Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Giaû Nai Chi Vaäy ? !

Moät laàn nöõa , cuoäc hoïp quoác hoäi buø nhìn taïi Haø Noäi laïi laøm cho theá heä treû taïi Vieät Nam chaùn ngaùn . Trong luùc theá giôùi daán thaân vaøo nhöõng böôùc chuyeån mình lôùn lao sau khi caùc boä toäc xung quanh Kandahar sieát chaët voøng vaây ñeå tìm cho baèng ñöôïc tay truøm khuûng boá O B Laden loâi ra tröôùc aùnh saùng coâng lyù , thì ôû keà beân laêng Baùc , caùc dieãn vieân kòch noùi ñöùng trong caùi goïi laø "quoác hoäi" ñang dieãn troø "giaû nai" chính trò thaät khaû oá . 

Ñaøi VTV1 daïo naøy coâng nhaän khaù can ñaûm khi daùm truyeàn hình nhöõng baøi phaùt bieåu "voâ tö " nhöng cuõng voâ hoàn vaø gaây nhöõng traän cöôøi chaûy nöôùc muõi ôû khaép ba mieàn . Noùi ngaén goïn ñeå ví duï chöù khoâng daùm laøm phieàn quyù baïn ñoïc laâu . Ñöùng kheành khaøng taïi "caùi quoác hoäi" , moät oâng nghò "ñaïi bieåu" tænh Ñoàng Thaùp phaùt bieåu voâ tö nhö sau : Aây naø naø toâi khoâng hieåu noåi taïi sao khi toâi veà thaêm moät xaõ bieân giôùi trong muøa nöôùc noåi , toâi cöù naø naø kinh ngaïc khi thaáy haøng traêm ghe xuoàng chôû ñaày haøng hoaù buoân laäu cöù naø naø ngang nhieân löôïn qua löôïn laïi hai beân bieân giôùi . Thaät naø naø khoâng hieåu noåi . 

Ngöôøi daân trong nöôùc nghe "ñaïi bieåu" naø naø theá , coù anh heùt toaùng leân : "M. Vôù vaån , theá naø naø oâng Nghò khoâng bieát thì oâng nghò neân töø chöùc , sao cöù baùm gheá nghò roài hoûi ngoûng leân naø naø toâi khoâng hieåu noåi , oâng khoâng hieåu thì môøi oâng xuoáng gheá ngay naøo" . Caùc baïn coù ñoàng yù raèng daân baàu caùc oâng caùc baø nghò maø coäng saûn goïi laø ñaïi bieåu , muïc ñích laø ñeå caùc oâng caùc baø bieát duøng tri thöùc cuûa mình ñeå giuùp nöôùc giuùp cöû tri ñaõ baàu choïn mình . Cô maø caùc oâng caùc baø nghò ôû xöù chuùng ta khoâng hoûi taïi sao mình coù traùch nhieäm tröôùc daân , theá maø khoâng ngaên chaën ñöôïc tham nhuõng , buoân laäu , loäng quyeàn vaø ñoäc taøi ôû nöôùc mình , laïi ñi hoûi daân raèng: toâi khoâng hieåu taïi sao ?!. Caùc oâng caùc baø khoâng hieåu thì ai hieåu? Daân phaûi hieåu cho caùc oâng caùc baø aø ? . 

Caùc oâng caùc baø nghò só thuoäc loaïi ñieän moät chieàu coäng saûn nhaø ta chaéc phaûi hoïc laïi veà theá naøo laø ngöôøi coù tri thöùc quaù ? . Ngöôøi coù tri thöùc laø ngöôøi phaûi luoân soáng vôùi nhöõng daáu hoûi , nhöõng thaéc maéc vaø hoaøi nghi . Phaûi coù thaùi ñoä thaùch thöùc tröôùc nhöõng giaù trò töôûng nhö oån ñònh . Ngöôøi coù tri thöùc phaûi luoân ñi tìm moät giaû thuyeát khaùc cho nhöõng vaán ñeà naûy sinh trong cuoäc soáng . Neáu caùc ngöôøi töï nhaän laø mình ñaïi dieän cho daân , thì ngöôøi ñoù phaûi coù tri thöùc ñuùng ñaén nhö treân môùi giuùp daân ñöôïc . Noùi ñaïi dieän cho daân maø chæ thích giaû nai ñoùng kòch vuïng veà . Khoâng bao giôø daùm nhaän traùch nhieäm , kieåu ñoå ñöôïc cho ai thì cöù ñoå nhö oâng Nguyeãn sinh Huøng ñoàng höông cuûa Baùc thì ñaát nöôùc naøy coù maø aên caùm . 

Chao , daân chuùng ñang naø naø khoâng hieåu noåi taïi sao naø naø caùc oâng baø coäng saûn naø naø naøy ôû quaù laâu treân gheá cao quyeàn chöùc troïng maø toaøn laø moät boïn aên haïi nhæ ? . Phaûi cho boïn Vieät gian naøy vaøo thuøng raùc ngay thoâi . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông