Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Giaác Mô Cuûa Quyû: 
Vieät Nam Coäng Saûn Thuaàn Khieát ?!!!!! 

Nhöõng ngaøy cuoái thaùng 11 naêm nay nhö nhöõng coät moác thôøi gian ghi laïi daáu aán taøn cuoäc cho cheá ñoä toân giaùo cöïc ñoan Taliban taïi Afghanistan . Thay vì Taliban taïo ra ñöôïc moät giaác mô cuûa quyû ñoäi loát thaùnh thieän : Hoài giaùo thuaàn khieát ?!! , thì lòch söû laïi phaûi cheùp nhöõng doøng moâ taû caûnh caùc ngöôøi daân treân khaép Apghanistan caét phaêng ñi boä raâu daøi trong noãi vui söôùng toät cuøng ngay sau khi Taliban bò huyû dieät . Ngöôøi phuï nöõ Apghanistan coøn vui hôn . Hoï thaùo ngay maïng truøm ñaàu , vui söôùng ñi xin vieäc laøm , hoïc haønh , theo chaân caùc ñoaøn cöùu trôï Lieân Hieäp Quoác phaân phaùt löông thöïc , hoïc caùch gôõ mìn , caùch söû duïng nöôùc saïch . 

Ngöôøi daân taïi Vieät Nam nhìn lòch söû ñang cuoàn quay treân ñaát nöôùc Hoài giaùo khoán khoå naøy do bò nhöõng thaønh phaàn thaát hoïc , bò yeáu toá taâm linh sa ñoaï chi phoái , thích döïa theá löïc ngoaïi nhaân möu caàu giuùp ñôõ ñeå chieám ñoaït quyeàn löïc mieãn sao ñaït ñöôïc muïc tieâu chieám ñöôïc quyeàn tuyeät ñoái laø ñöôïc. Nhìn laïi nhöõng thaønh phaàn cai trò caáp cao cuûa Taliban , ngöôøi daân Vieät ta ñeàu nhaän xeùt thaáy raát roõ : thaät ra Taliban khoâng heà laø moät toå chöùc muoán toân vinh ñaïo Hoài , maø ngöôïc laïi chuùng laïi laøm cho Hoài Giaùo mau choùng bò con ngöôøi gheùt boû vaø suy vong nhanh hôn . Hoài giaùo ñaõ bò nhöõng ñaàu oùc thaát hoïc lôïi duïng , do vaäy , Hoài giaùo ñaõ bieán thaønh con côø chính trò hôn laø vì toân giaùo , vì höôùng Thieän con ngöôøi . 

Nhìn laïi lòch söû cuûa phong traøo coäng saûn ôû caùc nöôùc . Chuû thuyeát Maùc Leâ ñaõ ñöôïc xem nhö moät toân giaùo vôùi cuoán kinh Coran veà ñöôøng loái tuyeät ñoái phaûi ñöôïc caùc thaønh phaàn phaân chia trong xaõ hoäi maø coäng saûn goïi laø giai caáp tieân phong toân suøng . Toaøn boä heä thoáng coäng saûn buoäc con ngöôøi phaûi chòu coäng saûn giaùo ñoäc quyeàn chi phoái . Khoâng heà coù tranh caõi , phaûn baùc , baøn luaän veà nhöõng ñieåm sai, ñuùng cuûa loaïi coäng saûn giaùo naøy . Töø ñoù , yeáu toá höôùng thieän trong cuoäc soáng ñaõ bò tính caùch ñoäc quyeàn giaùo ñieàu bíeân thaønh aùc tính . Caùc phong traøo caùch maïng vaên hoaù , caûi caùch dieät taän goác ñòa chuû , caùc cuoäc chieán tranh laïnh , ñaøn aùp muøa xuaân Tieäp Khaéc , quoác höõu hoaù maø thaät söï laø aên cöôùp coâng söùc cuûa toaøn daân ñaõ ñaåy coäng saûn ñi vaøo con ñöôøng bò taän dieät vaø ñaøo thaûi nhö ngaøy nay . 

Baøi hoïc naøy xem ra nhöõng ngöôøi coäng saûn giaø nua ñaõ thaám hieåu , tröø moät soá thaønh phaàn treû vaøo ñaûng nhö moät böôùc ñeå tranh thuû quyeàn löïc . Coøn laïi , ñaïi ña soá ngöôøi daân Vieät Nam ñeàu coâng nhaän : soá phaän cuûa toân giaùo coäng saûn ñoäc quyeàn ñang suïp ñoå töø trong neàn moùng lan ra maø khoâng caùch gì ngaên caûn noåi . Soá phaän cuûa chuû thuyeát coäng saûn seõ töông töï nhö soá phaän hieän nay cuûa Taliban . 

Suy ngaãm maø chuùng ta ñau loøng . Mai naøy , treân bia moä cuûa nhöõng ngöôøi coäng saûn , con chaùu seõ vieát neân doøng chöõ : nôi an nghæ cuûa moät con ngöôøi soáng moät cuoäc ñôøi voâ ích!. Chuùng ta coù muoán nhö hoï hay khoâng ? . Neáu khoâng muoán thì haõy coøn kòp ñoù . Haõy duøng söï höôùng Thieän ñeå hoï nhaän ra chính mình . Khoâng ñöôïc ñeå cho nhöõng giaác mô haïi daân haïi nöôùc nhö chuû thuyeát coäng saûn thuaàn khieát ngaøy naøo ñöôïc toàn taïi , ñoù laø moät giaác mô cuûa quyû . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông