Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
102 Noãi Sôï Trong Ñaûng Hoäi

Daân chuùng ôû Vieät Nam khaùo nhau raèng , quoác hoäi cuûa ñaát nöôùc chuùng ta ñaâu coù phaûi laø quoác hoäi , phaûi ñoåi teân laïi laø Ñaûng hoäi thì môùi ñuùng . Quoác hoäi gì maø nhìn ñaâu cuõng nhöõng göông maët cuûa caùc oâng baø ñaûng vieân trong caùc ban ngaønh sôû taïi khaép caùc ñòa phöông . Laâu laâu ñeå ñoùng kòch khoâng quaù loä lieãu , quyù vò ñaïo dieãn ôû Ba Ñình laïi cho moät oâng sö quoác doanh naøo ñoù phaùt bieåu . Buoàn cöôøi quaù cho caùi theå cheá cuûa Baùc phaûi khoâng caùc baïn ? . 

Vöøa qua , ban an ninh vaên hoùa tö töôûng cuûa ñaûng laïi döïng moät maøn trình dieãn cuõ rích . Ñoù laø cho caùc baùo ñaøi trong nöôùc loan tin coù ñeán 64,3 phaàn traêm “ñaïi bieåu quoác hoäi“ boû phieáu “choáng“ hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ . Truøi ui , tính ra trong ñaûng hoäi do ñaûng laõnh ñaïo coù ñeán 102 oâng baø daùm “choáng“ hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ , moät vieäc “ taøy trôøi “ maø linh muïc Nguyeãn vaên Lyù töøng keâu goïi . Ñieàu naøy khieán cho baøn daân thieân haï phaûi suy nghó ? . Sao theá laï nhæ ? . Ngöôøi coù hieåu bieát veà chính saùch cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam töø ngaøy noù ra ñôøi phaù haïi ñaát nöôùc cho ñeán nay thì bình tónh bình luaän . Coù gì lôùn lao ñaâu . Chaúng qua , 102 vò la haùn quaû naøy ñang “sôï “ ñaáy thoâi . Caùc vò sôï gì maø phaûi boû phieáu choáng hieäp ñònh thöông maïi nhæ ? . Thöù nhaát , caùc vò sôï coâng an laø treân heát . Vì cheá ñoä cuûa ta laø cheá ñoä coâng an trò maø . Coâng an baûo caùc vò “choáng“ thì caùc vò phaûi choáng thoâi . Mieäng cuûa coâng an laø luaät ñaáy . Khoâng tin quyù baïn cöù ñieän hoûi anh Leâ Chí Quang thì roõ ngay. 

Maáy ngaøy nay, coù moät doanh nghieäp tö nhaân noï , hoï töï nhieân nhaän ñöôïc moät baûn ñaùnh vi tính, treân ñoù lieät keâ ñaày ñuû teân hoï töø oâng giaùm ñoác ñeán anh baûo veä queøn, coâng an baét doanh nghieäp noï buoäc caùc ngöôøi coù teân trong danh saùch phaûi “kyù teân phaûn ñoái luaät nhaân quyeàn“ vaø noùi seõ göûi noù ñeán söù quaùn Myõ . Oâng giaùm ñoác nhaän vaên baûn naøy laàm baàm chöûi “tieân sö noù , chæ ñöôïc caùi…“ nhöng roài ngaøi cuõng kyù , vaø dó nhieân nhaân vieân cuûa ngaøi cuõng kyù tuoát neáu khoâng muoán coâng an hoûi thaêm . Theá môùi baûo taïi sao maø caùc oâng baø “nghò“ ñoøi choáng . 

Thöù hai , caùc vò ñaáy sôï ngöôïc laïi , ñaáy laø sôï coâng an gheùp toäi khi caùc vò boû phieáu choáng, töùc laø caùc vò “phaûn ñoäng“ 100 phaàn traêm nhö linh muïc Nguyeãn vaên Lyù . Voán dó linh muïc Lyù bò vaøo nhaø ñaù vì daùm choáng hieäp ñònh quan troïng naøy . Chöng khoâng , caùc ngaøi laïi huøa theo , theá coù  “boû… baø“ khoâng chöù ??  UÙ a uù ôù , nhöng caùc anh coâng an ñaõ nhôø thì phaûi laøm , phaän treân ñe döôùi buùa aên tieàn  . Bieát sao ?!! . 

Thöù ba , caùc vò la haùn quaû naøy ñeä nhò sôï laø caùi “dieãn bieán hoøa bình“ . Coøn ñaûng , coøn cheá ñoä Xaùch quaàn chuû nghóa thì caùc vò coøn kieám aên ñöôïc . Con chaùu caùc vò ñi ngaàm qua Anh Myõ tieâu tieàn Baån ñöôïc . Chöù neáu hieäp ñònh noù “dieãn bieán“ . Lôõ sau naøy , ñaûng suïm , caùc vò bò coâng khai hoùa taøi saûn thaät söï , thì coù maø aên caùm 
aø ? . 

Toùm laïi , 102 phieáu choáng hieäp ñònh, töùc laø 102 noãi sôï ñaáy caùc baïn aï. Sôï ñuû thöù, sôï thöôïng vaøng haï caùm . Caùi  “nghóa ñòa gì cuõng sôï “  neân thoâi , coâng an baûo “choáng” thì ta ñaây cöù  “choáng” . Choáng tí ñeå bôùt sôï , duø lyù lòch “caùc vò ñaïi bieåu“ hôi bò baån , ñuùng khoâng caùc vò .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông