Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Aên Ñoà Baån Döôùi Maét Sinh Vieân

Nhö  kyø tröôùc chuùng toâi ñaõ höùa . Baøi vieát kyø naøy xin phuïc vuï quyù ñoïc giaû nhöõng toá caùo môùi nhaát göûi ra  töø giôùi sinh vieân trong nöôùc  veà nhöõng vuï tö tuùi nhuïc nhaõ vaø traéng trôïn cuûa nhöõng con ngöôøi ñoøi "traêm naêm troàng ngöôøi" trong khi baûn thaân hoï "troàng" cho cuoäc ñôøi hoï coù moät chuùt danh döï , loøng töï troïng vaø löông taâm thì khoâng theå coù noåi . 

Nhöõng sinh vieân tröôøng ñaïi hoïc kinh teá quoác daân taïi Haø noäi khi coù dòp vaøo thaêm SaiGon , sau ñoù coù nhöõng cuoäc gaëp gôõ vaø trao ñoåi vôùi sinh vieân taïi mieàn Nam ñaõ 
voâ cuøng ngaïc nhieân khi phaùt hieän ra raèng : nhöõng gì mình tai nghe maét thaáy taïi Haø thaønh cuõng heät y nhö hai gioït nöôùc khi hoûi laïi taïi mieàn Nam naøy. Tröôøng kinh teá quoác daân voán coù ñeán boán hoäi tröôøng daønh cho sinh vieân thænh giaûng , hay khoâng , oâng hieäu tröôûng cho ñaäp bôùt moät hoäi tröôøng ñeå laøm "saân", coøn saân cuõ keá hoäi tröôøng vöøa ñaäp ñi laïi ñöôïc thay baèng moät hoäi tröôøng khaùc , cuõng y nhö hoäi tröôøng cuõ , coù ñieàu laø noù "môùi hôn" vaø ñöôïc naâng khoáng giaù trò hoäi tröôøng töø giaù thaät töø 140 trieäu leân ñeán 1,4 tyû . Döôøng nhö ngaøi hieäu tröôûng chôït nhaän ra laø mình saép veà höu , neân kieám " tí " chaêng ? . 

Chaøng vaø naøng sinh vieân kinh teá quoác daân ôû xöù Baùc  cöù trôïn maét ra khi nghe chính mieäng moät baïn hoïc mình ñang hoïc taïi tröôøng ñaïi hoïc Kinh teá SaiGon baùo raèng : ngay ôû giöõa saân tröôøng Kinh teá treân ñöôøng Nguyeãn ñình Chieåu , töï khoâng gaàn 10  caây phöôïng laâu naêm toaû boùng maùt cho saân tröôøng bò "haï" khoâng thöông tieác , thay vaøo ñoù laø caùc caây laù nhoïn laï hoaéc laï höô nhoû tí nò . Chung quanh caùc caây tí ti ñoù "ngöôøi ta" xaây caùc voøng xi maêng cuûng beù tí ti , vaø nghe ñaâu tính cho moãi caây tí nò ñaáy moät caùi giaù khoâng "tí " chuùt naøo laø hôn 160 trieäu ñoàng cho 1 caây.  Nghóa laø maát "baø" noù 1 tyû tö cho 10 caây baù laùp , nhoû xíu vaø 10 caùi voøng xi maêng . Neáu thoáng keâ thaät söï , 10 caùi voøng xi maêng , coâng xaây vaø vaät tö coäng theâm 10 caây tí nò tính ra chöa ñeán 140 trieäu ñoàng!!!. Ô kìa , theá laø "chí lôùn" ñaõ gaëp nhau caùc baïn nhæ , tyû leä "aên" cuûa caùc cuï coäng saûn truï trì caùc tröôøng ñaïi hoïc taïi Vieät Nam töø Baéc voâ Nam "noái lieàn naém tay" thì  cöïc kyø ñaùng neå chöa "aên 9 , chöøa laïi 1" !!!!!. Ngay caû daân Myõ coù giaøu haøng tyû tyû ñoâ maø gaëp caùc "cuï" leân naém chính quyeàn , thì cöù goïi laø möôøi caùi thaûm hoaï 911 cuõng khoâng baèng moät laàn "aên baån" cuûa caùc cuï . 

Tieáp theo , thö cuûa caùc baïn sinh vieân tröôøng ñaïi hoïc haøng haûi cuõng laøm chuùng toâi "haõi". Ñoù laø caùc cuï ôû phoøng haønh chính , phoøng keá toaùn tröôøng keát toaùn caùc duïng cuï hoïc taäp nhö : la baøn ñi bieån , vaät tö hoïc veà ngaønh haøng haûi , nghaønh kinh teá bieån , caùc thieá bò ñònh höôùng trong nghaønh haøng haûi ñeàu ñöôïc chi khoáng moät caùch traéng trôïn baèng caùch keâ "ma" treân giaáy , chöù sinh vieân thì hoaøn toaøn hoïc "chay" maø thoâi . Ñaïi hoïc Taøi Chính keá toaùn taïo Sai Gon coøn "cöôøi " vaø luoân daãn ñaàu Baûng phong thaàn cho sinh vieân vieát "tuoåi treû cöôøi" . 

Soá laø tröôøng coù moät saân roäng khoaûng 400 meùt vuoâng coøn raát toát ñang phuïc vuï cho vieäc giöõ xe vaøo ban ngaøy , phuïc vuï ñaù boùng vaø ñaáu boùng chuyeàn vaøo caùc ngaøy nghæ tuaàn cho caùc nam sinh vieân . Toái toái thì laøm nôi hoø heïn cho caùc caëp tình nhaân "nhí" . Boãng moät ngaøy , caùc chaøng vaø naøng sinh vieân boãng thaáy coù raát nhieàu ngöôøi í aïch ñaâp naùt saân tröôøng coøn raát toát cuûa mình ra haøng vaïn maûnh naùt nhö töông sau ñoù hoï xaây laïi moät caùi saân "y" nhö cuõ vôùi giaù...1 tyû ñoàng !!!. Thaät ñuùng laø nhöõng boïn "aên baån gheâ nhaát , voâ ñòch thieâh haï ,  tính töø thôøi oâng Dieäm ñeán taän baây giôø . 

Nhaân dòp sinh vieân trong nöôùc coù ñoïc baùo vaø nghe ñaøi , nghe ñaâu "tuû laïnh" cuûa ngaønh coâng an coù höùa heïn cuøng caùc doanh nghieäp laø "coâng an seõ khoâng gaây khoù deã cho doanh nghieäp vaø thaúng tay vôùi naïn tham nhuõng trong nöôùc" , sinh vieân xin  coù vaøi yù sau : caùc vò coâng an xin ñöøng höùa vaø heïn vôùi caùc doanh nghieäp , bôûi vì caùc vò aáy cuõng chaúng caàn "höùa" , caùc vò aáy caàn " oanh thu" hôn . Coøn chuùng toâi , chuùng toâi ñang laø "töông lai cuûa nöôùc nhaø" , caùc anh "höùa" giuùp cho chuùng toâi ñi. 

Caùc anh coù deïp noåi nhöõng ñoà aên baån kia vaøo soït raùc khoâng ? . Hay caùc anh ñang baûo keâ cho "nhöõng ñoà aên baån ñoù "?? Vaø caû caùc anh cuøng aên "baån" nöõa ? .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông