Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñaát ñai cuûa Toå tieân sao ñaûng CSVN daâng cho giaëc?

Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam
Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

Ngaøy 28 thaùng 11 naêm 2001

Kính göûi:
 • Ñ.c Toång bí thö - Noâng Ñöùc Maïnh
 • Ñ.c Chuû tòch nöôùc - Traàn Ñöùc Löông
 • Ñ.c Thuû töôùng - Phan Vaên Khaûi
 • Ñ.c Chuû tòch Quoác Hoäi - Nguyeãn Vaên An
Ñoàng kính göûi: 
 • Caùc vò Laõo thaønh CM, 
 • caùc Cöïu chieán binh,
 • caùc nhaø trí thöùc,caùc nhaø vaên,nhaø baùo, ngheä só,
 • caùc giôùi coâng nhaân, noâng daân, coâng thöông, caùc daân toäc vaø saéc toäc,
 • caùc toân giaùo, 
 • caùc sinh vieân, hoïc sinh,
 • vaø taát caû nhöõng ai quan taâm tôùi vaän meänh Toå quoác,
Thöa caùc Ñoàng chí vaø caùc Baïn kính meán,

Gaàn ñaây trong nhaân daân baøn luaän raát soâi noåi veà vieäc Chính phuû kyù keát Hieäp ñònh Bieân giôùi vaø Hieäp ñònh vuøng bieån Vieät - Trung, nghóa laø caû vuøng bieân giôùi vaø laõnh haûi cuûa Toå quoác bò xaâm phaïm döôùi söï nhaát trí cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta.

Vaán ñeà naøy ñeán nay khoâng chæ ñôn thuaàn laø dö luaän, maø thaùng 2/2001 qua thoâng baùo cuûa moät vò laõnh ñaïo thaønh phoá Haûi Phoøng taïi CLB Baïch Ñaèng thì vònh Baéc Boä, maø ta ñaõ ñoàng yù chia laø:

- 53% cho Vieät Nam vaø 47% cho Trung Quoác.

Ñieàu ñaùng noùi laø haøng traêm naêm gaàn ñaây, bieân giôùi vaø laõnh haûi cuûa Vieät Nam vaø Trung Quoác ñaõ ñöôïc xaùc ñònh theo caùc Hieäp ñònh do Phaùp vaø nhaø Thanh kyù töø cuoái theá kyû 19, vaø ñöôïc coi laø hôïp phaùp khoâng chæ ñoái vôùi Vieät Nam maø caû ñoái vôùi quoác teá.

Theo taøi lieäu cuûa hai oâng Löu Vaên Lôïi vaø Leâ Minh Nghóa ôû Ban Bieân giôùi cuûa Nhaø Nöôùc, coâng boá naêm 1997, rieâng veà chuû quyeàn hai quaàn ñaûo Tröôøng Sa vaø Hoaøng Sa nhö sau:

+ Quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa ôû bieån Ñoâng laø laõnh thoå thieâng lieâng cuûa Vieät Nam. Nhaø Nöôùc Vieät Nam qua caùc thôøi kyø lòch söû ñaõ laø chuû nhaân vaø thöïc thi chuû quyeàn naøy laø phuø hôïp vôùi luaät phaùp vaø thöïc tieãn quoác teá, ñaõ ñöôïc nhieàu quoác gia, toå chöùc vaø hoïc giaû noåi tieáng treân theá giôùi thöøa nhaän vaø uûng hoä. Trong ñoù coù nhöõng hoïc giaû tieáng taêm nhö:

+ Baø Monique Chemillier Gendreau, Giaùo sö coâng phaùp vaø khoa hoïc chính trò ôû tröôøng Ñaïi hoïc Paris VII mang teân Denis Diderot, ñaõ vieát cuoán saùch nhan ñeà "Chuû quyeàn treân hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa". Cuoán saùch ñaõ ñöôïc nhaø xuaát baûn L' Harmattan Paris coâng boá vaøo thaùng 3/1996 vaø nhaø xuaát baûn Chính trò Quoác gia cuûa Vieät Nam cho taùi baûn naêm 1997 vaø 1998.

Vaäy maø giöõa hai Ñaûng Vieät Nam vaø Trung Quoác ñaõ ñi ñeán thoaû thuaän caét nhöôïng bieân giôùi ñöôøng boä vaø bieån Ñoâng cuûa Vieät Nam cho Trung Quoác cuï theå nhö sau:

- Cuoái naêm 1999, Ñöôøng Gia Truyeàn - Boä tröôûng Boä ngoaïi giao Trung Quoác ñaõ sang kyù taïi Haø Noäi phaàn nhöôïng bieân giôùi ñöôøng boä, trong ñoù coù khu di tích thaéng caûnh noåi tieáng cuûa Vieät Nam laø Baûn Doác, daân ñòa phöông kòch lieät phaûn öùng, nhöng cuoái cuøng vaãn phaûi di daân ñi choã khaùc vì ñaây laø yù Ñaûng.

- Sang naêm 2000 thì Chuû tòch Traàn Ñöùc Löông sang Baéc Kinh kyù tieáp phaàn Vònh Baéc Boä noäi dung nhö cöû tri chuùng toâi neâu treân.

Theo caùc nguoàn tin, chuùng toâi naém ñöôïc thì vieäc kyù keát naøy chæ baøn baïc trong phaïm vi Boä Chính trò, Trung öông nhieàu vò khoâng ñöôïc phoå bieán, vì vaäy daân caøng khoâng hay bieát.

Do ñoù, thaùng 2/2001, trong baûn goùp yù vôùi baûn Döï thaûo Baùo caùo Chính trò cuûa Ñaïi hoäi IX, moät laõo thaønh caùch maïng Ñoã Vieät Sôn, 54 tuoåi Ñaûng, 78 tuoåi ñôøi ôû 26/14-125 Toâ Hieäu - Haûi Phoøng ñaõ ñeà nghò vôùi Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc khoâng thoâng qua caùc Hieäp ñònh naøy, vì ñaây laø moät hieäp ñònh maø phía Vieät Nam nhöôïng boä quaù nhieàu. Neáu nhìn vaøo lòch söû cuûa daân toäc ta thì chöa töøng coù trieàu ñaïi naøo cam taâm chòu nhöôïng boä nhö theá. Thöïc vaäy, suoát 4000 naêm lòch söû, keå caû thôøi Baéc thuoäc cho ñeán hôn 1000 naêm Ñoäc laäp Töï chuû, caùc trieàu ñaïi phong kieán nöôùc ta luùc thònh cuõng nhö luùc suy, chöa bao giôø nhöôøng cho phong kieán phöông Baéc moät taác ñaát, moät hoøn ñaûo, coù chaêng chæ coáng naïp ngaø voi chaâu baùu laø cuøng. Vaäy thì, taïi sao thaùng 12/1999 Vieät Nam vaø Trung Quoác thoâng qua Hieäp ñònh bieân giôùi treân boä vaø thaùng 12/2000 thoâng qua Hieäp ñònh Vònh Baéc Boä, ñaõ nhöôïng cho Trung Quoác 720km2 treân boä vaø 10 phaàn traêm dieän tích Vònh Baéc Boä - ñieàu ñaùng löu yù laø dieän tích ta bò maát ôû khu vöïc Vònh Baéc Boä ñeàu laø nhöõng khu vöïc giaàu taøi nguyeân nhö: haûi saûn, khí ñoát vaø daàu moû???

Nöôùc ta laø moät nöôùc ñoäc laäp coù chuû quyeàn, ñöôïc haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi thöøa nhaän vaø coù cô sôû phaùp lyù quoác teá thöøa nhaän vuøng bieân giôùi vaø haûi phaän cuûa mình, vaäy taïi sao coù söï thoâng qua Hieäp ñònh bieân giôùi Vieät - Trung nhö neâu treân. Chuùng toâi coøn ñöôïc bieát ngay taïi hoäi nghò 11 tröôùc Ñaïi hoäi IX vöøa roài cuõng ñaõ ñöa ra baøn caõi veà vaán ñeà naøy, nhöng veà moät nguyeân taéc naøo ñoù chöa coâng boá cho Ñaûng vieân vaø nhaân daân bieát cuï theå ra sao, neân nhöõng cöû tri chuùng toâi, xuaát phaùt töø vieäc baûo veä quyeàn ñoäc laäp cuûa nöôùc ta, baûo veä toaøn veïn laõnh thoå cuûa daân toäc, neân cuøng nhau kieán nghò, nhaân kyø hoïp Quoác Hoäi vaøo thaùng 11 tôùi caàn ñöa vaán ñeà naøy ra ñeå coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén nhaát treân cô sôû hôïp vôùi loøng Daân vaø yù Ñaûng.

Neáu vieäc caét ñaát caét bieån cuûa Vieät Nam cho Trung Quoác khoâng ngaên chaën ñöôïc, chuùng toâi cho raèng chuùng ta ñaõ coù troïng toäi vôùi Toå Tieân vì:

+ Vua Leâ Thaùnh Toâng töøng truyeàn leänh: "Keû naøo laøm maát moät taác ñaát cuûa Ñaát Nöôùc laø keû ñoù coù troïng toäi vôùi Toå Toâng".

+ Chuû tòch Hoà Chí Minh töøng caên daën chuùng ta: "Caùc Vua Huøng ñaõ coù coâng döïng nöôùc. Baùc chaùu ta phaûi cuøng nhau giöõ laáy nöôùc".

Moät laàn nöõa caùc cöû tri chuùng toâi tha thieát yeâu caàu Quoác Hoäi caàn coù quyeát ñònh saùng suoát vaø hôïp vôùi loøng daân, cuï theå laø khoâng thoâng qua Hieäp ñònh bieân giôùi Vieät - Trung theo tinh thaàn cöû tri chuùng toâi ñaõ neâu treân.

Chuùng toâi ñaët heát loøng tin vaøo caùc ñaïi bieåu Quoác Hoäi vaø nhaát laø Taân Chuû tòch Nguyeãn Vaên An döôùi söï chæ ñaïo chaët cheõ cuûa Toång Bí thö Noâng Ñöùc Maïnh.

Xin göûi caùc ñoàng chí lôøi chaøo traân troïng nhaát. 

Kính, 

Chöõ kyù cuûa caùc cöû tri nhaát trí kieán nghò vôùi Quoác Hoäi 

DANH SAÙCH CAÙC CÖÛ TRI ÑAÀU TIEÂN ÑAÕ KYÙ KIEÁN NGHÒ VÔÙI
PHIEÂN HOÏP QUOÁC HOÄI LAÀN THÖÙ X KHOAÙ X

I. Caùc cöû tri phía Nam :

1. Traàn Quang Leâ - caùch maïng laõo thaønh, 55 tuoåi Ñaûng, nguyeân Phoù Bí thö Xöù uûy Nam Boä - Ñaïi dieän cho nhoùm caùch maïng laõo thaønh sinh hoaït ôû T 78. Ñòa chæ: Thöôøng truù ôû 179 C, Hai Baø Tröng, Tp. Hoà Chí Minh.

2 - Buøi Long - laõo thaønh caùch maïng, 56 naêm tuoåi Ñaûng, nguyeân caùn boä toång hôïp cuûa Boä Coâng nghieäp. Ñòa chæ : 196 / 15 Ñöôøng Coäng Hoaø, Quaän Taân Bình, Tp. Hoà Chí Minh.

3 - Nguyeãn Ngoïc Dieäp - thieáu töùông, nguyeân Chính uyû beänh vieän Quaân chuûng Phoøng khoâng Khoâng quaân, cöïu chieán binh, 75 tuoåi ñôøi, 52 tuoåi Ñaûng. Ñòa chæ : 362 Hoà Vaên Hueâ, Phöôøng 9, Quaän Phuù Nhuaän, Tp. Hoà Chí Minh.

4 - Nguyeãn Vaên Caàu - cöïu chieán binh Sö ñoaøn 308, 73 tuoåi. Ñòa chæ : 185 / HC Phan Ñình Phuøng, Phuù Nhuaän, Tp. Hoà Chí Minh.

5 - Vuõ Ngoïc Bích, Ñaïi lyù Baûo hieåm (Maõ soá : 00011588). Ñòa chæ: Taàng 23, Saigon Trade Center, 37 Toân Ñöùc Thaéng, Quaän 1, Tp. Hoà Chí Minh. Ñieän thoaïi : ( 08 ) 9 101 724; Fax : ( 08 ) 9 101 727; Ñieän thoaïi di ñoäng: 0913 916 067.

6 - Quoác Laäp - ñaïi taù, cöïu chieán binh, Chuû nhieäm Coâng binh Quaân khu 7. Ñòa chæ : 557 Nguyeãn Tri Phöông, Quaän 10, Tp. Hoà Chí Minh.

II Caùc cöû tri phía Baéc :

7. Traàn Ñoä - trung töôùng, nguyeân Phoù Chính uyû Quaân giaûi phoùng Mieàn Nam, nguyeân Phoù Chuû tòch Quoác Hoäi khoaù VIII, nguyeân Uyû vieân TW caùc khoaù 3, 4, 5, 6. Ñòa chæ : 97 Traàn Höng Ñaïo, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 9.424673.

8 - Hoaøng Minh Chính - nguyeân Toång thö kyù Ñaûng Daân Chuû Vieät Nam, nguyeân Toång thö kyù Hoäi Lieân hieäp Thanh nieân Vieät Nam, nguyeân Chaáp uûy vieân Ban chaáp haønh Trung öông Lieân ñoaøn Thanh nieân Daân chuû Theá giôùi, nguyeân Vieän tröôûng Vieän trieát hoïc, só quan thöông binh. Ñòa chæ : 26 Lyù Thöôøng Kieät, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 8. 249252 - bò caét phi phaùp töø ngaøy 05/9/2001.

9 - Phaïm Queá Döông - ñaïi taù Quaân ñoäi Nhaân daân Vieät Nam, nguyeân Toång bieân taäp Taïp chí Lòch söû Quaân söï. Ñòa chæ : 37 Lyù Nam Ñeá, Haø Noäi.

10 - Ñoaøn Nhaân Ñaïo - laõo thaønh caùch maïng, ñöùng ñaàu nhoùm 11 Cuï vieát Huyeát Taâm Thö. Ñòa chæ : 48 Haøng Buoàm, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 8.282426.

11 - Nguyeãn Thanh Giang - Vieän Só, tieán só ñòa vaät lyù. Ñòa chæ : Nhaø A 13, Phoøng 9, Taäp theå Phoøng khoâng, Hoaø Muïc, Trung Hoaø, Caàu Giaáy, Haø Noäi.

12 - Hoaøng Tieán - nhaø vaên. Ñòa chæ : Nhaø A 11, Phoøng 420, Thanh Xuaân Baéc, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 5.530377 - bò caét phi phaùp töø 05-9-2001. Ñaõ khieáu naïi, khoâng ñöôïc traû lôøi.

13 - Traàn Duõng Tieán - Quyeát töû quaân Tieåu ñoaøn 523 Haø Noäi, coâng nhaân, cöïu chieán binh. Ñòa chæ : 12/95 Phoá Cöï Loäc, Thanh Xuaân, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 8,586321 - bò caét phi phaùp töø 07-9-2001.

14 - Chu Thaønh - nhaø thô, buùt danh Tuù Soùt. Ñòa chæ : 67 Ngoõ Soâng Toâ Lòch - phöôøng Khöông Trung- quaän Thanh Xuaân, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 8.535911.

15 - Nguyeãn Thuï - 75 tuoåi, nguyeân Troïng taøi vieân Troïng taøi Kinh teá Nhaø nöôùc (1985 - 1991), nguyeân vuï phoù Vuï saûn xuaát Lieân hieäp xaõ coâng nghieâp, thöông nghieäp Trung öông (1973 - 1985), nguyeân uyû vieân Ban chæ ñaïo Caûi tieán quaûn lyù kinh teá Coâng nghieäp Chính phuû (1979 - 1985). Ñòa chæ : 14 Ngoâ Thôøi Nhaäm - Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 9.430718.

16 - Traàn Nhaät Ñoä - ñaïi taù, nguyeân Chính uyû Binh chuûng Ñaëc coâng. Ñòa chæ : P 211 (Cuõ laø P 41) - nhaø B1 - Khu taäp theå Nam Ñoàng, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 8.573764.

17 - Traàn Ñaïi Sôn - 54 tuoåi Ñaûng, Quyeát Töû Quaân - Chieán só Ñoäi Töï veä Chieán ñaáu Cöùu quoác Hoaøng Dieäu, 1945; nguyeân Tröôûng Ban trinh saùt Ñaëc coâng Sö ñoaøn 308B. Ñòa chæ : 51 Haøng Baøi - Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 8.263700.

18 - Nguyeãn Vuõ Bình - nguyeân Bieân taäp vieân Taïp chí Coäng Saûn. Ñòa chæ : 26, Toå 67b, Vónh Tuy, Hai Baø Tröng, Haø Noäi.

19 - Vuõ Khaéc Kính - 73 tuoåi, vaøo Ñaûng coäng saûn Vieät Nam naêm 1947, gia nhaäp Quaân ñoäi VN naêm 1947 - thieáu taù cöïu chieán binh - thöông binh. Ñòa chæ : 41 C - Ngoõ 120, Ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 8.472968.

20 - Hoàng Long - 85 tuoåi, tham gia caùch maïng töø 1936 (Phong traøo Ñoâng Döông Ñaïi Hoäi), vaøo Ñaûng naêm 1946, nguyeân Chuû tòch Huyeän, nguyeân Phoù Chuû tòch Tænh. Ñòa chæ : Soá 2, Ngaùch 43/43 cuûa Ñöôøng Chuøa Boäc, Haø Noäi. Ñieän thoaïi : 5.743698.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông