Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Baàn Noâng ?… Ñaûng Ta Quyeát Khoâng Tha

Noùi ñeán caùc chính saùch cuûa coäng saûn . Ngöôøi bò loái tuyeân truyeàn cuûa coäng deã töôûng noâng daân , nhaát laø ngöôøi noâng daân ngheøo nhaát maø coäng saûn goïi laø baàn noâng ñöôïc coäng saûn öu ñaõi vaø löïa choïn laøm noøng coát trong löïc löôïng laõnh ñaïo cuûa mình . Kyø thöïc , taàng lôùp noâng ngheøo naøy laïi bò baïc ñaõi , lôïi duïng vaø nhaän söï traùo trôû cuûa coäng saûn nhaát . 

Töø nhöõng naêm ñaáu toá ñòa chuû xa xöa vaø cho ñeán taän ngaøy nay , nhöõng ngöôøi bò boùc loät nhieàu nhaát qua baøn tay phuø pheùp cuûa coäng saûn chính laø nhöõng ngöôøi noâng khoå naøy . Laøm vaät theá thaân cho coäng saûn ngoaøi chieán traän cuõng laø hoï. Cung caáp vaät chaát nuoâi coäng saûn , phaàn lôùn xuaát phaùt töø coâng söùc cuûa hoï . Nhöng khi ñeán ngaøy hoaø bình , bò  boû rôi vaø boùc loät traéng tay cuõng laø hoï . 

Naêm nay , veà nhöõng vuøng soâng nöôùc mieät ñoàng baèng soâng Cöûu Long , ta môùi chöùng kieán ñöôïc caûnh taän thu thueá xaâu voâ cuøng taøn aùc cuûa boïn cöôøng haøo aùc baù coäng saûn . Aùc taâm cuûa boïn baát nhaân aùc nghieät nhaát laø chuùng döïa vaøo chöõ  "vì daân" ñeå taän thu nhöõng ñoàng tieàn nöôùc maét cuûa baø con noâng daân ngheøo khoâng coù tieáng noùi phaûn khaùng ôû nhöõng vuøng saâu ñoàng baèng . 

Khi phoùng vieân chuùng toâi veà vuøng phía Nam tænh Soùc Traêng , noâng daân vuøng naøy phaûn aùnh chaúng nhöõng naêm nay thieân tai luït loäi , thueá thu cuûa boïn coäng saûn khoâng giaûm maø coøn taêng theâm . Ngoaøi ra, caùc khoaûn thueá aùc taâm nhöng döïa vaøo chöõ "giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo" nhö caùc loaïi thueá: xoaù ñoùi giaûm ngheøo , quyõ khuyeán hoïc , quyõ thuyû lôïi , quyõ treû em khoù khaên, tieàn tình thöông , tieàn daân phoøng … ngaäp ñaàu ngöôøi noâng daân . 

Moät ví duï ñieån hình nhaát : ñoù laø cuoäc soáng cô cöïc traêm beà cuûa ngöôøi noâng daân soáng baèng ngheà "chaïy vòt baày". Naïn maõi loä ñaày raãy treân caùc tænh loä , thaønh loä maø chính quyeàn coäng saûn tuyeân truyeàn raúng ñöôïc daân chuùng uûnh hoä . Thöïc teá , ngöôøi daân ñang taåy chay maïnh meõ chính saùch baát nhaân naøy . ÔÛ noâng thoân , naïn maõi loä cuõng khoâng keùm. Ngöôøi noâng daân khi soáng baèng ngheà chaên vòt ñoàng thöôøng laø hoï ñaõ traõi qua moät vieäc laøm aên thua loã nhö maát muøa, thieân tai, tai naïn … hoï phaûi ñi theo caùi ngheà chaên vòt ñoàng naøy . Töø mieät Minh haûi ñeán Soùc Traêng hay veà mieät Ñoàng Thaùp , hoï cuøng ñaøn vòt vaøi traêm hay vaøi nghìn con thaû baày rong ruoåi khaép nôi . Hoï lao ñoäng cöïc nhoïc chaêm soùc ñaøn vòt baày mong baày vòt moùt luùa gaët , con oùc , con cua ñeå cho hoï kieám mieáng côm . Theá nhöng , chính saùch taän thu baát nhaân cuûa coäng saûn cuõng khoâng tha cho hoï . Anh  T , moät ngöôøi chaên vòt chaïy ñoàng noùi trong nöôùc maét . Maáy naêm nay , maáy oång laøm döõ quaù , tui vaø vôï con cöù xin thaû vòt aên luùa moùt ôû ñòa phöông naøo . Laø caùn boä xaõ ôû ñòa phöông ñoù ñeán ñoøi chuû vòt phaûi uûng hoä quyõ xoaù ñoùi giaûm ngheøo . Mieäng maáy oång la laø uûng hoä chôù thieät ra , maáy oång cöù baét tuïi tui ñoå ñoàng moãi con laø ñoùng 500 ñoàng , tính ra ñaøn vòt tui 1000 con laø maát 500 nghìn ñoàng cho quyõ xoaù ñoùi . Ngoaøi ra , coøn "bao la" caùc quyõ khaùc nhö môùi ñaây , baø chuû tòch xaõ cuõng ñoøi tuïi tui ñoùng theâm 200 nghìn tieàn quyõ tu boå giao thoâng , söûa chöõa tröôøng lôùp .. tui öùc quaù maáy chuù ôi . Ñoù laø chöa keå beân maët traän , beân coâng an… ai cuõng baét naït boïn cuøng ñinh nhö tuïi tui ñöôïc . Thaät laø ñieåu caùn . 

Chính quyeàn coäng saûn caøng ngaøy caøng böôùc saâu vaøo con ñöôøng toäi loãi . Hoï la lôùn loái nhö oâng Hoà ngaøy xöa , naøo laø vì daân , xoaù ñoùi , giaûm ngheøo , tình thöông . Nhöng thaät ra , boïn quyû coäng saûn chæ maïo danh tình thöông ñoàng baøo , tình nhaân aùi trong nöôùc ñeå taän thu vaø vinh thaân phì gia cho baûn thaân giai caáp quyù toäc ñaûng vieân cuûa hoï. Hoï coù bieát raèng : hoï ñang ñöa mình vaøo con ñöôøng cheát hay khoâng ? Caùc baïn treû, treân queâ höông chuùng ta, ngöôøi noâng daân ñang noåi giaän ñoù .  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông