Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Cô hoäi ñaùnh suïp cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam:
Duøng kieän ñeå choáng kieän
Ñeà taøi rieâng cuûa maïng X30 - xin vui loøng phoå bieán roäng. 

"Khoâng gì thaàn kyø hôn laø laøm cho keû thuø noåi noùng vaø buoäc chuùng ñi vaøo moät cuoäc chôi maø chuùng coù theå phaïm luaät baát cöù luùc naøo." (Söû Gia W.Faulkner). 

Chính xaùc nhö chuùng toâi döï ñoaùn . Caùi maø coäng saûn goïi laø "Hoà Sô caù Catfish" ñaõ phaûn aùnh raát ñaày ñuû phaûn öùng noùng ñieân cuoàng cuûa coäng saûn Vieät Nam tröôùc moät "baãy thieân la" voâ cuøng laâu daøi , khoâng coù loái thoaùt maø ñoàng baøo Vieät Nam ñaõ hôïp löïc ñoàng taâm , toán khoâng ít söùc ñeå daãn duï chuùng vaøo . Kyø tröôùc , baøi vieát "Phaùo ñaàu sau thöông öôùc" nhö moät ghi nhaän ñaàu tieân veà cuoäc chieán raát lyù thuù naøy . Tröôùc heát , phaûi khaúng ñònh laïi moät laàn nöõa . Ñaây khoâng ñôn thuaàn laø cuoäc chieán "caù catsfish" , maø noù chính laø cuoäc chieán giöõa maïng löôùi nhaân quyeàn töï do do chính phuû Hoa Kyø tröïc tieáp baûo trôï vôùi cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn Vieät Nam taøn aùc . 

Ñeå roäng ñöôøng dö luaän , maïng X30 cuûa löïc löôïng sinh vieân yeâu nöôùc ñang hoaït ñoäng trong nöôùc xin ñöôïc laät laïi hoà sô lyù thuù treân , phaân tích caùc dieãn bieán cuøng höôùng ñi ñaáu tranh chính thöùc beân trong hoà sô naøy . 

THÖÏC CHAÁT CUÛA HOÀ SÔ S.A.2000 ÑAÕ ÑÖÔÏC TOÅNG THOÁNG HOA KYØ KYÙ . 

Moïi giôùi , moïi ngöôøi coù ít kieán thöùc veà ngö hoïc neáu chuù taâm theâm ít seõ khaù thích thuù khi saùu thaùng tröôùc khi toång thoáng Bush duyeät hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ , cuøng vôùi söï vaän ñoäng ngaàm nhöng cöïc kyø höõu hieäu cuûa ñoàng baøo Vieät Nam haûi ngoaïi choáng cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn , cô quan quaûn lyù löông thöïc döôïc phaåm Hoa Kyø (FDA) tuyeân boá : seõ khôûi kieän coäng saûn Vieät Nam neáu treân haøng nhaäp khaåu loaøi caù thuoäc boä nheo (siluriformes) coù nguoàn goác töø Vieät Nam coù haøng chöõ : Viet Nam basa catfish , theo FDA catfish chæ duøng cho loaïi caù da trôn khoâng vaây ñaõ ñöôïc FDA coâng nhaän laø saûn phaåm coù baûo chöùng cuûa chính phuû veà chaát löôïng , moâi tröôøng nuoâi , haïn ngaïch thò tröôøng ñöôïc kieåm soaùt bôûi caùc cô quan coù thaåm quyeàn taïi Hoa Kyø . Neáu chính phuû coäng saûn Vieät Nam muoán thaâm nhaäp thò tröôøng catfish taïi Myõ , saûn phaåm phaûi ñoåi teân ñeå ñònh cheá kieåm chaát theo nguoàn goác . 

Taùm thaùng sau , ñieàu luaät boå sung S.A.2000 quy ñònh ñònh cheá kyõ thuaät ñoái vôùi loaïi caù coù nguoàn goác töø Vieät Nam ñöôïc toång thoáng Bush ban haønh . S.A.2000 quy ñònh neáu khoâng ñoåi teân nhaèm muïc tieâu caïnh tranh chung vôùi loaøi cafish thuoäc boä ictaluridae saûn xuaát töø Hoa kyø , chính phuû coäng saûn Vieät Nam phaûi ñeå cho chính phuû Hoa Kyø kieåm soaùt chính thöùc quy trình nuoâi loaøi casfish naøy ngay töø goác nhaäp - töùc taïi Vieät Nam . Coäng saûn Vieät Nam giaän döõ khoâng phaûi vì vuï casfish , cuõng khoâng phaûi vì döï luaät SA.2000 . Söï haõi sôï cuûa chính quyeàn Haø Noäi naèm ôû choå khaùc . 

CASFISH NHÖNG KHOÂNG PHAÛI LAØ CASFISH . 

Coäng saûn Vieät Nam ñang sôï nhaát laø qua vuï casfish naøy , chính phuû Hoa Kyø vôùi söï baûo trôï cam keát veà kinh phí voâ cuøng to lôùn trong coäng ñoàng ñoàng baøo Vieät Nam haûi ngoaïi böôùc töøng böôùc aâm thaàm nhöng khoâng theå ngaên chaën ñöôïc trong vieäc ñaùnh baät hoaøn toaøn boùng daùng cuûa caùc " nhaø ñaàu tö quoác doanh tö baûn ñoû " ngay taïi thò tröôøng Vieät Nam . Sau casfish , khoâng chæ laø casfish maø seõ laø haøng loaït caùc loaïi maët haøng chieán löôïc khaùc maø coäng saûn Vieät Nam ñang khoáng cheá ngöôøi lao ñoäng trong nöôùc xuaát qua thò tröôøng Myõ . Caùc vò muoán xuaát haøng sang Myõ ? vui loøng cho chuùng toâi kieåm quy trình saûn xuaát , hôïp ñoàng lao ñoäng ñoái vôùi nhaân coâng ñang saûn xuaát saûn phaåm , baûo hieåm lao ñoäng , y teá , möùc löông , giaù thaønh , kieåm ñònh cuûa haûi quan sôû taïi . Sau ñoù , cheá ñònh veà saûn phaåm xuaát seõ bò raøng buoäc tieáp veà tình traïng ñoái xöû coâng nhaân , dö luaän , tính ñoäc quyeàn caïnh tranh trong thò tröôøng Vieät Nam . Quyù vò moät laø phaûi thay ñoåi cheá ñoä saûn xuaát, hai laø ñoùng cöûa. Choïn caùi naøo ? . 

TIEÁP ÑOÙ , TÖ NHAÂN SEÕ BOÄC PHAÙT MAÏNH MEÕ . 

Dó nhieân , vì söï toàn vong , coäng saûn seõ nhöôïng boä ngay taïi saân nhaø neáu khoâng muoán WTO vôùi anh chaøng Trung Hoa "moâi hôû raêng ruïng" khoång loà ñang ñi saân sau vôùi Hoa Kyø ñeø beïp . Muoán thay ñoåi quy cheá phuø hôïp ñeå xuaát ñöôïc haøng , coäng saûn raát khoù maø moät mình bao saân . Thöù nhaát , naïn con oâng chaùu cha baát taøi nhöng thích laøm "söù quaân" khoâng nhöõng khoâng giuùp gôõ bôùt ñònh cheá khoù khaên cuûa Hoa Kyø maø coøn laøm cho cuoäc chieán tranh giaønh aên giöõa noäi boä chuùng theâm naûy löûa . Thöù hai , cô cheá taäp trung quaûn lyù seõ gaây thaâm thuûng khoång loà ngaân saùch chính quyeàn coäng theâm naïn tham nhuõng baønh tröôùng do cheá ñoä ñoäc quyeàn gaây ra seõ gaây neân tình traïng öù ñoäng lôùn saûn phaåm xuaát . Muoán giaûi toaû , khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc ngoaøi tö nhaân hoaù maïnh thò tröôøng , cuøng aên chia vôùi tö nhaân ñeå giaûi quyeát ñònh cheá thò tröôøng . Maø theá laø rôi vaøo baãy cuûa Hoa Kyø roài , baãy cuûa hoï cuõng chính laø baãy cuûa ngöôøi daân Vieät Nam yeâu nöôùc ñang coù maët khaép nôi . 

Chính quyeàn Coäng saûn seõ kieän ö ? nhöng kieän ai ? . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông