Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vaïch maët boïn cô hoäi laø nhieäm vuï 
cuûa thanh nieân Vieät Nam

Thöa quyù baïn , gaàn 2 naêm sau khi trang web naøy ñöôïc thaønh laäp . Tia löûa nhoû beù cuûa trang web ñaõ ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû trong vieäc thoåi buøng ngoïn löûa nhieät huyeát cuûa thanh nieân Vieät Nam vaïch maët boïn saâu daân moït nöôùc sinh soáng trong khaép caùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc . 

Coøn nhôù chæ 1 thaùng sau khi trang web ra ñôøi , tôø baùo Thanh nieân chuû nhaät - cô quan tuyeân truyeàn cuûa thaønh ñoaøn coäng saûn coù ñaêng taûi chuû yù tôø baùo cuûa thanh nieân Vieät Nam naøy chæ laø moät söï keá tieáp cuûa tôø baùo tö nhaân choáng tham nhuõng tröôùc naêm 1975 taïi Sai Goøn mang teân Ñöùng Daäy . Nhöng boïn chuùng ñaõ laàm . Trang baùo naøy khoâng nhöõng choáng tham nhuõng , maø coøn ñaùnh ñoå vaø thaùch ñoá neàn ñoäc taøi chuyeân cheá taøn aùc coäng saûn Vieät Nam . Noù aån chöùa , löu haønh , phaùt trieån , uûng hoä moïi yù kieán , cuûa moïi giôùi , moïi ngöôøi coù öu tieân haøng ñaàu cho giôùi thanh nieân sinh vieân Vieät Nam trong vieäc taïo laäp vaø phaùt trieån maïng daân chuû saâu roäng trong khaép giôùi trong nhaân daân , giuùp daân thaáy ñöôïc daõ taâm cuûa coäng saûn ñeå haàu thieát laäp moät nhaø nöôùc ñuùng nghóa laø phuïng söï cho daân cho nöôùc nhö ôû Singapore , Indonesia, Phinlippines ñang laøm . 

Sau Ñöùng Daäy , moät loaït caùc tieáng noùi cuûa Leâ Chí Quang , luaät sö Minh , oâng baø Traàn Khueâ cuøng caùc laõo thaønh coäng saûn khaép caùc thoân mieàn treân caû nöôùc ñaõ nhaän chaân ñöôïc boä maët thaät baùn nöôùc caàu vinh , löøa gaït daân toäc cuûa taäp ñoaøn ñoäc taøi coäng saûn . Hoï ñaõ lieân tieáp maïnh meõ leân tieáng . Moät söï khuûng hoaûng veà chieán löôïc ñoái phoù ñang bao truøm leân thöôïng taàng toå chöùc cuûa caùi goïi laø "vaên hoaù tö töôûng ñaûng". Nhöõng tieáng noùi ñoái khaùng laøm teâ lieät tö duy cuõ naùt cuûa coäng saûn laïi phaùt xuaát töø chính nhöõng coâng daân taàm thöôøng , nhoû beù , treû tuoåi nhöng khoâng heà sôï haõi vaø ñôn ñoäc treân khaép nöôùc Vieät naøy . 

Chính kieán cuûa chuùng toâi , nhöõng ngöôøi taïo döïng trang web naøy laø: DUØNG LÒCH SÖÛ ÑEÅ SOI ROÏI TÖÔNG LAI . DUØNG THIEÄN TAÂM ÑEÅ HOAÙ GIAÛI KEÛ THUØ . KHOÂNG THIEÂN VÒ . KHOÂNG CHUÛ TRÖÔNG THUØ OAÙN . MOÏI VAÁN ÑEÀ PHAÛI ÑÖÔÏC COÂNG MINH TRONG MOÏI LAÄP LUAÄN . TREÂN HEÁT ÑOÙ LAØ YÙ ÑÒNH KIEÂN QUYEÁT : CHUÙNG TOÂI PHAÛI LAØM CHO BAÈNG ÑÖÔÏC VIEÄC GIUÙP CHO THANH NIEÂN THAÁY SÖÏ AÙC , TÍNH CHUYEÂN QUYEÀN VAØ TRAÙO TRÔÛ MANG TÍNH MAFIA CHÍNH TRÒ CUÛA CHÍNH QUYEÀN COÄNG SAÛN VAØ BOÏN CÔ HOÄI KINH DOANH CHÍNH TRÒ XOAY CHIEÀU . 

Xin traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc böùc thö goùp yù môùi nhaát veà ñöôøng loái tranh ñaáu cuûa thanh nieân Vieät Nam chuùng ta . Trong ñoù , vieäc töï baûn thaân moïi ngöôøi chuùng ta nhaát thieát caàn laøm laø : Chuùng ta phaûi töï hoûi chuùng ta coù tính caùch cô hoäi nhö coäng saûn hay khoâng ? chuùng ta khaùc coäng saûn ôû choå naøo ? . Neáu chuùng ta töï traû lôøi ñöôïc caâu hoûi lôùn naøy töùc chuùng ta ñaõ ñaõ laø ngöôøi quoác gia chaân chính ñoù caùc baïn . Baøi vieát naøy do moät nhoùm thanh nieân trong nöôùc göûi tröïc tieáp cho chuùng toâi . 

Caùc baïn baùo Ñöùng Daäy thaân meán, 

Chuùng toâi laø moät nhoùm nhöõng ngöôøi baïn cuøng coù quan taâm chung ñeân vaän meänh ñaát nöôùc nhö caùc baïn. Cuøng caêm phaãn vôùi beø luõ laõnh ñaïo coäng sn ñeåu gi thoái naùt nhö caùc baïn. Nhaát ñònh ñeán moät ngaøy naøo ñoù nhaân daân vaø lòch söû seõ phaùn xeùt boïn chuùng. 

Ñoïc ñöôïc trang Web cuûa caùc baïn chuùng toâi thaáy raát phaán khôûi vì ñöôïc ñoïc nhöõng bình luaän saéc so, thoâng minh vaø ñaày tinh thaàn chieán ñaáu cuûa tuoåi treû. Neáu nhöõng baøi baùo cuûa caùc baïn hay nhöõng baøi cuûa baùo Thao Thöùc ñeán ñöôïc vôùi nhieàu sinh vieân vaø thanh nieân thì chuùng toâi tin töôûng raèng ngaøy töï do cuûa nhaân daân Vieät Nam sôùm thaønh hieän thöïc. Vì theá chuùng toâi thöôøng giôùi thieäu cho nhöõng baïn beø thaân thieát veà website cuûa caùc baïn ñeå cuøng ñoïc vaø cuøng bình luaän nhöõng baøi môùi thaäm chí c nhöõng baøi cuõ. Qua thö naøy chuùng toâi muoán chia seû moät vaøi suy nghó vôùi caùc baïn veà moät soá baøi treân baùo Ñöùng Daäy vaø veà vieäc xaây döïng phong traøo daân chuû cuûa thanh nieân. 

Caùc baïn thaân meán, tröôùc heát laø moät soá yù kieán veà caùch nhìn nhaän oâng Hoà Chí Minh, voán laø chuû ñeà ñöôïc ñeà caäp nhieàu trong caùc baøi vieát treân trang web naøy. Theo chuùng toâi vieäc xem xeùt vaø ñöa ra caùc chi tieát veà ñôøi tö nhaèm haï thaáp tö caùch cuûa oâng Hoà Chí Minh laø khoâng coù lôïi ñoái vôùi phong traøo daân chuû. Noùi veà oâng Hoà Chí Minh, chuùng toâi nghó caàn phi coù nhöõng cuoäc thaûo luaän daøi, daân chuû, qua ñoù ñaùnh giaù ñuùng möùc caùc ñoùng goùp cuûa oâng Hoà ñoái vôùi ñaát nöôùc. Neáu chæ taäp trung vaøo khai thaùc caùc chi tieát nhö oâng Hoà coù hai vôï, oâng Hoà töï vieát baøi ca ngôïi mình v.v... deã laøm cho ngöôøi ñoïc caûm thaáy nhö coù söï bôùi moùc, tìm caùch laøm giaûm nhaân caùch moät con ngöôøi, do ñoù coù tính thieân vò taàm thöôøng. Chuùng toâi nghó raèng vieäc xem xeùt oâng Hoà neáu coù thì neân laøm vôùi muïc ñích tìm hieåu lòch söû, döôùi con maét khaùch quan. Chuùng toâi cuõng ñoàng yù vôùi caùc baïn raèng oâng Hoà coù nhöõng thuû ñoaïn hay haønh vi thieáu trong saùng, nhöng oâng Hoà khoâng phaûi hoaøn toaøn xaáu. Chuùng ta khoâng neân lôïi duïng caùc chi tieát lòch söû moät chieàu chæ coát ñaït muïc tieâu cuûa chuùng ta, trong tröôøng hôïp naøy laø ñaùnh ñoå hình töôïng oâng Hoà. 

Maët khaùc coù moät soá ñoâng ngöôøi ñaùnh giaù cao vai troø cuûa oâng Hoà trong lòch söû. Trong moät phaïm vi naøo ñoù, oâng Hoà laø tieâu bieåu cho yù thöùc töï löïc töï cöôøng, tinh thaàn ñoäc laäp daân toäc. Vieäc ñeà caäp ñeán oâng Hoà moät chieàu nhö nhieàu baøi vieát treân Ñöùng Daäy deã gaây chia reõ ñoaøn keát, baát ñoàng yù kieán trong ngöôøi ñoïc. Trong soá nhöõng ngöôøi ñang ñaáu tranh cho daân chuû giaø cuõng nhö treû cuõng coù raát nhieàu ngöôøi kính troïng oâng Hoà. Vieäc quaù boâi xaáu hình aûnh oâng ta seõ gaây taùc duïng maát ñoaøn keát trong phong traøo, coù lôïi theâm cho cheá ñoä coäng saûn Vieät Nam taøn baïo hieän nay. Baøi hoïc ñoaøn keát ñeå laøm neân caùch maïng chuùng ta coù theå hoïc töø chính cuoäc caùch maïng thaùng Taùm maø oâng Hoà coù moät vai troø to lôùn khoâng theå phuû nhaän. Theâm nöõa, neáu ta cöù coá nhaët nhöõng thöù vaët vaõnh ñôøi tö ra maø cheâ thì voâ hình chung caùch thöùc cuõng töông töï nhö boïn coäng saûn coá thaàn thaùnh hoaù oâng Hoà baèng caùch khen moïi thöù töø nhöõng vieäc vuïn vaët nhö ñoâi deùp cao su trôû ñi. Coù leõ neân thöïc hieän caâu “Vieäc gì Taøo thaùo laøm, Löu bò khoâng laøm” coù nhö vaäy nhaân daân môùi nhaän ra hai maët ñoái laäp, nhìn roõ hôn boä maët thaät cuûa boïn mafia coäng saûn. 

Cuõng vì quan ñieåm naøy veà oâng Hoà, caùc baïn cuõng coù baøi khoâng taùn thaønh vôùi oâng Traàn Khueâ vaø baø Nguyeãn Thò Thanh Xuaân. Neân thaáy raèng hoï laø nhöõng ngöôøi ñaày trí tueä vaø loøng duõng caûm. Hoï ñaõ giaùm tröïc tieáp coâng khai ñöng daàu vôùi chính quyeàn coäng saûn taøn baïo, laø nhöõng chieán só daân chuû ñi ñaàu trong ñaáu tranh. Ñoái vôùi chuùng toâi hoï ñaùng ñöôïc traân troïng, kính phuïc vaø ca ngôïi vì hoï ñaõ daùm laøm nhöõng vieäc maø nhieàu ngöôøi ñaõ khoâng daùm laøm. Vì theá neáu chuùng ta chöa daùm saùt caùnh vôùi hoï nhö nhöõng anh Nguyeãn Vuõ Bình, Leâ Chí Quang, chuùng ta cuõng neân ca ngôïi coå vuõ nhö nhöõng taám göng ñaáu tranh daân chuû tieâu bieåu, ñaëc bieät khoâng neân ñöa leân web nhöng baøi chæ chích moät caùch thieáu toân troïng nhö baøi “Moâït yù kieán khaùc veà baøi vieát cuûa Traàn Khueâ - Nguyeãn Thò Thanh Xuaân.” cuûa moät baïn soáng ôû Canada. Ñuùng laø phaûi soáng ngay trong nöôùc môùi thaáy giaù trò vaø söï duõng caûm cuûa nhöõng ngöôøi ñaáu tranh coâng khai. Chaéc caùc baïn cuõng nhö chuùng toâi nhöõng ngöôøi soáng ngay trong nöôùc, ngay trong chính söï kìm keïp cuûa chính quyeàn, trong baàu khoâng khí ngoät ngaït cuûa xaõ hoäi môùi thaáy roõ giaù trò cuûa loøng duõng caûm cuûa nhöõng chieán só daân chuû trong nöôùc. Nhìn nhöõng taám göông cuûa hoï chuùng toâi thaáy muoán soáng toát hôn, trung thöïc hôn, coù duõng khí hôn. 

Caùc baøi vieát laø tranh ñaáu tröïc tieáp vôùi cheá ñoä coäng saûn ngu doát, trì treä vaø daõ man. Phaàn lôùn boïn ngöôøi cuûa cheá ñoä naøy khoâng phaûi laø thanh nieân nhö chuùng ta. Nhöng chuùng toâi löu yù caùc baïn moät löïc löôïng nguy cô khaùc ngay trong thanh nieân chuùng ta. Ngoaøi moät soá raát ít thanh nieân bò nhoài soï vaãn coøn thaät loøng ca ngôïi lyù thuyeát giaùo ñieàu coå huû laø chuû nghóa Maùc-Leânin, moät boä phaän raát lôùn vaø ñaùng sôï hôn laø boïn cô hoäi. Nhöõng thanh nieân naøy cuõng nhaän thöùc ñöôïc moïi thöù xaáu xa cuûa xaõ hoäi vaø nguyeân nhaân cuûa noù nhö chuùng ta nhöng laïi lôïi duïng noù ñeå laøm lôïi cho chính mình. Caùc baïn coù theå gaëp nhöõng thanh nieân naøy ôû baát cöù ñaâu, coù theå thaáy raát nhieàu ôû caùc cô quan nhaø nöôùc. Caùc caùn boä ñoaøn thanh nieân thì ñuùng laø nhöõng tieâu bieåu cho boïn ngöôøi naøy. Nhìn nhöõng thanh nieân naøy chuùng toâi thöïc söï thaáy ñau loøng. 

Nhöõng teân coäng saûn giaû hieäu ñang naém chöùc quyeàn roài seõ giaø ñi, duø khoâng muoán cuõng phaûi nhöôøng quyeàn kieåm soaùt cho theá heä treû hôn, coù theå sau möoøi hay hai möôi naêm nöõa. Nhöng neáu chuùng ta laïi ñeå nhöõng teân coäng saûn giaû hieäu khaùc leân theá choã thì nhaân daân ta vaãn laïi maát töï do, daân chuû, ñaát nöôùc vaãn luaån quaån trong voøng ngheøo tuùng. Vì theá chuùng ta phaûi ñaáu tranh vôùi nhöõng keû cô hoäi naøy ngay töø baây giôø, ngay laäp töùc. 

Chính boïn coäng saûn caàm quyeàn cuõng nhaän thöùc roõ vaán ñeà naøy neân ra söùc môû caùc chieán dòch tuyeân truyeàn, vaän ñoäng, moài chaøi keát naïp ñaûng vieân treû vaø caùc chieán dòch naøy cuõng ñaõ phaùt huy ñöôïc taùc duïng cuûa noù. Ñieàu naøy coù theå thaáy qua caùc con soá ñaûng vieân môùi, soá löôïng caùc Ñaûng vieân coäng saûn vaãn taêng. Trong khi ñoù caùc löïc löôïng ñaáu tranh cho daân chuû chöa nhaän thöùc roõ hoaëc chöa ñaùnh giaù ñuùng taàm quan troïng cuûa vieäc vaän ñoäng thanh nieân maø chæ chuù troïng vaøo vieäc leân aùn, chæ trích tröïc tieáp chính quyeàn. 

Moät boä phaän lôùn khaùc thì thôø vôùi chính trò, thöïc chaát laø thôø vôùi töông lai cuûa chính mình, cuûa nhaân daân vaø ñaát nöôùc. Chuùng toâi öôùc gì caùi ñoaøn thanh nieân ñaày khí theá, vöøa chaïy vöøa la heùt treân nhöõng con ñöôøng ôû khaép nôi, trong caùi ñeâm boùng ñaù Vieät Nam ñöôïc vaøo chung keát Tiger cup aáy, bieán thaønh doøng ngöoøi ñaáu tranh cho daân chuû vaø töï do. Neáu nhöõng ñeâm thöùc thaâu ñeâm xem, baøn luaän, hoø heùt, tranh caõi veà traän boùng ñaù ôû nöôùc Anh xa xoâi bieán thaønh nhöõng cuoäc tranh luaän veà nhöõng ñieàu baát coâng sai traùi xung quanh mình, nhöõng cô hoäi caàn phaûi coù cho thanh nieân, nhöõng baûo ñaûm caàn coù cho cuoäc soáng cuûa ngöôøi giaø vaø treû em thì ñaát nöôùc ta chaéc haún ñaõ ñoåi khaùc. Hay caùc thanh nieân lieàu lónh chít khaên traéng ñua xe maùy treân nhöõng ñöôøng phoá Haø noäi, neáu chæ moät phaàn lieàu lónh cuûa hoï bieán thaønh söï duõng caûm ñaáu tranh choáng caùi xaáu, caùi giaû doái cuõng seõ giuùp ích ñöôïc raát nhieàu cho ñaát nöôùc. 

Töø nhöõng suy nghó treân, chuùng toâi nghó raèng ngoaøi vieäc ñaáu tranh tröïc tieáp vôùi chính quyeàn coäng saûn thoái naùt, chuùng ta caàn taäp trung vaøo thanh nieân, phaûi khoâng ngöøng vaän ñoäng nhöõng baïn beø coøn thôø vôùi chính trò, ñaáu tranh vôùi nhöõng thanh nieân cô hoäi ñang tieáp tay cho boïn coäng saûn caàm quyeàn. Caàn tuyeân truyeàn ñeå phong traøo naøy trôû thaønh saâu roäng ñeán töøng ngöôøi sao cho moãi ngöôøi töï trôû thaønh moät chieán só chieán ñaáu ñoäc laäp. Nhöõng ngöôøi duõng caûm nhaát, nhieät huyeát nhaát, trí tueä nhaát seõ laø nhöõng chieán só ñaáu tranh cho daân chuû nhö anh Vuõ Bình, anh Chí Quang. Nhöõng ngöôøi ít duõng caûm hôn coù theå vaän ñoäng nhöõng ngöôøi thaân, beø baïn, ñoàng nghieäp hieåu roõ baûn chaát cuûa boïn coäng saûn caàm quyeàn, kích thích nhöõng phaåm chaát höôùng thieän cuûa hoï, ñeå deán löôït hoï laïi trôû thaønh moät chieán só khaùc, hay ít nhaát cuõng khoâng giaùm phaûn ñoái, cuõng neân taåy chay nhöõng keû cô hoäi nhaát laø nhöõng thanh nieân cô hoäi chaïy theo chính quyeàn coâng saûn. 

Neáu moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu ñaáu tranh tuøy theo khaû naêng, nhieät tình, hay loøng duõng caûm cuûa mình thì phong traøo seõ lan roäng, boïn cô hoäi seõ bò coâ laäp, boïn coäng saûn caàm quyeàn seõ khoâng coøn nhöõng keû keá tuïc chuùng vaø ngaøy töï do cuûa nhaân daân seõ ñeán. 

Caùc yù kieán cuûa chuùng toâi coù theå taûn maùt, ngoøi buùt cuõng chöa saéc xaûo, nhöng chuùng toâi vaãn muoán vieát cho caùc baïn vì muoán ñeå caùc baïn bieát raèng caùc baïn khoâng ñôn ñoäc, coâng vieäc cuûa caùc baïn khoâng voâ ích, coù nhöõng ngöoøi cuøng chí höôùng vaø ñang cuøng ñaáu tranh vôùi caùc baïn. 

Caùc yù kieán cuûa chuùng toâi cuõng môùi chæ laø cuûa moät nhoùm nhoû, mong coù trao ñoåi vaø phaùt trieån theâm nhaát, laø yù töôûng veà moät phong traøo ñaáu tranh baát baïo ñoäng “taåy chay” ñoái vôùi nhöõng phaàn töû thanh nieân cô hoäi maø Mahatma Gandi, Martin Luther King ñaõ aùp duïng thaønh coâng. 

Hy voïng nhöõng yù kieán cuûa chuùng toâi seõ laø moät “con haïc giaáy” trong haøng trieäu con haïc maø chuùng ta phaûi gaáp ñeå öôùc mô töï do, daân chuû cuûa nhaân daân Vieät Nam sôùm trôû thaønh hieän thöïc. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông