Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vì Sao Caùi Thaây Ma Nguyeãn Höõu Coù  "Vui"!!? 

Trong binh phaùp coå . Keá teä haïi nhaát vaø deã laøm loä ñieåm yeáu cuûa mình nhaát laø khi möu söï ñaët lôøi noùi duï haøng keû thuø vaøo trong mieäng cuûa moät keû xu nònh baát taøi theo haøng xuaát thaân töø ñaùm keû thuø. Bôûi leõ ,  laøm nhö theá töùc chöùng toû keá duïng nhaân taâm , laáy loøng thieân haï ñaõ thaát baïi hoaøn toaøn . Thieân haï coù theo vaø uûng hoä chính nghóa töø ai , thì ngöôøi ñoù phaûi chöùng toû ñöôïc thaønh taâm cuûa mình ñang phuïc vuï cho thieân haï , coøn noùi theá naøy , nhöng laøm theá khaùc , laïi thuû ñoaïn laät loïng vaø duøng moät keû "laät loïng" ñeå thuyeát phuïc nhaân taâm - ñoù laø chuyeän khoâng nhöõng voâ ích maø coøn gaây haïi cho chính mình raát laâu daøi . 

Noùi noâm na theo dieãn ñaït thôøi nay . Ñaáy laø khi phe anh em nhaø taâm lyù coäng saûn do ban tö töôûng laõnh ñaïo taïi Haø Noäi ñang laøm moät vieäc "ñaïi kî" khi ñem oâng Nguyeãn Höõu Coù, moät "töôùng salon" noåi tieáng trôû beà beû gioù cuûa chính theå mieàn Nam xöa ra laøm caùi loa keâu goïi ngöôøi Vieät quoác gia veà ñaàu tö trong nöôùc . Thieân haï cöù nhìn aùnh maét , cöû chæ cuûa oâng Coù maø suy luaän raèng : chính saùch ñoaøn keát theo kieåu ñoäc taøi Stalin cuûa coäng saûn ñaõ suïp ñoå khoâng gì cöùu vaõn noåi tröôùc dö luaän laïnh nhaït cuûa gaàn 3 trieäu ñoàng baøo Vieät Nam ñaõ boû nöôùc ra ñi vì chính nguyeân nhaân coäng saûn . 

Tính keå töø naêm 1987 , khi  Nguyeãn Vaên Linh baét ñaàu keâu goïi Kieàu Baøo veà ñaàu tö cho ñeán taän hoâm nay , ngöôøi Vieät töø khaép caùc nöôùc treân theá giôùi thaät söï boû ra khoâng ñeán 2 phaàn traêm noäi löïc tieàn voán thaät söï cuûa hoï cho vieäc ñaàu tö taïi queâ höông , trong khi ñoù , soá tieàn maø hoï daønh duïm gôûi veà cho thaân nhaân cuûa mình taïi Vieät Nam laïi chieám ñeán gaàn 30 phaàn traêm thu nhaäp cuûa hoï . Chæ coù 05 phaàn traêm cuûa soá 30 phaàn traêm kia laø ñöôïc xaùc nhaän coù ñi qua kieåm soaùt cuûa coäng saûn , coøn laïi , noù ñi theo daïng ngaàm vaø muïc ñích chính cuûa soá tieàn 30 phaàn traêm kia chuû yeáu phuïc vuï tröïc tieáp cho ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân taïi queâ nhaø chöù khoâng heà ñi vaøo ngaân saùch cuûa chính quyeàn coäng saûn . 
 

Nhö vaäy roõ raøng , coäng saûn muoán tieàn cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñöôïc chuùng kieåm soaùt phuïc vuï cho muïc tieâu toái thöôïng chính trò . Chôù heà coäng saûn mong muoán ñem laïi ñôøi soáng sung tuùc cho daân chuùng . Khi oâng Coù phaùt bieåu raèng : oâng vui khi thaáy söï ñoåi thay haøng ngaøy taïi queâ höông vaø nhöõng ñoåi thay ñoù khoâng theå thay ñoåi ñöôïc . Ngöôøi daân mong oâng hieåu ñöôïc lôøi oâng noùi . Hoaëc laø oâng cho raèng : cheá ñoä coäng saûn laø khoâng thay ñoåi ñöôïc , hoaëc laø oâng nhaán maïnh  söùc maïnh cho nhaân daân baét coäng saûn "ñoåi maøu" laø khoâng theå thay ñoài ñöôïc chaêng ? . Khi taøi saûn cuûa nhaân daân , ñoàng tieàn chaân chính do daân caàn kieäm laøm ra taïi Mieàn Nam Vieät Nam bò töôùc ñoaït traéng trôïn sau 1975, thì meänh ñeà khaúng ñònh cuûa oâng Coù ñöa ra tuaàn roài : "ngöôøi coäng saûn khoâng theå laø ngöôøi taøn nhaãn" noù laïc loõng laøm sao !! . 

Khi haøng traêm caây soá vuoâng bò coäng saûn caét daâng cho Baéc Kinh giöõa thanh thieân baïch nhaät cho ngöôøi daân taïi cöûa khaåu Nam Quan thaáy , vaø ngaøy nay cöûa khaåu Höõu Nghò taïi tænh Cao baèng naèm lui laïi sau cöûa Nam quan xöa voán dó thuoäc Vieät Nam , thì khoâng hieåu oâng Coù muoán aùm chæ ai taøn nhaãn ?? . Chaúng leõ ngöôøi daân taïi ñaûo Hoaøng sa vaø vuøng cöûa khaåu Nam quan ngaøy naøo nay soáng döôùi söï cai quaûn cuûa chính quyeàn Trung Hoa coäng saûn laø taøn nhaãn hay sao ? . 

Chaúng leõ haøng haø lôùp lôùp nhöõng lôùp thanh nieân ñaõ hy sinh caû cuoäc ñôøi cho caùi goïi laø "xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi , laøm thaønh trì caùch maïng cuûa Lieân xoâ" nhöng ngaøy nay chæ thaáy boïn con buoân chính trò coäng saûn soáng pheø phôûn treân moà hoâi xöông maùu cuûa nhaân daân , theá thì ai taøn nhaãn ? . 

Quùa khöù chính trò sa lon cuûa oâng , lôùp treû ngaøy nay taïi Vieät Nam khoâng theå theo "saùch" cuûa coäng saûn laø duøng quaù khöù ñeå haï nhuïc tieáng noùi ñoái khaùng ñeå chì chieát soi moùi , haï nhuïc oâng . Lôùp treû chuùng toâi ngaøy nay chæ vieát  nhöõng lôøi noùi thaät vôùi oâng raèng : khi oâng aúm boàng nhöõng ñöùa chaùu cuûa oâng treân tay . Xin haõy nhìn thaúng vaøo ñoâi maét saùng trong cuûa chuùng , xeùt laïi mình ñi vaø töï hoûi : naøy , coù phaûi aùnh maét saùng trong cuûa Chuùng laø töông lai , moät töông lai cuûa coâng lyù , cuûa lòch söû daân toäc thaät coâng baèng cho nhöõng taâm hoàn thaät söï ñaõ coáng hieán cuoäc ñôøi mình cho töï do , daân chuû , khaùt voïng vöôn leân cuûa daân toäc ñang nghieâm khaéc hoûi oâng chaêng ? . 

Vaø moät beân , moät luõ Mafia duøng lyù leõ bòp bôïm chính trò kieåu "saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm chaâu" nhöng suoát cuoäc haønh trình chæ laø söï bòp bôïm loeø loeït , söï baét chöôùc ñeâ heøn ñeán sæ nhuïc danh döï vaø cuoái cuøng laø söï phaûn boäi traùo trôû maø muïc ñích chính chæ laø coá vôùt vaùt laáy chuùt toàn vong . Aùnh maét ñoù ñang nhìn oâng ñaáy oâng Coù aï . 

Thaät buoàn cho moät ñôøi cuûa moät con ngöôøi . Thaät xaáu hoå cho moät thaây ma !!.        
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông