Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Duøng "Quan Ñieåm Chæ Ñaïo" Cuûa Ñaûng 
Ñeå Dieät Hoaï Coäng Saûn 

Töø ngaøy ñaûng coäng saûn Vieät Nam vôùi tính laùu caù hoaït ñoäng hôn laø töï thaân vaän ñoäng ra ñôøi . Trong môù ngoân töø cuûa ñaûng vieân duøng , ñuùng laø noù loän xoän , luù laãn baùt nhaùo ñeán noãi daân baøn , daân cöôøi maø ñaûng coù maét nhö muø, coù tai nhö ñieác . 

Naêm nay , laàn ñaàu tieân trong lòch söû cuûa ñaûng , ñaûng ñoøi töï mình söûa moät hieán phaùp cuõng "muø vaø ñieác" nhö treân . Trong danh töø Luaät - Hieán Phaùp ñöôïc hieåu laø Phaùp lònh cuûa daân ñöôïc ghi nhaän . Ñoái vôùi ñaûng , hieán phaùp laïi laø tôø giaáy hay noùi ñuùng hôn laø moät caùi bích chöông quaûng caùo chính trò . Chaúng coù giaù trò gì vôùi ñaûng . Ñaûng chæ thích söû duïng Ñaûng Phaùp hôn laø hieán phaùp maø . Theá cho neân trong kyø hoïp quoác hoäi thaùng 11 naøy . OÂng chuû TÒT Nguyeãn vaên An noùi moät caâu voâ cuøng noåi tieáng: "Quoác hoäi kyø naøy söûa ñoåi, boå sung hieán phaùp xuaát phaùt töø quan ñieåm chæ ñaïo ñoù laø boå sung moät soá ñieàu caàn söûa thaät söï böùc xuùc , ñaõ ñöôïc thöïc tieãn kieåm nghieäm vaø coù söï thoáng nhaát cao" . Thaät voâ cuøng caûm ôn yù kieán cuûa oâng chuû tòt . 

Laàn naøy , ngöôøi Vieät quoác gia coù theâm cô hoäi ngaøn vaøng ñeå hoaït ñoäng daân chuû maïnh meõ hôn , saâu roäng hôn . Ñoù laø Ñaûng coäng saûn ñaõ theå hieän roõ raøng tö töôûng cuûa mình : raát sôï daân tranh ñaáu , heã daân taïo tieàn ñeà cho moät vaán ñeà , bieán noù töø voâ nhaän trôû thaønh voâ cuøng böùc xuùc , theá laø noù ñöôïc ñaûng chæ ñaïo giaûi quyeát gaáp ñeå daân khoâng loaïn - ñoù thöïc söï laø quan ñieåm cuûa ñaûng , moät chong choùng chính trò khoâng bieát ñònh höôùng giaûi quyeát ñieàu coát loõi , sinh töû trong moät vaän maïng chính trò cuûa moät toå chöùc xaõ hoäi . 

Chong choùng chính trò mang teân coäng saûn Vieät Nam ngaøy nay quay theo chieàu cöùu caùnh moïi caùch ñeå toàn taïi nhöng khoâng giaûi quyeát maâu thuaãn ngaøy caøng sinh bònh roäng lôùn : ñoù laø cheá ñoä ñoäc quyeàn thì khoâng theå coù neàn taûng chính trò laâu daøi trong daân  . Noùi cho daân daõ hôn , ñoù laø khoâng coù ñöôïc söï uûng hoä cuûa teá baøo neàn trong xaõ hoäi , ñoù laø ngöôøi daân . Do vaäy , ñieàu coát loõi khoâng ñöôïc giaûi quyeát hay coá tình traùnh neù giaûi quyeát . Ñaûng coäng saûn chaéc chaén seõ tuoät khoâng phanh treân ñaø suy vong taät dieät chính mình . 

Thöïc tieãn thì kieåm nghieäm quaù roõ , daân khoâng caàn ñaûng caàm quyeàn ñoäc ñoaùn , kinh teá cuûa daân taïo ra khoâng phuï thuoäc kinh taøi cuûa cô sôû ñaûng . Daân laïi duøng söï ñoäc taøi kinh doanh cuûa ñaûng phaù naùt heä thoáng chính trò cuûa ñaûng qua ñaïi dòch tham nhuõng hôn laø caûi thieän tình traïng tham nhuõng. Thöû hoûi quan ñieåm chæ ñaïo cuûa ñaûng ngaøy nay ñang döïa ôû ñaâu ? . Khoâng daùm traû lôøi . Khoâng daùm giaûi quyeát . Vì vaäy , chính ngöôøi daân seõ giaûi quyeát vaán ñeà chæ ñaïo naøy . 

Coøn ñaûng coäng saûn Vieät Nam ? moät khi "böùc xuùc" traøn lan trong nhieàu chieàu cuûa xaõ hoäi , theá giôùi töï do daân chuû taán coâng vaøo töøng gia ñình ngoõ ngaùch xaõ hoäi Vieät Nam . Quan ñieåm chæ ñaïo cuûa ñaûng chaéc laø seõ theo kieåu ñaøn oâng phaûi ñeå raâu daøi 3 taác , ñaøn baø che maïng kín nhö böng , ngaøy tuïng naêm laàn hoâ Baùc muoân naêm chaêng ? .   

Cho neân , baøi hoïc ñaàu tieân khi ñaûng noùi veà "quan ñieåm chæ ñaïo" laø phaûi bieát Ai chæ ñaïo? daân hay ñaûng ? neáu ñaûng töï cho mình coù quyeàn chæ ñaïo quan ñieåm cho daân thì hoûng roài ! .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông