Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Hoaøng "Löïu Ñaïn" Vaø Loaïi Vaên Hoaù Ñoäc Haïi 
Cuûa Tôø An Ninh Theá Giôùi


Caùc baäc phuï huynh coù con em trong tuoåi ñi hoïc ñang taåy chay tôø An Ninh theá giôùi taïi Vieät Nam . Tôø baùo naøy ñang ñi tieáp böôùc cuûa loaïi vaên hoaù gieo raéc thöù vaên hoaù ñoài truî sa ñoaï ruùt ra töø chính nhöõng maãu hình haøi coù thaät trong cuoäc soáng phi nhaân phi nghóa maø coäng saûn ñaõ goùp phaàn taïo ra trong giôùi caùn boä , coâng chöùc ñi theo loái soáng thuï höôûng mafia leân ôû ñænh cao . 

Coøn nhôù , caùc tôø coâng an töø thôøi ñaûng coäng saûn môùi môû cöûa cho ñeán taän nay , luoân luoân coù loái vieát vaên dieãn taû nhöõng caûnh coân ñoà baïo löïc ,  laøm tình , laøm tieàn, gieát ngöôøi, boâi baån danh döï … raát ö laø chi li , maïch laïc ñeán haõi huøng . Thöù vaên hoaù raùc röôûi naøy ngöôøi daân voán dó khinh tôûm vaø ñaët teân cho loaïi baùo naøy laø "laù caûi baån" . Theá maø loaïi vaên hoaù naøy döïa "hôi" nghaønh coâng an ñeå phaùt trieån taøi naêng saùng taïo . Goùp phaàn khoâng nhoû vaøo vieäc laøm baêng hoaïi loái soáng thanh nieân Vieät Nam , kích ñoäng loøng caêm thuø vaøo theá giôùi töï do , haø hôi tieáp söùc cho thaây ma cuûa loaïi chuû nghóa mafia chính trò coù teân laø chuû nghóa coäng saûn quaáy phaù , laøm haïi ñeán cuoäc soáng cuûa ñoàng baøo ta . Phoùng vieân baùo chuùng toâi phaûi leân tieáng veà vieäc naøy vì nhöõng lyù do treân .        

Soá An Ninh theá giôùi phaùt haønh hoâm qua 6 thaùng 12 soá 257 ngay treân trang nhaát in trang troïng doøng chöõ "boä maët quyû cuûa caùn boä kieåm laâm Trònh Xuaân Hoaøng". Tieáp theo , baøi baùo vieát raát ñaày ñuû veà quaù trình moät Hoaøng löïu ñaïn moùc noái tieáp tay vôùi giôùi buoân laäu goã ñeå laøm giaøu , sau ñoù haén bò coâng an nhaø ta phaù aùn baét giöõ ñöôïc . Trang nhaát vaø hai cuûa tôø baùo vieát cöïc kyø tæ mæ veà thoùi aên chôi cuûa Hoaøng "löïu ñaïn" nhö sau : ".. nhaûy töø treân xe jeep xuoáng haén quaùt "eâ , tuyeån maáy con nhoû ñeïp nhaát cho tuïi tao!" ... haén thích coâ naøo thì coâ ñoù phaûi qua ñeâm vôùi haén, vaøo nhaø haøng naøo laø haén baét caùc tieáp vieân loät quaàn aùo ñeå haønh laïc... " döôøng nhö caâu khaùch baèng thöù vaên hoaù lôïm gioïng ñoù chöa ñuû. Tôø An Ninh naøy coøn keå tæ mæ theâm ra chieàu thích thuù "… Sau khi aên nhaäu , Hoaøng chæ vaøo moät coâ nhaân vieân vaø baét nguû vôùi haén , choàng cuûa coâ van moïp xin tha , haén noùi "vôï maøy , maøy xaøi hoaøi roài , böõa nay ñeán löôït tao…" ??? "… roài haén baûo em uùt boác coâ gaùi leân xe chôû veà khaùch saïn…" ... "ñaøn em cuûa Hoaøng laän dao leâ , maõ taáu trong ngöôøi ñi treân hai xe oâ toâ ñeán nhaø haøng Dìn Kyù ñeå san baèng...". Loaïi vaên chöông naøy khuyeán khích con ngöôøi ta sa ñoaï hay caûnh baùo con ngöôøi veà loái soáng truî laïc kia ? . Neáu nhöõng ñaàu oùc trong saùng , thích khaùm phaù cuûa treû vò thaønh nieân maø bò ñaàu ñoäc bôûi loaïi vaên raùc naøy , ai ñaûm baûo cho chuùng seõ khoâng thöû baét chöôùc , thöû tìm hieåu . 

Dö luaän trong nöôùc vaãn coøn nhôù chính tôø baùo naøy ñaõ coù laàn vieát nhaêng cuoäi veà anh chaøng ca só Ngoïc Sôn , boâi xaáu anh ta ñuû chuyeän . Sau khi coâng an quaän 10 , nôi anh ta cö nguï chính thöùc leân tieáng veà vieäc toá caùo anh ta coù haønh vi hieáp daâm laø khoâng coù thaät, maø chæ vì lyù do laøm tieàn cuûa moät coâ gaùi , eâ maët , tôø baùo naøy laïi voâ lieâm só vieát tieáp moät baøi kyø hai maø noäi dung cuûa noù chuû yeáu laø "very good" cho anh ca só toäi nghieäp kia . 

Daân trong nöôùc ñang caám con em hoï xem caùc baøi baùo moâ taû loái soáng aên chôi sa ñoaï cuûa giôùi caùn boä coâng chöùc coù quyeàn vaø coù lôøi nhaén thaúng maët ñeán caùc "anh" nhaø vaên chuyeân vieát boài hôn laø vieát baùo "Ñöøng meâ tieàn maø vieát baån quaù , coù voâ soá ñeà taøi ñeå caùc anh vieát kia kìa, ví duï , ñeà taøi veà oâng Phaïm theá duyeät truøm tham nhuõng ñang haèn hoïc trong kyø hoïp quoác hoäi thaùng naøy , ñeà taøi veà caùc moái tình tay ba cuûa anh Leâ Duaån - chaùu ngoan cuûa Baùc , ñeà taøi veà caùc anh trong boä daân toäc mieàn nuùi aên chaën tieàn cuûa daân, ñeà taøi veà vôï anh Minh Phuïng huû hoaù vôùi giaùm thò..." 

vieát ñi caùc anh nheù .Vieát ñuùng vieát ñuû nhö nhöõng noäi dung treân thì ngöôøi ta môùi khoâng goïi caùc anh laø boïn boài caùc anh aï. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông