Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chaám Ñen Trong Cuoäc Ñôøi Nhöõng Ngöôøi Coäng Saûn

Nhöõng ngöôøi coäng saûn ngaøy nay ñöôïc daân chuùng goïi laø nhöõng keû "ñi" khoâng ñöôïc maø "ôû " cuõng khoâng xong . Queâ höông thaùng 11 naêm nay coù nhöõng söï kieän ruùt töø ñôøi soáng raát "ñôøi" ñaõ chöùng minh ñieàu naøy. 

Treân ñaøi VTV2 ngaøy chuû nhaät 11/11 tuaàn qua , söï kieän caùc vò trong "ban tö töôûng trung öông ñoaøn coäng saûn taïi Haø noäi" toå chöùc caùi goïi laø giao löu ñeå thaûo luaän veà "thanh nieân ngaøy nay vaø lyù töôûng caùch maïng" ñaõ taïo neân nhöõng caùi nhìn thaät hôn veà baûn chaát thaät beân trong nhöõng con ngöôøi coäng saûn taïi Vieät Nam . 

Khi sinh vieân hoûi moät caâu "ñinh" nhaát trong toaøn boä buoåi truyeàn hình naøy : xin cho bieát taïi sao boä moân lyù thuyeát coäng saûn chuû nghóa cöù phaûi laø boä moân baét buoäc trong tröôøng hoïc . Ngaøi tröôûng ban tö töôûng ñoaøn thanh nieân coäng saûn khoâng daùm traû lôøi tröïc tieáp caâu hoûi maø laïi lô laùo giaûng baøi veà "lyù töôûng caùch maïng" roài "chuyeän ngaøy xöa chuùng toâi leân ñöôøng 99 phaàn traêm ñaùnh Myõ maø loøng phôi phôùi daäy töông lai…" chöù khoâng heà daùm traû lôøi caâu hoûi : taïi sao baét buoäc ngöôøi ta hoïc caùi maø ngöôøi ta khoâng thích hoïc vaø qua thöïc tieãn ñaõ chöùng minh ñieàu hoïc aáy laø voâ nghóa , ñaõ töøng gaây haïi ñeán taøn khoác cho bao nhieâu gia ñình taïi Vieät Nam ? . 

Ngaøi aáy coøn hoà hôûi ñeán toäi nghieäp maø raèng : chuû nghóa coäng saûn hay laém chöù , cöù xem xem kyõ vaøo seõ thaáy hay laém chöù , taïi vì sinh vieân khoâng daùm xem ñaáy thoâi !! . Möôøi naêm tröôùc , ñoá ai trong giôùi sinh vieân daùm môû mieäng hoûi nhöõng caâu "phaïm huyù" nhö theá , nhöng , sau 10 naêm , vôùi traän chieán thoâng tin maø coäng saûn haøng bao nhieâu naêm coá böng bít maø khoâng ñöôïc . Nhöõng caâu hoûi nhö xaùt muoái vaøo cuoáng hoïng ñaõ nôû hoa vaø bung thaúng vaøo maët caùc ngaøi khieán caùc ngaøi laøm coâng taùc tö töôûng trong ñaûng ñaõ phaûi ruøng mình . 

Ñaët laïi caâu traû lôøi trôøi ôi cuûa ngaøi tröôûng ban , lyù thuyeát luoân laø taøi saûn cuûa nhaân loaïi caàn gìn giöõ . Nhöng neáu lyù thuyeát ñoù bò lôïi duïng ñeå beân trong noù laø nhöõng maøn ñaáu ñaù tranh giaønh quyeàn löïc chính trò hôn laø phuïc vuï cho daân cho nöôùc , thì lyù thuyeát ñoù coù caàn duøng ñeå xaây döïng ñaát nöôùc khoâng ? . Neáu chuû nghóa coäng saûn laø "öu" laø "hay" , taïi sao noù khoâng chieán thaéng maø luoân luoân bò ñaøo thaûi ? . Taïi sao trong nhöõng lyù thuyeát khaùc ngoaøi lyù thuyeát coäng saûn khoâng coù hieän töôïng phaân hoaù vaø gaây chieán trong chính yù thöùc heä coäng saûn ?  cuoäc chieán bieân giôùi Trung Vieät naêm 1979 laø cuoäc chieán giöõa phe phaùi naøo ñöùng ngoaøi chuû nghóa coäng saûn chaêng ? . Neân phaân tích cho giôùi treû ngaøy nay hieåu roõ : Maùu xöông cuûa bao ngöøôi ñoå ra chæ vì bò coäng saûn lôïi duïng, töôûng raèng "phôi phôùi daäy töông lai.." ñeå ñoå maùu vì chieán tranh laø ñeå coáng hieán cho moät Vieät Nam hoaø bình töï do daân chuû. Thaät söï sau bao naêm laïi khaùc haún . Vieät Nam ngaøy nay laø moät Vieät Nam coâng an trò , Vieät Nam khoâng coù ñoái thoaïi , Vieät Nam Ñaûng chuû . Vaäy maùu xöông ñoå ra ñeå laøm gì ? .    

Thaùng 11 naêm nay , saân khaáu kòch Sai Gon ñaõ ghi nhaän moät trong nhöõng vôû kòch khaù hay mang teân " Baûn Chuùc Thö " trong ñoù pheâ phaùn con ngöôøi khi loaù maét bôûi doøng lôïi danh ñaõ cam taâm phuû nhaän chính quaù khöù cuûa hoï . Moät ñoâi vôï choàng luùc treû , nhôø coù 1 maûnh ñaát maët tieàn maø ngöôøi coâ san seû cho , hoï ñaõ töø ngheøo khoå vöôn leân thaønh 1 caëp vôï choàng "thöôïng löu" baäc nhaát thieân haï. Ñeå roài trong aùnh chôùp cuûa haøo hoa giaû taïo , hoï ñaùnh maát chính baûn thaân mình trong nhöõng maøn giaønh giaät nhöõng caây , nhöõng vaøng, nhöõng ñaát , nhaø ñeå phuû nhaän chính ngöøôi coâ cuûa mình... vaø hoï ñaõ nhaän laïi heä quaû ñau ñôùn do chính hoï gaây ra . Vôû kòch khaúng khaùi neâu leân moät caâu hoûi :  Taïi sao con ngöôøi thích beà ngoaøi hôn laø baûn chaát thaät cuûa hoï ? ñeå laøm gì ? Vôû kòch cho raèng : ñoù chính laø "chaám ñen" maø con ngöôøi caàn phaûi nhaän ra ñeå töï xoaù chaám ñen ñoù ñi trong cuoäc ñôøi mình . 

Ñaûng coäng saûn Vieät Nam ngaøy nay cuõng theá , hoï coá hoâ haøo laø nhöõng gì hoï thöïc hieän sai laïc vaø gaây thaûm hoaï cho daân toäc luoân luoân laø "hay" . Hoï ñoå cho nhöõng nhaân taâm keâu goïi hoï haõy haønh ñoäng , suy nghó  vì daân hôn laø vì hoï laø nhöõng phaàn töû muoán xoaù caùi "hay" ñoù nhö moät kieåu phaù töôïng Phaät cuûa Taliban . Nhöng thöïc teá laïi khaùc haún . Treân doøng lòch söû Vieät Nam ñaõ haøng chuïc naêm nay chöùng toû raèng : hoï caøng vu caùo , caøng che daáu söï suïp ñoå cuûa mình , hoï - nhöõng ngöôøi coäng saûn laïi caøng laøm loä roõ hôn : CUOÄC ÑÔØI CUÛA HOÏ LAØ MOÄT CHAÁM ÑEN khi baáu víu vaø eùp buoäc moät ñaát nöôùc phaûi "nuoát vaø tuaân theo" yù chí chuû quan cuûa hoï chæ ñeå phuïng söï cho danh vaø tieàn cuûa hoï. 

Quûa cuûa hoï ñaõ ñeán gaàn keà laém roài . Sinh vieân Vieät Nam hieåu raát roõ , lyù thuyeát 
coäng saûn khaùc ngöôøi coäng saûn ôû choå : moät beân laø moät taøi saûn vaên hoaù , coøn moät beân thì khaùc haún vôùi nhöõng ngöøôi mang danh coäng saûn , duøng chuû nghóa ñoù ñeå thöïc hieän nhöõng "toäi aùc" ñöôïc lòch söû ghi nhaän ñeán muoân ñôøi .  Khoâng theå "bòp" ai ñöôïc , quaù roõ . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông