Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Thö Töø Nhaân Daân Göûi Ñeán 
"Löïc Löôïng Coâng An Nhaân Daân!"

Ñaùnh ! Ñaùnh cho coäng saûn khoâng coøn manh giaùp ! Ñaùnh cho chuùng bieát nöôùc Vieät Nam ta ñôøi ñôøi laø coù chuû. Kính chuyeån : Mieãn Bình Luaän.

Chaøo caùc boà. 

Mình baùo cho caùc boà bieát nghe. Mình ñang laø sinh vieân nghaønh coâng ngheä tin hoïc. Ñoái vôùi mình , böùc töôøng löûa chæ laø troø treû con nha caùc boà . Mình caùm ôn caùc boà göûi thö ñeán mình , nhöng khoâng caàn thieát ñaâu . Mình coù theå xem caùc boà baát cöù luùc naøo mình muoán xem . Caùc boà maéng caùc vò coäng saûn gheâ quaù . Nhöng mình thích caùc boà "chôi" caùc vò ñoù hôn laø maéng !. Chôi dó nhieân laø phaûi soøng phaúng caùc boà heùn . Noùi chung laø theo mình bieát thì thôøi gian cho caùc vò coäng saûn naøy coøn toàn taïi khoâng coøn laâu ñaâu caùc boà aï . Caùc boà cöù bình tónh maø pheùt roi töøng nhòp moät vaøo nhöõng caùi ñaàu "lô ngô" cuûa caùc "oâng baø" maäp tuø uø vaø tuû ñaày vaøng , ñoâ la hôn laø "lyù töôûng coäng saûn laùo toeùt" caùc boà ôi . Mình noùi ít yù nhieàu . 

Nhaø mình voán tröôùc ñaây neáu theo lôøi "baùc" daïy laø "noøng coát" laém . Vì cha mình voán laø nhöõng ngöôøi laøm coâng cho chuû ñaát ôû mieät Tieàn Giang naøy! . Töø hai baøn tay traéng , cha meï mình moät naéng hai söông taïo ra saûn nghieäp , nhaø mình khoâng heà "boùc vaø loät" ai heát . Töï cha meï mình ñoå moà hoâi nöôùc maét ra maø coù . Roài sau ñoù . Cha meï mình ñaõ coù ñöôïc moät nhaø maùy xay luùa nho nhoû ñuû cho anh chò em mình aên hoïc . Khi khoâng sau naêm 1975 , chính quyeàn caùc vò coäng saûn quy chuïp cho cha meï mình laø tö baûn ngoaïi bang , loät saïch gia saûn , tieàn baïc trong ngaân haøng maø hai oâng baø daønh duïm caû ñôøi môùi coù ñöôïc . Do ñoù maø cha mình ñaõ ñoät quî ra ñi nhöõng naêm sau ñoù . Gia ñình trôû neân khoán khoå y nhö  "nhöõng ngöôøi khoán khoå" cuûa Vích To HuyGoâ . Mình vaø caùc baïn mình ñaâu deã queân nhöõng thöïc taïi maø "caùc vò caùch maïng" noåi tieáng laø tuyeân truyeàn cho tö töôûng "beânh vöïc ngöôøi ngheøo" ñaõ loät vaø boùc ñeán khieát xaùc giai caáp baàn noâng ñaõ vöôn leân baèng hai baøn tay , baèng coâng söùc cuûa hoï . Caùc baïn nghó gì khi xaõ hoäi Vieät Nam nga øy nay ñaày "nhöõng ngöôøi khoán khoå"!! . Caùc baïn nghó sao khi lao ñoäng ngaønh may laøm thueâ cho tö saûn Ñaøi Loan vôùi möïc löông laø 450 nghìn ñoàng moät thaùng , chöa ñeán 2 ñoâ la cho moät ngaøy!. Nhaø nöôùc naøo vì daân cho thöïc teá naøy? . 

Qua caùc baïn, mình bieát roõ hôn xaõ hoäi cuûa chuùng ta chæ laø moät xaõ hoäi cuûa coâng an. Mình xin caùc baïn chuyeån ñeán caùc vò coâng an nhöõng caâu hoûi böùc xuùc nhaát , thöïc teá nhaát qua baøi hoïc cô baûn "6 ÑIEÀU DAÏY" maø baát cöù ai vaøo nghaønh coâng an taïi Vieät Nam ñeàu phaûi hoïc . Caùc baïn chæ caàn göûi ñeán hoï , xem hoï suy nghó nhö theá naøo roài chuyeån laïi cho mình xem nheù. 

6 ÑIEÀU NHAÉC NHÔÛ CUÛA NHAÂN DAÂN VEÀ SÖÏ LAÙO TOEÙT TRONG 6 ÑIEÀU DAÏY COÂNG AN NHAÂN DAÂN CUÛA HOÀ CHÌ MINH: 

1 - Ñoái vôùi töï mình phaûi caàn kieäm lieâm chính . Caàn kieäm lieâm chính cho daân hay cho ñaûng coäng saûn ? . Vì nöôùc hay ñeå phuïc vuï cho möu ñoà chuyeân chính vôùi nhaân daân ñoøi daân chuû ? . 

2 - Ñoái vôùi chính phuû phaûi tuyeät ñoái trung thaønh . Khoâng ai trung thaønh cho nhöõng ngöôøi khoâng ñaïi dieân cho daân , trung thaønh vôùi boïn daâng ñaát ñai cuûa toå tieân cho ngoaïi bang Trung Hoa nhö taäp ñoaøn coäng saûn Leâ Khaû Phieâu sao? . Chính phuû hieän höõu khoâng laø chính phuû cuûa daân . Ñoù laø phöôøng baùn nöôùc . Taïi sao caùc anh phaûi trung thaønh chuùng ? . 

3 - Ñoái vôùi nhaân daân phaûi kính troïng leã pheùp . Noùi laùo , chính Hoà Chí Minh Kính troïng vaø leã pheùp vôùi ai khi chaët ñaàu haøng vaïn ñòa chuû taïi mieàn Baéc vaøo naêm 1957 ? Kính troïng ai khi giam caàm vaø gieát oan trong vuï nhaân vaên giai phaåm ? vaø coøn nhieàu chuyeän taøy trôøi khaùc . 

4 - Ñoái vôùi ñoàng söï phaûi thaân aùi giuùp ñôõ . Caùc anh chæ giuùp ñôõ nhöõng ai coù tinh thaàn thöïc söï vì daân maø thoâi . Coøn vôùi boïn coäng saûn chuyeân chính . Thaân aùi vôùi chuùng coù khaùc gì phaûn boäi laïi nhaân daân ? . 

5 - Ñoái vôùi coâng vieäc phaûi taän tuî . Taän tuî laø vieäc phaûi laøm cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc nhaân daân giao phoù söù meänh baûo veä an ninh quoác gia . Neáu caùc anh taän tuî ñeå laøm coâng vieäc boùp cheát , ñaøn aùp tieáng noùi ñoøi an sinh , daân chuû trong nhaân daân , ñoù laø vieäc khoâng neân laøm . Ñoù laø ñieàu AÙC maø caùc anh ñang lao vaøo ñoù . 

6 - Ñoái vôùi ñòch : phaûi cöông quyeát khoân kheùo . Caùc anh chò caàn nhaän roõ chaân töôùng cuûa caùi maø Hoà Chí Minh goïi laø Ñòch . 

Thöa caùc anh chò naêm 1978 , caùc anh chò ñaõ cöôùp cuûa caûi cuûa haøng trieäu ngöôøi daân voâ toäi . Hoï laø ñòch cuûa ai trong nhöõng naêm ñoù ? . Baây giôø , haäu moân sinh baát taøi cuûa Hoà laïi goïi nhöõng ngöôøi maø hoï töøng vu khoáng laø "boïn phaûn ñoäng , choáng chính quyeàn , boùc loät giai caáp voâ saûn" laø "kieàu baøo yeâu quyù". Caùc anh caùc chò coù bieát maéc côõ khoâng ? . Caùc anh caùc chò ñang phuïc vuï cho boïn "phaûn" maø caùc anh chò khoâng bieát sao ? . Lòch söû seõ ghi nhaän nhöõng haønh ñoäng cuûa caùc anh chò trong nhöõng naêm saép ñeán . Caùc anh chò coù bieát ai ñang cöông quyeát khoân kheùo vôùi boïn "phaûn" kia khoâng ? . Nhaân daân beân caïnh caùc anh chò ñang laøm ñieàu aáy ñoù caùc anh chò . Xin haõy nhìn thaúng vaøo cuoäc soáng vaø noùi chuyeän vôùi noù . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông