Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Naêm Cam Sao Baèng Saùu Kieät 

Tuaàn qua , caùc baùc xe oâm , caùnh taøi xeá roâm raû baøn veà chuyeän ñaïi ca Naêm cam suïp ñoå . Nghe noùi ñaâu coâng an muoán baø con mình "thaùn phuïc" taøi ngheä "chôøn cho ñuû roài chuïp cho no" ñeå ra maët maø . Thaät ra thì giôùi sinh vieân nhìn nhaän vai troø cuûa truøm Naêm Cam coù khaùc hôn caùnh taøi xeá ôû vaøi ñieåm . 

Thöù nhaát laø muoán chuaån bò laät phe beân trong ngaønh , beân cuïc caûnh saùt hình söï laàn naøy coù söï thay ñoåi ngöôøi . Cuïc seõ ñöa vaây caùnh môùi leân thay "ñaïi ca" Tröông höõu Quoác trong moät ngaøy gaàn ñaây . Cho neân , ñaàu moái bao che aên chia trong daây Naêm cam seõ ñöôïc trình leân boä chính trò. Quyeát thì ñaõ roài nhöng trình thì chöa . 

Thöù hai , moät boá giaø to ôi laø to treân caû caùc ñaïi ca coâng an muoán xoaù daáu veát môø môø maø caùnh Naêm cam hôi quaù ñaø gaàn ñaây . Boá cuõng muoán chìu theo yù beân vôï , ñoù laø daèn maët döùt ñieåm nhöõng haäu dueä sau cuøng cuûa Ñaïi ca Thay ngaøy naøo trong giôùi giang hoà mieàn Nam . Caùnh naøy raát soøng phaúng khi chia chaùc sau moãi phi vuï nhöng hieàm moät noãi , caùnh naøy laïi tính baét chöôùc Toto Rina beân Napoli xöù YÙ muoán môû moät lieân hieäp caùc tieåu Litte Macau chuyeân gaù baïc , vay nôï , buoân aù phieän vaø buoân höông ôû mieàn Nam vaø laán saân caû ra Baéc . 

Vì vaäy maø Boá to ôi laø to kia "chuïp" cho caùi ruïp ñeå tröø haäu hoaï , saún dòp thay caùc ñaøn em boá nghi ngôø khoâng trung thaønh . Theo yù cuûa boá thì chuyeän caùc Litte Macau laø chuyeän cuûa kinh taøi ñaûng . Nhaát laø khi chò Caàm ñaõ gaät thì khoâng heà coù chuyeän thöông löôïng thöông haûo gì heát . Chæ coù moät laø ruùt , hai laø chò "chuïp"
raùo . 

Caùch ñaây khoâng laâu , tay taøi phieät Nguyeãn Trung Tröïc daùm leân keá hoaïch laäp lieân hoäi ngaønh taxi thoâi , môùi chæ tính thoâi maø ñaõ bò caùc anh hoûi thaêm cho vaøi naêm tuø roài . Nay tay Naêm Cam naøy yù coù theá beân cuïc hình söï , daùm qua Myõ hoïc hoûi ñoøi kinh taøi rieâng khoâng qua yù kieán cuûa boá, cheát laø chaéc . Boá ñaây , bao nhieâu vuï , töø vuï Imexco ñoát saïch hoà sô , ñeán vuï caùc laõo caùch maïng taïi Ha noäi toá boá cuøng vôùi cuï Ñoã aên tieàn Ñaïi Haøn loùt tay vaø beânh con ôû thaønh phoá Haï Long thì cuõng ñuû 
thaáy . 

Boá coi vaäy chöù coøn khoaùi "party" laém aø nghe . Nhaø Naêm cam ñöôïc caùc anh beân An Ninh theá giôùi toâ veõ laø töø toalet ra ñeán giöôøng nguõ chaát ñaày röôïu Taây. Aây trôøi , thaám thaùp "nghóa ñòa" gì . Naêm Cam haû ? laø caùi ñinh gæ so vôùi Boá , phaûi khoâng boá Saùu Kieät , môï Caàm ? . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông