöông maùu bao ñôøi môùi coù ñöôïc 
Xin ñöøng ñeå theïn vôùi non soâng. 
Nhaân ñaây toâi cuõng ñeà nghò vôùi Quoác hoäi vaø Chính phuû töø nay veà sau taát caû caùc Hieäp ñònh quan troïng coù lieân quan ñeán lôïi ích Toå quoác ñeàu phaûi ñöôïc Quoác hoäi baøn vaø thoâng qua môùi coù giaù trò.

Ví duï: Hieäp ñònh chieán tranh vaø hoaø bình, Hieäp ñònh bieân giôùi vaø treân bieån ña phöông vaø song phöông, Hieäp ñònh kinh teá quan troïng giöõa hai Chính phuû, .v.v.... 

Toâi tin töôûng Quoác hoäi Chính phuû seõ laøm ñöôïc vieäc naøy . Nhaân daân Vieät Nam saün saøng ñoaøn keát xung quanh Quoác hoäi, Chính phuû vaø Ñaûng ñeå ñoøi Trung Quoác phaûi coâng nhaän Hieäp ñònh Phaùp - Thanh ñoàng thôøi traû laïi cho Vieät Nam caùc ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa.

Xin göûi lôøi chaøo kính troïng. 

Ñoã Vieät Sôn 78 tuoåi ñôøi 54 tuoåi Ñaûng. 
Hoäi vieân CLB Baïch Ñaèng. 
ÑC: 26/14-125 Toâ Hieäu - Haûi Phoøng 
ÑT: 031.739039 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông